Dark Tiramisu Mocha

Icon - Time 5 minutes Icon - Level Easy

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • ดาร์คช็อกโกแลตซอส 5 มล.
 • นม 120 มล.
 • Cocoa Truffle 40 มล.
 • ผงโกโก้ 5 ก.
 • ไซรัปกลิ่น Tiramisu 2.5 มล.
 • เครื่องทำฟองนม Aeroccino
 • Icon - Material - Aeroccino Nespresso Coffee Machine
 • Icon - Material - Aeroccino แก้ว View Cappuccino
 • Milk (including lactose)

Materials

 • เครื่องทำฟองนม Aeroccino
 • Icon - Material - Aeroccino Nespresso Coffee Machine
 • Icon - Material - Aeroccino แก้ว View Cappuccino

Allergens

 • Milk (including lactose)

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน
  01

  ตกแต่งด้านในของแก้วด้วยดาร์คช็อกโกแลตซอส Drizzle 5ml of Dark Chocolate sauce at the side of VIEW Cappuccino Cup.

 • ขั้นตอน
  02

  ใส่ไซรัปกลิ่น Tiramisu ตามลงไป Add 2.5ml of Tiramisu Syrup.

 • ขั้นตอน
  03

  เทนมลงในเครื่อง Aeroccino ให้ถึงระดับขีดล่างแล้วกดเปิดเครื่อง Pour milk into the Aeroccino Milk Frother to minimum level and prepare hot milk froth.

 • ขั้นตอน
  04

  เทนม 40 มล.ลงในแก้วแล้วตามด้วยฟองนม 80 มล. Pour 40ml of milk into cup and fill the cup with 80 ml milk froth.

 • ขั้นตอน
  05

  ชงกาแฟ Cocoa Truffle ขนาด 40 มล. (เอสเพรสโซ่) ตามลงไป Extract 40ml (Espresso) of Cocoa Truffle Coffee.

 • ขั้นตอน
  06

  โรยหน้าด้วยผลโกโก้หรือเกล็ดช็อกโกแลต Dust with cocoa powder or chocolate flakes.

ขั้นตอน01

ตกแต่งด้านในของแก้วด้วยดาร์คช็อกโกแลตซอส Drizzle 5ml of Dark Chocolate sauce at the side of VIEW Cappuccino Cup.

ขั้นตอน02

ใส่ไซรัปกลิ่น Tiramisu ตามลงไป Add 2.5ml of Tiramisu Syrup.

ขั้นตอน03

เทนมลงในเครื่อง Aeroccino ให้ถึงระดับขีดล่างแล้วกดเปิดเครื่อง Pour milk into the Aeroccino Milk Frother to minimum level and prepare hot milk froth.

ขั้นตอน04

เทนม 40 มล.ลงในแก้วแล้วตามด้วยฟองนม 80 มล. Pour 40ml of milk into cup and fill the cup with 80 ml milk froth.

ขั้นตอน05

ชงกาแฟ Cocoa Truffle ขนาด 40 มล. (เอสเพรสโซ่) ตามลงไป Extract 40ml (Espresso) of Cocoa Truffle Coffee.

ขั้นตอน06

โรยหน้าด้วยผลโกโก้หรือเกล็ดช็อกโกแลต Dust with cocoa powder or chocolate flakes.

Icon - Ingredients
 • ดาร์คช็อกโกแลตซอส 5 มล.
 • นม 120 มล.
 • Cocoa Truffle 40 มล.
 • ผงโกโก้ 5 ก.
 • ไซรัปกลิ่น Tiramisu 2.5 มล.

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Cocoa Truffle Chart - Intensity
Cocoa Truffle Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Dark Tiramisu Mocha

 • Icon - Time 5 minutes
 • Icon - Level Easy

Materials

 • เครื่องทำฟองนม Aeroccino
 • Icon - Material - Aeroccino Nespresso Coffee Machine
 • Icon - Material - Aeroccino แก้ว View Cappuccino

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • ดาร์คช็อกโกแลตซอส 5 มล.
 • นม 120 มล.
 • Cocoa Truffle 40 มล.
 • ผงโกโก้ 5 ก.
 • ไซรัปกลิ่น Tiramisu 2.5 มล.

Inspirations

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน 01

  ตกแต่งด้านในของแก้วด้วยดาร์คช็อกโกแลตซอส Drizzle 5ml of Dark Chocolate sauce at the side of VIEW Cappuccino Cup.
 • ขั้นตอน 02

  ใส่ไซรัปกลิ่น Tiramisu ตามลงไป Add 2.5ml of Tiramisu Syrup.
 • ขั้นตอน 03

  เทนมลงในเครื่อง Aeroccino ให้ถึงระดับขีดล่างแล้วกดเปิดเครื่อง Pour milk into the Aeroccino Milk Frother to minimum level and prepare hot milk froth.
 • ขั้นตอน 04

  เทนม 40 มล.ลงในแก้วแล้วตามด้วยฟองนม 80 มล. Pour 40ml of milk into cup and fill the cup with 80 ml milk froth.
 • ขั้นตอน 05

  ชงกาแฟ Cocoa Truffle ขนาด 40 มล. (เอสเพรสโซ่) ตามลงไป Extract 40ml (Espresso) of Cocoa Truffle Coffee.
 • ขั้นตอน 06

  โรยหน้าด้วยผลโกโก้หรือเกล็ดช็อกโกแลต Dust with cocoa powder or chocolate flakes.

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้