Buenos Aires Milky Way

Icon - Inspiration - Milk Icon - Inspiration - Level
Icon - Time 2 min. Icon - Level Easy

เมนูจากผู้เชี่ยวชาญ

Sacha Wittorski

ค้นหา Icon - Arrow - To Right

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • Dulce de Leche 20 ก.
 • นมสด 220 มล.
 • World Explorations Buenos Aires Lungo 110 มล.
 • Icon - Material - Aeroccino View Recipe Glass
 • Icon - Material - Aeroccino Nespresso Barista Device
 • Milk (including lactose)

Materials

 • Icon - Material - Aeroccino View Recipe Glass
 • Icon - Material - Aeroccino Nespresso Barista Device

Allergens

 • Milk (including lactose)

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน
  01

  Pour 220 ml of 1.5% milk directly into the Nespresso Barista device. Close the lid, select the “Cafe au Lait” recipe on the device and press the start button. เทนมสดลงในเครื่อง Barista ปิดฝาแล้วเลือกสูตร “Cafe au Lait” จากนั้นกด Start

 • ขั้นตอน
  02

  Pour 20g Dulce de Leche into a View Recipe Glass. เท Dulce de Leche (สามารถใช้นมข้นแทนได้) ลงในแก้ว VIEW Recipe

 • ขั้นตอน
  03

  Extract 110 ml of World Explorations Buenos Aires Lungo into the View Recipe Glass. ชงกาแฟ World Explorations Buenos Aires Lungo 110 มล. ตามลงไป

 • ขั้นตอน
  04

  Pour the hot milk and foam into the View Recipe Glass. เทนมร้อนและฟองนมที่ได้จากเครื่อง Barista ลงในแก้ว VIEW Recipe

ขั้นตอน01

Pour 220 ml of 1.5% milk directly into the Nespresso Barista device. Close the lid, select the “Cafe au Lait” recipe on the device and press the start button. เทนมสดลงในเครื่อง Barista ปิดฝาแล้วเลือกสูตร “Cafe au Lait” จากนั้นกด Start

ขั้นตอน02

Pour 20g Dulce de Leche into a View Recipe Glass. เท Dulce de Leche (สามารถใช้นมข้นแทนได้) ลงในแก้ว VIEW Recipe

ขั้นตอน03

Extract 110 ml of World Explorations Buenos Aires Lungo into the View Recipe Glass. ชงกาแฟ World Explorations Buenos Aires Lungo 110 มล. ตามลงไป

ขั้นตอน04

Pour the hot milk and foam into the View Recipe Glass. เทนมร้อนและฟองนมที่ได้จากเครื่อง Barista ลงในแก้ว VIEW Recipe

Icon - Ingredients
 • Dulce de Leche 20 ก.
 • นมสด 220 มล.
 • World Explorations Buenos Aires Lungo 110 มล.

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
BUENOS AIRES LUNGO 4 Chart - Intensity
BUENOS AIRES LUNGO 4 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Buenos Aires Milky Way

 • Icon - Time 2 min.
 • Icon - Level Easy

Materials

 • Icon - Material - Aeroccino View Recipe Glass
 • Icon - Material - Aeroccino Nespresso Barista Device

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • Dulce de Leche 20 ก.
 • นมสด 220 มล.
 • World Explorations Buenos Aires Lungo 110 มล.

Inspirations

Icon - Inspiration - Milk Icon - Inspiration - Level

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน 01

  Pour 220 ml of 1.5% milk directly into the Nespresso Barista device. Close the lid, select the “Cafe au Lait” recipe on the device and press the start button. เทนมสดลงในเครื่อง Barista ปิดฝาแล้วเลือกสูตร “Cafe au Lait” จากนั้นกด Start
 • ขั้นตอน 02

  Pour 20g Dulce de Leche into a View Recipe Glass. เท Dulce de Leche (สามารถใช้นมข้นแทนได้) ลงในแก้ว VIEW Recipe
 • ขั้นตอน 03

  Extract 110 ml of World Explorations Buenos Aires Lungo into the View Recipe Glass. ชงกาแฟ World Explorations Buenos Aires Lungo 110 มล. ตามลงไป
 • ขั้นตอน 04

  Pour the hot milk and foam into the View Recipe Glass. เทนมร้อนและฟองนมที่ได้จากเครื่อง Barista ลงในแก้ว VIEW Recipe

Sacha Wittorski Nespresso Bar in Lausanne

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้