House with Treasures

Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 5 minutes Icon - Level Easy

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • Ispirazione Venezia 40 มล.
 • Oat Milk 100 มล.
 • ผงโกโก้ 1 หยิบมือ
 • เครื่องทำฟองนม Aeroccino
 • Icon - Material - Aeroccino Nespresso Coffee Machine
 • Icon - Material - Aeroccino View Cappuccino Cup (180ml)
 • Milk (including lactose)

Materials

 • เครื่องทำฟองนม Aeroccino
 • Icon - Material - Aeroccino Nespresso Coffee Machine
 • Icon - Material - Aeroccino View Cappuccino Cup (180ml)

Allergens

 • Milk (including lactose)

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน
  01

  Pour 10ml of brown sugar syrup and 10ml of ginger juice into the cup. ใส่ไซรัปบราวน์ชูการ์และน้ำขิงลงในแก้ว

 • ขั้นตอน
  02

  Froth 100ml oat milk and pour into the cup. ตีฟองนมแล้วเทลงในแก้ว

 • ขั้นตอน
  03

  Extract 40ml of Ispirazione Venezia coffee. ชงกาแฟ Ispirazione Venezia 40 มล.

 • ขั้นตอน
  04

  Top off with cocoa powder. โรยหน้าด้วยผงโกโก้

ขั้นตอน01

Pour 10ml of brown sugar syrup and 10ml of ginger juice into the cup. ใส่ไซรัปบราวน์ชูการ์และน้ำขิงลงในแก้ว

ขั้นตอน02

Froth 100ml oat milk and pour into the cup. ตีฟองนมแล้วเทลงในแก้ว

ขั้นตอน03

Extract 40ml of Ispirazione Venezia coffee. ชงกาแฟ Ispirazione Venezia 40 มล.

ขั้นตอน04

Top off with cocoa powder. โรยหน้าด้วยผงโกโก้

Icon - Ingredients
 • Ispirazione Venezia 40 มล.
 • Oat Milk 100 มล.
 • ผงโกโก้ 1 หยิบมือ

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Ispirazione Venezia Chart - Intensity
Ispirazione Venezia Chart - Intensity

House with Treasures

 • Icon - Time 5 minutes
 • Icon - Level Easy

Materials

 • เครื่องทำฟองนม Aeroccino
 • Icon - Material - Aeroccino Nespresso Coffee Machine
 • Icon - Material - Aeroccino View Cappuccino Cup (180ml)

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • Ispirazione Venezia 40 มล.
 • Oat Milk 100 มล.
 • ผงโกโก้ 1 หยิบมือ

Inspirations

Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน 01

  Pour 10ml of brown sugar syrup and 10ml of ginger juice into the cup. ใส่ไซรัปบราวน์ชูการ์และน้ำขิงลงในแก้ว
 • ขั้นตอน 02

  Froth 100ml oat milk and pour into the cup. ตีฟองนมแล้วเทลงในแก้ว
 • ขั้นตอน 03

  Extract 40ml of Ispirazione Venezia coffee. ชงกาแฟ Ispirazione Venezia 40 มล.
 • ขั้นตอน 04

  Top off with cocoa powder. โรยหน้าด้วยผงโกโก้

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้