Stockholm Spice

Icon - Time 2 min. Icon - Level Easy

เมนูจากผู้เชี่ยวชาญ

Sacha Wittorski

ค้นหา Icon - Arrow - To Right

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • Cinnamon Powder 5 ก.
 • Fresh Nutmeg 5 ก.
 • White sugar 4 ก.
 • Clove 1 ชิ้น
 • World Explorations Stockholm Fortissio Lungo 110 มล.

Materials

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน
  01

  Sprinkle some cinnamon powder, fresh nutmeg and 1 clove into a View Lungo Cup. โรยผงซินนามอน ลูกจันทน์เทศสด และกานพลู 1 ก้าน ลงในแก้ว View Lungo

 • ขั้นตอน
  02

  (optional) Add white sugar สามารถเพิ่มเติมรสชาติด้วยน้ำตาลทรายขาวได้

 • ขั้นตอน
  03

  Extract 110 ml of World Explorations Stockholm Lungo into the View Lungo Cup. ชงกาแฟ World Explorations Stockholm Lungo 110 มล. ตามลงไปในแก้ว

ขั้นตอน01

Sprinkle some cinnamon powder, fresh nutmeg and 1 clove into a View Lungo Cup. โรยผงซินนามอน ลูกจันทน์เทศสด และกานพลู 1 ก้าน ลงในแก้ว View Lungo

ขั้นตอน02

(optional) Add white sugar สามารถเพิ่มเติมรสชาติด้วยน้ำตาลทรายขาวได้

ขั้นตอน03

Extract 110 ml of World Explorations Stockholm Lungo into the View Lungo Cup. ชงกาแฟ World Explorations Stockholm Lungo 110 มล. ตามลงไปในแก้ว

Icon - Ingredients
 • Cinnamon Powder 5 ก.
 • Fresh Nutmeg 5 ก.
 • White sugar 4 ก.
 • Clove 1 ชิ้น
 • World Explorations Stockholm Fortissio Lungo 110 มล.

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
STOCKHOLM FORTISSIO LUNGO 8 Chart - Intensity
STOCKHOLM FORTISSIO LUNGO 8 Chart - Intensity

Stockholm Spice

 • Icon - Time 2 min.
 • Icon - Level Easy

Materials

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • Cinnamon Powder 5 ก.
 • Fresh Nutmeg 5 ก.
 • White sugar 4 ก.
 • Clove 1 ชิ้น
 • World Explorations Stockholm Fortissio Lungo 110 มล.

Inspirations

เริ่มเลย!

 • ขั้นตอน 01

  Sprinkle some cinnamon powder, fresh nutmeg and 1 clove into a View Lungo Cup. โรยผงซินนามอน ลูกจันทน์เทศสด และกานพลู 1 ก้าน ลงในแก้ว View Lungo
 • ขั้นตอน 02

  (optional) Add white sugar สามารถเพิ่มเติมรสชาติด้วยน้ำตาลทรายขาวได้
 • ขั้นตอน 03

  Extract 110 ml of World Explorations Stockholm Lungo into the View Lungo Cup. ชงกาแฟ World Explorations Stockholm Lungo 110 มล. ตามลงไปในแก้ว

Sacha Wittorski Nespresso Bar in Lausanne

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้