Iced Vanilla Coffee

The freshness and indulgence of a fine iced coffee. The spicy notes of Espresso and vanilla combine to create an indulgent treat to share.

กาแฟเย็น Iced Vanilla Coffee ให้ความความสดชื่นและความเผ็ดร้อนของเอสเพรสโซ่และวนิลาร่วมกันเพื่อสร้างความรื่นรมย์ในการแบ่งปัน

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk
Icon - Time 10 min.(allow Icon - Level Easy

สิ่งที่คุณต้องเตรียม

Ingredients

Icon - Person {{ persons }}
 • capsule of either Fortissio Lungo (110 ml/4 oz) or Decaffeinato Lungo Grand Cru (110 ml/4 oz)
 • 50 ml / 1.7 oz of cold milk
 • scoops of vanilla ice cream
 • ice cubes
 • crushed ice


 • กาแฟแคปซูล Fortissio Lungo (110 มล./4 ออนซ์) หรือ กาแฟแคปซูลDecaffeinato Lungo (110 มล./4 ออนซ์)
 • นมเย็น 50 มล. / 1.7 ออนซ์
 • ไอศครีมวนิลา
 • น้ำแข็งก้อน
 • น้ำแข็งบด
 • Tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frother or your Nespresso machine's steam nozzle
 • Bowl
 • Blender/mixer
 • Ritual Recipe Spoon
 • Ritual Recipe


 • แก้วทรงสูง (350 ml/12 oz)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำของเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • ถ้วย
 • เครื่องปั่น/เครื่องผสม
 • ช้อน Ritual Recipe
 • Ritual Recipe

Materials

 • Tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frother or your Nespresso machine's steam nozzle
 • Bowl
 • Blender/mixer
 • Ritual Recipe Spoon
 • Ritual Recipe


 • แก้วทรงสูง (350 ml/12 oz)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำของเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • ถ้วย
 • เครื่องปั่น/เครื่องผสม
 • ช้อน Ritual Recipe
 • Ritual Recipe

เริ่มเลย!

 • Prepare the cold milk froth using the steam nozzle of your Nespresso machine or the Aeroccino milk frother
 • Prepare the capsule of either Fortissio Lungo or Decaffeinato Lungo Grand Cru in lungo (110 ml/4 oz)
 • Pour the lungo into the bowl with two scoops of vanilla ice cream, and 3 ice cubes into
 • Mix all the ingredients together
 • Pour the contents into a glass and top with cold milk froth
 • Serve with crushed ice if desired


 • เตรียมฟองนมจากเครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟNespresso
 • เตรียมกาแฟแคปซูล Fortissio Lungo หรือ Decaffeinato Lungo ขนาด lungo (110 มล./4 ออนซ์)
 • เทกาแฟที่ได้ในถ้วยพร้อมถ้วยไอศครีมวนิลา 2 ก้อนและน้ำแข็งก้อน 3 ก้อน
 • ผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน
 • เทเครื่องลงในแก้วแล้วเติมฟองนมเย็น
 • เสิร์ฟด้วยน้ำแข็งบดถ้าต้องการ

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Picto - Capsule - Classic Original
Fortissio Lungo 8 Chart - Intensity
Linizio Lungo 4 Chart - Intensity
Vivalto Lungo Decaffeinato 4 Chart - Intensity
Fortissio Lungo 8 Chart - Intensity
Linizio Lungo 4 Chart - Intensity
Vivalto Lungo Decaffeinato 4 Chart - Intensity

คุณอาจจะชอบเมนูเหล่านี้

Iced Vanilla Coffee

 • Icon - Time 10 min.(allow
 • Icon - Level Easy

Materials

 • Tall recipe glass (350 ml/12 oz)
 • Aeroccino milk frother or your Nespresso machine's steam nozzle
 • Bowl
 • Blender/mixer
 • Ritual Recipe Spoon
 • Ritual Recipe


 • แก้วทรงสูง (350 ml/12 oz)
 • เครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำของเครื่องชงกาแฟ Nespresso
 • ถ้วย
 • เครื่องปั่น/เครื่องผสม
 • ช้อน Ritual Recipe
 • Ritual Recipe

กาแฟแคปซูล Nespresso ที่แนะนำ

Ingredients

 • capsule of either Fortissio Lungo (110 ml/4 oz) or Decaffeinato Lungo Grand Cru (110 ml/4 oz)
 • 50 ml / 1.7 oz of cold milk
 • scoops of vanilla ice cream
 • ice cubes
 • crushed ice


 • กาแฟแคปซูล Fortissio Lungo (110 มล./4 ออนซ์) หรือ กาแฟแคปซูลDecaffeinato Lungo (110 มล./4 ออนซ์)
 • นมเย็น 50 มล. / 1.7 ออนซ์
 • ไอศครีมวนิลา
 • น้ำแข็งก้อน
 • น้ำแข็งบด

Inspirations

Icon - Inspiration - Level Icon - Inspiration - Milk

เริ่มเลย!

 • Prepare the cold milk froth using the steam nozzle of your Nespresso machine or the Aeroccino milk frother
 • Prepare the capsule of either Fortissio Lungo or Decaffeinato Lungo Grand Cru in lungo (110 ml/4 oz)
 • Pour the lungo into the bowl with two scoops of vanilla ice cream, and 3 ice cubes into
 • Mix all the ingredients together
 • Pour the contents into a glass and top with cold milk froth
 • Serve with crushed ice if desired


 • เตรียมฟองนมจากเครื่องทำฟองนมAeroccino หรือหัวฉีดไอน้ำจากเครื่องชงกาแฟNespresso
 • เตรียมกาแฟแคปซูล Fortissio Lungo หรือ Decaffeinato Lungo ขนาด lungo (110 มล./4 ออนซ์)
 • เทกาแฟที่ได้ในถ้วยพร้อมถ้วยไอศครีมวนิลา 2 ก้อนและน้ำแข็งก้อน 3 ก้อน
 • ผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน
 • เทเครื่องลงในแก้วแล้วเติมฟองนมเย็น
 • เสิร์ฟด้วยน้ำแข็งบดถ้าต้องการ

กรุณาใส่วันเกิดของคุณ

ถึงแม้ว่ากาแฟและแอกอฮอล์นั้นจะเข้ากันได้ดี แต่เราต้องขอให้สิทธื์แก่ผู้ที่อายุมากกว่า18 ปีหรือมากกว่าเท่านั้น

แอลกอฮอลล์เป็นภัยต่อร่างกาย ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม

ส่งต่อเมนูนี้

{{ recipe.title }}

กรุณากรอกข้อความ กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง กรุณากรอกอีเมลใหม่อีกครั้ง ทำการส่งอีเมลของคุณเรียบร้อยแล้ว พบข้อผิดพลาด : ไม่สามารถส่งอีเมลของคุณได้