Christmas Spiced Mocha

Ring in the holiday season with this festive cup of creamy cheer.
สร้างความสนุกสนานให้กับเทศกาลช่วงวันหยุดไปกับกาแฟเข้มข้นหอมมัน

Icon - Inspiration - Milk Icon - Inspiration - Cocktail
Icon - Time 5 min Icon - Level Easy

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • Capsule of Fortissio Lungo Grand Cru
 • Cardamon
 • 0.5 g / 0.02 oz of cloves
 • 0.5 g / 0.02 oz of chili powder
 • Chocolate powder
 • 0.3 g / 0.01 oz of nutmeg
 • 100 ml / 3.4 oz of milk
 • Chantilly


 • แคปซูล Fortissio Lungo
 • กระวาน
 • กานพลู 0.5 กรัม / 0.02 ออนซ์
 • ผงพริก 0.5 กรัม / 0.02 ออนซ์
 • ผงช็อกโกแลต
 • จันทน์เทศ 0.3 กรัม / 0.01 ออนซ์
 • นม 100 ml / 3.4 ออนซ์
 • ครีมชานทิลลี่
 • Espresso Cup (80 ml / 3 oz)
 • Mixer/blender
 • Tall Recipe Glass (350 ml/12 oz)
 • saucepan
 • Ritual Recipe
 • Ritual Recipe Spoon


 • แก้วเอสเพรสโซ (80 มล. / 3 ออนซ์)
 • เครื่องผสม/เครื่องปั่น
 • แก้ว Tall Recipe (350 มล. / 12 ออนซ์)
 • กระทะ
 • แก้ว Ritual Recipe
 • ช้อน Ritual Recipe

Materials

 • Espresso Cup (80 ml / 3 oz)
 • Mixer/blender
 • Tall Recipe Glass (350 ml/12 oz)
 • saucepan
 • Ritual Recipe
 • Ritual Recipe Spoon


 • แก้วเอสเพรสโซ (80 มล. / 3 ออนซ์)
 • เครื่องผสม/เครื่องปั่น
 • แก้ว Tall Recipe (350 มล. / 12 ออนซ์)
 • กระทะ
 • แก้ว Ritual Recipe
 • ช้อน Ritual Recipe

เริ่มเลย!

 • Prepare the Fortissio Lungo Grand Cru in espresso (40 ml / 15 oz)
 • Pour the milk into a saucepan, add a touch of cardamom, the cloves, the chili powder and the chocolate powder
 • Heat it up
 • Put the chocolate powder in the bottom of the glass
 • Pour the espresso on it and the spiced milk afterwards
 • Finish with the Chantilly and nutmeg


 • เตรียมกาแฟแคปซูล แคปซูล Fortissio Lungo ในเอสเพรสโซ่ (40 มล. / 15 ออนซ์)
 • เทนมในหม้อต้ม, เติมกระวาน, ก้านพลู, ผงพริกและผงช็อกโกแลต
 • อุ่น
 • เทผงช็อคโกแลตลงในก้นแก้ว
 • เทกาแฟแอสเพรสโซ่ลงไปและนมเครื่ยงเทศที่อุ่นหลังจากนั้น
 • ตกแต่งด้วย Chantilly และจัทร์เทศ

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Fortissio Lungo 8 Chart - Intensity
Fortissio Lungo 8 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Christmas Spiced Mocha

 • Icon - Time 5 min
 • Icon - Level Easy

Materials

 • Espresso Cup (80 ml / 3 oz)
 • Mixer/blender
 • Tall Recipe Glass (350 ml/12 oz)
 • saucepan
 • Ritual Recipe
 • Ritual Recipe Spoon


 • แก้วเอสเพรสโซ (80 มล. / 3 ออนซ์)
 • เครื่องผสม/เครื่องปั่น
 • แก้ว Tall Recipe (350 มล. / 12 ออนซ์)
 • กระทะ
 • แก้ว Ritual Recipe
 • ช้อน Ritual Recipe

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • Capsule of Fortissio Lungo Grand Cru
 • Cardamon
 • 0.5 g / 0.02 oz of cloves
 • 0.5 g / 0.02 oz of chili powder
 • Chocolate powder
 • 0.3 g / 0.01 oz of nutmeg
 • 100 ml / 3.4 oz of milk
 • Chantilly


 • แคปซูล Fortissio Lungo
 • กระวาน
 • กานพลู 0.5 กรัม / 0.02 ออนซ์
 • ผงพริก 0.5 กรัม / 0.02 ออนซ์
 • ผงช็อกโกแลต
 • จันทน์เทศ 0.3 กรัม / 0.01 ออนซ์
 • นม 100 ml / 3.4 ออนซ์
 • ครีมชานทิลลี่

Inspirations

Icon - Inspiration - Milk Icon - Inspiration - Cocktail

เริ่มเลย!

 • Prepare the Fortissio Lungo Grand Cru in espresso (40 ml / 15 oz)
 • Pour the milk into a saucepan, add a touch of cardamom, the cloves, the chili powder and the chocolate powder
 • Heat it up
 • Put the chocolate powder in the bottom of the glass
 • Pour the espresso on it and the spiced milk afterwards
 • Finish with the Chantilly and nutmeg


 • เตรียมกาแฟแคปซูล แคปซูล Fortissio Lungo ในเอสเพรสโซ่ (40 มล. / 15 ออนซ์)
 • เทนมในหม้อต้ม, เติมกระวาน, ก้านพลู, ผงพริกและผงช็อกโกแลต
 • อุ่น
 • เทผงช็อคโกแลตลงในก้นแก้ว
 • เทกาแฟแอสเพรสโซ่ลงไปและนมเครื่ยงเทศที่อุ่นหลังจากนั้น
 • ตกแต่งด้วย Chantilly และจัทร์เทศ

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้