נספרסו ישראל בע"מ

תקנון פעילות אינסטגרם - נובמבר 2020


1. הגדרות

1.1  החברה: נספרסו ישראל בע"מ, מרחוב שחם 36 פתח תקוה.

1.2  הפעילותחידון מקוון שבו המשתתפים ידרשו להשיב לשאלות הקשורות בתיאורים ("סטוריז") שהחברה העלתה לאתר האינטרנט שלה ביום 8 בנובמבר 2020 , ואשר מתייחסים לתערובות הקפה החדשות של נספרסו.

1.3  הפרסחמישה מארזים, שכל אחד מהם מכיל 3 שרוולים של התערובות החדשות וזוג ספלים מהמהדורה החדשה של נספרסו. המארזים יחולקו בין חמישה זוכים.

1.4  תקופת המבצעהתחרות תתקיים בתאריך 15.11.2020 החל מהשעה 16:00 והיא תימשך 72 שעות, עד ליום 18 בנובמבר 2020 בשעה 16:00.

1.5  חבר פעיל: חבר מועדון נספרסו שביצע הזמנת קפה אחת לפחות במהלך 12 החודשים שקדמו למועד תחילת התחרות (דהיינו בתקופה שהתחילה ביום 15 בנובמבר 2019.)2. פרשנות

2.1  בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה ובין כל פרסום אחר של החברה בקשר לתחרות, לרבות מודעות, עלונים והודעות בתקשורת, תנתן עדיפות להוראות תקנון זה.

2.2  בתקנון זה השימוש בלשון זכר יחיד נעשה לשם הנוחות בלבד, ותוכן תקנון זה מתייחס לשני המינים.


3. תנאי הזכאות להשתתפות

3.1  במבצע זכאים להשתתף כל חברי המועדון הפעילים של נספרסו, הוריהם, בני זוגם וילדיהם הבגירים. בגדרבני זוג נכללים גם בני זוג שלא מכח קשר נישואין, אולם כל חבר מועדון יהיה רשאי לצרף אך ורק בן זוג אחד כזכאי השתתפות. בכפוף לתנאי הזכאות שבסעיף זה, מספר הזכאים להשתתף מכוח חברותו של אדם אחד במועדון מוגבל לאחד. להסרת ספק מובהר שקטינים אינם רשאים להשתתף במבצע.

3.2  זכאי השתתפות, שמשתתף במבצע מכוח חברותו של אדם אחר במועדון, יידרש להוכיח את זכאותו על ידי הצגת אסמכתא רשמית להוכחת הקשר המשפחתי או הקשר הזוגי שבינו ובין אותו חבר מועדון. בן זוג של חבר מועדון שאינו רשום כבן זוג במרשם האוכלוסין, ידרש להציג על תצהיר החתום על ידו ועל ידי חבר המועדון שמכוח חברותו הוא השתתף במבצע כי הם בני זוג, כשהתצהיר מאושר על ידי עורך דין.

3.3  על המשתתפים להיות בגיל 18 ומעלה ביום תחילת התחרות.4. תנאי התחרות וההשתתפות בה

4.1  בשבוע שקודם לתחרות החברה מפרסמת תמונות של התערובות שלה, ובהן תיאור התערובות. סמוך לפני מועד תחילת המבצע החברה תעלה לעמוד האינסטגרם שלה פוסט ים בסגנון "סטורי" ובהם שאלות שמתייחסות לתמונות התערובות ולתיאור שלהן. השאלות תהיינה במתכונת "רב ברירה" עם ארבע אפשרויות לתשובה שמתוכן תשובה אחת נכונה (שאלון "אמריקאי"). בסך הכל החברה תעלה 10 שאלות שונות במהלך תקופת המבצע. בימים הראשונים והשניים לתקופת המבצע, בשעה 16:00 בכל יום, החברה תעלה שלוש שאלות וביום השלישי לתקופת המבצע, בשעה 16:00 החברה תעלה ארבע שאלות.

4.2  מובהר כי קביעת התשובה הנכונה לכל שאלה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, וקביעה זו לא תהייה נתונה להשגה או לביקורת של משתתף כלשהו או של צד אחר והיא איננה מהווה נושא לדיון בבית משפט, בהתאם להוראות סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג- 1973.

4.3  תשובות לשאלות ניתן יהיה להעלות אך ורק במסגרת תקופת המבצע. תשובות שיועלו מחוץ למסגרת הזמן של תקופת המבצע לא תלקחנה בחשבון.

4.4  פרופיל משתמש מזוייף יפסל. לנספרסו מוקנה שיקול הדעת הבלעדי לגבי קביעת האותנטיות של פרופיל המשתמש.

4.5  דירוג המשתתפים ייעשה בדרך הבאה:

4.5.1 מיד עם העלאת ה של כל שאלה יתאפשר למשתתפים להשיב להן על ידי לחיצה על התשובה הנכונה.
המשתתפים שהשיבו נכונה ירשמו יחד עם מהירות התגובה של כל אחד מהם לשאלה מרגע הצגתה.

4.5.2 בסיום תקופת המבצע ידורגו המשתתפים תחילה לפי מספר התשובות הנכונות שכל משתתף השיב. אם מספר המשתתפים שהשיבו נכונה על המספר המרבי של השאלות יעלה על חמישה משתתפים או בכל מקרה אחר שבו מספר משתתפים שהשיבו נכונה על אותו מספר השאלות יהיה גדול ממספר הפרסים שנותרו לחלוקה על סמך מספר התשובות הנכונות, המשתתפים ידורגו לפי המהירות שבה הם העלו את התשובה שלהם החל מרגע הצגתה של כל שאלה.

4.5.3 דירוג המשתתפים לפי מהירות התגובה ייעשה כך שככל שזמן התגובה המצטבר של כל משתתף לכל השאלות שעליהן הוא השיב נכונה יהיה קצר יותר, אותו משתתף ידורג במקום גבוה יותר.

4.5.4 חמשת המשתתפים שידורגו בחמשת המקומות הגבוהים ביותר יזכו בפרס.

4.5.5 במקרה שבו לשני משתתפים או יותר יהיה מספר שווה של תשובות נכונות וגם הזמן המצטבר של המענה לשאלות על ידיהם יהיה שווה ואותם משתתפים יתמודדו על מקומות בדירוג שמזכים בפרס, ההכרעה ביניהם תיעשה באמצעות הטלת גורל על ידי מנהל המבצע מטעם החברה.5. מימוש הזכיה

5.1  מימוש הזכייה יהיה מותנה בהוכחת זכאותו של אותו אדם להשתתף בתחרות בהתאם לתנאים האמורים בסעיף 3.1 . אם יתברר שאדם נבחר כזוכה בפרס אינו זכאי השתתפות זכייתו של אותו אדם תבוטל ובמקומו יזכה המשתתף הבא בדירוג המשתתפים.

5.2  החברה תודיע לזוכים על זכייתם בהודעה אישית שתמסר באמצעות האינסטגרם. כל זוכה שיקבל הודעה על זכייתו נדרש להשיב להודעת הזכייה בהודעה חוזרת שבה הוא יציין את פרטיו על מנת לוודא את זכאותו לפרס. ההודעה החוזרת שנדרשת מהזוכים תשלחנה על ידיהם לא יאוחר משעתיים לאחר קבלת ההודעה על הזכייה. זוכה שלא ישיב כאמור בתוך שעתיים להודעה זכייתו תבוטל ובמקומו יזכה המשתתף הבא בדירוג המשתתפים.

5.3  לכל לקוח אפשרות לזכייה אחת בלבד, ולא תתאפשר זכייה בפרס של יותר מאדם אחד שהשתתף בתחרות מכוח מספר אחד של לקוח.6. מסירת הפרסים

6.1  מסירת הפרסים תחל ביום 22 בנובמבר 2020 , והיא תתבצע בהתאם לכללי המשלוח שבהם נמסרים מוצרים של נספרסו ללקוחות. המסירה תתבצע באזורי החלוקה המפורטים באתר האינטרנט של נספרסו, ובכפוף למגבלות החלוקה בהם. זוכה שמתגורר בישוב שנמצא מחוץ לאזורי החלוקה יוכל למסור כתובת שנמצאת בתוך אזורי החלוקה והפרס ימסר באותה הכתובת.
במידה והזוכה לא ימצא בכתובת אותה מסר כדי לקבל את המארז, ישאיר השליח את המארז במקום אשר יוסכם מראש עם הזוכה בעת קבלת אישור הזכייה.7. הוראות כלליות

7.1  כל משתתף מסכים, בעצם השתתפותו בתחרות, לכך שתוצאות התחרות יפורסמו בציבור, ולכך ששמו של הזוכה יכלל בכל הודעה כזו. בנוסף, כל משתתף נותן בזאת את הסכמתו להשתתף בכל פרסום הנוגע לתחרות במקרה שבו יזכה בפרס.

7.2 החברה תהיה רשאית לתעד את מתן הפרס בצילומים ולפרסם את הצילומים באתר האינטרנט שלה. משתתף שלא יסכים להצטלם בעת מתן הפרס יאבד את זכאותו לפרס והפרס יועבר למשתתף הבא בדירוג.

7.3 במקרה שזוכה לא יממש את זכייתו מכל סיבה אחרת שלא צויינה בתקנון זה זכייתו בפרס תבוטל ובמקומו יזכה המשתתף הבא בדירוג.


7.4 הזכות להשתתף בתחרות וכן הזכות לקבל את הפרס הן זכויות אישיות שאינן ניתנות להעברה או לפדיון באמצעות תשלום כספי. אם זוכה כלשהו לא יוכל לממש את זכייתו, מכל סיבה שהיא, זכייתו תבוטל.

7.5 עובדי חברת נספרסו ישראל בע"מ או ספקים שלה וכן, עובדי חברות הבת שלה וחברות הקשורות אליה, וכן קרובי משפחתם של אותם עובדים אינם רשאים להשתתף בתחרות.

7.6 מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, מובהר בזאת שכל תקלה, פגם או עיכוב, שיגרמו מחמת גורם שאינו בשליטתה של החברה, לרבות כח עליון, שביתות, תקלות בתקשורת או במערכות מחשב וכיוצא באלה, לא יחשבו להפרה של תקנון זה על ידי החברה, ולא יקנו לשום משתתף פיצוי כלשהו.

7.7 נספרסו ישראל בע"מ תהיה רשאית להפסיק ו /או להאריך את משך הפעילות בכל עת וכן לשנות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו / או תביעה כלפי החברה.