נספרסו ישראל בע"מ

תקנון פעילות FB+IG – דצמבר 2020


הגדרות

החברה: נספרסו ישראל בע"מ, מרחוב שחם 36 פתח תקוה.

הפעילות: תחרות בהמחשת חוויית המיחזור של קפסולות קפה באמצעות העלאת "סטורי" באינסטגרם

הפרס: 10 ארוחות שף ממסעדת פופינה עד הבית (סך הכל 10 זוכים, יש אופציה לארוחה כשרה).

תקופת המבצע: התחרות תתקיים בין התאריכים ביום 7.12.2020 משעה 9:00 והיא תימשך עד ליום 10.12.2020 בשעה 16:00. 

חבר פעיל: לקוח נספרסו שביצע הזמנת קפה ב-12 החודשים האחרונים שקדמו למועד תחילת התחרות (החל מתחילת דצמבר 2019). 

פרשנות

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות תקנון זה ובין כל פרסום אחר של החברה בקשר לתחרות, לרבות מודעות, עלונים והודעות בתקשורת, תינתן עדיפות להוראות תקנון זה.

בתקנון זה השימוש בלשון זכר יחיד נעשה לשם הנוחות בלבד, ותוכן תקנון זה מתייחס לשני המינים.

תנאי הזכאות להשתתפות

 1. במבצע זכאים להשתתף כל חברי המועדון הפעילים של נספרסו, הוריהם, בני זוגם וילדיהם הבגירים. בגדר בני זוג נכללים גם בני זוג שלא מכח קשר נישואין, אולם כל חבר מועדון יהיה רשאי לצרף אך ורק בן זוג אחד כזכאי השתתפות. בכפוף לתנאי הזכאות שבסעיף זה, מספר הזכאים להשתתף מכוח חברותו של אדם אחד במועדון מוגבל לאחד. להסרת ספק מובהר שקטינים אינם רשאים להשתתף במבצע.
 2. זכאי השתתפות, שמשתתף במבצע מכוח חברותו של אדם אחר במועדון, ידרש להוכיח את זכאותו על ידי הצגת אסמכתא רשמית להוכחת הקשר המשפחתי או הקשר הזוגי שבינו ובין אותו חבר מועדון. בן-זוג של חבר מועדון שאינו רשום כבן זוג במרשם האוכלוסין, ידרש להציג על תצהיר החתום על ידו ועל ידי חבר המועדון שמכוח חברותו הוא השתתף במבצע כי הם בני זוג, כשהתצהיר מאושר על ידי עורך דין.
 3. על המשתתפים להיות בגיל 18 ומעלה ביום תחילת התחרות.

תנאי ההשתתפות בתחרות ואופן קביעת הזוכים

 1. במהלך תקופת הפעילות על המשתתפים להעלות "סטורי" שלהם המתעד את פעולת המיחזור על ידיהם (בכל שלביה – איסוף קפסולות, מילוי השקית, העברת שקית המיחזור לשליח, וכל פעולה שיכולה להיחשב כתהליך מיחזור) ולהוסיף GIF מתוך רשימת doingiseverything של נספרסו בדרך המבטאת באופן המוחשי והמשכנע ביותר את התחושה הפנימית שלהם כשהם מבצעים את פעולת המיחזור. על המשתתפים לתייג את עמוד נספרסו ו - #doingiseverything על מנת שהסטורי ילקח בחשבון בתחרות.
 2. מובהר כי כל משתתף יכול לשתף תמונה מקורית שלו בלבד– וזו תיבחן ע"י צוות השופטים.
 3. כל זכאי השתתפות יהיה רשאי להעלות "סטוריז" ללא הגבלה במספרם,  אך לזכות פעם אחת בלבד.
 4. בסיום הפעילות ייבחרו 10 זוכים שהסטורי שלהם היה המשכנע, המוחשי והמושקע ביותר.
 5. מובהר כי הבחירה ב"סטוריז" הזוכים תיעשה על ידי צוות השופטים של החברה על פי טעמם האישי ושיקול דעתם הבלעדי. החלטתם של חברי צוות השופטים והקריטריונים לבחירה ב"סטוריז" הזוכים אינם ניתנת לביקורת מכל סוג שהוא או לדיון בפני  שום גורם או רשות, ועל התחרות יחולו הוראות סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי),התשל"ג-1973.

קבלת הפרסים

 1. החברה תודיע לזוכים על זכייתם בהודעה אישית שתימסר באמצעות האינסטגרם. כל זוכה שיקבל הודעה על זכייתו נדרש להשיב להודעת הזכייה בהודעה חוזרת שבה הוא יציין את פרטיו על מנת לוודא את זכאותו לפרס. ההודעה החוזרת שנדרשת מהזוכים תשלחנה על ידיהם לא יאוחר משעתיים לאחר קבלת ההודעה על הזכייה. זוכה שלא ישלח הודעה חוזרת בתוך הזמן האמור זכייתו תתבטל.
 2. מימוש הזכייה יהיה מותנה בהוכחת זכאותו של הזוכה להשתתף בתחרות בהתאם לתנאים האמורים בסעיף 3.1.
 3. במקרה שבו זכייתו של אדם תפסל או תבוטל, יזכה במקומו הבא אחריו בדירוג המשתתפים שנעשה בהתאם לאמור בסעיפים 4 ו-5 לעיל.
 4. ארוחת פופינה 4 מנות עד הבית תסופק בהתאם לפרטים פיעים באתר הבית של המסעדה.
 5. מובהר כי הארוחה מהווה מוצר ושירות שמסופק על ידי ספק חיצוני, על אחריותו של הספק בלבד ומבלי שהחברה תהיה מעורבת בהכנתה ובאספקתה. התחייבותה של החברה מתמצה ברכישת הפרס עבור הזוכים מידי המסעדה, והיא לא תהיה אחראית כלפי איש מהזוכים לטיב הארוחה. כל טענה, תלונה או תביעה בקשר עם הארוחות שיסופקו לזוכים תופנה כלפי המסעדה בלבד.

הוראות כלליות

 1. כל משתתף מסכים, בעצם השתתפותו בתחרות, לכך שתוצאות התחרות יפורסמו בציבור, ולכך ששמו של הזוכה ייכלל בכל הודעה כזו. בנוסף, כל משתתף נותן בזאת את הסכמתו להשתתף בכל פרסום הנוגע לתחרות, במקרה שבו יזכה בפרס.
 2. ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה של המשתתף לתקנון בכללותו ולרבות לכך שהחברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש שיראה לה לנכון בתמונות של המשתתפים בעת קבלת הפרס, לרבות פרסום התמונות בציבור, בין אם לבד או ביחד עם תמונתו של המשתתף ובין של משתתף אחר, ובכל דרך אחרת שתיראה נכונה לחברה. המשתתפים אשר נעשה שימוש בתמונותיהם על ידי החברה לא יהיו זכאים לקבל תמורה כלשהי בעד השימוש התמונות, והם מוותרים על כל זכות וטענה קניינית הקשורה בתמונה, לרבות זכות יוצרים.
 3. הזכות להשתתף בתחרות וכן הזכות לקבל את הפרס הן זכויות אישיות שאינן ניתנות להעברה או לפדיון באמצעות תשלום כספי. אם זוכה כלשהו לא יוכל לממש את זכייתו, מכל סיבה שהיא, זכייתו תבוטל.
 4. עובדי חברת נספרסו ישראל בע"מ או ספקים שלה וכן, עובדי חברות הבת שלה וחברות הקשורות אליה, וכן קרובי משפחתם של אותם עובדים אינם רשאים להשתתף בתחרות.
 5. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, מובהר בזאת שכל תקלה, פגם או עיכוב, שיגרמו מחמת גורם שאינו בשליטתה של החברה, לרבות כח עליון, שביתות, תקלות בתקשורת או במערכות מחשב וכיוצא באלה, לא יחשבו להפרה של תקנון זה על ידי החברה, ולא יקנו לשום משתתף פיצוי כלשהו.
 6. נספרסו ישראל בע"מ תהיה רשאית להפסיק  ו/או להאריך את משך הפעילות בכל עת וכן לשנות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו /או תביעה כלפי החברה.