תנאי תוכניות ההטבות של
Nespresso & You
תוכנית הנקודות- תקופת ביטא (תכנית ניסיונית)


1. חלק ראשון: תיאור התכנית
 
1.1.   התכנית שלהלן היא תכנית ניסיונית והיא תקפה למשך תקופה של 5 שבועות בלבד. התכנית תקפה אך ורק לגבי לקוחות פעילים של החברה שקיבלו הודעה על צירופם לתכנית.
 
1.2.    אם החברה תפעיל את התכנית הניסיונית כתכנית קבע במתכונת שלהלן או במתכונת דומה, הנקודות שייצברו במסגרת התכנית הניסיונית יישמרו ללקוחות שעליהם היא חלה גם במסגרת תכנית הקבע. אם התכנית לא תופעל כתכנית קבע הנקודות שנצברו לטובת הלקוחות שעליהם היא חלה וההטבות מכח אותן נקודות יבוטלו בתום 60 יום ממועד תום התכנית, ובמשך תקופת 60 הימים האמורה הלקוחות שעליהם התכנית חלה יוכלו לממש את הנקודות שנצברו לזכותם להטבות שהחברה תציע.
 
1.3.   חלק מהפעולות שמזכות בניקוד מחייבות קשר בין החברה ובין הלקוח באמצעות הודעות דיוור אלקטרוני ולפיכך רק לקוחות שמאשרים קבלת הודעות פרסומיות ומסכימים להשאיר את הסכמתם בתוקף לאורך כל תקופת קיומה של התכנית יכולים להשתתף בתכנית זו. אם במהלך תקופת קיומה של התכנית לקוח יבטל את הסכמתו לקבלת הודעת בדיוור אלקטרוני התכנית לא תחול על אותו לקוח.
 
1.4.   חלק מהפעולות שמזכות בניקוד מבוססות על תכנים שהלקוח יעביר לרבות תצלומים וסרטונים שהוא יצלם ותצלומים וסרטונים שבהם הוא יופיע. ההשתתפות בתכנית והעברת התכנים לנספרסו מהווים הסכמה של הלקוח לכך שנספרסו תהיה רשאית לעשות כל שימוש שייראה לה בתכנים אלה, לרבות הצגתם בפרסומים וברשתות חברתיות. הלקוח לא יהיה זכאי לתשלום בגין תכנים שימסרו על ידו. לקוח שמסר לנספרסו תכנים מקוריים, אחראי לכך שתכנים אלה נקיים מכל תביעה או זכות של צד שלישי כלשהו.
1.5.   תכנית ההטבות המפורטת להלן מבוססת על צבירת נקודות בגין פעולות שונות על ידי לקוחות החברה, שאותן החברה מבקשת לעודד.
 
1.6.   נקודות שיוענקו ללקוחות על פי תכנית זו ניתנות להמרה למוצרים או שירותים שהחברה תציע מידי פעם כהטבות במסגרת התכנית, כשלכל מוצר או שירות שיוצע על ידי החברה ייקבע ערך מימוש בנקודות.
 
2. חלק שני: תנאים כלליים
 
2.1.   ההטבות על פי תכנית זו באות בנוסף להטבות שלהן לקוחות זכאים על פי תוכניות אחרות.
 
2.2.   אדם הרשום אצל החברה תחת שני כרטיסי לקוח או יותר יהיה זכאי להטבות בגין כרטיס אחד בלבד. על לקוח שרשום תחת שני כרטיסים להודיע לחברה תחת איזה כרטיס הוא בוחר לזקוף לזכותו את הנקודות.
 
 
2.3.   לכל אחת מהפעולות המפורטות בתכנית זו (להלן: "פעולות מזכות") יקבע ערך זיכוי בנקודות. לקוח שיבצע פעולה מזכה יקבל נקודות במספר השווה לערך הזיכוי שנקבע לאותה הפעולה, בכפוף לתנאים המפורטים להלן ביחס לכל פעולה. הנקודות שכל לקוח יקבל יזקפו לזכותו בכרטיס הלקוח שלו. לקוח יהיה זכאי לקבל כנגד הנקודות שאותן הוא צבר על פי תכנית זו מוצרים או שירותים שהחברה תציע מפעם לפעם, בהתאם לערך המימוש בנקודות שאותו החברה תקבע למוצר או לשירות (להלן: "ערך מימוש").
 
2.4.    מימוש נקודות מותנה ברכישה של חמישה שרוולי קפה יחד עם כל מוצר או שירות שימומש כנגד נקודות.
 
2.5.   החברה תהיה רשאית להוסיף פעולות מזכות לתכנית ולקבוע להן ערכי זיכוי בנקודות, וכן היא תהיה רשאית לגרוע מהתכנית פעולות מזכות. גריעה של פעולה מזכה מהתכנית לא תפגע בניקוד שנצבר בגין אותה פעולה לפני גריעתה מהתכנית.
 
2.6.   ערכי המימוש של המוצרים והשירותים וערכי הזיכוי של הפעולות המזכות נקבעים על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי, והחברה תהיה רשאית לשנות ערכים אלה. עם זאת, שינוי ערך זיכוי של פעולה מזכה יחול ממועד השינוי ואילך והוא לא ישפיע למפרע על נקודות שנצברו קודם לכן. כמו כן, שינוי ערך מימוש של מוצר או שירות יכנס לתוקף 30 יום לאחר מועד ההכרזה על השינוי, כך שלקוחות שצברו נקודות יוכלו לממש אותן כנגד מוצר או שירות לפני מועד השינוי בערך המימוש שלו.
 
 
2.7.   נקודות שיוענקו ללקוחות על פי תכנית זו ניתנות לצבירה למשך תקופה של 12 חודשים בלבד, שתחילתה ביום הראשון לחודש תחילת הפעילות של הלקוח כהגדרתו בתכנית ההטבות הרב שנתית בחלק א. של תקנון זה (להלן: "תקופת צבירה"). בסיומה של כל תקופת צבירה יפקע תוקפן של נקודות שלא מומשו עד סיומה.
 
2.8.   תכנית זו חלה רק על לקוחות פעילים של החברה כהגדרתם בתנאי תכנית ההטבות הרב שנתית של החברה. לפיכך, לקוח שבמשך תקופה רצופה של 12 חודשים לא רכש תערובות קפה של החברה יאבד את כל הנקודות שנצברו לזכותו.
 
2.9.         הנקודות שמוקנות על פי תכנית זו ניתנות למימוש אך ורק כנגד המוצרים או השירותים שיוצעו על ידי החברה במסגרת ההטבות על פי תכנית זו. לא ניתן לממש את הנקודות לצורך רכישה של מוצרים או שירותים אחרים של החברה, והנקודות אינן ניתנות לפדיון בכסף או בכל טובת הנאה או זכות אחרת.
 
2.10.     נקודות שנצברו אינן ניתנות להעברה.
 
 
2.11.     ניתן לממש מוצר או שירות שיוצע על ידי החברה אך ורק כנגד מלוא ערך המימוש שנקבע למוצר או השירות, ולא ניתן לקבל מוצר או שירות כנגד השלמה של ערך המימוש בתשלום כספי.
 
2.12.     מימוש הנקודות למוצרים או שירותים ניתן לביצוע באתר החברה בלבד.
 
 
2.13.     בנוסף למימוש נקודות למוצרים ושירותים שלה, החברה עשויה להציע גם מימוש נקודות למוצרים ושירותים של צדדים שלישיים. במקרה שנקודות ימומשו למוצרים ושירותים של צדדים שלישיים, החברה לא תהיה אחראית לטיב השירות או המוצר, לבטיחותו, או לכל ענין אחר הקשור במוצר ובשירות, וכל טענה או דרישה שתהיה ללקוח שמימש נקודות למוצר או שירות של צד שלישי יופנו לצד שמספק את המוצר או השירות.
 
2.14.     מימוש הנקודות אינו נחשב לרכישת מוצר והוראות חוק הגנת הצרכן לגבי ביטול עסקאות והחזרת מוצרים לא יחולו על מוצרים ושירותים שהוענקו במסגרת תכנית זו. למרות זאת, החברה תאפשר ללקוחות לבטל מימוש של נקודות למוצרים ושירותים שמסופקים על ידיה בלבד, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
 
2.14.1.  הודעת הביטול נמסרה לנספרסו בתוך 14 יום ממימוש ההטבה; וכן
2.14.2. אם מדובר בהטבה של שירות לא נעשה שימוש בשירות ואם מדובר בהטבה של מוצר לא נעשה שימוש במוצר והוא הוחזר לנספרסו כשהוא חתום באריזתו המקורית במצב כפי שהוא קיבל אותו; וכן
2.14.3.  הלקוח ישלם דמי טיפול בסך 15 ₪ או 5% מערך המוצר או השירות, לפי הנמוך מבין השניים.
 
להסרת ספק מובהר שההוראות שלעיל חלות על מימוש נקודות למוצרים ושירותים שהחברה מספקת, ולא ניתן לבטל מימוש של נקודות למוצרים ושירותים שמסופקים על ידי צד שלישי.
 
2.15.     עדכון יתרת הנקודות של כל לקוח במערכות המידע של החברה בעקבות פעולה מזכה וכן בעקבות מימוש נקודות עשוי להמשך עד שני ימי עסקים ממועד ביצוע הפעולה או מימוש הנקודות, לפי הענין. לפיכך יחולו ההוראות הבאות:
 
2.15.1.  נקודות שהתווספו לצבירה של לקוח תהיינה ניתנת למימוש רק לאחר העדכון של יתרת הנקודות בפועל;
 
2.15.2.  אם במהלך פרק הזמן שבו מתעדכנת יתרת הנקודות של לקוח הוא ביצע יותר מפעולת מימוש אחת וכתוצאה מכך הוא מימש נקודות במספר גבוה ממספר הנקודות שאותן הוא צבר, החברה תהיה רשאית לבטל את מימוש הנקודות העודף ומתן ההטבה הנובע ממנה, או לחלופין החברה תהיה רשאית לזקוף לחובת הלקוח יתרה שלילית של נקודות שתקוזז כנגד נקודות שייצברו על ידו בעתיד.
 
2.16.     מוצר שמומש כנגד נקודות יסופק במשלוח רגיל בלבד ולא במשלוחים מיוחדים או משלוחי בזק.
 
2.17.     הודעות על שינויים בתכנית, לרבות שינויים בערכי מימוש של הטבות, שינויים בערכי זיכוי של פעולות מזכות, גריעה או הוספה של פעולות מזכות, שינוי בתנאי התכנית וכיוצא באלה, תתפרסמנה באתר החברה. פרסום הודעה באתר החברה ייחשב כהודעה שנמסרה לכל לקוח, וכל לקוח יוחזק כמי שראה את ההודעה שלושה ימים ממועד פרסומה
 
2.18.     התכנית אינה חלה על עובדי חברת נספרסו ישראל בע"מ; כמו כן, אם עובדים בקבוצת אסם-נסטלה יהיו זכאים להטבות על פי תכנית זו, מההטבות על פי תכנית זו יקוזזו ההטבות שלהן הם זכאים כעובדי קבוצת אסם-נסטלה.
 
2.19.     תכנית ההטבות חלה אך ורק על לקוחות המשתמשים במכונות קפה ביתיות והיא אינה חלה על לקוחות המשתמשים במכונות עסקיות.
 

3. חלק שלישי: הפעולות המזכות
 
3.1.   רכישת מכונה מדגם Vertuo
 
רכישת מכונת קפה חדשה מדגם Vertu מזכה את הרוכש ב-200 נקודות.
 
3.1.1. רכישת המכונה תזכה בנקודות גם אם הרוכש לא היה קודם לרכישה לקוח רשום של נספרסו, אולם במקרה זה הזיכוי בנקודות מותנה ברישום הרוכש כלקוח של נספרסו.
 
הזיכוי בנקודות עבור רכישת המכונה, בין אם מדובר בלקוח קיים ובין אם מדובר בלקוח חדש, מותנה ברכישה של שרוול אחד של קפה לפחות המיועד לשימוש במכונה מדגם Vertuo בתוך 60 יום ממועד הרכישה של המכונה והוא יתבצע לאחר הרכישה כאמור.
 
3.1.2. הזיכוי בנקודות עבור רכישת המכונה ללקוח שרכש את המכונה בערוץ שיווק עצמאי (דהיינו לא מחברת נספרסו ישראל בע"מ), מותנה ברכישה של שרוול אחד של קפה לפחות המיועד לשימוש במכונה מדגם Vertuo בטווח של 60 יום לפני רישום המכונה ועד 60 יום לאחר רישומה והוא יתבצע לאחר הרכישה כאמור. מובהר כי רכישת המכונה מתייחסת רק לחנויות הבוטיק של נספרסו, בהזמנות טלפוניות או בהזמנות באינטרנט, ואינה כוללת רכישה שבוצעה בחנות הפטורה ממס בנמל התעופה בן גוריון.
3.1.3. רכישה של מכונה שיובאה לארץ על ידי גורם שאינו נספרסו ישראל בע"מ אינה מהווה פעולה מזכה ולא יינתנו בגינה נקודות. לקוחות שירכשו את המכונה בערוצי שיווק עצמאיים כגון חנויות חשמל או אתרי קניות מקוונים נדרשים לוודא עם המוכר שמדובר במכונה שסופקה להם על ידי נספרסו ישראל בע"מ
 
 
3.2.   רכישת קפה ממהדורה מוגבלת
 
3.2.1. רכישה של שרוול קפה ממהדורה מוגבלת מזכה ב-50 נקודות.
 
3.2.2. צבירת נקודות על פי חלק זה היא חד פעמית לכל תערובת, כך שרכישה של שרוול נוסף מאותה התערובת לא תזכה בניקוד נוסף.
 
3.2.3. מובהר כי רכישת הקפה מתייחסת רק לחנויות הבוטיק של נספרסו, בהזמנות טלפוניות מנספרסו או בהזמנות באינטרנט של נספרסו, ואינה כוללת רכישה שבוצעה בחנות הפטורה ממס בנמל התעופה בן גוריון.
 
3.3.   רכישת שרוולי קפה
 
3.3.1.      רכישה של כל שרוול קפה מזכה בחמש נקודות.
 
3.3.2.      רק רכישה כנגד תשלום בכסף מזכה בניקוד במסגרת פעולה מזכה זו.
 
 
3.3.3.      ניתן לצבור ניקוד במסגרת פעולה מזכה זו ללא הגבלה.
 
3.3.4.      מובהר כי רכישת הקפה מתייחסת רק לחנויות הבוטיק של נספרסו, בהזמנות טלפוניות או בהזמנות באינטרנט, ואינה כוללת רכישה שבוצעה בחנות הפטורה ממס בנמל התעופה בן גוריון