Latte Macchiato Crème Brûlée

A recipe inspired by crème brûlée with expressive, fluffy milk foam. It complements the smoothness and fruitiness of the Volluto
Grand Cru.


สูตรกาแฟ Latte Macchiato Crème Brûlée เป็นสูตรกาแฟที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก crème brûlée
ฟองนมฟูๆ นุ่มๆ และกลิ่นกาแฟที่เป็นผลไม้จากกาแฟแคปซูล Volluto

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 10 min. Icon - Level Easy

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • capsule of Volluto Grand Cru (to produce 40 ml / 1.5 oz of Espresso coffee)
 • 1cl / 0.4 oz of crème brûlée syrup
 • 150 ml / 5 oz of cold milk
 • 1 Espresso spoon of brown sugar


 • กาแฟแคปซูล Volluto ในปริมาณแก้วเอสเพรสโซ่ 40 มล./ 1.5 ออนซ์
 • crème brûlée ไซรัป 0.4 ออนซ์
 • นมเย็น 50 มล. / 5 ออนซ์
 • น้ำตาล1 ช้อน
 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • saucepan
 • Ritual Recipe Spoon
 • Ritual Recipe


 • แก้วทรงสูง (350 มล. /12 ออนซ์)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • หม้อต้ม
 • ช้อนคน
 • ถ้วยผสม

Materials

 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • saucepan
 • Ritual Recipe Spoon
 • Ritual Recipe


 • แก้วทรงสูง (350 มล. /12 ออนซ์)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • หม้อต้ม
 • ช้อนคน
 • ถ้วยผสม

เริ่มเลย!

 • Pour the crème brûlée syrup into the milk
 • Heat the milk
 • Prepare some milk froth using the steam nozzle of your Nespresso machine or the Aeroccino milk frother
 • Prepare the Volluto Grand Cru in espresso (40 ml / 15 oz)
 • Pour it slowly down the inside of the recipe glass to produce a graduation of coffee colour through the milk and a threelayered effect (hot milk at the base, coffee, topped with milk froth)
 • Sprinkle the froth with brown sugar as desired


 • เท crème brûlée ไซรัปลงในแก้วนมที่เตรียมไว้
 • ต้มนมให้ร้อน
 • ทำฟองนมโดยใช้เครื่องทำฟองนมAeroccino จาก Nespresso
 • เตรียมกาแฟแคปซูล Volluto ในปริมาณ เอสเพรสโซ่ (40 มล. / 15 ออนซ์)
 • ค่อยๆเทส่วนผสมที่ได้ลงไปในแก้วผสมเพื่อที่จะทำให้สีของกาแฟและนมแบ่งชั้นกันชัดเจน
(นมร้อนอยู่ด้านล่าง, ชั้นถัดมาเป็นกาแฟ, และราดหน้าด้วยฟองนม)
 • โรยหน้าด้วยน้ำตาลตามใจชอบ

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Volluto 4 Chart - Intensity
Volluto Decaffeinato 4 Chart - Intensity
Volluto 4 Chart - Intensity
Volluto Decaffeinato 4 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Latte Macchiato Crème Brûlée

 • Icon - Time 10 min.
 • Icon - Level Easy

Materials

 • tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frotheror your Nespresso machine's steam nozzle
 • saucepan
 • Ritual Recipe Spoon
 • Ritual Recipe


 • แก้วทรงสูง (350 มล. /12 ออนซ์)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • หม้อต้ม
 • ช้อนคน
 • ถ้วยผสม

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • capsule of Volluto Grand Cru (to produce 40 ml / 1.5 oz of Espresso coffee)
 • 1cl / 0.4 oz of crème brûlée syrup
 • 150 ml / 5 oz of cold milk
 • 1 Espresso spoon of brown sugar


 • กาแฟแคปซูล Volluto ในปริมาณแก้วเอสเพรสโซ่ 40 มล./ 1.5 ออนซ์
 • crème brûlée ไซรัป 0.4 ออนซ์
 • นมเย็น 50 มล. / 5 ออนซ์
 • น้ำตาล1 ช้อน

Inspirations

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Pour the crème brûlée syrup into the milk
 • Heat the milk
 • Prepare some milk froth using the steam nozzle of your Nespresso machine or the Aeroccino milk frother
 • Prepare the Volluto Grand Cru in espresso (40 ml / 15 oz)
 • Pour it slowly down the inside of the recipe glass to produce a graduation of coffee colour through the milk and a threelayered effect (hot milk at the base, coffee, topped with milk froth)
 • Sprinkle the froth with brown sugar as desired


 • เท crème brûlée ไซรัปลงในแก้วนมที่เตรียมไว้
 • ต้มนมให้ร้อน
 • ทำฟองนมโดยใช้เครื่องทำฟองนมAeroccino จาก Nespresso
 • เตรียมกาแฟแคปซูล Volluto ในปริมาณ เอสเพรสโซ่ (40 มล. / 15 ออนซ์)
 • ค่อยๆเทส่วนผสมที่ได้ลงไปในแก้วผสมเพื่อที่จะทำให้สีของกาแฟและนมแบ่งชั้นกันชัดเจน
(นมร้อนอยู่ด้านล่าง, ชั้นถัดมาเป็นกาแฟ, และราดหน้าด้วยฟองนม)
 • โรยหน้าด้วยน้ำตาลตามใจชอบ

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้