תקנון אחריות ושירות למכונה
מכונות Nespresso בעלות מערכת אקסקלוסיבית להכנת אספרסו מושלם, ותוכננו לשימוש עם קפסולות Nespresso בלבד.

א. אחריות:
1. חברת Nespresso תהיה אחראית לכל פגם בחומר המוצר וטיבו במשך תקופת האחריות המצוינת .
2. משך האחריות על מכונות Nespresso בישראל הינו שנה אחת ממועד רכישת המוצר ע"י הלקוח, האחריות תינתן בהתאם להוראות החוק, Nespresso עשויה לדרוש את תעודת אחריות שהגיעה עם המוצר המעידה על תאריך הרכישה.
3. במסגרת שנת האחריות Nespresso תתקן את המוצרים בהתאם לנדרש על פי החוק, ובכפוף לתנאים הבאים:
(א) חברת Nespresso תתקן ללא תמורה כל תקלה שהתגלתה במוצר במהלך תקופת האחריות, לרבות החלפת חלקים אם הדבר יידרש. החלקים שיוחלפו יהיו מקוריים וחדשים.
(ב) האחריות על מוצרים ו/או חלקים שתוקנו ו/או הוחלפו, תהיה תקפה למשך הזמן הנותר לתקופת האחריות המקורית או שישה חודשים, הזמן הארוך מבניהם.
(ג) במידה וחברת Nespresso לא תוכל לתקן את המכונה, מכל סיבה שהיא, החברה תספק מכונה זהה או מסוג איכות דומה או שוות ערך לפי בחירת Nespresso .

ב. האחריות לא תחול במקרים הבאים:
- תקלה שנגרמה במכוון על ידי הלקוח.
- פגם הנוצר עקב תאונה, בלאי ושבר.
- שריפה, ברק, שיטפון או סיבות חיצוניות אחרות.
- מכונה שלא יובאה על ידי החברה, אף אם הינה מיוצרת על ידי Nespresso העולמית.

ג. במקרים הבאים תיקון התקלה יחויב בתשלום, אף אם חלה בתקופת האחריות:

- תקלה שנגרמה כתוצאה מכוח עליון.
- תקלה עקב שימוש בניגוד להוראות, לרבות שימוש במתח או בזרם חורג מהנקוב על המוצר ו/או ביצוע שינויים במוצר, לרבות שינויים בכבל הולכת החשמל או בהתקן החיבור לחשמל, עקב רשלנות של הלקוח או עקב טיפול במכשיר על ידי גורם שאינו מוסמך.
- המכונה תוקנה על ידי גורם שאינו מורשה לכך מטעם Nespresso.


שירות האחריות אינו כולל את ניקוי המכונה, ניקוי חלקים פנימיים או חיצונים של המכונה וכמובן אינו כולל:
1. ניקוי שאריות חלב או חלב קרוש בצינורית הקיטור או במכשיר הארוצ‘ינו.
2. ניקוי ידית הקפסולה ו/או הלוע בו ממוקמת הקפסולה.
3. ניקוי אבנית.
4. ניקוי מכונה ממזיקים.
5. חלקים חיצוניים שניזוקו כגון מיכל מים / אגן ניקוז וכיוב‘.

מובהר שמכונה שמובאת לתיקון חייבת להיות נקייה מלכלוך וממזיקים ונספרסו איננה מכניסה למעבדת השירות שלה מכונות שבהם יש מזיקים. לקוח שמבקש להביא מכונה לטיפול נדרש לוודא קודם למסירתה שבמכונה אין מזיקים.

ד. שירות תיקונים למכונות Nespresso לאחר תום תקופת האחריות:

לאחר תום תקופת האחריות ניתן להאריך או לקבל שירות תיקונים למכונות כנגד תשלום בהתאם לתעריפי השירות הנהוגים אצל נספרסו. על שירות התיקונים האמור יחולו התנאים הבאים:
1. התחייבותה של נספרסו למתן שירות התיקונים בתשלום לא תחול על תקלות מסוג התקלות שאחריות יצרן אינה חלה עליהן כאמור בסעיף ב' או במקרה של תקלה מסוג התקלות שמחייבות תיקון בתשלום כאמור בסעיף ג'. במקרים אלה התיקון יתבצע כנגד תשלום נוסף לתשלום השנתי. במקרה שבו מדובר במכונה שלא יובאה לישראל על ידי החברה תהיה רשאית שלא לתקן את המכונה אם יתברר לחברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שהמכונה איננה מתאימה לתפעול בישראל.
2. שירות התיקונים אינו כולל אביזרים שאותם החברה אינה מתקנת, גם אם האבזרים נמכרים כחלק מהמוצר או במארז אחד איתו (כמו למשל מקציף אירוצ'ינו). במקרה של תקלה באביזר כזה לאחר תום תקופת אחריות היצרן (שנה מיום הרכישה) לא ניתן לתקן את האביזר.
3. שירות התיקונים לא יחול על מוצרים שנרכשו 7 שנים או יותר קודם לקריאת השירות. כל לקוח שמעוניין ברכישת שירות תיקונים אחראי לבדיקת מועד הרכישה של המכונה קודם לרכישת השירות.

4. בכפוף להוראת כל דין, שירות התיקונים לא יחול על מוצרים או חלפים שלהם היצרן של המוצר חדל לייצר חלפים עבורו. במקרה כזה דמי השירות שהלקוח שילם יוחזרו לו וללקוח לא תהיה שום טענה או תביעה כלפי החברה. אם הפסקת יצור החלפים נעשתה לאחר שהתחילה תקופת השירות שעבורה הלקוח שילם, יוחזר ללקוח סכום יחסי של דמי השירות שאותם הוא שילם.
5. שירות התיקונים לא יחול על מוצר שלפי שיקול הדעת של החברה חלו בו תקלות או כשלים מרובים באופן שאינו מאפשר להביא את המוצר לתפקוד תקין. במקרה שיתברר כי המוצר אינו ניתן לתיקון כאמור החברה תשיב ללקוח את דמי השירות ששולמו על ידו.


ה. תמיכה ושרות:

במידה ולקוח Nespresso נתקל בבעיות כלשהן או אם יש ללקוח שאלות הנוגעות לתפקוד, תחזוקה או שירות למכונה,
ניתן לפנות לעמוד המכונות באתר נספרסו בכתובת: https://www.nespresso.com/il/he/machine-assistance או ליצור קשר עם נספרסו בטלפון 2500* לקבלת ייעוץ וסיוע.
במידה ולא ניתן לפתור את הבעיה במכונה באמצעות הטלפון, Nespresso מאפשרת על פי העדפת הלקוח להעביר את המכונה לתיקון באחד מהערוצים הבאים:
1. מעבדת השירות הרשמית של Nespresso ברחוב בזל 25, פתח תקווה. בסיום התיקון המכונה תהיה מוכנה לאיסוף חזרה ממעבדת השירות תוך 5 ימי עסקים .
מעבדת השירות פועלת בימים א' – ה' בין השעות 08:00-17:00 , בימי ו' בין השעות 08:00-13:00 , ניתן להגיע ללא תיאום מראש.

2. איסוף של המכונה מכל כתובת שיבחר הלקוח באזורי החלוקה של נספרסו, תוך אספקת מכונה חלופית לכל זמן התיקון. דגם המכונה החלופית יסופק על פי המלאי הזמין ולא בהכרח הדגם התואם למכונה המקורית. המכונה תוחזר בתום עשרה ימי עסקים (לא כולל שבתות וחגים) לכל כתובת שיבחר הלקוח בתיאום מראש. להפעלת שירות זה יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של Nespresso בטלפון 2500*.
למען הסר ספק, נספרסו אינה מכניסה למעבדת השירות מכונות שבהן יש מזיקים, ולכן איסוף/קבלת המכונה לתיקון (בין אם במסגרת האחריות ובין אם במסגרת שירות התיקונים) מותנית בכך שהיא תימסר לנספרסו כשהיא נקיה ממזיקים.