Juridisch | Nespresso

 • Gebruiksvoorwaarden

  1. Acceptatie en aanpassing van de Gebruiksvoorwaarden

  1.1 De onderhavige gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de websites (de “Websites”) van Nestlé Nespresso N.V. (“Nespresso”) en alle aan Nespresso gelieerde bedrijven. Door uzelf toegang te verschaffen tot onze Websites, erop te navigeren en er gebruik van te maken, verklaart u deze Gebruiksvoorwaarden, die wij van tijd tot tijd kunnen aanpassen, zonder enig voorbehoud te hebben gelezen en begrepen en te accepteren.
  1.2 Als wij besluiten onze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zullen wij een nieuwe versie op onze Websites plaatsen. Wij nodigen u dan ook uit deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen, zodat u kennis kunt nemen van eventuele aanpassingen.

  2. Auteursrecht en intellectueel eigendom
  2.1 De inhoud van onze Websites en met name, maar niet uitsluitend, de teksten, merken, logo’s, schema’s, foto’s, video’s, geluiden, muziek, indeling, designs, knowhow, technologieën, producten en processen, zijn eigendom van Nespresso of haar gelieerde bedrijven of worden gebruikt met toestemming van de eigenaren, en zijn dienovereenkomstig beschermd door auteursrecht, handelsmerken, octrooien en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die op grond van toepasselijke wetgeving worden erkend.
  2.2 Behoudens het bepaalde in artikel 3 hierna kan geen enkel onderdeel van onze Websites zo worden uitgelegd dat u op grond daarvan een vergunning of recht wordt verleend om enig onderdeel van onze Websites te gebruiken.

  3. Gebruik van de Websites
  3.1 U mag de inhoud van onze Websites uitsluitend downloaden, weergeven of afdrukken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, met behoud en onder vermelding van alle verklaringen inzake auteursrecht of andere verklaringen inzake eigendomsrechten die onderdeel zijn van de informatie of enig ander materiaal dat u downloadt. Alle andere gebruiksdoeleinden, waaronder het geheel of gedeeltelijk en op enigerlei wijze verveelvoudigen, wijzigen, verspreiden, verzenden of uitzenden van de inhoud van de Websites, zijn streng verboden, behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van Nespresso.
  3.2 Nespresso garandeert niet dat door uw gebruik van een onderdeel van haar Websites geen rechten van derden worden geschonden.

  4. Als niet-vertrouwelijk beschouwde informatie
  4.1 Alle persoonlijke gegevens en informatie die u via internet naar onze Websites verzendt, worden beschermd en behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid (link). Nespresso nodigt u uit het Privacybeleid aandachtig door te lezen alvorens ons dergelijke persoonlijke gegevens en informatie toe te sturen.
  4.2 Alle andere informatie of materiaal die/dat u per elektronische post of anderszins via het internet naar Nespresso verzendt, zoals gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen en dergelijke, wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Alles wat u verzendt of uploadt, wordt eigendom van Nespresso en kan vrijelijk worden gebruikt voor enigerlei doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verveelvoudigen, openbaar maken, verzenden, publiceren, uitzenden en uploaden ervan. Het staat Nespresso met name vrij alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in de informatie die u naar de Websites verzendt voor enigerlei doel te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen, promoten en verhandelen van producten op basis van dergelijke informatie. Bij zulk gebruik ontvangt noch de verstrekker van de informatie noch een derde een vergoeding.
  4.3 Door informatie te verzenden, garandeert u dat u de eigenaar bent van het verzonden materiaal en/of de verzonden inhoud, dat het materiaal en/of de inhoud niet lasterlijk is en dat het gebruik ervan door Nespresso’ geen inbreuk maakt op eventuele rechten van derden. Nespresso is geenszins verplicht de verstrekte informatie te gebruiken.

  5. Afwijzing van garanties
  5.1 ONVERMINDERD ARTIKEL 6 HIERNA WORDEN ALLE MATERIAAL, ALLE GEGEVENS EN ALLES WAT U AANTREFT OP DE WEBSITES “IN DE HUIDIGE STAAT” AANGEBODEN, NAAR GELANG DE BESCHIKBAARHEID ERVAN, EN ZONDER ENIGERLEI EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN ONDER ANDERE DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
  5.2 Nespresso GARANDEERT NIET DAT ZIJN WEBSITES OF DE INHOUD ERVAN AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOEN EN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG EN FOUTVRIJ BESCHIKBAAR ZIJN.
  5.3 SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN BEPAALDE BEPERKINGEN VAN GARANTIES NIET TOE, ZODAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.
  5.4 Uit schriftelijke of mondelinge adviezen of informatie verkregen van Nespresso tijdens het gebruik van de op de Websites beschikbaar gestelde diensten vloeien geen garanties voort die niet uitdrukkelijk in de onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn vermeld.

  6. Beperking van aansprakelijkheid
  6.1 U bezoekt, gebruikt en navigeert op onze Websites geheel voor eigen risico.
  6.2 U VERKLAART EN STEMT ERMEE IN DAT, VOOR ZOVER TOEPASSELIJKE REGELGEVING ZULKS TOELAAT, Nespresso, HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF OPLEVEREN VAN DE WEBSITES NIET AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR EVENTUELE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG- OF REPUTATIESCHADE, KOSTEN, VERLIEZEN, OMZET- OF WINSTDERVING OF ENIGERLEI SCHULDEN (OOK ALS Nespresso HET ONTSTAAN VAN DERGELIJKE SCHADE BEKEND WAS OF BEKEND HAD KUNNEN ZIJN), DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN, OF JUIST HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN, DE WEBSITES OF DE INHOUD DAARVAN.
  6.3 ALLE MATERIAAL DAT WORDT GEDOWNLOAD OF OP ENIGERLEI ANDERE WIJZE WORDT VERKREGEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITES IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO. Nespresso aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke (virus)schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van door u bezochte, gebruikte of gedownloade onderdelen op de Websites van Nespresso, of als gevolg van het illegaal binnendringen in de IT-systemen.
  6.4 Nespresso behoudt zich het recht voor om enige of alle functies van zijn Websites te onderbreken of te beëindigen. Nespresso aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor enige onderbreking of beëindiging van enige of alle functies van zijn Websites als gevolg van acties of verzuimen van Nespresso of enige derde.

  7. Aanpassing van informatie
  De inhoud van onze Websites kan onnauwkeurigheden of fouten bevatten. Nespresso behoudt zich het recht voor om de inhoud te eniger tijd te wijzigen, te corrigeren en/of te verbeteren zonder voorafgaande kennisgeving, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid om zulks te doen.

  8. Beschikbaarheid van producten/Services
  Onze Websites kunnen informatie over Nespresso’s wereldwijde producten en diensten bevatten die niet allemaal op elke locatie beschikbaar zijn. Een verwijzing naar een Nespresso-product of -service op de Websites impliceert niet dat dat product of die service op uw locatie beschikbaar is of zal zijn.

  9. Koppelingen
  9.1 Onze Websites kunnen, als service voor onze bezoekers, hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden geëxploiteerd of gecontroleerd door Nespresso. Nespresso kan niet worden geacht verantwoordelijk te zijn voor deze sites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud, wettigheid, juistheid of functies ervan.
  9.2 Het maken van hyperlinks naar onze Websites is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nespresso verboden.

  10. Overig
  10.1 De onderhavige Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Nespresso en uzelf betreffende de toegang tot en het gebruik van de Websites en de inhoud ervan. Alle andere voorwaarden van Nespresso die van toepassing zijn op de relaties tussen Nespresso en u, met name met betrekking tot een service of de aankoop van een product, vormen een aanvulling op de Gebruiksvoorwaarden; indien de voorwaarden met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleren de andere voorwaarden boven deze Gebruiksvoorwaarden.
  10.2 Wanneer Nespresso geen stappen onderneemt als u een van de verplichtingen in de Gebruiksvoorwaarden schendt, of wanneer Nespresso geen recht uitoefent dat op grond van de Gebruiksvoorwaarden of de wetgeving aan Nespresso is toegekend, betekent zulks niet dat Nespresso afstand doet van zijn mogelijkheid om zijn rechten alsnog uit te oefenen.
  10.3 Indien enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden op grond van bestaande of toekomstige wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften, of in een rechterlijke uitspraak, als onwettig wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling als ongeschreven aangemerkt; alle andere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden tussen u en Nespresso blijven bindend.
  10.4 De titels van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden zijn slechts opgenomen voor de leesbaarheid en zijn geenszins van invloed op de voorwaarden.

  Nestlé Nespresso S.A.
  11/2005
  © 2003 Nestlé Nespresso N.V. Alle rechten voorbehouden.

 • Verkoopvoorwaarden

  1. Toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden
  1.1 Alle bestellingen geplaatst bij Nespresso Nederland B.V. (“Nespresso”) in Boutiques, via de telefoon, de mobiele apps of de website worden geregeld door deze Algemene Verkoopvoorwaarden, die van toepassing zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
  1.2 Nespresso behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te veranderen door een nieuwe, gedateerde versie te publiceren, welke toepasselijk zal zijn op alle daaropvolgende bestellingen.

  1.3 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op de bestellingen gedaan via Nespresso Business Solutions (www.nespresso.com/pro of telefonisch op 08000242010).

  2. Bestellingen algemeen
  2.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst bij Nespresso (
  www.nespresso.com, Nespresso mobiele apps, telefonisch op 0800 022 23 20 (gratis nummer)) of in de Boutiques.

  2.2 De bestellingen via de website, mobiele apps en de telefoon zijn onderworpen aan een minimale en maximale hoeveelheidsgrens zoals aangegeven op de website/mobiele apps/per telefoon.

  2.3 Nespresso behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren in het geval van onbetaalde facturen, insolvabiliteit en fraude.

  2.4. U dient Nespresso zo snel mogelijk in te lichten in geval van adreswijziging of een andere wijziging in de gegevens.

  3. Bestellingen via de website en Nespresso mobiele apps

  3.1 Nespresso stelt de goederen te koop, zolang de voorraad strekt.

  3.2 Alvorens een bestelling te kunnen plaatsen op de website of Nespresso mobiele apps, dient u zich te registeren. Bij de registratie dient u zich ervan te vergewissen dat de gegevens die worden ingevuld juist en volledig zijn.

  3.3 Tijdens de registratie wordt u gevraagd een wachtwoord te kiezen. Dit wachtwoord is strikt vertrouwelijk en mag niet aan derden worden meegedeeld.
  3.4 U bent volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het wachtwoord en eventuele bestellingen die met dit wachtwoord worden geplaatst, zelfs als dat gebeurt zonder dat u daar kennis van hebt.
  3.5 Als u weet of vermoedt dat een derde het wachtwoord kent of heeft gebruikt, dient u Nespresso onmiddellijk op de hoogte te stellen.

  3.6 Bij wijzigingen in uw gegevens wordt u verzocht deze bij te werken op de website.

  4. Bestelbevestigingen voor bestellingen via de website en Nespresso mobiele apps
  4.1 De bestellingen die u via de website of mobiele apps plaatst, hebben niet de geldingskracht van een bindende overeenkomst zolang ze niet per e-mail bevestigd zijn door Nespresso.
  4.2 De gegevens die door Nespresso worden geregistreerd, vormen een bewijs van de bestelling en de volledige transactie. De gegevens die worden geregistreerd door het betalingssysteem vormen een bewijs van de financiële transacties.

  5. Prijzen
  5.1 Bestellingen worden gefactureerd conform de prijzen en het BTW-tarief die geldig zijn op de dag van de bestelling.
  5.2 De leveringskosten worden gefactureerd tegen de prijzen die zijn aangegeven op de website, de mobiele app op de dag van bestelling of die per telefoon worden meegedeeld. Ze worden berekend volgens de grootte van de bestelling en de gekozen leveringswijze.
  5.3 Indien de klant een wijze van levering verzoekt die afwijkt van de door Nespresso toegepaste wijze komen de eventuele supplementaire kosten ten laste van de klant.

  5.4 Nespresso behoudt zich het recht voor de prijzen en de leveringskosten voor toekomstige bestellingen te allen tijde te veranderen en een contract met formulerings-, druk- of rekenfouten nietig te verklaren in welk geval de eventueel door u geleden schade zal worden vergoed.

  6. Douanerechten
  6.1 Als u goederen bestelt die moeten worden geleverd in een ander land dan het afzendland van Nespresso, wordt u beschouwd als een erkende invoerder en moet u om die reden de geldende wetten en reglementen naleven van het land waar u de goederen in ontvangst neemt.
  6.2 U kunt onderworpen zijn aan invoerrechten of -belastingen als de goederen in uw land aankomen. Bovendien zijn alle bijkomende inklaringskosten voor uw rekening. We hebben geen controle over deze kosten en kennen de bedragen niet. Aangezien het douanebeleid verschilt van land tot land, moet u contact opnemen met het plaatselijke douanekantoor voor meer inlichtingen.

  7. Levering
  7.1 Alle bestellingen worden aangeboden op het adres dat op de bestelling is vermeld.
  7.2 Nespresso doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat een bestelling op de gevraagde dag wordt geleverd. Meer informatie over de leveringstermijnen is beschikbaar op onze website.
  7.3 Leveringen vinden enkel plaats in Nederland & op de ABC eilanden.

  7.4 De risico’s van verlies en beschadiging van de goederen worden op het moment van aflevering overgedragen aan de klant.

  7.5 De koffies van Nespresso zijn verpakt in etuis, welke elk 10 capsules bevatten. In verband met verpakkingsregels geldt voor alle online geplaatste bestellingen dat de bestelling een minimum van 50 capsules en een meervoud van 50 capsules moet bevatten (50, 100, 150 etc.). U kunt de verschillende koffies variëren in uw bestelling, zo lang het totaal een meervoud is van 50 (B.V. 20 Roma, 10 Arpeggio, 10 Livanto, 10 Caramelito).

  8. Goederen controleren, kwaliteitsproblemen, omruilen, recycling, retour
  8.1 Het is uw eigen verantwoordelijkheid om het aantal en de goede staat van de goederen bij levering/aankoop te controleren.

  8.2 In volgende gevallen wordt u verzocht om terug te keren naar de Boutique waar de goederen werden gekocht of contact op te nemen met Nespresso Nederland B.V. per post (Antwoordnummer 14 – 1181 VX Amstelveen, telefoon (tel: 0800 022 23 20) of met het klachtenformulier op www.nespresso.com, alvorens de goederen eventueel te retourneren:

  8.2.1 in geval van schade, kwaliteitsproblemen of indien in geval de levering niet overeenkomt met de bestelling.

  8.2.2 indien u de bestelde goederen wenst om te ruilen

  8.2.3 Indien u bij uitlevering van een nieuwe machine uw oude machine wenst terug te zenden voor recycling.

  8.2.4 wanneer u gevestigd bent op de Nederlandse Antillen.

   

  9. Herroepingsrecht

  9.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  

  9.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

  9.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons () via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het  modelforumulier voor herroeping  , maar bent hiertoe niet verplicht.

  9.4 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  10. Gevolgen van de herroeping

  10.1 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

  10.2 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.  

  10.3 U dient de goederen in de originele verpakking en vergezeld van de factuur en het retourformulier onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden via de post of via een Kiala-punt, of aan ons te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.  

  10.4 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.  

  10.5 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.  

  10.6 Voor redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne kan u het herroepingsrecht niet uitoefenen voor capsules waarvan de verpakking werd geopend.  

  11. Betaling en eigendomsvoorbehoud
  11.1 Nespresso aanvaardt volgende betalingswijzen:

  11.1.1 Voor aankopen via de telefoon: creditcard, factuur, automatische incasso.

  11.1.2 Voor aankopen via de website of mobiele apps: creditcard, factuur, Ideal.

  11.1.3 Voor aankopen in de Nespresso Boutiques: cash, pinbetaling en creditcard.

  11.2 Facturen worden opgestuurd na levering van de goederen en moeten binnen dertig dagen worden betaald.
  11.3 Betaling met een creditcard is onmiddellijk verschuldigd. De gegevens van uw creditcard worden om veiligheidsredenen versleuteld.

  11.4 De geleverde goederen blijven eigendom van Nespresso tot na volledige betaling van de factuur.

  12. Achterstallige betaling
  12.1. Nespresso behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren tot het volledige verschuldigde bedrag is betaald.

  12.2. In geval van een achterstallige betaling betaalt u rente over het uitstaande saldo, alsmede alle administratieve en juridische inningskosten.

  12.3 Indien een factuur op de vervaldatum niet is betaald, worden alle onbetaalde facturen opeisbaar.

  13. Garantie op machines
  13.1 De machines krijgen een garantie van de fabrikant conform de specifieke voorwaarden, zoals vermeld op de originele documentatie bij het product.
  13.2 Lees de documentatie die bij het product hoort voor gedetailleerde informatie over de garantievoorwaarden van de fabrikant. Deze garantievoorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument zoals voorzien in de wettelijke bepalingen m.b.t. de verkoop van consumptiegoederen.

  14. Aftersales-service
  14.1 Als u een probleem ondervindt met of vragen hebt over de werking, het onderhoud van uw machine of de aftersales-service neemt u telefonisch contact op met Nespresso voor hulp of advies.
  14.2 Als het probleem niet telefonisch kan worden opgelost, zal Nespresso u een aantal voordelige opties qua aftersales-service voorstellen. Neem telefonisch contact op met Nespresso voor gedetailleerde informatie.

  15. Beperking van aansprakelijkheid
  15.1 De foto's en teksten ter illustratie en beschrijving van de goederen op de website, mobiele apps of ander promotiemateriaal zijn niet bindend voor Nespresso en worden enkel ter informatie aangeboden. Behoudens in geval van opzet of zware fout, aanvaardt Nespresso geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen bij de foto's of teksten die op de website voorkomen.
  15.2 Inzake internationale leveringen in andere landen dan die van waaruit Nespresso goederen levert, aanvaardt Nespresso geen enkele aansprakelijkheid als de goederen niet voldoen aan de wetten en reglementen van het land van bestemming of in geval van een product dat incompatibel is met het elektriciteitsnet of andere nutsvoorzieningen.
  15.3 Zonder de draagwijdte van deze Algemene Verkoopvoorwaarden te beperken, mag geen enkele eis tot schadevergoeding – of deze nu te maken heeft met de geleverde goederen, de niet-levering van goederen of anderszins – het bedrag overschrijden dat is betaald voor de goederen die aanleiding geven tot de eis tot schadevergoeding. IN GEEN GEVAL KAN NESPRESSO AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADE VAN WELKE AARD OOK (ZELFS INDIEN HET ONTSTAAN VAN DEZE SCHADE BEKEND WAS OF BEKEND HAD KUNNEN ZIJN BIJ NESPRESSO) DIE VOORTVLOEIT UIT HAAR GOEDEREN, HET GEBRUIK VAN DEZE GOEDEREN, DE VERKOOP VAN DEZE GOEDEREN OF DEZE WEBSITE/MOBIELE APP.

  16. Overmacht
  16.1 Nespresso zal al het mogelijke doen om te voldoen aan zijn verplichtingen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of het niet plaatsvinden van een levering als dit voortvloeit uit omstandigheden buiten haar wil, zoals stakingen, oorlogen, natuurrampen of andere gebeurtenissen die de productie, het transport of de levering van de goederen verhinderen.
  16.2 In geval van vertraging zal Nespresso zich kwijten van zijn verplichtingen zodra dit mogelijk is en behoudt Nespresso zich het recht voor de beschikbare voorraad op een billijke manier onder haar klanten te verdelen.

  17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  17.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

  17.2 Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Amsterdam.

  18. Limited Edition : Explorations
  Nespresso biedt de mogelijkheid EXPLORATIONS koffie te kopen in Avant Première. Om gebruik te maken van de "avant première" gelden de volgende specifieke regels.


  18.1 Alleen Clubleden die in de afgelopen 18 maanden één of meerdere EXPLORATIONS-koffie hebben gekocht, komen in aanmerking voor de aankoop van deze producten in Avant Première.

  18.2 De Avant Première is alleen geldig voor aankopen voor een beperkte periode en is afhankelijk van beschikbaarheid.

  18.3 Na de Avant Première periode, zal de EXPLORATIONS koffie voor iedereen beschikbaar zijn om te kopen(zolang de voorraad strekt).

  18.4 EXPLORATIONS koffie is niet beschikbaar in alle Nespresso-kanalen.

  Voor meer informatie over EXPLORATIONS, kunt u contact opnemen met Nespresso

  Vastgesteld in februari 2015

  Nespresso Nederland B.V.

  Stroombaan 14

  1181 VX Amstelveen

  Tel: 0800 022 23 20

  Fax: 0800 329 63 77

  Kvk Amsterdam: 3313.7832

 • Nespresso Status en Voordelen

  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw status als klant bij Nespresso en zijn opgesteld door Nespresso Nederland B.V. Registratie als klant bij Nespresso houdt automatisch aanvaarding in van deze Algemene Voorwaarden. We verzoeken u dan ook deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Deze uitgave van de Algemene Voorwaarden zijn van kracht sinds 17 januari 2017.

  1. Wat is een Nespresso klantstatus?

  Nespresso Nederland B.V. (“Nespresso”) onderhoudt een klantprogramma. Er zijn drie niveaus als klant, genaamd ‘status’ of ‘klantstatus’, die elk leiden tot verschillende voordelen.

  2. Hoe wordt een klantstatus bepaald?

  Uw klantstatus wordt bepaald door twee elementen:

  • Senioriteit
  Senioriteit wil zeggen: het totale aantal jaren waarin minimaal één koffieaankoop (Classic of Vertuo) is gedaan sedert de eerste aankoop. Als u als klant inactief bent (12 maanden zonder geldige aankoop van capsules) wordt uw senioriteit teruggezet op 0.

  • Capsuleconsumptie
  Dit is het aantal capsules dat u tijdens de 12 maanden na de eerste aankoop deed. Nespresso gaat hierbij uit van de maand (en niet de exacte dag) van de eerste aankoop. De aankoopdatum is de verzenddatum van de capsules. Deze aankoop moet bovendien zijn gedaan als geïdentificeerd klant, met een geldig ordernummer, via één van de volgende verkoopkanalen: nespresso.com, de Nespresso app, in een Boutique of telefonisch.
  Uw capsuleconsumptie houdt rekening met zowel Classic- als Vertuo-capsules. Er wordt geen rekening gehouden met bestellingen die zijn geannuleerd of geretourneerd.

  3. Er zijn drie klantstatussen:
  • Connoisseur: Na registratie als klant en na uw eerste koffieaankoop.
  • Expert: Na 5 jaar klant bij Nespresso, of na aankoop van 1.000 capsules of meer per jaar.
  • Ambassador: Na 10 jaar klant bij Nespresso, of na aankoop van 1.500 capsules of meer per jaar.
  U kunt uw senioriteit en uw capsuleconsumptie terugvinden onder ‘Mijn account’ via nespresso.com.
  4. Hoe kunt u klant worden?

  U kunt zich als klant bij Nespresso registreren in één van onze Boutiques, via de telefoon, via de Nespresso app en via nespresso.com. Daarbij vragen wij om uw persoonlijke gegevens. Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens is vastgelegd in ons privacy beleid, dat u aandachtig dient te lezen. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en door ons te voorzien van uw persoonlijke gegevens, gaat u tevens akkoord met ons privacy beleid.

  Uw klantstatus begint vanaf het moment dat u uw registratie met succes heeft afgerond en een uniek klantnummer heeft ontvangen. Bent u al klant bij Nespresso, dan beschouwen wij de datum waarop u de eerste koffieaankoop bij Nespresso heeft gedaan als startdatum van uw klantstatus.

  U dient uw klantnummer en wachtwoord veilig te bewaren en aan niemand anders dan aan ons door te geven. Het is niet toegestaan om anderen toegang te geven tot uw registratiegegevens en wachtwoord. U zegt met het accepteren van deze Algemene Voorwaarden toe ons onmiddellijk in te lichten bij ongeautoriseerd gebruik van uw registratiedetails en wachtwoord of iedere andere inbreuk op de veiligheid waarvan u op de hoogte bent.

  Om uw klantstatus te behouden dient u minimaal één geldige koffiebestelling in de laatste twaalf maanden te hebben voltooid. Bestuursorganen, partnerships, brancheorganisaties en commerciële organisaties komen in aanmerking voor een klantstatus, maar er is slechts één klantstatus beschikbaar per persoon. Deelname voor groepen of families is niet mogelijk. Personen onder de 18 jaar zijn uitgesloten. Deelname staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon-of verblijfplaats waar hij/zij als bewoner staat ingeschreven.

  5. Voordelen per status

  Voordelen beschikbaar voor Connoisseurs, Experts en Ambassadors:

  • Gratis bezorging - Bij een bestelling van 100 capsules of meer.
  • Garantie - Geniet van 2 jaar zorgeloze machinegarantie en onze reparatieservice. Hierna ontvangt u een aantrekkelijke korting op uw nieuwe machine.
  • Masterclass - Ontdek de wereld van koffie samen met onze koffie-experts.

  Voordelen beschikbaar voor Experts en Ambassadors:

  • Gratis ontkalking - Krijg een ontkalkingsset cadeau na elke 1.000 capsules
  • Korting op accessoires - Profiteer van 10% korting op alle accessoires van het Les Collections assortiment.

  Voordelen beschikbaar voor Ambassadors:

  • Avant-prèmiere - Geregeld gratis de nieuwste koffies proeven en bestellen voordat de officiële verkoop start.
  • VIP Sales - Exclusieve korting op accessoires, machines én meer.
  6. Klantvoordeel

  Wij behouden ons het recht voor om de voordelen van uw klantstatus op ieder moment te beëindigen of te wijzigen naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving. Alle voordelen zijn onderhevig aan beschikbaarheid. Op is op. Uw klantvoordelen zijn te bekijken in ‘Mijn account’ op nespresso.com.

  7. Beëindiging van uw klantstatus

  U kunt op ieder moment uw account opzeggen via het gratis telefoonnummer 0800-0222 320, per post via Nespresso Nederland B.V. | Stroombaan 14 | 1181 VX Amstelveen of via het contactformulier op nespresso.com, bereikbaar via: www.nespresso.com/nl/nl/service-customer-care.

  Wij kunnen uw account opzeggen als u zich niet houdt aan één van deze Algemene Voorwaarden of als u misbruik maakt van uw voordelen. Nespresso behoudt zich het recht voor om het klantprogramma op ieder moment te wijzigen of beëindigen na een opzegtermijn van drie maanden. Nespresso behoudt zich tevens het recht voor om het klantprogramma of de klantstatussen onmiddellijk te beëindigen. Nespresso behoudt zich het recht voor om de voordelen en deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

  8. Privacy

  Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

  9. Aansprakelijkheid

  Nestlé en daaraan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de website of een hieraan gelinkte actiesite, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nestlé.

  Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van het klantprogramma.

  Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit het klantprogramma voortvloeien.

  Nestlé is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit drukfouten. Wijzigingen, typ- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.

  Nestlé is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het ontvangen van de verzendingen.

  Als een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden ongeldig of illegaal is of wordt, kan het betreffende gedeelte uit de Algemene Voorwaarden verwijderd worden.

  Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de overige voorwaarden en bepalingen.

  Nespresso is niet verantwoordelijk voor claims of schades die voortkomen uit het gebruik van voordelen of services die u worden aangeboden door een derde partij.

  10. Verkoopvoorwaarden

  Houd er rekening mee dat naast deze Algemene Voorwaarden onze Verkoopvoorwaarden gelden voor alle aankopen van onze producten en diensten.

  11. Intellectuele eigendomsrechten

  Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen van het klantprogramma zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé.

  12. Toepasselijk recht en bevoegdheid

  Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheden van de rechtbank van Amsterdam.

  Contact

  Neem bij vragen omtrent uw status of uw voordelen, contact op met Nespresso Nederland via: het gratis telefoonnummer 0800-0222 320, per post via Nespresso Nederland B.V. | Stroombaan 14 | 1181 VX Amstelveen, of via het contactformulier op nespresso.com, bereikbaar via: www.nespresso.com/nl/nl/service-customer-care.

 • Privacybeleid

  Lees deze privacymededeling (“Mededeling”) aandachtig, zodat u onze beleidslijnen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens begrijpt en hoe wij hierop reageren. Als u een website of app van Nespresso gebruikt, als u belt met een CRC van Nespresso, als u iets bestelt in een Nespresso-boetiek of ons op een andere manier uw Persoonlijke informatie geeft, stemt u in met deze mededeling. Indien u niet instemt met deze mededeling of op een andere manier de nodige Persoonlijke informatie niet aan ons wenst te verstrekken, (we zullen u dit melden wanneer dit het geval is, bijvoorbeeld door deze informatie duidelijk te maken in onze registratieformulieren) (a) kunt u onze websites of apps beter niet gebruiken of lid worden van Nespresso en (b) kunnen we mogelijk onze goederen en/of diensten niet verstrekken. Deze Mededeling kan op gezette tijden gewijzigd worden (zie Deel 10). Indien u met ons blijft in interactie treden nadat we wijzigingen hebben aangebracht, gaan we ervan uit dat u deze wijzigingen hebt aanvaard. Het is dus belangrijk dat u af en toe controleert of er updates zijn geweest. 

  BEREIK VAN DEZE MEDEDELING

  Deze Mededeling legt uit hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en bekendgemaakt door entiteiten van Nespresso, zoals wordt vermeld in het deel met de lijst van beheerders & contactpersonen (Deel 11) (“Nespresso”, “We”, Ons”). Ze vertelt u ook hoe u naar uw persoonlijke gegevens kunt gaan en hoe u ze kunt aanpassen en bepaalde keuzes kunt instellen over hoe uw Persoonlijke gegevens mogen gebruikt worden.

  Deze Mededeling heeft betrekking op zowel onze online als offline verzameling van gegevens, onder andere Persoonlijke gegevens die We kunnen verzamelen via onze verschillende kanalen, zoals websites, apps, sociale netwerken, klantencentra, boetieks, verkooppunten en evenementen. We wijzen erop dat We Persoonlijke gegevens die We via de ene methode verzamelen (bv. een website van Nespresso) combineren met Persoonlijke gegevens die We via een andere methode verzamelen (bv. een offline evenement van Nespresso). Daardoor is het mogelijk dat We Persoonlijke gegevens combineren die oorspronkelijk werden verzameld door verschillende entiteiten van Nespresso. We verwijzen naar Deel 8 voor meer informatie over hoe u zich hiertegen kunt verzetten.

   

  1.    BRONNEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Deze Mededeling is van toepassing op Persoonlijke gegevens die We verzamelen van of over u, via de methodes die hieronder (zie Deel 2) worden beschreven, uit de volgende bronnen:

  Websites van Nespresso. Websites die aan consumenten gericht zijn en die door of voor Nespresso worden beheerd, onder andere sites die We beheren onder onze eigen domeinnamen/URL's en minisites die We op externe sociale netwerken hebben, zoals Facebook (“Websites”).

  Mobiele sites/apps van Nespresso. Mobiele sites of applicaties die aan consumenten gericht zijn en die door of voor Nespresso worden beheerd, bijvoorbeeld smartphone-apps.

  E-mail, sms'en en andere elektronische berichten. Elektronische communicatie tussen u en Nespresso.

  Nespresso CRC. Oproepen naar onze klantencentra (Customer Relationship Centers - “CRC”).

  Nespresso-boetieks. Winkels die door Nespresso worden beheerd.

  Offline registratieformulieren. Gedrukte registratie- en gelijkaardige formulieren die We verzamelen, bijvoorbeeld via briefwisseling, demo's in de winkels, wedstrijden en andere promoties, of evenementen.

  Verkooppunten. Demonstrateurs die aanwezig zijn in fysieke externe winkels om u te helpen bij het registreren van uw toestel en het bestellen van koffie.

  Gegevens uit andere bronnen. Sociale netwerken, openbaar beschikbare informatie.

   

  2.    PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN EN HOE WIJ ZE VERZAMELEN

  Afhankelijk van hoe u met Nespresso in contact treedt (online, offline, telefonisch enz.), verzamelen We verschillende types informatie van u, zoals hieronder beschreven.

  Persoonlijke contactinformatie. Dit omvat alle informatie die u Ons verschaft, zodat Wij met u contact kunnen opnemen, bijvoorbeeld uw naam, postadres, e-mailadres, gegevens van uw sociale netwerk of telefoonnummer

  Logininformatie account. Alle informatie die nodig is om u toegang te geven tot uw specifieke accountprofiel. Voorbeelden zijn onder andere uw login-ID/e-mailadres, schermnaam, wachtwoord in niet-leesbare vorm en/of veiligheidsvraag en -antwoord.

  Demografische informatie. Alle informatie die uw demografische of gedragseigenschappen beschrijven. Voorbeelden zijn onder andere uw geboortedatum, leeftijd of leeftijdsgroep, geslacht, geografische locatie (bv. postcode), favoriete producten, hobby's en interesses en informatie over uw gezin of levensstijl.

  Technische informatie over computer/mobiel toestel. Alle informatie over uw computersysteem of ander technologisch toestel dat u gebruikt om naar een van onze Websites of apps te gaan, bijvoorbeeld Internetprotocol (IP)-adres dat u gebruikt om uw computer of toestel te verbindingen met het internet, type besturingssysteem en type en versie van uw webbrowser. Indien u via een mobiel toestel, zoals een smartphone, naar een Nespresso-website of -app gaat, zal de verzamelde informatie waar toegestaan ook de unieke toestel-ID, reclame-ID, geolocatie en andere gelijkaardige gegevens van mobiele toestellen omvatten.

  Informatie over gebruik van Websites/communicatie. Terwijl u door onze Websites of nieuwsbrieven navigeert en ermee in contact treedt, gebruiken We technologieën voor automatische gegevensverzameling om bepaalde informatie over uw handelingen te verzamelen. Dit omvat informatie zoals op welke koppelingen u klikt, welke pagina's of inhoud u bekijkt en hoe lang en andere gelijkaardige informatie en statistieken over uw interacties, zoals responstijden van inhoud, downloadfouten en lengte van de bezoeken aan bepaalde pagina's. Deze informatie wordt opgeslagen via geautomatiseerde technologieën, zoals cookies (browsercookies, flashcookies) en webbakens en wordt ook verzameld via het gebruik van externe trackingdiensten (bijvoorbeeld Double Click, Google Analytics, Adobe Dynamic Tag Management en/of Omniture). U hebt het recht om u te verzetten tegen het gebruik van dergelijke technologieën. Voor meer informatie verwijzen we naar Deel 3.

  Feedback van consumenten. Dit omvat informatie die u vrijwillig met Ons deelt over uw ervaring bij het gebruik van onze producten en diensten.

  Inhoud die door de consument wordt gegenereerd. Dit verwijst naar inhoud die u zelf creëert en vervolgens met Ons deelt op een sociaal netwerk of door ze naar een van onze Websites of apps te uploaden, onder andere het gebruikt van apps op sociale netwerken, zoals Facebook. Voorbeelden zijn foto's, video's, persoonlijke verhalen of andere gelijkaardige media of inhoud. Waar toegestaan verzamelen en publiceren We inhoud die door consumenten gegenereerd wordt met betrekking tot een reeks activiteiten, bijvoorbeeld wedstrijden en andere promoties, gemeenschapsfuncties op websites, betrokkenheid van consumenten en sociale netwerken via externe partijen.

  Informatie sociaal netwerk. Dit verwijst naar informatie die u openbaar deelt op een sociaal netwerk of informatie die deel uitmaakt van uw profiel op een sociaal netwerk van een externe partij (bijvoorbeeld Facebook) en waarvoor u het sociale netwerk van de externe partij toestemming geeft om ze met Ons te delen. Voorbeelden zijn uw basisaccountinformatie (bv. naam, e-mailadres, geslacht, verjaardag, huidige stad, profielfoto, gebruikers-ID, vriendenlijst enz.) en andere aanvullende informatie of activiteiten waarvoor u het sociale netwerk van de externe partij toestemming geeft om ze te delen. We ontvangen de profielinformatie van uw sociale netwerk (of delen ervan) telkens wanneer u een webapplicatie van Nespresso op een sociaal netwerk, zoals Facebook, downloadt of ermee in contact treedt, telkens wanneer u een functie op het sociale netwerk gebruikt die in een Nespresso-site geïntegreerd is (bijvoorbeeld Facebook Connect) of telkens wanneer u met Ons in contact treedt via een sociaal netwerk. Om meer te weten over hoe informatie van een sociaal netwerk van een externe partij wordt verzameld door Nespresso, om u uit te schrijven voor het delen van dergelijke informatie van het sociale netwerk, ga naar de website van het betrokken sociale netwerk.

  Betaling en financiële informatie. Alle informatie die We nodig hebben om een bestelling af te handelen of die u gebruikt om een aankoop te doen, zoals de gegevens van uw bankkaart of credit card (naam kaarthouder, kaartnummer, vervaldatum enz.) of andere betalingsvormen (indien deze beschikbaar zijn). In elk geval verwerken We betaal- en financiële informatie op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetten, regels en veiligheidsnormen, zoals PCI DSS.

  Oproepen naar CRC. Oproepen naar een CRC kunnen opgenomen worden, overeenkomstig de toepasselijke wetten, voor plaatselijke operationele behoeften (bv. in het kader van kwaliteit of opleiding) en in sommige gevallen om bewijs van toestemming voor direct marketing en profiling te archiveren. Gegevens van betaalkaarten worden niet opgeslagen. Wanneer wettelijk vereist zult u ingelicht worden over dergelijke registratie in het begin van uw oproep en zult u de gelegenheid hebben om u daartegen te verzetten.

   

  3.    COOKIES/GELIJKAARDIGE TECHNOLOGIEËN, LOGBESTANDEN EN WEBBAKENS

  Cookies/Gelijkaardige technologieën. Bekijk onze Mededeling omtrent Cookies om na te gaan hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren en voor gedetailleerde informatie over de cookies die We gebruiken en het doel waarvoor We ze gebruiken.

  Logbestanden. We verzamelen informatie in de vorm van logbestanden die websiteactiviteit registreren en statistieken verzamelen over uw browsinggewoonten. Deze input wordt automatisch gegenereerd en helpt Ons om fouten op te sporen, prestaties te verbeteren en de veiligheid van onze Websites te handhaven.

  Webbakens. Webbakens (ook wel “webbugs” genoemd) zijn kleine codestrings die een grafisch beeld op een webpagina of in een e-mailbericht creëren, met de bedoeling informatie naar Ons terug te sturen. De informatie die verzameld wordt via webbakens kan technische informatie bevatten, zoals IP-adres, maar ook informatie over hoe u reageert op een e-mailcampagne (bv. op welk moment het e-mailbericht werd geopend, op welke koppelingen in het e-mailbericht u klikt enz.). We kunnen webbakens op onze Websites gebruiken of ze in e-mailberichten verwerken die We naar u sturen. We gebruiken informatie van webbakens voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) rapportering van siteverkeer, telling van unieke bezoekers, reclame, e-mailaudits en -rapportering en personalisatie.

  4.    DE MANIEREN WAAROP WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

  De volgende paragrafen beschrijven de verschillende doeleinden waarvoor we uw Persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken en de verschillende types Persoonlijke gegevens die voor elk doel worden verzameld. We wijzen u erop dat niet alle onderstaande toepassingen voor elke persoon relevant zijn.

  Klantenservice. We gebruiken uw Persoonlijke gegevens in het kader van klantenservice, onder andere onze reacties op uw vragen. Hiervoor is gewoonlijk het gebruik van bepaalde persoonlijke contactinformatie en informatie met betrekking tot de reden van uw vraag vereist (bv. status van een bestelling, technisch probleem, vraag/klacht over een product, algemene vraag enz.).

  Wedstrijden, marketing en andere promoties. Met uw toestemming (waar vereist), gebruiken We uw Persoonlijke gegevens om u informatie te verstrekken over onze goederen of diensten (bv. marketingcommunicatie of campagnes of promoties). Dit is mogelijk via middelen zoals e-mail, advertenties, sms'en, telefonische oproepen en postmailings, voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetten. Sommige van onze campagnes en promoties kunnen georganiseerd worden op websites en/of sociale netwerken van externe partijen. Dit gebruik van uw Persoonlijke gegevens is vrijwillig. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen de verwerking van uw Persoonlijke gegevens voor dit doel.

  Voor gedetailleerde informatie over hoe u uw voorkeuren rond marketinginformatie kunt wijzigen, verwijzen we naar Deel 8 en 9 hieronder. Voor meer informatie over onze wedstrijden en andere promoties verwijzen we naar de officiële regels of gegevens die bij elke wedstrijd/promotie worden gepubliceerd.

  Social netwerken: We gebruiken uw Persoonlijke gegevens wanneer u in contact treedt met functies van sociale netwerken van externe partijen, zoals de “vind-ik-leuk-knop” om u te dienen en reclameboodschappen en via sociale netwerken met u in contact te treden. U kunt meer lezen over hoe deze functies werken, de profielgegevens die We over u verzamelen en nagaan hoe u zich ervoor kunt uitschrijven door het privacybeleid van de relevante sociale netwerken van externe partijen na te lezen.

  Personalisatie (offline en online). Met uw toestemming (waar vereist) gebruiken We uw Persoonlijke gegevens (i) om uw voorkeuren en gewoonten te analyseren, (ii) om te anticiperen op uw behoeften op basis van onze analyse van uw profiel, (iii) om uw ervaring op onze Websites en apps te verbeteren en te personaliseren; om zeker te zijn dat inhoud van onze Websites/apps voor u en uw computer of toestel optimaal is; en (iv) om u de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan interactieve functies, als u daarvoor kiest. We onthouden bijvoorbeeld uw login-ID/e-mailadres of schermnaam, zodat u zich de volgende keer dat u naar onze site gaat, snel kunt aanmelden of dat u makkelijk artikelen die u eerder in uw winkelwagentje plaatste, kunt terugvinden. Op basis van dit soort informatie en met uw toestemming (waar vereist) tonen We u ook specifieke inhoud of promoties van Nespresso die op uw behoeften afgestemd zijn. Het gebruik van uw Persoonlijke gegevens is vrijwillig. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor dit doel. Voor gedetailleerde informatie over hoe u zich hiervoor kunt uitschrijven, verwijzen we naar Deel 8 hieronder.

  Afhandeling bestelling. We gebruiken uw Persoonlijke gegevens om uw bestellingen te verwerken en te verzenden, u op de hoogte te houden van de status van uw bestellingen, correcte adressen en een identiteitscontrole en andere activiteiten rond het opsporen van fraude uit te voeren. Hiervoor wordt bepaalde persoonlijke informatie en betaalinformatie gebruikt.

  Andere algemene doeleinden (bv. intern onderzoek, analyse, veiligheid). Overeenkomstig toepasselijke wetten gebruiken We uw Persoonlijke informatie voor andere algemene zakelijke doeleinden, zoals het organiseren van interne marketing- en demografische studies en het meten van de doeltreffendheid van reclamecampagnes. Indien u Nespresso accounts zou hebben, behouden we ons het recht voor deze accounts te bundelen in één enkel account. We gebruiken uw Persoonlijke gegevens ook om onze veiligheid te garanderen.

  Wettelijke redenen of fusie/overname

  Indien Nespresso of zijn activa worden overgenomen door of fuseren met een ander bedrijf, bijvoorbeeld door faillissement, is het mogelijk dat We uw Persoonlijke gegevens delen met (een van) onze wettelijke opvolgers. Het is ook mogelijk dat we uw Persoonlijke gegevens kenbaar maken aan derden (i) indien wettelijk vereist; (ii) als reactie op een juridisch geding; (iii) als reactie op een verzoek van een dwingende instelling met wettelijke bevoegdheid; (iv) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom of het publiek te beschermen; of (v) om de voorwaarden van een overeenkomst of de voorwaarden van onze Website af te dwingen.

  5.    BEKENDMAKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Naast de entiteiten van Nespresso/Nestlé (dat verantwoordelijk is voor de activiteiten van Nespresso) die worden vermeld in het deel over gegevensbeheerders en contactinformatie (zie Deel 11), delen We uw Persoonlijke gegevens met de volgende soorten externe organisaties:

  Dienstverleners. Dit zijn externe bedrijven die We gebruiken om Ons te helpen om onze activiteiten te organiseren (bv. afhandeling van bestellingen, verwerking van betalingen, opsporing van fraude en identiteitscontrole, schuldvorderingen, besturing van de websites, ondersteunende diensten, promoties, websiteontwikkeling, data-analyse, CRC enz.). Dienstverleners en een selectie van hun personeel hebben enkel toegang tot en recht op gebruik van uw Persoonlijke gegevens in Onze naam voor de specifieke taken die wij hen verzocht hebben uit te voeren, op basis van onze instructies en zijn verplicht uw Persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig te houden. Indien wettelijk verplicht kunt u een lijst opvragen van de dienstverleners die uw Persoonlijke gegevens verwerken (zie Deel 11 om met ons contact op te nemen).

  Agentschappen voor kredietrapportering/invorderaars. Voor zover wettelijk toegestaan zijn agentschappen voor kredietrapportering en invorderaars externe bedrijven die We gebruiken om Ons te helpen uw kredietwaardigheid te controleren (in het bijzonder voor bestellingen met factuur) of om openstaande facturen te vorderen.

  Externe bedrijven die Persoonlijke gegevens gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden. Behalve in gevallen waarbij u uw toestemming hebt gegeven, geven we uw Persoonlijke gegevens niet in licentie en verkopen ze niet aan externe partijen voor hun eigen marketingdoeleinden.

  Externe ontvangers die Persoonlijke gegevens voor juridische redenen gebruiken of naar aanleiding van een fusie/overname. We zullen uw Persoonlijke gegevens kenbaar maken aan externe partijen om juridische redenen of in het kader van een overname of fusie (zie Deel 4 voor meer informatie).

  6.    BEWARING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Overeenkomstig de toepasselijke wetten zullen Wij uw persoonlijke gegevens gebruiken zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor uw Persoonlijke gegevens werden verzameld (zoals beschreven in Deel 4 hierboven) of om tegemoet te komen aan de toepasselijke wettelijke vereisten.

  Persoonlijke gegevens die gebruikt worden om u een gepersonaliseerde ervaring te bezorgen (zie Deel 4 hierboven) zullen bewaard worden voor de duur die volgens de toepasselijke wetten toegestaan is.

  7.    BEKENDMAKING, OPSLAG EN/OF OVERDRACHT VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

  We gebruiken een aantal redelijke maatregelen (die hieronder worden beschreven) om uw Persoonlijke gegevens vertrouwelijk en veilig te houden. Houd er echter rekening mee dat deze bescherming niet van toepassing is op informatie die u zelf bewust op openbare plaatsen deelt, bijvoorbeeld sociale netwerken.

  Mensen die toegang hebben tot uw Persoonlijke gegevens. Uw Persoonlijke gegevens zullen verwerkt worden door ons bevoegd personeel, indien het nodig is dat zij deze kennen, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor uw Persoonlijke gegevens werden verzameld (bv. ons personeel dat instaat voor het behandelen van klantenvragen zullen toegang hebben tot uw klantenoverzicht).Maatregelen die genomen worden in operationele omgevingen. We bewaren uw Persoonlijke gegevens in operationele omgevingen waarbij redelijke maatregelen worden genomen om onbevoegde toegang te voorkomen. We volgen redelijke normen om Persoonlijke gegevens te beschermen. De overdracht van informatie via het internet is echter jammer genoeg niet volledig veilig en hoewel We ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen We de veiligheid van de gegevens tijdens de overdracht via onze Websites/apps niet garanderen.

  Maatregelen waarvan we verwachten dat u ze neemt. Het is belangrijk dat u ook een rol speelt in het veilig en beveiligd houden van uw Persoonlijke gegevens. Wanneer u zich inschrijft voor een online account, moet u ervoor zorgen dat u een accountwachtwoord kiest dat anderen moeilijk kunnen raden. U mag uw wachtwoord ook nooit aan iemand anders verklappen. U bent ervoor verantwoordelijk dat u dit wachtwoord vertrouwelijk houdt en verantwoordelijk voor het gebruik van uw account. Indien u een gedeelde of openbare computer gebruikt, mag u er nooit voor kiezen om uw login-ID/e-mailadres of wachtwoord te onthouden en moet u ervoor zorgen dat u zich telkens u de computer verlaat, van uw account afmeldt. U moet ook gebruik maken van eventuele privacy-instellingen of -controles die We ter uw beschikking stellen in onze Website/app.

  Overdracht van uw Persoonlijke gegevens. De opslag en de verwerking van uw Persoonlijke gegevens, zoals hierboven beschreven, kan vereisen dat uw Persoonlijke gegevens uiteindelijk worden overgedragen/doorgestuurd naar en/of bewaard op een bestemming buiten uw land van verblijf, met name Zwitserland en Luxemburg. Indien wettelijk toegestaan, stemt u door uw aanvaarding van de bepalingen van deze Mededeling in met deze overdracht, doorsturing, opslag en/of verwerking. U stemt er ook mee in dat deze activiteiten kunnen plaatsvinden naar of in landen waar een lager beschermingsniveau wordt geboden dan in het land waar u gevestigd bent.

  8.    TOEGANG TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Toegang tot Persoonlijke gegevens. Indien wettelijk toegestaan hebt/hebben u, uw opvolgers, vertegenwoordigers en/of gemachtigden het recht om de informatie die wij over u bijhouden in te kijken, te controleren en er een fysieke of elektronische kopie van op te vragen. U hebt mogelijk ook het recht om informatie te vragen over de bron van uw Persoonlijke gegevens.

  Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door Ons een e-mailbericht te sturen via het contactformulier of naar ons te schrijven op antwoordnummer 14, 1181 VX Amstelveen, met een kopie van uw identiteitskaart of equivalente details (indien Wij u dit vragen en dit wettelijk toegestaan is). Indien het verzoek wordt ingediend door een andere persoon dan uzelf, zonder dat het bewijs wordt geleverd dat het verzoek rechtsgeldig in uw naam wordt ingediend, zal het verzoek worden geweigerd.

  Hou er rekening mee dat alle identificatie-informatie die Ons wordt gegeven, enkel zal verwerkt worden overeenkomstig en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetten.

  Wijziging en verwijdering van Persoonlijke gegevens. Indien wettelijk toegestaan kunt/kunnen u, uw opvolgers, vertegenwoordigers en/of gemachtigden (i) verzoeken om de verwijdering, correctie of herziening van uw Persoonlijke gegevens; (ii) zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens; (iii) het gebruik en bekendmaking van uw Persoonlijke gegevens beperken; en (iv) de instemming intrekken voor onze activiteiten rond gegevensverwerking.

  Merk op dat We in bepaalde omstandigheden mogelijk niet in staat zijn uw Persoonlijke gegevens te verwijderen zonder ook uw gebruikersaccount te verwijderen. Mogelijk zijn we verplicht bepaalde van uw Persoonlijke gegevens te bewaren nadat u gevraagd hebt ze te wissen, om onze wettelijke of contractuele verplichtingen te kunnen nakomen. Mogelijk hebben we volgens de toepasselijke wetten ook de toestemming om bepaalde van uw Persoonlijke gegevens te bewaren om onze zakelijke behoeften te vervullen.

  Indien beschikbaar hebben onze Websites een speciale functie waar u de Persoonlijke gegevens die u hebt opgegeven, kunt bekijken en aanpassen. Merk op dat We van onze geregistreerde klanten eisen dat ze hun identiteit controleren (bv. login-ID/e-mailadres, wachtwoord) voordat ze hun accountinformatie kunnen bekijken of wijzigen. Zo voorkomen we onbevoegde toegang tot uw account.

  Los daarvan kunt u uw rechten ook uitoefenen door Ons een e-mailbericht te sturen via het contactformulier of naar ons te schrijven op het antwoordnummer 14, 1181 VX Amstelveen, met een kopie van uw identiteitskaart of equivalente details (indien Wij u dit vragen en dit wettelijk toegestaan is). Indien het verzoek wordt ingediend door een andere persoon dan uzelf, zonder dat het bewijs wordt geleverd dat het verzoek rechtsgeldig in uw naam wordt ingediend, zal het verzoek worden geweigerd.

  Hou er rekening mee dat alle identificatie-informatie die Ons wordt gegeven, enkel zal verwerkt worden overeenkomstig en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetten.

   

  9.    UW KEUZES OVER HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN EN BEKENDMAKEN

  We streven ernaar u keuzes te bieden met betrekking tot de Persoonlijke gegevens die u Ons bezorgt. De volgende mechanismen geven u de volgende controle over uw Persoonlijke gegevens:

  Cookies/Gelijkaardige technologieën. U kunt uw browser zo instellen dat alle of bepaalde browsercookies worden geweigerd of dat u gewaarschuwd wordt wanneer er cookies gebruikt worden. Zie Deel 3 hierboven.

  Reclame, marketing en promoties. Indien u wilt dat uw Persoonlijke gegevens door Nespresso worden gebruikt om zijn producten of diensten te promoten, kunt u dit aangeven via het/de hiertoe bestemde aanvinkvakje(s) op het registratieformulier of door de vra(a)g(en) te beantwoorden van onze handelsdemonstrateurs of vertegenwoordigers van het CRC of de boetieks. Indien u beslist dat u niet langer dergelijke communicatie wenst te ontvangen, kunt u zich vervolgens op elk moment uitschrijven voor het ontvangen van marketingcommunicatie, door de instructies te volgen die in elk bericht worden vermeld. Om u uit te schrijven voor de marketingcommunicatie die door een medium wordt verstuurd, ook sociale netwerken van externe partijen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door u aan te melden in de Websites/apps en uw gebruikersvoorkeuren aan te passen in uw accountprofiel door de specifieke vakjes uit te vinken of door naar ons CRC te bellen. We wijzen erop dat, zelfs als u zich uitschrijft voor het ontvangen van marketingcommunicatie, u nog steeds administratieve berichten van Ons kunt ontvangen, zoals bestellings- of andere transactiebevestigingen, kennisgevingen over uw accountactiviteiten (bv. accountinformatie, gewijzigde wachtwoorden enz.) en andere belangrijke mededelingen.

  Personalisatie (offline en online): Waar wettelijk vereist: indien u wilt dat uw Persoonlijke gegevens door Nespresso worden gebruikt om u een gepersonaliseerde ervaring te bieden, kunt u dit aangeven via het/de hiertoe bestemde aanvinkvakje(s) op het registratieformulier of door de vra(a)g(en) te beantwoorden van onze handelsdemonstrateurs of vertegenwoordigers van het CRC of de boetieks. Indien u beslist dat u hier niet langer gebruik van wenst te maken, kunt u zich op elk moment uitschrijven door u aan te melden in de Websites/apps en uw gebruikersvoorkeuren aan te passen in uw accountprofiel door de specifieke vakjes uit te vinken of door naar ons CRC te bellen.

  Reclame op basis van interesses. We kunnen samenwerken met reclamenetwerken en andere diensten die reclame aanbieden (“Reclameproviders”) die reclame voeren in Onze naam en andere niet-aangesloten bedrijven op het internet. Bepaalde van die reclameboodschappen kunnen afgestemd zijn op uw interesses op basis van informatie die we in de loop van de tijd verzameld hebben op Nespresso-sites of op niet-aangesloten websites. U kunt naar www.aboutads.info/choices gaan om meer te weten te komen over dit type reclame, maar ook over hoe u zich kunt uitschrijven voor reclamepraktijken op basis van interesses van bedrijven die deelnemen aan het zelfregelende programma Digital Advertising Alliance (“DAA”). Bovendien kunt u zich uitschrijven voor dit type reclame in mobiele applicaties van bedrijven die deelnemen aan de AppChoices-app van de DAA door de app te downloaden van de iOS- of Android-appstore. U kunt ook de verzameling van precieze locatiegegevens van een mobiel toestel stopzetten door de instellingen voor locatiediensten van uw toestel te wijzigen. We volgen de zelfregelende principes van de DAA. U zult nog steeds reclame ontvangen, maar die boodschappen zullen mogelijk minder nauw aansluiten op uw interesses.

  10. WIJZIGINGEN AAN ONZE MEDEDELING

  Indien We de manier waarop We uw Persoonlijke gegevens behandelen, wijzigen, zullen We deze Mededeling aanpassen. We behouden ons het recht voor om onze praktijken en deze Mededeling op een willekeurig moment te wijzigen. Controleer daarom regelmatig of er updates of wijzigingen zijn doorgevoerd aan onze Mededeling.

  11. GEGEVENSBEHEERDERS & CONTACT

  Om vragen te stellen of opmerkingen te geven over deze Mededeling en onze privacypraktijken of om een klacht in te dienen over onze naleving van toepasselijke privacywetten, kunt u met Ons contact opnemen via het contactformulier, per post op antwoordnummer 14, 1181 VX Amstelveen of bel naar ons CRC: 0800 022 23 20

  We zullen eventuele klachten over de manier waarop We Persoonlijke gegevens beheren, bevestigen en onderzoeken (bijvoorbeeld een klacht dat We een inbreuk hebben gepleegd op uw rechten volgens de toepasselijke privacywetten).

   

 • Ratings & Reviews

  Hoe schrijf ik een beoordeling?
  Wilt u graag uw mening geven over één van onze machines door een review te schrijven? Dit kan gemakkelijk via onze bestelpagina, door te klikken op de knop “Reviews”. Zodra u uw review heeft geschreven en op “plaats uw review” heeft geklikt, zal uw review spoedig op onze website verschijnen. Let op: voor een representatiever beeld, worden de eerste beoordelingen pas toegevoegd wanneer er 4 beoordelingen of meer geschreven zijn per machine.

  Door het versturen van uw review, gaat u akkoord met de volgende regels:

  1. Uw review is accuraat, up-to-date, weerspiegelt uw ware mening, en is gebaseerd op uw werkelijke ervaring met het product dat wordt beoordeeld. Heeft u een klacht of een vraag? Dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met onze klantenservice.
  2. Houd privacy van andere mensen altijd in gedachten: deel nooit privé-informatie in uw beoordeling.
  3. Schend de rechten van derden niet (privacy, intellectuele of eigendomsrechten bijvoorbeeld; merkenrecht of auteursrecht).
  4. Houd het netjes: reviews die scheldwoorden, misleidende, onjuiste, agressieve, of beledigende woorden bevatten, worden niet geaccepteerd.
  5. Gebruik begrijpelijke taal (geen SMS taal of ongewone afkortingen).
  6. Blijf bij het onderwerp: spam, kettingreacties, commerciële/promotionele of adverterende berichten worden niet geaccepteerd.
  7. Wanneer u een gratis product of enig ander voordeel kreeg voor het testen, vermeld dit dan uitdrukkelijk in uw review.
  8. Niet vermelden van of verwijzen naar:
   A. Producten van de concurrentie
   B. Distributiekanaal en winkels
   C. Prijs vergelijking
  9. Personeel van Nespresso is niet toegestaan om reviews plaatsen, tenzij de relatie specifiek in de review vermeldt wordt. Bedrijven of instanties die ingehuurd zijn en/of producten van Nespresso verkopen, mogen geen reviews plaatsen.
  10. De deelnemer ziet ten opzichte van Nestlé Nespresso af van elk recht op royalty’s voor het gebruik van de inhoud van de review voor ongeacht welke doeleinden, in het bijzonder voor promotionele boodschappen en evenementen, met inbegrip van maar zonder zich te beperken tot de reproductie, de verdeling en de publicatie van de inhoud van de review, alsook hun ter beschikkingstelling van het publiek onder ongeacht welke vorm en via eender welk medium (papier of elektronisch, internet, tv, radio, bioscoop, …), met inbegrip van aangepaste versies.
  11. Het recht om de inhoud van de review te gebruiken, wordt toegekend voor de duur van de wettelijke bescherming door het auteursrecht en zonder territoriale beperking. Dit recht kan ook worden doorgegeven of afgestaan onder licentie aan derden en met name, en zonder zich hiertoe te beperken, aan dochterondernemingen van Nestlé, zonder enige beperking.
  12. Nespresso behoudt zich het recht om de inhoud die u heeft ingediend te controleren en te beoordelen.
  13. Nespresso behoudt zich het recht om reviews te verwijderen of te weigeren die niet overeenstemming zijn met onze huisregels.
  14. Nespresso behoudt zich het recht om deze huisregels op welk gewenst moment te wijzigen.
  15. De inhoud op deze site laat niet noodzakelijkerwijs Nespresso’s mening of standpunten zien. Nespresso is niet verantwoordelijk voor inhoud afkomstig van derde partijen of websites.

 • Algemene regels van Nespresso voor internationale wedstrijden en aanbiedingen

  1. Reikwijdte en toepassing
  1.1 Nestlé Nespresso SA, Avenue de Rhodanie 40, 1007 Lausanne, Zwitserland (“Nespresso”) is de promotor en organisator van wedstrijden, spelletjes of promotie-initiatieven (“Acties”) waarop deze algemene regels van toepassing zijn, tenzij anders vermeld.
  1.2 Deze regels en voorwaarden (“Algemene regels”) zijn van toepassing op alle Acties die op een internationale basis worden georganiseerd door Nespresso en worden gepubliceerd of verspreid via de website(s) van Nespresso op www.Nespresso.com, andere websites of internetsites, -pagina's of -objecten die zijn gegenereerd of worden beheerd door Nespresso (gezamenlijk te noemen “Websites”).
  1.3 Elke Actie omvat deze algemene regels en wordt vergezeld van een aanvullend document waarin de specifieke mechanismen en de regels staan die van toepassing zijn op de desbetreffende Actie (“Specifieke regels”). In geval van strijdigheid tussen de Algemene regels en de Specifieke regels die zijn gepubliceerd voor een bepaalde Actie, hebben de Specifieke regels voorrang.
  1.4 Deze Algemene regels gelden niet voor andere acties die worden georganiseerd door dochterondernemingen of gelieerde entiteiten van Nespresso; deze zijn onderworpen aan de toepasselijke lokale wet- en regelgeving.

  2. Deelnemers
  2.1 Door een inzending of deelname aan een Actie bevestigen deelnemers dat zij deze Algemene regels en eventuele Specifieke regels hebben begrepen en accepteren.
  2.2 Acties zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Nespresso behoudt zich het recht voor om een Actie te beperken tot de deelnemers die in bepaalde gebieden wonen of deelname anderszins te beperken, zoals aangegeven in de desbetreffende Specifieke  Deelname is automatisch nietig in elk zijn gebied waar een bepaalde Actie niet rechtmatig mag worden ondernomen.
  2.3 Deelnemers kunnen worden verplicht om een bewijs van geschiktheid te verstrekken als zij willen deelnemen aan een Actie of als zij een prijs willen accepteren en ontvangen. Tenzij anders vermeld in de Specifieke regels, moeten deelnemers onder de 18 jaar op verzoek een schriftelijke toestemming van ouder of voogd verstrekken om deel te nemen of een prijs te claimen.
  2.4 In alle gevallen zijn medewerkers van Nespresso, hun partners en directe familie, evenals hun agenten of personen die beroepshalve te zijn verbonden aan een Actie, niet gerechtigd deel te nemen.

  3. Inzendingen
  3.1 Er kan vrij worden deelgenomen aan Acties en er is geen aankoop van welke aard dan ook nodig.
  3.2 Inzendingen moeten worden ingediend op de juiste wijze en vorm voor de uiterste datum en tijdstip vermeld in de Specifieke regels. Nespresso kan elke inzending die onvolledig is of niet volledig voldoet aan deze regels diskwalificeren.
  3.3 Slechts een inzending per persoon is toegestaan, tenzij uitdrukkelijk toegestaan?in de Specifieke regels. In geval van meerdere inzendingen voor of namens een persoon, worden alle inzendingen van die persoon gediskwalificeerd. Inzendingen van agenten, derden, georganiseerde groepen of automatisch door de computer gegenereerde inzendingen, worden niet geaccepteerd.
  3.4 Er wordt geen ontvangstbewijs voor inzendingen uitgegeven. Nespresso draagt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die verloren, beschadigd of vertraagd zijn als gevolg van post- of andere verzendstoring of van een netwerk, hardware- of software\ storing. Bewijs van verzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van ontvangst.
  3.5 Inzendingen die vulgair, beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, ongeschikt zijn voor algemene openbare communicatie of die illegale activiteiten uitbeelden of aanmoedigen, worden automatisch gediskwalificeerd.
  3.6 De deelnemers hebben een algemene verplichting en de plicht om eerlijk en sportief te spelen bij eventuele Acties.
  3.7 Elke overtreding van de Algemene of Specifieke regels maken de deelname van een deelnemer ongeldig. Indien een overtreding is begaan, maar pas wordt ontdekt na de toekenning van een prijs, kan Nespresso eisen dat de prijs wordt teruggegeven. Nespresso kan, naar eigen goeddunken, redenen publiceren voor een dergelijke overtreding, inclusief de identiteit van de betrokken deelnemer.

  4. Prijzen
  4.1 Prijzen zijn conform beschreven in de Specifieke regels en, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, omvatten geen andere kosten, uitgaven, persoonlijke of andere zaken waarvoor de verantwoordelijkheid enkel bij de winnaar ligt.
  4.2 Een overzicht van de winnaars wordt gepubliceerd op de website(s). Alle beslissingen van Nespresso zijn definitief, bindend en staan?niet open voor discussie of beroep. Nespresso stelt winnaars per e-mail op de hoogte, zoals aangegeven bij hun aanmelding, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor mislukte communicatie of welke veroorzaakte fouten dan ook.
  4.3 In de Specifieke regels mag een tijdslimiet of procedure zijn uiteengezet voor het claimen of aanvaarden van een prijs. Als een prijs niet wordt geclaimd voor het aangegeven tijdstip of op de aangegeven manier, is een potentiële prijsclaim ongeldig en kan Nespresso de prijs opnieuw aanbieden. 
  4.4 Als er geen contact kan worden gemaakt met een potentiële winnaar om welke reden dan ook, of als deze niet in staat of niet bereid is om een prijs op te halen, kan een andere winnaar door Nespresso worden geselecteerd en kan de prijs zonder enige verplichting worden aangeboden aan de eerste potentiële winnaar.
  4.5 Alle prijzen zijn niet overdraagbaar, mogen niet worden doorverkocht en er wordt geen geld of andere alternatieven geboden. Prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en Nespresso behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment prijzen te vervangen door prijzen van gelijke of grotere waarde.
  4.6 Bovendien zijn alle reizen of vakantieprijzen onderworpen aan het volgende:
  (a) Nespresso heeft de volledige vrijheid om passende en doeltreffende middelen en tijdstippen van reizen te selecteren. Reizen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en moeten worden ingevuld op de aangegeven data. Er kunnen beperkingen gelden.
  (b) Het is de verantwoordelijkheid van de winnaars om afspraken te maken waardoor ze de aangeboden prijs kunnen accepteren, anders kan een prijs verbeurd worden verklaard en worden toegewezen aan een andere deelnemer.
  (c) De werkelijke waarde van de reis is afhankelijk van de datum, tijd, bestemming en het meest efficiënte vervoermiddel. Nespresso zal de werkelijke kosten voor de reis dekken en er kan geen geldverschil worden geëist of worden betaald in het geval van een verschil tussen de werkelijke kosten en de eventuele vermelde of geschatte waarde.
  (d) De winnaars zijn verantwoordelijk voor alle uitgaven van persoonlijke of andere aard die niet specifiek zijn opgenomen in de prijsbeschrijving (bijv. zakgeld, minibar, wasserij, telefoon, pay-per-view, verzekering of andere kosten).
  (e) De winnaars zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen en verstrekken van alle benodigde reisdocumenten, met inbegrip van de eventueel vereiste visa, paspoorten, vaccinatie- of gezondheidscertificaten, of andere documenten die nodig zijn voor de internationale reis-en/of de prijsbestemming.
  (f) Nespresso aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als winnaar/s, om welke reden dan ook, niet in staat is/zijn een prijs op te komen halen, zoals voorgesteld.

  5. Persoonlijke gegevens
  5.1 Nespresso kan vereisen dat deelnemers persoonlijke gegevens verstrekken als voorwaarde voor deelname of deelname aan de Actie. Dit houdt in: volledige naam, postcode en land waarin u woont, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel), leeftijd (of bevestiging dat iemand boven de 18 is). Andere gegevens zijn mogelijk ook vereist.
  5.2 Door deelname aan een Actie verklaren deelnemers dat alle verstrekte informatie waar is, actueel en volledig op het moment van aanmelding. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van persoonlijke gegevens en voor het informeren van Nespresso over eventuele wijzigingen. Nespresso aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor mislukte contacten.
  5.3 Alle persoonlijke gegevens die door de Deelnemers worden verstrekt of worden ontvangen door Nespresso worden opgeslagen, verwerkt en behandeld in overeenstemming met de Zwitserse federale wetten inzake gegevensbescherming (1992 LPD 235.1 en 1993 OLPD 235,11, zoals gewijzigd) en het gepubliceerde Privacybeleid van Nespresso, waarvan de nieuwste versie is te vinden op www.Nespresso.com. Door het accepteren van deze regels accepteren deelnemers ook de voorwaarden van het Privacybeleid, die zij vóór inzending zouden moeten lezen.
  5.4 Indien via een Actie verzoeken worden gedaan of deelnemers worden gestimuleerd, of dit nu in hun voordeel is of niet, tot het doorsturen of communiceren (“doorsturen”) van de Actie aan andere personen, of indien Deelnemers zelf de Actie willen doorsturen aan andere personen, geldt het volgende:
  (a) Deelnemers mogen details van de Actie doorsturen of anderszins andere personen uitnodigen of stimuleren om deel te nemen aan de Actie via e-mail (“Uitnodiging”), hetzij rechtstreeks, hetzij via de website van Nespresso of andere technische middelen als onderdeel van de Actie, met dien verstande dat Nespresso de Uitnodiging gewoon doorstuurt en geen verantwoordelijkheid draagt voor de geadresseerde of de inhoud daarvan;
  (b) In alle gevallen is de Deelnemer volledig verantwoordelijk voor de keuze en de openbaarmaking van de personen aan wie een Uitnodiging is verzonden en moet vooraf hun uitdrukkelijke toestemming krijgen;
  (c) Op alle Uitnodigingen wordt de Deelnemer als afzender genoemd en niet Nespresso;
  (d) Nespresso stuurt niet meer dan vijf Uitnodigingen en Deelnemers zijn verplicht om dezelfde beperking te respecteren.
  (e) E-mailadressen moet geldig en verschillend zijn. Deelnemers mogen geen Uitnodigingen doen toekomen aan personen die geen toestemming hebben gegeven of fictieve vrienden of kennissen introduceren om daar voordeel of winst uit te halen.
  5.5 Prijswinnaars stemmen ermee in om deel te nemen aan elke redelijke publiciteit die vereist is door Nespresso en geeft toestemming voor het gebruik van hun naam, beeltenis en/of foto's in dit verband door Nespresso of haar partners, zonder verdere compensatie.

  6. Intellectueel eigendom
  6.1 Alle handelsmerken, merken, logo's en andere materialen of inhoud in relatie tot Acties zijn het exclusieve eigendom van Nespresso en mogen niet worden gedownload, gekopieerd, opgeslagen, bewerkt of anderszins gedistribueerd of gebruikt voor andere doeleinden dan als bedoeld in de Algemene en Specifieke regels.
  6.2 Alle inzendingen en al het materiaal dat is gemaakt in verband met een inzending worden eigendom van Nespresso. Door een inzending draagt elke deelnemer het volledige, wereldwijde auteursrecht over aan Nespresso plus alle andere intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten in die inzending, inclusief, zonder beperking, alle rechten om het werk met alle middelen te kopiëren, te communiceren, te distribueren, aan te passen, te vertalen, te wijzigen, te gebruiken of te exploiteren. De deelnemers bevestigen dat zij geen overeenkomsten hebben gesloten met derden die het recht van Nespresso aantasten om hun inzending te gebruiken, en stemmen ermee in om alle handelingen te ondernemen en alle documentatie te ondertekenen die nodig kunnen zijn om deze rechten te beschermen en/of te gebruiken.
  6.3 Indien voor een Actie tekst, afbeeldingen, video's of andere media moet worden gemaakt of ingediend, verklaart elke deelnemer dat de inzending hun oorspronkelijke werk is en geen gebruik van of inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een andere persoon.  Elke persoon wiens foto wordt gebruikt in een inzending moet uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven (toestemming van de ouders indien jonger dan 18 jaar) voor de integratie en het gebruik. De deelnemers zijn volledig verantwoordelijk voor alle aanspraken van derden inzake hun inzendingen.
  6.4 Nespresso is niet verplicht om een inzending te gebruiken, ook al is het een winnende inzending. Anders dan zoals beschreven in deze regels of vereist door de wet, hebben de deelnemers geen recht op enige vergoeding of krediet voor het gebruik van een inzending.

  7. Algemeen
  7.1 Nespresso behoudt zich het recht voor een Actie te wijzigen of te annuleren in het geval van onvoorziene omstandigheden of om deze Algemene regels of enige Specifieke regels van tijd tot tijd te wijzigen of bij te werken. Nespresso publiceert alle gewijzigde of bijgewerkte regels op haar websites, die vervolgens gelden voor alle bestaande en toekomstige inzendingen. Indien een deelnemer niet akkoord gaat met dergelijke wijzigingen, is de enige remedie om de inzending terug te trekken uit de Actie.
  7.2 Behoudens andersluidende dwingende wettelijke voorschriften is Nespresso's vastberadenheid met betrekking tot deze Algemene regels en de Specifieke regels die van toepassing zijn op elke Actie, definitief en bindend en geen correspondentie of discussie worden gevoerd.
  7.3 Deze Algemene regels worden gepubliceerd in het Engels en in de Zwitserse nationale talen Frans, Duits en Italiaans. Nespresso kan, vrijblijvend, aanvullende vertalingen in lokale talen verstrekken als niet-bindende ondersteuning van de Deelnemers.    
  7.4 Deze Algemene Regels en eventuele Specifieke regels uitgevaardigd door Nespresso, worden beheerst door Zwitsers recht en alle geschillen die niet eerst kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van het kanton Vaud, Zwitserland.

  2010
  NESTLE Nespresso LTD.

 • Herroepingsrecht

  1 Herroepingsrecht

  1.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  

  1.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

  1.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons () via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het  modelforumulier voor herroeping  , maar bent hiertoe niet verplicht.

  1.4 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  2 Gevolgen van de herroeping

  2.1 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

  2.2 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.  

  2.3 U dient de goederen in de originele verpakking en vergezeld van de factuur en het retourformulier onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden via de post of via een Kiala-punt, of aan ons te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.  

  2.4 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.  

  2.5 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.  

  2.6 Voor redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne kan u het herroepingsrecht niet uitoefenen voor capsules waarvan de verpakking werd geopend.  

 • Retourprocedure

  Schade/kwaliteitsprobleem/omruiling/recycling

  Neem ook contact met ons op in volgende gevallen alvorens de producten eventueel te retourneren:

  -- er is schade aan de producten;

  -- er is een kwaliteitseuvel met een van onze producten;

  -- u wenst een omruiling;

  -- u wenst een machine terug te geven voor recycling bij uitlevering van een nieuwe machine;

  -- de levering komt niet overeen met de bestelling.

  Onze Koffie specialisten zullen u begeleiden naar de beste oplossing. Moeten de producten teruggezonden worden, dan kunt u ze gratis inleveren bij een UPS of DHL afhaalpunt. Kiest u voor een andere leveringsmethode, dan zijn de kosten voor uw rekening. Producten dienen ongebruikt, in goede staat, in de originele verpakking en vergezeld van de factuur te worden teruggezonden. We raden ook aan om gebruik te maken van het retourformulier om een spoedige verwerking te verzekeren. In deze gevallen kunt u kiezen om het geld terug op uw rekening te krijgen of als tegoed op uw account te behouden voor de volgende bestellingen.

  Hierbij wijzen wij u op artikel 10 van de Algemene voorwaarden.

  Inwoners Nederlandse Antillen

  Gelieve contact op te nemen alvorens producten te retourneren.

 • Cookies Policy

  Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij geen enkel Persoonsgegeven dat niet specifiek, vrijwillig en bewust door uw toedoen is verstrekt.

  Sommige inlichtingen van naamloze aard kunnen echter automatisch geregistreerd worden door middel van “cookies”. Het gaat om inlichtingen zoals het type browser en het besturingssysteem, alsook de datum en het uur van de toegang. De “cookies” op zich kunnen niet worden gebruikt om de identiteit van de gebruiker te achterhalen. Een “cookie” is een klein informatiebestand dat wordt verzonden naar uw browser en dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

  Voor de verwerking van deze naamloze inlichtingen door Nespresso Nederland om te helpen de inhoud van zijn website te verbeteren, om het een persoonlijk karakter te geven ten opzichte van zijn bezoekers en om meer over hen te weten te komen en over de manier waarop zij de website gebruiken, dient u toestemming te geven.

  U zal hierop steeds kunnen terugkomen en deze cookies weigeren en/of ze verwijderen op elk ogenblik, door de parameters van uw browser te wijzigen. Dit zal u niet verhinderen toegang te hebben tot de website, maar het is mogelijk dat bepaalde delen van de website niet werken.

  De tabel hieronder legt u uit welke cookies wij gebruiken en wat hun doeleinde is.

   

  Noodzakelijke cookies

  Type

  Doel

  Sessie-ID

   

   

  Op de websites van Nespresso wordt één specifieke cookie gebruikt die van essentieel belang is voor de correcte werking van de software (ASP.NET): ASP.NET_SessionId. Deze cookie wordt gebruikt om een sessie-ID te creëren voor de gebruiker, zodat het systeem zelf de gebruiker kan identificeren als een unieke en individuele gebruiker, die los staat van alle andere bezoekers van de website. Deze informatie wordt niet gebruikt of opgeslagen buiten systemen van Nestlé en wordt slechts tijdelijk bijgehouden terwijl de gebruiker de pagina's van zijn account en andere pagina's die een unieke en veilige toegang vereisen, bezoekt. Dit is een heel belangrijke cookie omdat het zonder deze cookie niet mogelijk zou zijn de toegang veilig te houden.

  Functionele cookies

  Type

  Doel

  Taal

  Bepaalt de standaardtaal op de site. Het uitschakelen van deze cookie kan leiden tot meer ergernis van de gebruikers omdat ze hun voorkeurstaal telkens opnieuw zouden moeten invoeren.

  Land

  Voegt een in het oog springend kader in waarin producten worden onder de aandacht gebracht, bijv. producten die te koop worden aangeboden in een bepaalde categorie op de site.

  Aanbieding

  Dit cookie wordt gebruikt voor het herkennen van Nespresso leden die in aanmerking komen voor aanbiedingen en het weergeven van informatie over de betreffende aanbiedingen.

  Aanmelden

  Deze cookie wordt gebruikt om leden de mogelijkheid te bieden om hun aanmeldingsgegevens te onthouden en zo te voorkomen dat deze hun gebruikersnaam en wachtwoord telkens opnieuw moeten typen als ze toegang willen tot het 'mijn account' gedeelte.

   

  Prestatiecookies

  Type

  Doel

  Gelijkmatige verdeling van de belasting

  Met deze cookie is het mogelijk om de belasting op onze servers te splitsen op basis van het gebruik dat onze bezoekers maken van onze pagina's en apps. Hiermee worden de algemene prestaties van onze website verbeterd.

   

  Cookies van derden

  Type

  Doel

  Google Analytics

  Google Analytics maakt gebruik van cookies om inzicht te bieden in hetgeen gebruikers doen als ze onze website bezoeken. Met cookies kunnen geen mensen worden geïdentificeerd, maar ze kunnen wel worden gedefinieerd door een combinatie van een computer, een gebruikersaccount en een browser. Met de cookies van Google Analytics worden echter geen persoonlijke gegevens verzameld over bezoekers van de website.

  Adobe Omniture

  Dit cookie wordt gebruikt om anonieme/geaggregeerde informatie te bieden over waar de gebruiker heen gaat en wat de gebruiker doet op Nespresso-websites.

  Google Doubleclick

  Aan de hand van deze cookies kunnen wij begrijpen hoe mensen communiceren via onze digitale reclamecampagnes. Wij krijgen inzicht in en evalueren kliks op onze advertenties, zodat wij de service aan u kunnen verbeteren.

  ViaMichelin

  Dit cookie wordt gebruikt om gebruikers maatwerkservices te bieden op basis van hun geografische context, zoals de functie 'Zoek een winkel' van Nespresso.

   

 • Bedrijfsregistratie

  Nespresso Nederland B.V
  Stroombaan 14
  1181 VX AMSTELVEEN
  VAT number: NL001410908B01

 • Download hier de juridische informatie van Nespresso. Klik hier voor het Modelformulier voor herroeping.