Juridische Informatie | Privacy & consumentrecht | Nespresso

Header

Juridische informatieBekijk hier onze gebruikersvoorwaarden, algemene voorwaarden van thuiswinkel, verkoopvoorwaarden, details over Nespresso & more, onze privacyverklaring en andere onderwerpen.

capsule
GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Acceptatie en aanpassing van de Gebruiksvoorwaarden
1.1 De onderhavige gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de websites (de “Websites”) van Nestlé Nespresso N.V. (“Nespresso”) en alle aan Nespresso gelieerde bedrijven. Door uzelf toegang te verschaffen tot onze Websites, erop te navigeren en er gebruik van te maken, verklaart u deze Gebruiksvoorwaarden, die wij van tijd tot tijd kunnen aanpassen, zonder enig voorbehoud te hebben gelezen en begrepen en te accepteren.
1.2 Als wij besluiten onze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zullen wij een nieuwe versie op onze Websites plaatsen. Wij nodigen u dan ook uit deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen, zodat u kennis kunt nemen van eventuele aanpassingen.

2. Auteursrecht en intellectueel eigendom
2.1 De inhoud van onze Websites en met name, maar niet uitsluitend, de teksten, merken, logo’s, schema’s, foto’s, video’s, geluiden, muziek, indeling, designs, knowhow, technologieën, producten en processen, zijn eigendom van Nespresso of haar gelieerde bedrijven of worden gebruikt met toestemming van de eigenaren, en zijn dienovereenkomstig beschermd door auteursrecht, handelsmerken, octrooien en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die op grond van toepasselijke wetgeving worden erkend.
2.2 Behoudens het bepaalde in artikel 3 hierna kan geen enkel onderdeel van onze Websites zo worden uitgelegd dat u op grond daarvan een vergunning of recht wordt verleend om enig onderdeel van onze Websites te gebruiken.

3. Gebruik van de Websites
3.1 U mag de inhoud van onze Websites uitsluitend downloaden, weergeven of afdrukken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, met behoud en onder vermelding van alle verklaringen inzake auteursrecht of andere verklaringen inzake eigendomsrechten die onderdeel zijn van de informatie of enig ander materiaal dat u downloadt. Alle andere gebruiksdoeleinden, waaronder het geheel of gedeeltelijk en op enigerlei wijze verveelvoudigen, wijzigen, verspreiden, verzenden of uitzenden van de inhoud van de Websites, zijn streng verboden, behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van Nespresso.
3.2 Nespresso garandeert niet dat door uw gebruik van een onderdeel van haar Websites geen rechten van derden worden geschonden

4. Als niet-vertrouwelijk beschouwde informatie
4.1 Alle persoonlijke gegevens en informatie die u via internet naar onze Websites verzendt, worden beschermd en behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid (link). Nespresso nodigt u uit het Privacybeleid aandachtig door te lezen alvorens ons dergelijke persoonlijke gegevens en informatie toe te sturen.
4.2 Alle andere informatie of materiaal die/dat u per elektronische post of anderszins via het internet naar Nespresso verzendt, zoals gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen en dergelijke, wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Alles wat u verzendt of uploadt, wordt eigendom van Nespresso en kan vrijelijk worden gebruikt voor enigerlei doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verveelvoudigen, openbaar maken, verzenden, publiceren, uitzenden en uploaden ervan. Het staat Nespresso met name vrij alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in de informatie die u naar de Websites verzendt voor enigerlei doel te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen, promoten en verhandelen van producten op basis van dergelijke informatie. Bij zulk gebruik ontvangt noch de verstrekker van de informatie noch een derde een vergoeding.
4.3 Door informatie te verzenden, garandeert u dat u de eigenaar bent van het verzonden materiaal en/of de verzonden inhoud, dat het materiaal en/of de inhoud niet lasterlijk is en dat het gebruik ervan door Nespresso’ geen inbreuk maakt op eventuele rechten van derden. Nespresso is geenszins verplicht de verstrekte informatie te gebruiken.

5. Afwijzing van garanties
5.1 Onverminderd artikel 6 hierna worden alle materiaal, alle gegeven en alles wat U aantreft op de websites "in de huidige staat" aangeboden, naar gelang de beschikbaarheid ervan, en zonder enigerlei expliciete of impliciete garantie, met inbegrip van onder andere de impliciete garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
5.2 Nespresso garandeert niet dat zijn websites of de inhoud ervan aan uw verwachtingen voldoen en ononderbroken, tijdig, veilig en foutvrij beschikbaar zijn.
5.3 Sommige rechtsgebieden staan bepaalde beperkingen van garanties niet toe, zodat sommige van de bovenstaande uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.
5.4 Uit schriftelijke of mondelinge adviezen of informatie verkregen van Nespresso tijdens het gebruik van de op de Websites beschikbaar gestelde diensten vloeien geen garanties voort die niet uitdrukkelijk in de onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn vermeld.

6. Beperking van aansprakelijkheid (voor zover wettelijk is toegestaan)
6.1 U bezoekt, gebruikt en navigeert op onze Websites geheel voor eigen risico.
6.2 U verklaart en stemt ermee in dat, voor zover toepasselijke regelgeving zulks toelaat, Nespresso, haar gelieerde bedrijven, of andere ondernemingen die betrokken zijn bij het creëren, produceren of opleveren van de websites niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, gevolg- of reputatieschade, kosten, verliezen, omzet- of winstderving of enigerlei schulden (ook als Nespresso het ontstaan van dergelijke schade bekend was of bekend had kunnen zijn), die kunnen voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van, of juist het niet kunnen gebruiken van, de websites of de inhoud daarvan.
6.3 Alle materiaal dat wordt gedownload of op enigerlei andere wijze wordt verkregen tijdens het gebruik van onze websites is geheel voor eigen risico. Nespresso aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke (virus)schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van door u bezochte, gebruikte of gedownloade onderdelen op de Websites van Nespresso, of als gevolg van het illegaal binnendringen in de IT-systemen.
6.4 Nespresso behoudt zich het recht voor om enige of alle functies van zijn Websites te onderbreken of te beëindigen. Nespresso aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor enige onderbreking of beëindiging van enige of alle functies van zijn Websites als gevolg van acties of verzuimen van Nespresso of enige derde.

7. Aanpassing van informatie
De inhoud van onze Websites kan onnauwkeurigheden of fouten bevatten. Nespresso behoudt zich het recht voor om de inhoud te eniger tijd te wijzigen, te corrigeren en/of te verbeteren zonder voorafgaande kennisgeving, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid om zulks te doen.

8. Beschikbaarheid van producten/Services
Onze Websites kunnen informatie over Nespresso’s wereldwijde producten en diensten bevatten die niet allemaal op elke locatie beschikbaar zijn. Een verwijzing naar een Nespresso-product of -service op de Websites impliceert niet dat dat product of die service op uw locatie beschikbaar is of zal zijn.

9. Koppelingen
9.1 Onze Websites kunnen, als service voor onze bezoekers, hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden geëxploiteerd of gecontroleerd door Nespresso. Nespresso kan niet worden geacht verantwoordelijk te zijn voor deze sites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud, wettigheid, juistheid of functies ervan.
9.2 Het maken van hyperlinks naar onze Websites is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nespresso verboden.

10. Overig
10.1 De onderhavige Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Nespresso en uzelf betreffende de toegang tot en het gebruik van de Websites en de inhoud ervan. Alle andere voorwaarden van Nespresso die van toepassing zijn op de relaties tussen Nespresso en u, met name met betrekking tot een service of de aankoop van een product, vormen een aanvulling op de Gebruiksvoorwaarden; indien de voorwaarden met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleren de andere voorwaarden boven deze Gebruiksvoorwaarden.
10.2 Wanneer Nespresso geen stappen onderneemt als u een van de verplichtingen in de Gebruiksvoorwaarden schendt, of wanneer Nespresso geen recht uitoefent dat op grond van de Gebruiksvoorwaarden of de wetgeving aan Nespresso is toegekend, betekent zulks niet dat Nespresso afstand doet van zijn mogelijkheid om zijn rechten alsnog uit te oefenen.
10.3 Indien enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden op grond van bestaande of toekomstige wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften, of in een rechterlijke uitspraak, als onwettig wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling als ongeschreven aangemerkt; alle andere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden tussen u en Nespresso blijven bindend.
10.4 De titels van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden zijn slechts opgenomen voor de leesbaarheid en zijn geenszins van invloed op de voorwaarden.

Nestlé Nespresso S.A.
11/2005
© 2003 Nestlé Nespresso N.V.
Alle rechten voorbehouden.

NESPRESSO & MORE

Deze Voorwaarden Nespresso & More (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw status als klant bij Nespresso en zijn opgesteld door Nespresso Nederland B.V. Registratie als klant bij Nespresso houdt automatisch aanvaarding in van deze Voorwaarden. We verzoeken u dan ook deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Deze vernieuwde uitgave van de Voorwaarden zijn van kracht sinds 27 juli 2021.

1. Wat is een Nespresso koffiestatus?

Nespresso Nederland B.V. (“Nespresso”) onderhoudt een klantprogramma. Er zijn drie verschillende ‘koffiestatussen’ die een klant kan bereiken, die elk leiden tot verschillende voordelen. De drie statussen zijn: Connoisseur, Expert en Ambassador.

2. Hoe wordt een koffiestatus bepaald?

Uw koffiestatus wordt bepaald door twee elementen:

• Senioriteit. Senioriteit wil zeggen: het totale aantal jaren waarin minimaal één koffieaankoop (Original of Vertuo) is gedaan sedert de eerste aankoop. Als u als klant inactief bent (12 maanden zonder geldige aankoop van capsules) wordt uw senioriteit teruggezet op 0.

• Capsuleconsumptie. Dit is het aantal capsules dat u tijdens de 12 maanden na de eerste aankoop deed. Nespresso gaat hierbij uit van de maand (en niet de exacte dag) van de eerste aankoop. De aankoopdatum is de verzenddatum van de capsules. Deze aankoop moet bovendien zijn gedaan als geïdentificeerd klant, met een geldig ordernummer, via één van de volgende verkoopkanalen: Nespresso.com, de Nespresso app, in een Boutique of telefonisch.

Uw capsuleconsumptie houdt rekening met zowel Original- als Vertuo-capsules. Er wordt geen rekening gehouden met bestellingen die zijn geannuleerd of geretourneerd.

3. Er zijn drie koffiestatussen:

• Connoisseur: Na registratie als klant en na uw eerste koffieaankoop.

• Expert: Na 5 jaar klant bij Nespresso, of na aankoop van 800 capsules of meer per jaar.

• Ambassador: Na 10 jaar klant bij Nespresso, of na aankoop van 1.500 capsules of meer per jaar.

U kunt uw senioriteit en uw capsuleconsumptie terugvinden onder ‘Mijn account’ via Nespresso.com.

4. Hoe kunt u klant worden?

U kunt zich als klant bij Nespresso registreren in één van onze Boutiques, via de telefoon, via de Nespresso app en via Nespresso.com. Daarbij vragen wij om uw persoonlijke gegevens. Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens is vastgelegd in ons privacy beleid, dat u aandachtig dient te lezen. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden en door ons te voorzien van uw persoonlijke gegevens, gaat u tevens akkoord met ons privacy beleid.

Uw koffiestatus begint vanaf het moment dat u uw registratie met succes heeft afgerond en een uniek klantnummer heeft ontvangen. Bent u al klant bij Nespresso, dan beschouwen wij de datum waarop u de eerste koffieaankoop bij Nespresso heeft gedaan als startdatum van uw koffiestatus.

U dient uw klantnummer en wachtwoord veilig te bewaren en aan niemand anders dan aan ons door te geven. Het is niet toegestaan om anderen toegang te geven tot uw registratiegegevens en wachtwoord. U zegt met het accepteren van deze Voorwaarden toe ons onmiddellijk in te lichten bij ongeautoriseerd gebruik van uw registratiedetails en wachtwoord of iedere andere inbreuk op de veiligheid waarvan u op de hoogte bent.

Om uw koffiestatus te behouden dient u minimaal één geldige koffiebestelling in de laatste twaalf maanden te hebben voltooid. Bestuursorganen, partnerships, brancheorganisaties en commerciële organisaties komen in aanmerking voor een koffiestatus, maar er is slechts één koffiestatus beschikbaar per persoon. Deelname voor groepen of families is niet mogelijk. Personen onder de 18 jaar zijn uitgesloten. Deelname staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon-of verblijfplaats waar hij/zij als bewoner staat ingeschreven.

5. Voordelen per status

Voordelen beschikbaar voor Connoisseurs, Experts en Ambassadors:

• Gratis bezorging - Bij een bestelling van 100 capsules of meer.

• Machineservice - Geniet onze zorgeloze reparatieservice

• Koffieproeverij - Ontdek de wereld van koffie samen met onze koffie-experts.

• Cadeau voor jou en de koffieboer - per herhaalbestelling bij elke 100 capsules krijg je 10 capsules cadeau en doneren wij € 1 in het pensioenfonds van de koffieboer (tot 40 capsules/€4 per herhaalbestelling).

• Machinekorting – 35% korting op een nieuwe machine, bij aankoop van een minimum aantal capsules voor klanten met een geregistreerde machine van minimaal 2 jaar oud en minimaal 3 koffie-aankopen in de afgelopen 12 maanden.

• Verrassingen & promoties – Met je toestemming sturen wij je regelmatig speciale aanbiedingen en zo nu en dan een cadeautje Dit kan gedaan worden met middelen zoals e-mail, telefoon of post.

Voordelen beschikbaar voor Experts en Ambassadors:

• Gratis leenmachine – Krijg een gratis leenmachine tijdens de reparatie van jouw machine.

• Gratis ontkalkingsset - Krijg een ontkalkingsset cadeau na elke 1.000 capsules vanaf het moment dat u Expert of Ambassador bent geworden.

• VIP Sales – Exclusieve koffies die alleen Experts en Ambassadors kunnen bestellen

• 25% accessoirekorting – Profiteer één keer per jaar van 25% korting op één accessoires van het Les Collections assortiment, één Aeroccino melkopschuimers of één Barista receptenmaker

• Expert/Ambassador Upgrade – Krijg €5 korting bij je eerste bestelling als Expert/Ambassador met een minimum bestelwaarde van €5,01.

Voordelen beschikbaar voor Ambassadors:

• Avant-prèmiere - Geregeld gratis de nieuwste koffies proeven en bestellen voordat de officiële verkoop start.

• Ambassador Exclusives – Cadeautjes, aanbiedingen of producten exclusief voor Ambassadors

6. Klantvoordeel

Wij behouden ons het recht voor om de voordelen van uw koffiestatus op ieder moment te beëindigen of te wijzigen naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving. Alle voordelen zijn onderhevig aan beschikbaarheid. Op is op. Uw klantvoordelen zijn te bekijken in ‘Mijn account’ op Nespresso.com.

7. Beëindiging van uw koffiestatus

U kunt op ieder moment uw account opzeggen via het gratis telefoonnummer 0800-0222 320, per post via Nespresso Nederland B.V. | Stroombaan 14 | 1181 VX Amstelveen of via het contactformulier opNespresso.com, bereikbaar via: www.nespresso.com/nl/nl/service-customer-care. Wij kunnen uw account opzeggen als u zich niet houdt aan één van deze Voorwaarden of als u misbruik maakt van uw voordelen. Nespresso behoudt zich het recht voor om het klantprogramma op ieder moment te wijzigen of beëindigen na een opzegtermijn van drie maanden. Nespresso behoudt zich tevens het recht voor om het klantprogramma of de koffiestatussen onmiddellijk te beëindigen. Nespresso behoudt zich het recht voor om de voordelen en deze Voorwaarden op ieder moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

8. Privacy

Op dit gegevensbestand is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

9. Aansprakelijkheid

Nespresso en daaraan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de website of een hieraan gelinkte actiesite, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nespresso.

Nespresso is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van het klantprogramma.

Nespresso draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit het klantprogramma voortvloeien.

Nespresso is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit drukfouten. Wijzigingen, typ- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.

Nespresso is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het ontvangen van de verzendingen.

Als een van de bepalingen in deze Voorwaarden ongeldig of illegaal is of wordt, kan het betreffende gedeelte uit de Voorwaarden verwijderd worden.

Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de overige voorwaarden en bepalingen.

Nespresso is niet verantwoordelijk voor claims of schades die voortkomen uit het gebruik van voordelen of services die u worden aangeboden door een derde partij.

10. Algemene Verkoopvoorwaarden

Houd er rekening mee dat naast deze Voorwaarden onze Verkoopvoorwaarden gelden voor alle aankopen van onze producten en diensten.

11. Intellectuele eigendomsrechten

Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen van het klantprogramma zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A. Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé.

12. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze Voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheden van de rechtbank van Amsterdam.

Contact

Neem bij vragen omtrent uw status of uw voordelen, contact op met Nespresso Nederland via: het gratis telefoonnummer 0800-0222 320, per post via Nespresso Nederland B.V. | Stroombaan 14 | 1181 VX Amstelveen, of via het contactformulier op Nespresso.com, bereikbaar via: www.Nespresso.com/nl/nl/service-customer-care.

PRIVACYVERKLARING VAN NESPRESSO

Van kracht: 25.05.2018

Versie 2: 29 mei 2019

Toepassingsgebied van deze verklaring

Lees deze privacyverklaring (de 'Verklaring') grondig om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw Persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verwerken te begrijpen.

Deze Verklaring licht toe hoe uw Persoonsgegevens verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt worden door de entiteiten van Nespresso die in het deel 'Verantwoordelijken voor de gegevensverwerking en contactgegevens' (Deel 11) vermeld worden ('Nespresso', 'Wij', 'Ons'). Er wordt ook uitgelegd hoe u toegang kunt krijgen tot uw Persoonsgegevens, hoe u ze kunt bijwerken en hoe u bepaalde keuzes kunt maken over het gebruik van uw Persoonsgegevens.

Deze Verklaring heeft betrekking op zowel onze online als offline gegevensverzameling, met inbegrip van Persoonsgegevens die Wij verzamelen via onze verschillende kanalen, zoals websites, apps, externe sociale netwerken, spraakgestuurde apparaten en applicaties (zoals Apple's Siri, Google Assistant en Amazon’s Alexa), Customer Relationship Centers, Boutiques, verkooppunten en events. Wij wijzen erop dat Wij de Persoonsgegevens die Wij op één bepaalde manier verzamelen (bv. een website van Nespresso) combineren met Persoonsgegevens die wij op een andere manier verzamelen (bv. een offline event van Nespresso). In het kader hiervan combineren Wij Persoonsgegevens die oorspronkelijk door verschillende entiteiten van Nespresso verzameld werden. Gelieve Deel 8 te raadplegen voor meer informatie over hoe u zich hiertegen kunt verzetten.

Als u nalaat om ons noodzakelijke Persoonsgegevens te verstrekken (Wij zullen aangeven wanneer dit het geval is, bijvoorbeeld door dit duidelijk te vermelden op onze inschrijvingsformulieren), kunnen Wij u mogelijk onze goederen en/of diensten niet aanbieden. Deze Verklaring kan van tijd tot tijd veranderen (Deel 10).

Deze Verklaring geeft belangrijke informatie op de volgende gebieden:

• Bronnen van persoonsgegevens

• Persoonsgegevens die wij over u verzamelen en hoe wij ze verzamelen

• Cookies/vergelijkbare technoglogieën, logbestanden en webbakens

• Manieren waarop uw persoonsgegevens gebruikt worden

• Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

• Bewaring van persoonsgegevens

• Opslag en/of overdracht van uw persoonsgegevens

• Toegang tot uw persoonsgegevens en uw andere rechten

• Uw keuzes over hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken

• Wijzigingen aan onze verklaring

• Verantwoordelijken voor de gegevensverwerking & contactgegevens


 1. Bronnen van persoonsgegevens

Deze Verklaring heeft betrekking op Persoonsgegevens die Wij met behulp van de hieronder beschreven methodes (zie Deel 2) van u en over u verzamelen uit de volgende bronnen:

Websites van Nespresso

Op de consument gerichte websites die door of voor Nespresso geëxploiteerd worden, met inbegrip van websites die Wij exploiteren onder onze eigen domeinen/URL's en minisites die Wij beheren op externe sociale netwerken zoals Facebook (de 'Websites').

Mobiele websites/apps van Nespresso.

Op de consument gerichte mobiele websites of toepassingen die door of voor Nespresso geëxploiteerd worden, zoals apps voor smartphones.

E-mailberichten, sms'en en andere elektronische berichten

Elektronische communicatie tussen u en Nespresso.

Nespresso CRC

 Oproepen naar onze Customer Relationship Centers ('CRC').

Nespresso Boutiques

Winkels die door Nespresso beheerd worden.

Spraakgestuurde apparaten en applicaties

Spraakgestuurde apparaten en toepassingen die bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, werken met Apple's Siri, Google Assistant en Amazon's Alexa.

Offline inschrijvingsformulieren

Afgedrukte inschrijvingsformulieren en soortgelijke formulieren die Wij verzamelen via bijvoorbeeld brievenpost, demo's in winkels, wedstrijden en andere promoties, of events.

Verkooppunten

Demonstrateurs die aanwezig zijn in fysieke externe winkels om u te helpen met de registratie van uw machine en de bestelling van koffie.

Gegevens van andere bronnen

Externe sociale netwerken (bv. Facebook, Google) of marktonderzoeken (als feedback niet anoniem gegeven wordt).

Telemetry Data

Nespresso gebruikt Telemetry om gegevens te verzamelen via koffiemachines die verbonden zijn met wifi. Voorbeelden van gegevens die worden verzameld zijn het serienummer van de machine, foutmeldingen van de machine en de soorten koffie die worden bereid, met de datum en tijd waarop de koffies worden bereid.

 1. Persoonsgegevens die wij over u verzamelen en hoe wij ze verzamelen

Afhankelijk van hoe u met Nespresso communiceert (online, offline, telefonisch, enz.), verzamelen Wij verschillende soorten informatie van u, zoals hieronder beschreven.

Persoonlijke contactinformatie

Dit omvat alle informatie die u Ons verstrekt en die ons in staat zou stellen om contact met u op te nemen, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, sociale-netwerkgegevens of telefoonnummer.

Aanmeldgegevens van uw account

Alle informatie die nodig is om u toegang te geven tot uw specifieke accountprofiel. Voorbeelden hiervan zijn uw aanmeldings-ID/e-mailadres, uw schermnaam, uw wachtwoord in onherstelbare vorm en/of uw veiligheidsvraag en -antwoord.

Demografische informatie en interesses

Alle informatie die uw demografische of gedragskenmerken beschrijft. Voorbeelden hiervan zijn uw geboortedatum, leeftijd of leeftijdsgroep, geslacht, geografische locatie (bv. postcode), favoriete producten, hobby's en interesses en informatie betreffende uw gezin of uw levensstijl.

Technische informatie over computer/mobiel apparaat

Alle informatie over het computersysteem dat of andere technologische apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot een van onze websites of apps, zoals het Internet Protocol (IP)-adres dat gebruikt wordt om uw computer of apparaat te verbinden met het internet, het type besturingssysteem en het soort en de versie van uw webbrowser. Als u een website of app van Nespresso opent met een mobiel apparaat zoals een smartphone, zal deze verzamelde informatie ook, voor zover dit toegestaan is, het unieke apparaat-ID van uw telefoon, het reclame-ID, geolocatie en andere vergelijkbare mobiele apparaatgegevens bevatten.

Informatie over het gebruik van websites/communicatie

Wanneer u door onze websites of nieuwsbrieven navigeert of ermee omgaat, gebruiken Wij technologieën voor automatische gegevensverzameling om bepaalde informatie over uw handelingen te verzamelen. Dit omvat informatie zoals de links waarop u klikt, de pagina's of inhoud die u bekijkt en hoe lang u ze bekijkt, en andere soortgelijke informatie en statistieken over uw interacties, zoals de responstijden van inhoud, downloadfouten en de duur van bezoeken aan bepaalde pagina's. Deze informatie wordt verkregen met behulp van automatische technologieën zoals cookies (browsercookies, flashcookies) en webbakens. Ze wordt ook verzameld door het gebruik van 'third party tracking'. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van deze technologieën. Meer informatie hierover vindt u in Deel 3.

Marktonderzoek & consumentenfeedback

Dit omvat informatie over uw ervaring met het gebruik van onze producten en diensten die u vrijwillig met Ons deelt.

Door consumenten gegenereerde inhoud

Dit verwijst naar alle inhoud die u creëert en vervolgens met Ons deelt op externe sociale netwerken of door deze inhoud te uploaden naar een van onze websites of apps, met inbegrip van het gebruik van externe sociale-netwerkapps zoals Facebook. Voorbeelden hiervan zijn foto's, video's, persoonlijke verhalen of andere vergelijkbare media of inhoud en openbare berichten of persoonlijke berichten die je kunt plaatsen op Nespresso social media pagina's. Indien toegestaan verzamelen en publiceren Wij door consumenten gegenereerde inhoud met betrekking tot uiteenlopende activiteiten, zoals wedstrijden en andere promoties, communityfunctionaliteiten op websites, klantenbinding en externe sociale netwerken.

Informatie van externe sociale netwerken

Dit verwijst naar alle informatie die u publiekelijk deelt op een extern sociaal netwerk of informatie die deel uitmaakt van uw profiel op een extern sociaal netwerk (zoals Facebook) en waarvoor u het sociale netwerk de toestemming geeft om ze met Ons te delen. Voorbeelden hiervan zijn uw basisaccountinformatie (bv. naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, huidige stad, profielfoto, gebruikers-ID, vriendenlijst, enz.) en alle aanvullende informatie of activiteiten waarvoor u het externe sociale netwerk de toestemming geeft om ze te delen. Wij ontvangen uw profielinformatie bij externe sociale netwerken (of delen ervan) telkens als u een webtoepassing van Nespresso downloadt of ermee communiceert op een extern sociaal netwerk zoals Facebook, telkens als u een sociale-netwerkfunctie gebruikt die geïntegreerd is in een website van Nespresso (zoals Facebook Connect) of telkens als u met Ons communiceert via een extern sociaal netwerk. Om meer te weten te komen over hoe uw informatie van een extern sociaal netwerk door Nespresso verkregen wordt of om u uit te schrijven van het delen van deze sociale-netwerkinformatie, dient u de website van het desbetreffende externe sociale netwerk te bezoeken.

Financiële en betalingsinformatie

Alle informatie die Wij nodig hebben om een bestelling te verwerken of die u gebruikt om een aankoop te doen, zoals de gegevens van uw bank- of kredietkaart (naam van de kaarthouder, kaartnummer, vervaldatum, enz.) of andere betalingsvoorwaarden (als deze beschikbaar gemaakt worden). In elk geval behandelen Wij of de dienstverlener(s) voor de verwerking van betalingen financiële en betalingsinformatie op een manier die voldoet aan de geldende wetten en beveiligingsnormen, zoals PCI DSS.

Oproepen aan de CRC

Alle communicatie met een CRC wordt opgenomen of beluisterd, in overeenstemming met de geldende wetten, voor lokale operationele behoeften (bv. voor opleidings- of kwaliteitsdoeleinden). De gegevens van betaalkaarten worden niet opgeslagen. Indien dit wettelijk vereist is, zult u bij het begin van uw oproep op de hoogte gebracht worden van deze opname.

E-mail

Wij analyseren jouw interacties met onze inhoud (bijv. als je klikt op inhoud in een email, als je een email opent) om je te voorzien van persoonlijke informatie gebasseerd op je interesses en voorkeuren.

 1. Cookies/vergelijkbare technologieën, logbestanden en webbakens

Cookies/Vergelijkbare technologieën

Gelieve onze Cookieverklaring te bekijken om te weten hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren en voor meer informatie over de cookies die Wij gebruiken en de doeleinden waarvoor Wij ze gebruiken.

Logbestanden

Wij verzamelen informatie in de vorm van logbestanden die websiteactiviteit registreren en statistieken verzamelen over uw surfgewoonten. Deze gegevens worden automatisch gegenereerd en helpen Ons om fouten op te sporen, de prestaties te verbeteren en de beveiliging van onze Websites te handhaven.

Webbakens

Webbakens (ook wel bekend als 'web bugs') zijn kleine stukjes code die een grafisch beeld afleveren in een webpagina of een e-mail met het doel gegevens naar Ons terug te sturen. De informatie die via webbakens verzameld wordt, omvat informatie zoals het IP-adres en informatie over hoe u reageert op een e-mailcampagne (bv. op welk tijdstip werd de e-mail geopend, op welke links klikt u in de e-mail, enz.). Wij gebruiken webbakens op onze Websites of voegen ze toe in e-mails die Wij aan u sturen. Wij gebruiken de informatie van webbakens voor verschillende doeleinden, zoals, maar niet beperkt tot, de rapportage van websitebezoek, tellingen van unieke bezoekers, e-mailcontrole en -rapportage en personalisatie.

 1. Manieren waarop uw persoonsgegevens gebruikt worden

De volgende paragrafen beschrijven de verschillende doeleinden waarvoor Wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, en de verschillende soorten Persoonsgegevens die voor elk doel verzameld worden. Wij wijzen erop dat alle hieronder vermelde gebruiken relevant zijn voor ieder individu.

Waarvoor wij uw Persoonsgegevens gebruiken

Onze redenen

Onze rechtmatige belangen

Klantenservice Wij gebruiken uw Persoonsgegevens in het kader van de klantenservice, bijvoorbeeld het beantwoorden van uw vragen. Dit vereist meestal het gebruik van bepaalde persoonlijke contactgegevens en informatie met betrekking tot de reden voor uw vraag (bv. status van uw bestelling, technisch probleem, vraag/klacht in verband met een product (ingestuurd via onze communicatiekanalen of bijvoorbeeld social media, algemene vraag, enz.).

· Het vervullen van contractuele verplichtingen

· Wettelijke verplichtingen

· Onze rechtmatige belangen

· Het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten

· Efficiënter zijn

Wedstrijden, marketing en andere promoties Met uw toestemming (indien vereist) gebruiken Wij uw Persoonsgegevens om u informatie te verschaffen over goederen en diensten (bv. publicitaire mededelingen of campagnes of promoties). Dit kan gedaan worden met middelen zoals e-mail, reclame, sms, telefoontjes en postmailings voor zover toegestaan door de geldende wetten. Enkele van onze campagnes en promoties worden gevoerd op websites en/of sociale netwerken van derden. Dit gebruik van uw Persoonsgegevens is vrijwillig. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden. U vindt meer informatie over hoe u uw voorkeuren betreffende publicitaire mededelingen kunt wijzigen in Deel 8 en Deel 9 hierna. U vindt meer informatie over onze wedstrijden en andere promoties in de officiële regels of gegevens die bij elke wedstrijd/promotie gepost worden.

· Met uw toestemming (indien vereist)

· Het vervullen van contractuele verplichtingen

· Onze rechtmatige belangen

· Bepalen welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en u erover vertellen

· Klantentypes vaststellen voor nieuwe producten en diensten

Externe sociale netwerken Wij gebruiken uw Persoonsgegevens wanneer u functionaliteiten van externe sociale netwerken gebruikt, zoals 'like'-functies om u reclame aan te bieden en met u in contact te komen op externe sociale netwerken. Voor meer informatie over de werking van deze functies, welke profielgegevens Wij over u verzamelen en hoe u zich kunt uitschrijven, raadpleegt u de privacyverklaringen van de relevante externe sociale netwerken.

· Met uw toestemming (indien vereist)

· Onze rechtmatige belangen

· Bepalen welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en u erover vertellen

· Klantentypes vaststellen voor nieuwe producten en diensten

Personalisatie (offline en online) Met uw toestemming (indien vereist) gebruiken Wij uw Persoonsgegevens (i) om uw voorkeuren en gewoonten te analyseren, (ii) om in te spelen op uw behoeften op basis van onze analyse van uw profiel, (iii) om uw ervaring op onze Websites en apps te verbeteren en personaliseren, (iv) om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze Websites/apps geoptimaliseerd is voor u en uw computer of apparaat, (v) om u gerichte reclame en inhoud aan te bieden, en (vi) om u in staat te stellen om deel te nemen aan interactieve functies, wanneer u hiervoor kiest. Zo onthouden Wij bijvoorbeeld uw aanmeldingsgegevens/e-mailadres of schermnaam, zodat u de volgende keer dat u onze website bezoekt snel kunt aanmelden of zodat u gemakkelijk de spullen die u de vorige keer in uw winkelwagen geplaatst hebt kunt oppikken. Op basis van dit soort informatie en met uw toestemming (indien vereist) tonen Wij u ook specifieke inhoud of promoties van Nespresso die op maat van uw interesses zijn. Het gebruik van uw Persoonsgegevens is vrijwillig. Dat betekent dat u zich kunt verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor dit doel. U vindt meer informatie over hoe u zich kunt uitschrijven in Deel 8 hierna.

Afhandeling van bestellingen Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om uw bestellingen te verwerken en te verzenden, u op de hoogte te brengen van de status van uw bestellingen, adressen te corrigeren en identiteitscontroles en andere activiteiten uit te voeren om fraude op te sporen. Dit omvat het gebruik van bepaalde Persoonsgegevens en betalingsinformatie.

· Het vervullen van contractuele verplichtingen

· Met uw toestemming (indien vereist)

· Wettelijke verplichtingen

· Onze rechtmatige belangen

· Het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten

· Efficiënter zijm

· Onze assets en ons personeel beschermen

Andere algemene doeleinden (bv. intern onderzoek of marktonderzoek, analytisch, beveiliging) Overeenkomstig de geldende wetten gebruiken Wij uw Persoonsgegevens voor andere algemene doeleinden, zoals het uitvoeren van intern onderzoek of marktonderzoek en het meten van de doeltreffendheid van reclamecampagnes. Als u Club Member-accounts hebt, behouden Wij ons het recht voor om deze accounts samen te voegen in een enkele account. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens ook om onze veiligheid te verzekeren.

Wettelijke redenen of fusie/overname Ingeval.Nespresso of zijn bedrijfsmiddelen overgenomen worden door of gefuseerd worden met een ander bedrijf, bijvoorbeeld door faillissement, zullen Wij uw Persoonsgegevens delen met al onze rechtsopvolgers. Wij zullen uw Persoonsgegevens ook verstrekken aan derden (i) indien de geldende wetgeving dit voorschrijft; (ii) naar aanleiding van juridische procedures; (iii) naar aanleiding van een verzoek van een bevoegde rechtshandhavingsinstantie; (iv) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, of het publiek te beschermen; of (v) om de voorwaarden van elke overeenkomst of de voorwaarden van onze Website af te dwingen.

· Wettelijke verplichtingen

· Onze rechtmatige belangen

· Naleving van wettelijke verplichtingen

· Onze assets en ons personeel beschermen


 1. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Naast de entiteiten van Nespresso/Nestlé of de ad hoc binnenlandse partners (die de leiding hebben over de activiteiten van Nespresso) die vermeld worden in het deel 'Verantwoordelijken voor de gegevensverwerking en contactgegevens' (zie Deel 11), delen Wij uw Persoonsgegevens ook met de volgende types van externe organisaties:

Dienstverleners

Dit zijn externe bedrijven die Wij gebruiken om Ons te helpen bij het runnen van ons bedrijf (bv. afhandeling van bestellingen, verwerking van betalingen, opsporen van fraude en identiteitscontrole, exploitatie van de website, marktonderzoeksbedrijven, ondersteunende diensten, promoties, websiteontwikkeling, gegevensanalyse, CRC, enz.). Dienstverleners en hun geselecteerde personeel mogen enkel in Onze naam toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens en deze gebruiken voor de specifieke taken die ze verzocht werden uit te voeren op basis van onze instructies, en moeten ervoor zorgen dat uw Persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig blijven.

Ratingbureaus/incassobureaus

Voor zover de geldende wetgeving dit toestaat, zijn ratingbureaus en incassobureaus externe bedrijven die Wij gebruiken om Ons te helpen om uw kredietwaardigheid te controleren (met name voor bestellingen met factuur) of om openstaande facturen te innen.

Externe bedrijven die Persoonsgegevens gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden

Behalve in situaties waarin u uw toestemming gegeven hebt, geven wij geen machtiging voor of verkopen Wij uw Persoonsgegevens niet aan externe bedrijven voor hun eigen marketingdoeleinden. Hun identiteit zal openbaar gemaakt worden op het moment dat uw toestemming gevraagd wordt.

Externe ontvangers die Persoonsgegevens gebruiken om juridische redenen of vanwege fusie/overname

Wij zullen uw Persoonsgegevens verstrekken aan derden om juridische redenen of in het kader van een overname of fusie (zie Deel 4 voor meer informatie).

 1. Bewaring van uw persoonsgegevens

Wij zullen elke redelijke stap zetten om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens enkel verwerkt worden voor een minimale duur. Wij gebruiken daarvoor de volgende criteria:

 • Nespresso zal een kopie van uw Persoonsgegevens om u te identificeren zolang

  i) dat Wij een commerciële relatie met u hebben (bv. Indien u bent aangemeld voor onze nieuwsbrieven en uzelf u nog niet hebt uitgeschreven, zolang u uw toestemming niet hebt ingetrokken om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor marketing doeleinden)
  ii) Uw Persoonsgevens noodzakelijk zijn voor een andere doeleinden zoals beschreven in deze Verklaring en we hiervoor een geldige juridische basis hebben,

EN

 1. b) de duurtijd die voorgeschreven is voor fiscale verplichtingen of die nodig is om Onze rechten te vrijwaren plus een extra jaar te rekenen na het eindigen van deze periode. Dit extra jaar is voorzien mocht er net voor het einde van de initiële periode een eis gesteld worden die maakt dat Wij de persoonsgegevens alsnog nodig hebben. Deze periode zal dienen om een nieuwe datum te bepalen waarop de data verwijderd, vernietigd of geanonymiseerd zal worden. Het spreekt voor zich dat Wij de data kunnen aanhouden zolang de gestelde eis dit nodig maakt.

7. Openbaarmaking, opslag en/of overdracht van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken een veelheid aan redelijke maatregelen (hieronder beschreven) om uw Persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden. Wij wijzen er echter op dat deze beschermingen niet gelden voor informatie die u verkiest te delen op openbare plaatsen, zoals externe sociale netwerken.

Mensen die toegang hebben tot uw Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens zullen verwerkt worden door onze bevoegde personeelsleden of gemachtigden, op 'need-to-know'-basis, afhankelijk van de specifieke doeleinden waarvoor uw Persoonsgegevens verzameld werden (bv. ons personeel dat verantwoordelijk is voor de klantenzorg heeft toegang tot uw klantenbestand).

Maatregelen die genomen worden in exploitatieomgevingen

Wij slaan uw Persoonsgegevens op in exploitatieomgevingen die gebruikmaken van redelijke beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Wij volgen redelijke normen om Persoonsgegevens te beschermen. De verzending van informatie via het internet is jammer genoeg niet volledig veilig, en hoewel Wij ons uiterste best zullen doen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij de veiligheid van de gegevens tijdens de verzending via onze Websites/apps niet garanderen.

Maatregelen die Wij verwachten dat u neemt

Het is belangrijk dat u ook een rol speelt bij het veilig en zeker houden van uw Persoonsgegevens. Wanneer u zich inschrijft voor een onlineaccount, moet u een wachtwoord kiezen dat anderen moeilijk kunnen raden. Geef uw wachtwoord nooit aan iemand anders! U moet ervoor zorgen dat dit wachtwoord vertrouwelijk blijft, en u bent verantwoordelijk voor elk gebruik van uw account. Als u een gedeelde of openbare computer gebruikt, kies er dan nooit voor om uw aanmeldings-ID/e-mailadres of wachtwoord te onthouden, en zorg ervoor dat u zich afmeldt telkens als u de computer verlaat. U moet ook gebruikmaken van de privacy-instellingen of -controles die Wij u bieden op onze Website/in onze app.

Overdracht van uw Persoonsgegevens

Voor de opslag en verwerking van uw Persoonsgegevens, zoals hierboven beschreven, is het nodig dat uw Persoonsgegevens uiteindelijk overgedragen/verzonden worden naar en opgeslagen worden op een bestemming buiten uw land van verblijf, meer bepaald Zwitserland en Luxemburg.  Wij zullen uw Persoonsgegevens ook overdragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') (bv. andere entiteiten van Nespresso/Nestlé of ad hoc binnenlandse partners, bijvoorbeeld naar landen die andere normen inzake gegevensbescherming hanteren dan die welke gelden in de EER. Wij (i) hebben door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen ingevoerd om uw Persoonsgegevens te beschermen (en u hebt het recht om Ons een exemplaar van deze bepalingen te vragen (door contact met Ons op te nemen, zoals hieronder uiteengezet) en/of (ii) baseren ons op uw toestemming (indien wettelijk toegestaan).

 1. Toegang tot uw Persoonsgegevens

Toegang tot Persoonsgegevens

Als de wetgeving hierin voorziet, hebben u, uw opvolgers, vertegenwoordigers en/of gevolmachtigden het recht om toegang te krijgen tot informatie die over u bewaard wordt, deze informatie te controleren en er een fysieke of elektronische kopie van te vragen. U hebt ook het recht om informatie te vragen over de bron van uw Persoonsgegevens.

Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door ons een e-mail te sturen ContactNL@Nespresso.com of door ons te schrijven op Nespresso Nederland B.V. Stroombaan 14, 1181VX Amstelveen Nederland. U dient een kopie van uw identiteitsbewijs of gelijkwaardige gegevens toe te voegen (indien dit door Ons gevraagd wordt en wettelijk toegestaan is). Als het verzoek door iemand anders dan u gedaan wordt, zonder bewijs te leveren dat het verzoek rechtmatig in uw naam gedaan wordt, zal het verzoek geweigerd worden.

Wij wijzen erop dat alle informatie voor identificatie die aan Ons verstrekt wordt enkel verwerkt zal worden in overeenstemming met en voor zover dit toegestaan is door de geldende wetten.

Aanvullende rechten (bv. wijziging, schrapping van Persoonsgegevens)

U, uw opvolgers, vertegenwoordigers en/of gevolmachtigden kunnen

(i) om de verwijdering, overdraagbaarheid, correctie of herziening van uw Persoonsgegevens verzoeken;

(ii) zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens (ook voor direct marketing doeleinden);

(iii) het gebruik en de openbaarmaking van uw Persoonsgegevens beperken; en

(iv) uw toestemming voor elk van onze gegevensverwerkingsactiviteiten intrekken.Wij wijzen erop dat Wij in bepaalde omstandigheden niet in staat zullen zijn om uw Persoonsgegevens te verwijderen zonder ook uw gebruikersaccount te verwijderen. Mogelijk zullen wij een deel van uw Persoonsgegevens moeten bijhouden nadat u om de verwijdering ervan verzocht hebt om te voldoen aan onze wettelijke of juridische verplichtingen. Mogelijk staan de geldende wetten ons ook toe om een deel van uw Persoonsgegevens bij te houden om te voorzien in onze bedrijfsbehoeften.

Voor zover beschikbaar hebben onze Websites een speciale functie waarmee u de Persoonsgegevens die u verstrekt hebt kunt herzien en bewerken. Wij wijzen erop dat Wij onze geregistreerde consumenten vragen om hun identiteit (bv. aanmeldings-ID/e-mailadres, wachtwoord) te controleren voor zij toegang krijgen tot hun accountinformatie of deze kunnen wijzigen. Dit helpt om ongeoorloofde toegang tot uw account te voorkomen.

Wij hopen dat Wij de vragen die u mogelijk hebt over de manier waarop Wij uw Persoonsgegevens verwerken, kunnen beantwoorden. Als u echter onbeantwoorde vragen hebt, hebt u ook het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

 1. Uw keuzes over how wij uw persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken

Wij streven ernaar om u keuzes aan te bieden met betrekking tot de Persoonsgegevens die u aan Ons verstrekt. De volgende mechanismen geven u de volgende controle over uw Persoonsgegevens:

Cookies/Vergelijkbare technologieën

U beheert uw toestemming via (i) onze oplossing voor toestemmingsbeheer of (ii) uw browser om alle of een aantal cookies/vergelijkbare technologieën te weigeren of om u te waarschuwen wanneer ze gebruikt worden. U vindt meer informatie hierover in Deel 3 hierboven.

Reclame, marketing en promoties

Als u wilt dat Nespresso uw Persoonsgegevens gebruikt om zijn producten of diensten te promoten, kunt u dit aangeven door middel van de relevante aanvinkvakjes die u op het inschrijvingsformulier vindt, of door de vraag/vragen te beantwoorden die onze Demonstrateurs of vertegenwoordigers van de CRC of Boutiques u stellen. Als u deze berichten niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich vervolgens te allen tijde uitschrijven van het ontvangen van marketinggerelateerde berichten door de instructies te volgen die in elk van deze berichten gegeven worden. Als u de publicitaire mededelingen niet meer wenst te ontvangen die door om het even welk communicatiemiddel gestuurd worden, zoals externe sociale netwerken, kunt u zich te allen tijde uitschrijven. Daartoe meldt u zich aan bij de Websites/apps of externe sociale netwerken en past u uw gebruikersinstellingen in uw accountprofiel aan door de desbetreffende vakjes uit te vinken of door onze CRC te bellen. Wij wijzen erop dat u, zelfs als u zich uitschrijft van het ontvangen van marketinggerelateerde berichten, nog altijd administratieve mededelingen van ons zult ontvangen, zoals bevestigingen van bestellingen of andere transacties, kennisgevingen over uw accountactiviteiten (bv. accountbevestigingen, wijzigingen van uw wachtwoord, enz.) en andere belangrijke niet-marketinggerelateerde aankondigingen.

Personalisatie (offline en online)

Als dit wettelijk vereist is, kunt u, als u wilt dat Nespresso uw Persoonsgegevens gebruikt om u een gepersonaliseerde ervaring/gerichte reclame en inhoud aan te bieden, dit aangeven via de desbetreffende aanvinkvakjes op het inschrijvingsformulier of door de vragen te beantwoorden die onze Demonstrateurs of vertegenwoordigers van de CRC of Boutiques u stellen. Als u beslist dat u hier niet langer van wilt profiteren, kunt u zich te allen tijde uitschrijven door u aan te melden bij de Websites/apps en uw gebruikersinstellingen aan te passen in uw accountprofiel. Dit doet u door de desbetreffende vakjes uit te vinken of door onze CRC te bellen.

 1. Wijzigingen aan onze verklaring

Als Wij de manier waarop Wij uw Persoonsgegevens verwerken wijzigen, zullen wij deze Verklaring aanpassen. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan onze praktijken en deze Verklaring. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen aan onze Verklaring gebeurd zijn.

 1. Verantwoordelijken voor de gegevensverwerking & contactgegevens

Om vragen te stellen of opmerkingen te maken over deze Verklaring en privacypraktijken, of om een klacht in te dienen over onze naleving van de geldende privacywetten, kunt u contact met ons opnemen via: ContactNL@Nespresso.com of door ons te schrijven op Nespresso Nederland B.V. Stroombaan 14, 1181VX Amstelveen Nederland of onze CRC te bellen op het nummer 0800 022 23 20.

Wij zullen elke klacht over de manier waarop Wij Persoonsgegevens beheren (met inbegrip van klachten dat Wij uw rechten geschonden hebben volgens de geldende privacywetten) bevestigen en onderzoeken.

Hoewel we liever hebben dat u ons eerst aanspreekt, heeft u ook te allen tijde het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen indien u vermoedt dat wij ons niet aan de privacywetten houden.

 

Verwerkingsverantwoordelijken voor de gegevensverwerking

Verantwoordelijk voor

Nestlé Nespresso SA
Chaussée de la Guinguette 10, 1800 Vevey,
Zwitserland

Alle activiteiten

Daarnaast, de volgende Nespresso/Nestlé entiteiten of ad-hoc
in-country partners

Nespresso Nederland B.V.

Stroombaan 14

1181vx Amsterdam

KVK 33137832

Alle activiteiten in Nederland 

 

Nestlé Nederland BV

Stroombaan 14

1181vx Amsterdam

KVK 33129581

  Alle activiteiten in Nederland 

Sift Science, Inc.

  Detecteert en voorkomt in real time frauduleuze activiteiten op uw account. Informatie die met Sift wordt gedeeld, wordt door Sift behandeld in overeenstemming met haar privacybeleid, beschikbaar op de Sift website. 

RATINGS & REVIEWS

Hoe schrijf ik een beoordeling?

Wilt u graag uw mening geven over één van onze machines door een review te schrijven? Dit kan gemakkelijk via onze bestelpagina, door te klikken op de knop “Reviews”. Zodra u uw review heeft geschreven en op “plaats uw review” heeft geklikt, zal uw review spoedig op onze website verschijnen. Let op: voor een representatiever beeld, worden de eerste beoordelingen pas toegevoegd wanneer er 4 beoordelingen of meer geschreven zijn per machine.

Door het versturen van uw review, gaat u akkoord met de volgende regels:

1. Uw review is accuraat, up-to-date, weerspiegelt uw ware mening, en is gebaseerd op uw werkelijke ervaring met het product dat wordt beoordeeld. Heeft u een klacht of een vraag? Dan verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met onze klantenservice.

2. Houd privacy van andere mensen altijd in gedachten: deel nooit privé-informatie in uw beoordeling.

3. Schend de rechten van derden niet (privacy, intellectuele of eigendomsrechten bijvoorbeeld; merkenrecht of auteursrecht).

4. Houd het netjes: reviews die scheldwoorden, misleidende, onjuiste, agressieve, of beledigende woorden bevatten, worden niet geaccepteerd.

5. Gebruik begrijpelijke taal (geen SMS taal of ongewone afkortingen).

6. Blijf bij het onderwerp: spam, kettingreacties, commerciële/promotionele of adverterende berichten worden niet geaccepteerd.

7. Wanneer u een gratis product of enig ander voordeel kreeg voor het testen, vermeld dit dan uitdrukkelijk in uw review

8. Niet vermelden van of verwijzen naar:
A.Producten van de concurrentie
B. Distributiekanaal en winkels
C.Prijs vergelijking

9. Personeel van Nespresso is niet toegestaan om reviews plaatsen, tenzij de relatie specifiek in de review vermeldt wordt. Bedrijven of instanties die ingehuurd zijn en/of producten van Nespresso verkopen, mogen geen reviews plaatsen.

10. De deelnemer ziet ten opzichte van Nestlé Nespresso af van elk recht op royalty’s voor het gebruik van de inhoud van de review voor ongeacht welke doeleinden, in het bijzonder voor promotionele boodschappen en evenementen, met inbegrip van maar zonder zich te beperken tot de reproductie, de verdeling en de publicatie van de inhoud van de review, alsook hun ter beschikkingstelling van het publiek onder ongeacht welke vorm en via eender welk medium (papier of elektronisch, internet, tv, radio, bioscoop, …), met inbegrip van aangepaste versies.

11. Het recht om de inhoud van de review te gebruiken, wordt toegekend voor de duur van de wettelijke bescherming door het auteursrecht en zonder territoriale beperking. Dit recht kan ook worden doorgegeven of afgestaan onder licentie aan derden en met name, en zonder zich hiertoe te beperken, aan dochterondernemingen van Nestlé, zonder enige beperking.

12. Nespresso behoudt zich het recht om de inhoud die u heeft ingediend te controleren en te beoordelen.

13. Nespresso behoudt zich het recht om reviews te verwijderen of te weigeren die niet overeenstemming zijn met onze huisregels.

14. Nespresso behoudt zich het recht om deze huisregels op welk gewenst moment te wijzigen.

15. De inhoud op deze site laat niet noodzakelijkerwijs Nespresso’s mening of standpunten zien. Nespresso is niet verantwoordelijk voor inhoud afkomstig van derde partijen of websites.

ALGEMENE VOORWAARDEN NESPRESSO KOFFIEABONNEMENT (voor abonnementen met koffiekorting)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op jouw overeenkomst met Nespresso Nederland B.V. bij het afsluiten van het Nespresso Koffieabonnement (“Algemene Voorwaarden Nespresso Koffieabonnement”). Door het afsluiten van Nespresso Koffieabonnement stem je in met deze aanvullende algemene voorwaarden. De Algemene Voorwaarden Nespresso Koffieabonnement gelden naast de Algemene Verkoopvoorwaarden, die je kunt raadplegen op https://www.nespresso.com/nl/nl/legal.

1. Wat is het Nespresso Koffieabonnement?

Het Nespresso Koffieabonnement is een koffieabonnement met korting op de Nespresso koffie gekoppeld aan een gekozen looptijd. Je betaalt gedurende de gekozen looptijd een vast bedrag per maand, in ruil voor Nespresso tegoed. Nespresso tegoed wordt automatisch gestort op jouw Nespresso account en kun je direct of op een later moment besteden aan Nespresso producten, zowel online via de Nespresso App, de telefonische klantenservice of in een van onze Boutiques. De specifieke voorwaarden worden hieronder uitgelegd.

2. Wat is de looptijd van het Nespresso Koffieabonnement?

Het Nespresso Koffieabonnement wordt afgesloten voor een gekozen looptijd van 6, 12 of 24 maanden. Na afloop van de 6, 12 of 24 maanden wordt jouw Nespresso Koffieabonnement automatisch voortgezet en kun je kosteloos maandelijks opzeggen. Bij een koffieabonnement met een looptijd van 24 maanden kun je na 12 betalingen altijd kosteloos maandelijks opzeggen.

3. Wie kan deelnemen? 

Personen vanaf 18 jaar oud kunnen het Nespresso Koffieabonnement afsluiten. Om het Nespresso Koffieabonnement af te sluiten dien je in het bezit te zijn van een Nederlands klantaccount. Via nespresso.com/nl of in een van onze Boutiques kun je je als Nespresso klant registreren. Er is een limiet van één Nespresso (Koffie)abonnement per Nespresso geregistreerde klant, betaalrekening en/of creditcard.

4. Hoeveel kost het Nespresso Koffieabonnement?

Het bedrag dat je betaalt, varieert en is afhankelijk van welk Nespresso Koffieabonnement je selecteert. Je kan kiezen uit de volgende maandelijkse bedragen: € 15,00, € 30,00, € 50,00 en € 75,00. Voor een overzicht van onze verschillende koffieabonnementen verwijzen wij je naar onze website: https://www.nespresso.com/nl/nl/legal.

5. Wat is er inbegrepen in Nespresso Koffieabonnement?

5.1 Het Nespresso tegoed dat je ontvangt is gelijk aan het vaste bedrag dat je per maand betaalt zoals omschreven in artikel 4. Het Nespresso Koffieabonnement biedt korting op koffie, de volgende kortingen gelden bij de maandelijkse bedragen:

• 4% koffiekorting bij het maandbedrag van € 15,00;

• 6% koffiekorting bij het maandbedrag van € 30,00;

• 8% koffiekorting bij het maandbedrag van € 50,00;

• 10% koffiekorting bij het maandbedrag van € 75,00.

5.2 Je ontvangt ook hetzelfde percentage korting op koffiebestellingen die boven het maandelijkse bedrag uitkomen tot een maximum van 1500 Nespresso koffiecapsules per maand. Voor een overzicht van onze verschillende koffieabonnementen verwijzen wij je naar onze website: https://www.nespresso.com/nl/nl/abonnement/koffieabonnement .

6. Hoe werkt het maandelijkse Nespresso tegoed?

• Het Nespresso tegoed waarvoor je in aanmerking komt, wordt maandelijks op het aan jouw gekoppelde Nespresso-account bijgeschreven binnen 2 werkdagen na de definitieve ontvangst van de maandelijkse bijdrage. • Je kunt jouw resterende saldo aan Nespresso tegoed raadplegen door in te loggen in jouw account op nespresso.com/nl.  • Nespresso tegoed is niet restitueer- of overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld tegen contanten.

7. Hoe kan ik een herhaalbestelling instellen?

Na het instellen van het Nespresso Koffieabonnement is het mogelijk om een doorlopende bestelling te plannen. Voor het instellen van een herhaalbestelling verwijzen wij naar jouw persoonlijke account op onze website: https://www.nespresso.com/nl/nl/myaccount/standing-orders.

8. Kan ik een Nespresso machine toevoegen aan mijn Nespresso Koffieabonnement?

8.1 Bij het Nespresso Koffieabonnement is het mogelijk om een koffiemachine te kopen met korting. De korting is afhankelijk van de contractduur. De machine kan zowel bij aanvang als gedurende de looptijd van het Nespresso Koffieabonnement worden aangeschaft zolang het Nespresso Koffieabonnement de status actief heeft. Voor een overzicht van de beschikbare machines kun je terecht op onze website: https://www.nespresso.com/nl/nl/koffiemachines of in een van onze Boutiques.

8.2 De korting op de machine kan slechts één keer worden gebruikt bij het afsluiten van het Nespresso Koffieabonnement of tijdens de abonnementsperiode (zolang het Nespresso Koffieabonnement de status actief heeft). Het is niet mogelijk om deze korting op een Nespresso machine te combineren met andere kortingsacties op Nespresso machines.

8.3 De machinekorting krijg je enkel in de online webshop van Nespresso, via de Nespresso app, via de Nespresso klantenservice of in een van de Nespresso Boutiques.

8.4 In afwijking van artikel 8.1 is het bij de Nespresso Koffieabonnementen met een maandbedrag van € 15,00 en een maandbedrag van € 30,00 voor 6 maanden, niet mogelijk om een van de Creatista machines (Original Line en Vertuo Line) met korting aan te schaffen. Zie hieronder een overzicht.

9. Wat zijn de kosten voor bezorging bij het Nespresso Koffieabonnement?

In afwijking van artikel 5.2 van de Algemene Verkoopvoorwaarden Nespresso, is bij het Nespresso Koffieabonnement de levering van de Nespresso producten gratis. Je kiest zelf de leveringsdatum van de bestelling.

10. Wanneer wordt mijn koffie bezorgd?

Je kunt zelf bepalen wanneer je je koffie of andere Nespresso producten thuis wil laten bezorgen. Plaats hiervoor een order op onze website of koop je koffies in een van onze Boutiques.

11. Moet er een minimumaantal koffiecapsules worden besteld?

De koffie van Nespresso wordt verpakt in etuis met elk 10 capsules. In tegenstelling tot artikel 7.5 van de Algemene Verkoopvoorwaarden, is er voor het Nespresso Koffieabonnement van 15 euro geen minimumaantal capsules vereist voor een (online) bestelling.

12. Hoe schaf ik het Nespresso Koffieabonnement aan?

Nespresso Koffieabonnement kun je direct in de Boutique of online via de Nespresso website afsluiten door middel van iDeal of creditcard betaling. De eerste maandelijkse bijdrage betaal je op het moment dat je Nespresso Koffieabonnement afsluit. De daaropvolgende maandelijkse betalingen worden automatisch afgeschreven van je bankrekening/creditcard op dezelfde dag en van hetzelfde bankrekening/creditcard waarop je Nespresso Koffieabonnement hebt aangeschaft. Via de klantenservice kan je de betaaldatum van het Nespresso Koffieabonnement wijzigen.

13. Hoe zit het met de herroepingstermijn?

Je hebt het recht om van gedachten te veranderen en zonder opgave van reden Nespresso Koffieabonnement te herroepen binnen 14 dagen na het activeren van het door jou (of een door jou benoemde persoon) afgesloten plan van Nespresso Koffieabonnement (de “Herroepingstermijn”).

• Om dit recht uit te oefenen, dien je ons tijdens de Herroepingstermijn via een ondubbelzinnige verklaring te informeren over jouw besluit. Hiervoor kun je gebruik maken van het herroepingsformulier, die je kunt raadplegen op de website of je kunt via een andere weg met ons hierover contact opnemen, waarvoor we je verwijzen naar de contactgegevens op https://www.nespresso.com/nl/nl/service-customer-care.

  • Als je Nespresso Koffieabonnement opzegt tijdens de Herroepingstermijn, ontvang je alle door jou gedane betalingen terug, inclusief de leveringskosten (behalve de extra kosten als je gekozen hebt voor een andere wijze van levering dan onze goedkoopste standaardlevering).

• Wij betalen jou terug met hetzelfde betaalmiddel als dat je gebruikt hebt bij het verrichten van de transactie. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

  • Wij zullen de terugbetaling onverwijld en in elk geval uiterlijk 14 dagen, nadat je ons hebt laten weten jouw Nespresso Koffieabonnement te herroepen, uitvoeren.

  • Je dient ons de capsules en ongebruikte machine die je hebt ontvangen, of onderweg waren op het moment dat je ons meedeelde dat je jouw herroepingsrecht uitoefende, terug te sturen of te overhandigen. Wij behouden ons het recht voor om met de terugbetaling te wachten tot wij de capsules en ongebruikte machine van jou hebben ontvangen, of, indien dit tijdstip eerder valt, je hebt aangetoond dat je deze hebt teruggezonden.

  • Indien je een deel van de capsules hebt gebruikt, heb je geen recht op volledige terugbetaling van de reeds gebruikte capsules.

   • Als je jouw machine hebt teruggestuurd, zal Nespresso het tegoed dat je hebt ontvangen als onderdeel van jouw Koffieabonnement ook stopzetten.

14. Hoe lang loopt het Nespresso Koffieabonnement en hoe kan ik opzeggen?

14.1 Het Nespresso Koffieabonnement heeft een looptijd van 6, 12 of 24 maanden. Na afloop van het Nespresso Koffieabonnement wordt jouw Nespresso Koffieabonnement automatisch voortgezet.

14.2 Gedurende de eerste zes maandelijkse betalingen na het afsluiten van het Nespresso Koffieabonnement kun je niet opzeggen. Bij een contract van 12 of 24 maanden, kun je vanaf de zesde maandelijkse betaling het Nespresso Koffieabonnement direct opzeggen door betaling van een afkoopsom ter hoogte van 50% van de openstaande maandelijkse bedragen van jouw koffieabonnement. Bij een koffieabonnement met een looptijd van 24 maanden kun je na 12 betalingen altijd kosteloos opzeggen. De afkoopsom wordt niet als tegoed op jouw account bijgeschreven.

14.3 Opzeggen is mogelijk door contact op te nemen met Nespresso, waarvoor we je verwijzen naar de contactgegevens op https://www.nespresso.com/nl/nl/service-customer-care of via mijn account/mijn Nespresso Abonnement op nespresso.com/nl (zelf online opzeggen is enkel mogelijk indien alle betalingen zijn voldaan). Je hebt geen recht op een terugbetaling van de maandelijkse bedragen die je op het moment van opzegging al hebt betaald.

14.4 Om een automatische betaling te voorkomen dien je het verzoek tot stopzetten ten minste 36 uur voordat de betaling gepland is, in te dienen.

14.5 Na opzegging van het Nespresso Koffieabonnement, heb je tot twee jaar na het ontvangen van het Nespresso tegoed de beschikking over het eventueel resterende tegoed om aankopen te doen. De voordelen behorende bij het Nespresso Koffieabonnement, zoals omschreven in de Algemene Verkoopvoorwaarden Nespresso Koffieabonnement, vervallen direct na beëindiging van het Nespresso Koffieabonnement.

14.6 Nespresso behoudt het recht om jouw Nespresso Koffieabonnement op elk moment te beëindigen.

15. Kan ik mijn Nespresso Koffieabonnement pauzeren?

15.1 Wanneer je het Nespresso Koffieabonnement tijdelijk wilt pauzeren, is het belangrijk om te weten dat de looptijd van je koffieabonnement hierdoor niet korter wordt. In plaats daarvan wordt de duur van de pauze toegevoegd aan de einddatum van je contract.

15.2 Je kunt het Nespresso Koffieabonnement pauzeren voor 30 dagen. Na de gepauzeerde periode wordt je Nespresso Koffieabonnement automatisch weer geactiveerd. Je kunt maximaal zes betalingen per jaar met het Nespresso Koffieabonnement pauzeren. Tijdens de pauzeperiode blijven de voordelen van het contract actief.

15.3 Je kunt het koffieabonnement pauzeren zodra het koffieabonnement actief is en het 1e maandbedrag als tegoed is bijgeschreven op je Nespresso account.

15.4 Om een automatische betaling te voorkomen dien je het verzoek tot pauzeren ten minste 36 uur voordat de betaling gepland is, in te dienen.

16. Kan ik mijn koffieabonnement wijzigen?

Het is niet mogelijk om het maandbedrag of de looptijd van je Nespresso Koffieabonnement te wijzigen. Je kunt je Nespresso Koffieabonnement opzeggen en een nieuw koffieabonnement afsluiten. De voorwaarden van opzeggen zoals omschreven in artikel 14 zijn in dat geval van toepassing.

17. Wat als mijn betaling mislukt?

17.1 Indien de betaling van jouw maandelijkse bijdrage op de vervaldag mislukt, zal Nespresso de volgende maand op dezelfde betaaldatum nog een keer proberen alle openstaande bedragen af te schrijven. Na 2 mislukte betalingen, proberen we opnieuw de volgende maand op dezelfde betaaldatum alle openstaande bedragen af te schrijven.

17.2 Nespresso Nederland B.V. zal het koffieabonnement stopzetten na drie mislukte betalingen in drie opeenvolgende maanden. Nespresso brengt een afkoopsom in rekening over de openstaande betalingen binnen jouw contract. De hoogte van de afkoopsom bedraagt 50% van de maandelijks verschuldigde bedragen. Bij een koffieabonnement met een looptijd van 24 maanden berekenen we de afkoopsom tot en met de 12e betaling. De afkoopsom wordt niet als tegoed op jouw account bijgeschreven.

18. Overige bepalingen

18.1 Gebruiksvoorwaarden Nespresso behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden met betrekking tot Nespresso Koffieabonnement van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Wanneer dit gebeurt, zullen we deelnemers aan Nespresso Koffieabonnement voor wie dit gevolgen heeft op gepaste wijze in kennis stellen.

18.2 Privacy

De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan Nespresso Koffieabonnement worden verwerkt door Nespresso met inachtneming van de Nespresso privacyverklaring, zoals vermeld op op https://www.nespresso.com/nl/nl/legal.

18.3 Updates en meldingen

Nespresso zal jou gedurende de looptijd van Nespresso Koffieabonnement per email op de hoogte houden van Nespresso Koffieabonnement updates en je informeren over jouw openstaande Nespresso tegoed.

18.4 Contactinformatie 

Voor extra informatie, eventuele vragen of klachten met betrekking tot het Nespresso Koffieabonnement kun je contact opnemen met het Customer Relationship Centre per telefoon 0800 022 23 20 of via het online formulier op https://www.nespresso.com/nl/nl/contact-us. Afhankelijk van de aard van je vraag/klacht en manier waarop je contact hebt opgenomen met het Customer Relationship Centre, krijg je telefonisch of per email antwoord. Je kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.

ALGEMENE VOORWAARDEN NESPRESSO ABONNEMENT (voor abonnementen met een machine voor 1 euro)

Algemene voorwaarden Nespresso Abonnement

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op jouw overeenkomst met Nespresso Nederland B.V. bij het afsluiten van Nespresso Abonnement. Door het afsluiten van Nespresso Abonnement stem je in met deze aanvullende algemene voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden gelden naast de algemene verkoopvoorwaarden, die je kunt raadplegen op https://www.nespresso.com/nl/nl/legal.

1. Wat is Nespresso Abonnement?

Nespresso Abonnement kun je direct bij Nespresso aanschaffen of bij een door Nespresso erkende verkooppartner. Je koopt een deelnemende machine voor € 1 en betaalt gedurende 12 maanden of 24 maanden een vast bedrag per maand, in ruil voor Nespresso tegoed.

Nespresso tegoed wordt automatisch gestort op jouw Nespresso account en kun je direct of op een later moment besteden aan Nespresso producten, zowel online, via de Nespresso App of in een van onze Boutiques. De specifieke voorwaarden worden hieronder uitgelegd.

2. Wie kan deelnemen?

Personen vanaf 18 jaar oud kunnen Nespresso Abonnement afsluiten. Om Nespresso Abonnement af te sluiten dien je in het bezit te zijn van een Nederlands klantaccount. Via nespresso.com/nl, in een van onze Boutiques of bij een door Nespresso erkende verkooppartner kun je je als Nespresso klant registreren. Er is een limiet van één Nespresso Abonnement account per Nespresso geregistreerde klant.

3. Hoeveel kost het?

Het bedrag dat je betaalt, varieert en is afhankelijk van welk Nespresso Abonnement je selecteert. Voor een overzicht van onze verschillende abonnementen verwijzen wij je naar onze website https://www.nespresso.com/nl/nl/abonnement/koffiemachines#/ of naar de beschikbare communicatie in de winkel (of online website) van de Nespresso erkende verkooppartner.

4. Wat is er inbegrepen in Nespresso Abonnement?

Het Nespresso tegoed dat je ontvangt is gelijk aan het vaste bedrag dat je per maand betaalt. Daarnaast koop je een machine voor slechts € 1,-.

5. Maandelijks Nespresso tegoed:


• Het Nespresso tegoed waarvoor je in aanmerking komt, wordt maandelijks op het aan jouw gekoppelde Nespresso-account bijgeschreven binnen 2 dagen na de definitieve ontvangst van de maandelijkse bijdrage.


• Je kunt jouw resterende saldo aan Nespresso tegoed raadplegen door in te loggen in jouw account op nespresso.com/nl.
Nespresso tegoed is niet restitueer- of overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld tegen contanten.

6. Hoe schaf ik Nespresso Abonnement aan?

Nespresso Abonnement kun je direct in de Boutique of online via de Nespresso website afsluiten (en daarmee direct activeren). De maandelijkse bijdrage is verschuldigd op het moment dat je Nespresso Abonnement afsluit en wordt automatisch afgeschreven van je bankrekeningnummer nadat je Abonnement is geactiveerd.

Nespresso Abonnement kun je ook direct via een verkoopmedewerker bij een door Nespresso erkende verkooppartner afsluiten. De eerste maandelijkse bijdrage is verschuldigd op het moment dat je Nespresso Abonnement afsluit en moet worden betaald aan Nespresso door middel van een iDeal betaling. Na registratie en betaling van de eerste maandelijkse termijn via iDeal ontvang je de machine die je bij de kassa van de verkooppartner voor € 1,- zal afrekenen.

Bij onze verkooppartner Media Markt kun je Nespresso Abonnement tevens online afsluiten. De eerste maandelijkse betaling wordt automatisch afgeschreven van je bankrekeningnummer nadat je Abonnement is geactiveerd. Je betaalt de € 1,- voor de machine aan Media Markt en ontvangt na plaatsing van je bestelling de machine via het leverproces van Media Markt.

Jouw maandelijkse abonnementsbedrag wordt elke maand automatisch van jouw bankrekening afgeschreven op dezelfde dag en van hetzelfde bankrekeningnummer waarop je Nespresso Abonnement hebt geactiveerd.

7. Hoe zit het met de herroepingstermijn?

Je hebt het recht om van gedachten te veranderen en zonder opgave van reden Nespresso Abonnement te herroepen binnen 14 dagen na het activeren van het door jou (of een door jou benoemde persoon) afgesloten plan van Nespresso Abonnement (de 'Herroepingstermijn').


• Om dit recht uit te oefenen, dien je ons tijdens de Herroepingstermijn via een ondubbelzinnige verklaring te informeren over uw besluit. Hiervoor kunt u gebruik maken van het herroepingsformulier, die u kunt raadplegen op de website of u kunt via een andere weg met ons hierover contact opnemen, waarvoor we u verwijzen naar de contactgegevens op https://www.nespresso.com/nl/nl/service-customer-care.
• Als u Nespresso Abonnement opzegt tijdens de Herroepingstermijn, ontvang je alle door u gedane betalingen terug, inclusief de leveringskosten (behalve de extra kosten als je gekozen hebt voor een andere wijze van levering dan onze goedkoopste standaardlevering).
• Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als dat u gebruikt hebt bij het verrichten van de transactie. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.
• Wij zullen de terugbetaling onverwijld en in elk geval uiterlijk 14 dagen, nadat je ons hebt laten weten jouw Nespresso Abonnement te herroepen, uitvoeren.
• Je dient ons of de door Nespresso erkende verkooppartner waar je jouw abonnement hebt afgesloten, de capsules en ongebruikte machine die je hebt ontvangen, of onderweg waren op het moment dat je ons meedeelde dat je jouw herroepingsrecht uitoefende, terug te sturen of te overhandigen. Wij behouden ons het recht voor om met de terugbetaling te wachten tot wij de capsules en ongebruikte machine van jou hebben ontvangen, of, indien dit tijdstip eerder valt, je hebt aangetoond dat je deze hebt teruggezonden.
• Indien je een deel van de capsules hebt gebruikt, heb je geen recht op volledige terugbetaling.
• Als je jouw machine hebt teruggestuurd, zal Nespresso tegoed dat je hebt ontvangen als onderdeel van jouw Abonnement ook stopzetten.

8. Hoe lang loopt Nespresso Abonnement en hoe kan ik opzeggen?

Nespresso Abonnement heeft een looptijd van 12 maanden of 24 maanden. Na afloop van de 12 of 24 maanden wordt jouw Nespresso Abonnement automatisch voortgezet en kun je op elk moment kosteloos opzeggen.

Gedurende de 12 of 24 maanden looptijd kun je opzeggen onder bepaalde voorwaarden. In de eerste drie maanden na het afsluiten van het Nespresso Abonnement, kun je niet opzeggen. Vanaf de vierde maand kan Nespresso Abonnement direct worden opgezegd, door betaling van een boete ter hoogte van 50% van de openstaande maandelijkse bedragen van jouw abonnement. Als je kiest voor een Nespresso Abonnement van 24 maanden, kun je jouw Nespresso Abonnement na de eerste 12 maanden op elk moment kosteloos opzeggen.

Opzeggen is mogelijk door een mail te sturen aan contactnl@nespresso.com of via mijn account/mijn Nespresso Abonnement op nespresso.com/nl/nl/. Je hebt geen recht op een terugbetaling van de maandelijkse bedragen die je op het moment van opzegging al hebt betaald.

Nespresso behoudt het recht om jouw Nespresso Abonnement op elk moment te beëindigen.

9. Wat gebeurt er met resterend Nespresso tegoed na opzegging?

Na opzegging van Nespresso Abonnement, heb je tot twee jaar na de kennisgeving van opzegging de beschikking over het eventueel resterende Nespresso tegoed om aankopen te doen.

10. Wat als mijn Nespresso tegoed niet volstaat om te voldoen aan de minimale bestelhoeveelheid?

We begrijpen dat jouw plan van Nespresso Abonnement niet altijd voldoende Nespresso tegoed geeft om te voldoen aan de minimum bestelhoeveelheid van 50 capsules. Daarom kun je overwegen: Om jouw beschikbare Nespresso tegoed te gebruiken en om het resterende openstaande bedrag te voldoen met je creditcard. Om per elke twee (of meer) maanden een bestelling te doen via jouw Nespresso Abonnement. Je Nespresso tegoed opsparen om vervolgens jouw favoriete Nespresso koffie en accessoires te bestellen.

11. Wat als mijn betaling mislukt?

Indien de betaling van jouw maandelijkse bijdrage op de vervaldag mislukt, zal het geautomatiseerde systeem van Nespresso het gedurende drie opeenvolgende dagen opnieuw proberen. Het eventueel openstaande saldo zal worden overgedragen, zodat de eerstvolgende betaling zal gebeuren voor de afgelopen en de lopende maand. Nespresso Nederland B.V. zal de toegang tot je Nespresso account stopzetten na twee mislukte betalingen, totdat het verschuldigde bedrag is overgemaakt. Nespresso Abonnement zal bijgevolg worden beëindigd.

12. Overige bepalingen

12.1 Gebruiksvoorwaarden

Nespresso behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden met betrekking tot Nespresso Abonnement van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Wanneer dit gebeurt, zullen we deelnemers aan Nespresso Abonnement voor wie dit gevolgen heeft op gepaste wijze in kennis stellen.

12.2 Privacy

De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan Nespresso Abonnement worden verwerkt door Nespresso met inachtneming van de Nespresso privacyverklaring, zoals vermeld op https://www.nespresso.com/nl/nl/legal.

12.3 Updates en meldingen

Nespresso zal jou gedurende de looptijd van Nespresso Abonnement per e-mail op de hoogte houden van Nespresso Abonnement updates en je informeren over jouw openstaande Nespresso tegoed.

12.4 Contactinformatie

Voor extra informatie, eventuele vragen of klachten met betrekking tot Nespresso Abonnement kun je contact opnemen met het Customer Relationship Centre per telefoon 0800 022 23 20 of via het online formulier op https://www.nespresso.com/nl/nl/service-customer-care. Afhankelijk van de aard van je vraag/klacht en manier waarop je contact hebt opgenomen met het Customer Relationship Centre, krijg je telefonisch of per email antwoord. Je kunt uiterlijk binnen 4 weken reactie ontvangen.

GARANTIE

1. Garantie op machines
1.1 De machines krijgen een garantie van de fabrikant conform de specifieke voorwaarden, zoals vermeld op de originele documentatie bij het product.
1.2 Lees de documentatie die bij het product hoort voor gedetailleerde informatie over de garantievoorwaarden van de fabrikant. Deze garantievoorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument zoals voorzien in de wettelijke bepalingen m.b.t. de verkoop van consumptiegoederen.
1.3 Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

HERROEPINGSRECHT

1. Herroepingsrecht
1.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

1.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

1.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons () via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het retourformulier, maar bent hiertoe niet verplicht.
Indien gewenst kunt u gebruik maken van het Europese modelformulier voor herroeping.

1.4 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

2. Gevolgen van de herroeping
2.1 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

2.2 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

2.3 U dient de goederen indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verzegeling en vergezeld van de factuur en het retourformulier onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden via de post of via een Kiala-punt, of aan ons te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

2.4 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

2.5 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

2.6 Voor redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne zal voor capsules waarvan de verzegeling werd geopend een 100% waardevermindering in rekening worden gebracht.

3. Retouradres
Antwoordnummer 54081
5004 VB Tilburg
Nederland

RETOURPROCEDURE

1. Schade/kwaliteitsprobleem/omruiling/recycling
Neem ook contact met ons op in volgende gevallen alvorens de producten eventueel te retourneren:
• er is schade aan de producten;
• er is een kwaliteitseuvel met een van onze producten;
• u wenst een omruiling;
• u wenst een machine terug te geven voor recycling bij uitlevering van een nieuwe machine;
• de levering komt niet overeen met de bestelling.

Onze Koffie specialisten zullen u begeleiden naar de beste oplossing. Moeten de producten teruggezonden worden, dan kunt u ze gratis inleveren bij een PostNL of DHL afhaalpunt. Kiest u voor een andere leveringsmethode, dan zijn de kosten voor uw rekening. Bewaar in beide gevallen uw track & trace code goed.
Producten dienen ongebruikt, in goede staat, in de originele verpakking en vergezeld van de factuur te worden teruggezonden. We raden ook aan om gebruik te maken van het retourformulier om een spoedige verwerking te verzekeren. In deze gevallen kunt u kiezen om het geld terug op uw rekening te krijgen of als tegoed op uw account te behouden voor de volgende bestellingen.

Hierbij wijzen wij u op artikel 10 van de Algemene voorwaarden.

2. Inwoners Nederlandse Antillen
Gelieve contact op te nemen alvorens producten te retourneren.

COOKIES POLICY

Deze cookie melding is van toepassing op alle Nespresso websites en mobile applicaties(\"Nespresso Platform\").

 1. 1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die worden geplaatst op je computer door de website die je bezoekt. Cookies worden daarna teruggestuurd naar de website bij een later bezoek, of naar een andere website die deze cookies herkent. Ze worden gebruikt om een website te laten werken, efficiënter te laten werken als ook om informatie door te geven aan de eigenaar van de website.

We gebruiken de term “Cookies” in deze melding om ook vergelijkbare technologieën zoals web beacons SDK, logfiles & pixel tags te dekken.

 1. Wat voor types cookies worden gebruikt op Nespresso Platformen?

We gebruiken de volgende typen cookies op Nespresso platformen:

Cookie categorieën

levensduur

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de kernfunctionaliteit en moeten geaccepteerd worden zodat Nespresso platformen werken. Deze kunnen gebruikt worden voor authenticatie, veiligheid of lokalisatie redenen. Zonder deze cookies zijn services zoals het toevoegen van producten aan uw winkelmand niet mogelijk. Als u deze cookies uitschakelt zullen bepaalde onderdelen van het Nespresso Platform niet functioneren, zoals het toevoegen van producten en het ingang van het betaalproces.

 

Zo lang als nodig

Functionele en prestatie cookies

Deze cookies helpen ons de website te verbeteren en de ervaring rijker te maken. Ze stellen ons in staat de het gebruik en de prestatie van Nespresso Platformen te meten. Deze cookies helpen ons begrijpen hoe bezoekers interacteren met Nespresso platformen en we gebruiken deze informatie om de gebruikers ervaring te verbeteren.

 

tot 2 jaar

Advertentie cookies

Deze cookies verzamelen informatie over je browse gegevens om advertenties relevanter te maken voor jou en je interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal eer dat je een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten. Ze onthouden welke websites je bezoekt en deze informatie wordt gedeeld met andere partijen zoals adverteerders. We mogen deze informatie met andere partijen delen, waaronder onze partners.

 

tot 2 jaar

Social media cookies

De cookies worden gebruikt wanneer in informatie deelt via een social media deel knop op en Nespresso Platform. Het sociale netwerk zal zien dat je dit hebt gedaan. Deze informatie kan worden gecombineerd met advertentie/doelgroep bepaling activiteiten.

 

tot 2 jaar 1. Beheer je cookie toestemming voorkeuren

Je hebt ten alle tijde toegang en de mogelijkheid je cookievoorkeuren te beheren. Stel jouw voorkeuren in door hier te klikken of op elk gewenst moment door op de link "Cookies" op onze website te klikken.

BEDRIJFSREGISTRATIE

Nespresso Nederland B.V
Stroombaan 14
1181 VX AMSTELVEEN
Tel: 0800 022 23 20
E-mail: contactnl@nespresso.com
Kvk Amsterdam: 3313.7832
VAT number: NL001410908B01

JURIDISCHE INFORMATIE EN HET RETOURFORMULIER

Download hier de juridische informatie van Nespresso. Klik hier voor het retourformulier.