Nespresso™ ประเทศไทย

ข้ามไปยังเนื้อหา

หัวเรื่อง

คุณอยู่ที่เนื้อหาหลัก
เนสเพรสโซ บูติก ทุกสาขาเปิดให้บริการตามปกติจนถึงเวลา 21.00 น.
พร้อมด้วยมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 โดยยังคงมีมาตรการรักษาระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) พร้อมทั้งคัดกรองผู้เข้าใช้บริการด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร้าน และบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ รวมถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยภายในร้าน
ทั้งนี้ เราของดบริการทดลองชิมกาแฟ (COFFEE TASTING) ในทุกๆ สาขา เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน
เนสเพรสโซ บูติก ทุกสาขาเปิดให้บริการตามปกติจนถึงเวลา 21.00 น.
พร้อมด้วยมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 โดยยังคงมีมาตรการรักษาระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) พร้อมทั้งคัดกรองผู้เข้าใช้บริการด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าร้าน และบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ รวมถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยภายในร้าน
ทั้งนี้ เราของดบริการทดลองชิมกาแฟ (COFFEE TASTING) ในทุกๆ สาขา เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน