ברכות לזוכים בהגרלה "טעימה מפריז":

  • 3235348 – צלאח אורי
  • 7562057 - סאמר עאזר מונא קסב
  • 7069662 - עקביא לידור

    תודה לכל המשתתפים במבצע!
    *בכפוף לתקנון המצורף


נספרסו ישראל בע"מ
תקנון המבצע "טעימה מפריז"
 – דצמבר 2022

1. הגדרות

1.1         החברה: נספרסו ישראל בע"מ, מרחוב שחם 36 פתח תקוה.

1.2         המבצע: מבצע ההגרלות "טעימה מפריז" שיערך על ידי החברה בהתאם לתנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית, בהתאם לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

1.3         המפקח: עו"ד אורי סודרי מרחוב דרך בגין 132, תל-אביב.

1.4         הפרס הראשי: שלושה זוגות של כרטיסי טיסה לפריז במחלקת עסקים בטיסות של חברת אל על, שיחולקו לשלושה משתתפים שיעלו בגורל, בכפוף לזמינות מחלקת הרישום.

1.5         תקופת המבצע: התקופה שבין 1 בדצמבר 2022 בשעה 00:00 ו-10 בדצמבר 2022 בשעה 24:00.

1.6         זכאי השתתפות בהגרלה: כל לקוח שירכוש בתקופת המבצע חמישה שרוולי קפה לפחות.

1.7         ההגרלה: ההליך שיתקיים ביום 13 בדצמבר 2022, בשעה 11:00, שבו יוגרלו הפרסים בין זכאי ההשתתפות בהגרלה.

2. פרשנות

2.1         בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה ובין כל פרסום אחר של החברה בקשר עם המבצע, לרבות מודעות, עלונים והודעות בתקשורת, תנתן עדיפות להוראות תקנון זה.

2.2         בתקנון זה השימוש בלשון זכר יחיד נעשה לשם הנוחות בלבד, ותוכן תקנון זה מתייחס לשני המינים.

3. תנאי הזכאות להשתתפות

3.1         במבצע זכאים להשתתף לקוחות שירכשו חמישה שרוולי קפה לפחות, בכל ערוצי השיווק של החברה – דהיינו באינטרנט, רכישה טלפונית ובחנויות הבוטיק – למעט בחנות הפטורה ממס בנמל התעופה בן גוריון.

3.2         ההשתתפות במבצע אינה מצריכה הצגה או הגשה של מסמכים או שוברים, וכל שרכש מוצרים בהתאם לתנאים האמורים בסעיף 3.1 יכלל באופן אוטומטי ברשימת המשתתפים בהגרלה.

3.3         הזכות להשתתף בהגרלה מוקנית פעם אחת בלבד ורכישה נוספת של מוצרים בתקופת המבצע לא תקנה למשתתף זכות להרשם להגרלה יותר מפעם אחת.

4. הליך ההגרלה

4.1         בתום תקופת המבצע החברה תכין רשימה של המשתתפים במבצע ותעביר את הרשימה לידי המפקח. הרשימה תועלה על גבי קובץ ממוחשב.

4.2         מובהר שתוכן רשימת המשתתפים במבצע מהווה מידע חסוי אשר לא ניתן יהיה לגלותו לשום גורם ולפיכך לשום גורם לא תהיה הזכות לעיין ברשימה או לקבל העתק ממנה. הוראה זו מהווה תנאי עיקרי של מבצע ההגרלות, שבהסתמך עליה החברה החליטה לקיים את מבצע ההגרלות.

4.3         ההגרלה תתקיים במשרדי החברה ברחוב שחם 36 פתח-תקוה, ביום 13 בדצמבר 2022, בשעה 11:00.

4.4         הגרלה שבה יעלו בגורל הזוכים תיעשה על ידי שליפה אקראית של שלושה שמות של משתתפים מבין המשתתפים הזכאים להשתתף במבצע, והשמות שישלפו יהיו הזוכים בפרס. שליפת השמות של זוכי הפרס תיעשה באופן ממוחשב, על ידי מתן פקודה לתוכנת המחשב לשלוף באקראי את שלושת השמות של הזוכים.

4.5         תוצאות ההגרלה תימסרנה בהודעה בעיתונות בהתאם לדרישות החוק, באתר האינטרנט של המבצע, ובהודעה אישית לזוכים בפרסים. ההודעה לזוכים בפרס תיעשה טלפונית. החברה תעשה שלושה ניסיונות ליצור קשר עם הזוכים בפרסים לפי פרטי הקשר שרשומים אצל החברה, ובתום הניסיון השלישי תושאר לזוכה הודעה בתא הקולי או בכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידו, והשארת ההודעה תחשב למסירת הודעה לזוכה.

5. תנאי הכרטיסים והזכייה

5.1         הזמנת הטיסה תיעשה באמצעות פניה מקוונת למוקד חברת אל על, לפי פרטים שימסרו לזוכים.

5.2         כרטיסי הטיסה מיועדים לטיסות ישירות לפריז וחזרה בלבד, במחלקת העסקים.

5.3         הכרטיסים שינתנו לזוכים הם ברמות התמחור J ו-Z של אל על. כרטיסים ברמות תמחור אלה זמינים למימוש במועדים מוגבלים בהתאם להיקפי הביקוש לטיסות בחברת אל על. ניתן לשדרג את רמות התמחור של הכרטיסים ולהרחיב את אפשרויות הזמינות של הטיסות בתמורה לתוספת תשלום בהתאם למחירון הנהוג בחברת אל על.

5.4         הזכייה היא אישית עבור הזוכה בלבד, והיא אינה ניתנת להסבה או להעברה לאדם אחר.

5.5         את הזכייה ניתן לממש לכרטיס על שם הזוכה ובן לוויה לפי בחירתו. כרטיסי הטיסה של הזוכה ובן הלוויה אינם ניתנים להפרדה, ועל בן הלוויה שיבחר על ידי הזוכה להלוות אליו באותה הטיסה הן בנסיעה לפריז והן בנסיעה חזרה לישראל.

5.6         את הזכייה ניתן לממש לכרטיסי טיסה ליציאה עד ליום 1 בנובמבר 2023, בכפוף לזמינות המקומות על הטיסות. אם זוכה לא יממש את הזכייה עד למועד זה, הזכייה תהיה בטלה ומבוטלת ונספרסו לא תשא באחריות כלשהי כלפי זוכה שלא הצליח לממש את זכייתו עקב העדר זמינות במועדים שבהם הוא בחר.

5.7         הזכייה כוללת מיסי נמל ששולמו בגין הכרטיסים וכן הובלת כבודה בהתאם לתנאים הנהוגים בחברת אל על .

5.8         הכרטיסים אינם מאפשרים צבירה של נקודות במועדון הנוסע המתמיד של אל על. כמו כן לא ניתן לשדרג את הכרטיסים באמצעות שימוש בנקודות מועדון.

5.9         על כרטיסי הנסיעה יחולו כל התנאים והמגבלות שחלים על כלל הלקוחות של חברת אל על, לרבות תנאי כרטיס מחלקת עסקים.

5.10      מובהר ששירותי הטיסה וכל הכרוך בהם ניתנים על ידי חברת אל על, ונספרסו יוצאת את ידי חובתה בהזמנת כרטיסי הטיסה והתשלום עבורם בהתאם לתנאים שבתקנון זה. נספרסו אינה נושאת באחריות כלשהי לשום תקלה, פגם או ליקוי בטיב השירות ולשום טענה של הזוכה בקשר עם השירות וכל טענה או דרישה שתהיה לזוכה כלשהו בכל ענין הקשור בטיב השירות או בבטיחות או בכל ענין אחר תופנה לחברת אל על.

6. הוראות כלליות

6.1         נספרסו תהיה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת אם היא תגיע, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למסקנה שעומס המשתתפים יפגע בטיב השירות שינתן ללקוחות.

6.2         כל משתתף מסכים, בעצם השתתפותו במבצע, לכך שתוצאות המבצע יפורסמו בציבור, ולכך ששמו של כל זוכה יכלל בכל הודעה כזו. בנוסף, כל משתתף נותן בזה את הסכמתו להשתתף בכל פרסום הנוגע למבצע, במקרה שבו יזכה בפרס, וכן לפרסום תמונתו במעמד מסירת הפרס ולשימוש בתמונה לצרכים שיווקיים.

6.3         הזכות להשתתף במבצע וכן הזכות לקבל את הפרס הן זכויות אישיות שאינן ניתנות להעברה או לפדיון באמצעות תשלום כספי. אם זוכה כלשהו לא יוכל לממש את זכייתו, מכל סיבה שהיא, זכייתו תבוטל.

6.4         ככל שתדרש מסירה ידנית של הפרס, המסירה תיעשה על ידי שליח, על חשבונה של נספרסו, בכתובת שנמסרה על ידי הזוכים בעת הרישום לאתר או לאפליקציה. נספרסו או השליח מטעמה יהיו רשאים לצלם את הזוכה במעמד מסירת הפרס, ומסירת הפרס לכל זוכה מותנית בהסכמת הזוכה להצטלם במעמד מסירת הפרס.

6.5         על הזכייה בפרס עשויה לחול חבות במס הכנסה. החבות במס תחול על הזוכים והחברה לא תשא בשום חבות במס של הזכייה. החברה תהיה רשאית להתנות את מסירת הפרס לזוכה בכך שהזוכה יציג בפניה אישור של שלטונות המס על פטור מניכוי מס במקור או על כך שהמס על הזכייה שולם.

6.6         עובדי חברת נספרסו ישראל בע"מ או ספקים שלה וכן, עובדי חברות הבת שלה וחברות הקשורות אליה, המפקח על המבצע או עובד מטעמו וכן קרובי משפחתם של אותם עובדים אינם רשאים להשתתף במבצע.

6.7         מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, מובהר בזה שכל תקלה, פגם או עיכוב, שיגרמו מחמת גורם שאינו בשליטתה של החברה, לרבות כח עליון, שביתות, תקלות בתקשורת או במערכות מחשב וכיוצא באלה, לא יחשבו להפרה של תקנון זה על ידי החברה, ולא יקנו לשום משתתף תרופה או סעד כלשהם.