Hem

Integritetspolicy

Integritetspolicy

SEKRETESSPOLICY

Nestlé Nespresso S.A. (”Nespresso”), vilket innefattar Nespressos dotterbolag, är medvetna om att du kan vilja bli informerad om hur din personidentifierande information, som namn, adress, telefon-/faxnummer eller e-postadress etc. (”data”) som du delger Nespresso behandlas. Därför har vi utvecklat denna sekretesspolicy (”policy”) i syfte att förklara hur vi använder dina data liksom vilka rimliga försiktighetsåtgärder vi vidtar för att hålla dina data konfidentiella och säkra. Genom att beställa våra produkter och använda våra tjänster godkänner du datainsamlingen och användningsvillkoren som beskrivs i denna policy, och de ändringar som vi gör i den med jämna mellanrum. Vi förbehåller oss rätten att ändra vår policy och uppmanar dig att läsa denna policy med jämna mellanrum i syfte att bekanta dig med eventuella ändringar. Vi publicerar nya policyer på våra webbplatser och ändrar datumet i sista paragrafen i den nya policyn. Villkoren i denna policy påverkar inte eventuella avtalsvillkor som du ingår med oss, som har företräde framför villkoren i denna policy.
1. LÖFTE OM SEKRETESS
Nespresso samlar inte in eller behandlar data om dessa inte frivilligt tillhandahålls av dig. Vi säkerställer vår personals efterlevnad genom stränga säkerhets- och konfidentialitetsstandarder och genom att bearbeta dina data lovar vi att till fullo uppfylla internationellt vedertagna standarder för sekretesskydd. 
2. AVSIKT MED ANVÄNDNING AV DATA
Nespresso samlar in och behandlar endast data i särskilda och begränsade syften som vi informerar dig om när du vill använda specifika tjänster. Vi kan exempelvis samla in och använda data i syfte att tillhandahålla produkter och tjänster till dig, fakturera dig för produkter eller tjänster som du beställer, ta kreditupplysning på dig, marknadsföra produkter och tjänster som vi tror är av intresse för dig, behandla din jobbansökan, ta emot nyheter eller kommunicera med dig. Vidare kan vi använda dina data för att utvärdera effektiviteten hos och förbättra vår service till våra besökare och kunder, för vår egen interna statistik i syfte att utvärdera kundernas intressen liksom köptrender och andra trender bland kunder och för att fastställa produktutvecklings- och marknadsföringsstrategier. Genom att delge oss dina data godkänner du uttryckligen ditt medgivande till sådan användning. Nespresso sparar endast dina data så länge som det rimligen behövs för sådana syften och i enlighet med tillämpliga lagliga eller etiska krav på rapportering eller lagring av dokumentation. De flesta av våra tjänster kräver ingen som helst registrering, vilket gör det möjligt för dig att besöka våra webbplatser, butiker och barer utan att berätta för oss vem du är. Vissa tjänster kan emellertid kräva registrering. När du registrerar dig hos oss kan du behöva fylla i vissa fält (vissa är obligatoriska och andra frivilliga) liksom välja ett användarnamn och ett lösenord. I dessa fall kan det, om du väljer att inte delge data som vi begär, bli omöjligt för dig att få tillgång till vissa delar av våra webbplatser och för oss att svara på dina förfrågningar. 
3. INFORMATIONSSEKRETESS
Nespresso ska aldrig sälja, hyra ut, dela eller på annat sätt sprida eller göra dina data tillgängliga för tredje part utanför de företag som ingår i Nespressokoncernen, förutom då detta krävs för lagliga eller juridiska syften. Data kan emellertid ibland överföras till tredje part som handlar för Nespresso eller i Nespressos namn för vidare behandling i enlighet med de syften som dina data ursprungligen samlades in. I de fall då avslöjande av data till tredje part är troligt eller nödvändigt av någon anledning ser Nespresso till att berörd tredje part tillhandahåller samma nivå av skydd som Nespresso, och kräver genom avtal av dem att de endast behandlar de data som överförs i de syften som du godkänt och på ett konfidentiellt och säkert sätt. 
4. RÄTT ATT FÅ TILLGÅNG
Du har rätt att få tillgång till och uppdatera dina data eller kräva att de raderas. Vi strävar efter att se till att dina data är uppdaterade, korrekta och kompletta. Om du vill få tillgång till, korrigera eller radera dina data som lagras hos oss kontakta Nespresso på följande adresser: klicka här. 
5. SÄKERHET/SEKRETESS
Vi åtar oss att vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina data inte ses av tredje part annat än de som handlar för Nespresso eller för Nespressos räkning och har gått med på att hantera dina data konfidentiellt och säkert. Tillgången till data begränsar sig till de av våra anställda som behöver veta och som har utbildats i att följa stränga sekretesstandarder i hanteringen av dina data. I syfte att trygga säkerhet och konfidentialitet för de data som Nespresso samlar in online använder vi datanätverk som bland annat skyddas av brandväggar och lösenordsskydd enligt branschstandard. Även om vi har försökt att skapa säkra, pålitliga och tillförlitliga webbplatser för våra besökare ber vi dig vara uppmärksam på att internet generellt inte betraktas som en helt säker miljö och att därför konfidentialiteten för de data du delger eller material///FATTAS TEXT

Användarvillkor

1. Godkännande och ändringar av användarvillkoren
1.1 Din tillgång till och användning av webbplatserna (”webbplatserna”) tillhörande Nestlé Nespresso S.A. (”Nespresso”) inklusive Nespressos dotterbolag, regleras av dessa användarvillkor (”användarvillkoren”). Genom att gå in på, bläddra i och använda våra webbplatser erkänner du att du utan förbehåll har läst, förstått och godkänt dessa användarvillkor och de ändringar som görs i dem med jämna mellanrum. 
1.2 Om vi beslutar oss för att ändra i våra användarvillkor kommer vi att lägga upp en ny daterad version på våra webbplatser. Därför uppmanar vi dig att läsa användarvillkoren med jämna mellanrum för att bekanta dig med eventuella förändringar. 
2. Upphovsrätt och immateriella rättigheter
2.1 Innehållet på våra webbplatser och uttryckligen men inte uteslutande texterna, märkena, logotyperna, diagrammen, fotografierna, videorna, ljuden, musiken, layouten, designen, know-how, teknikerna, produkterna och processerna tillhör Nespresso eller dess dotterbolag eller används med ägarnas godkännande och är därmed skyddade av upphovsrätt, varumärken, patent och alla andra immateriella rättigheter eller industriell äganderätt som finns enligt gällande lag. 
2.2 Med undantag av det som anges under avsnitt 3 nedan får ingenting av innehållet på våra webbplatser tolkas eller läsas som att du beviljas en licens eller rätten att använda innehållet på våra webbplatser. 
3. Användning av webbplatserna
3.1 Du får enbart ladda ner, visa eller skriva ut innehållet på våra webbplatser i personligt, icke kommersiellt syfte, och därigenom spara och återge varje meddelande om upphovsrätt eller andra meddelanden om äganderätt som ingår i information eller annat material du laddar ner. All övrig användning, inklusive återgivning, ändring, distribution, överföring eller sändning av innehållet på webbplatserna, helt eller delvis och oavsett hur det sker, är strikt förbjuden utan föregående skriftligt medgivande från Nespresso. 
3.2 Nespresso varken garanterar eller står bakom att användning av något av innehållet som visas på dess webbplatser av dig inte kränker tredje parts rättigheter. 
4. Information som betraktas som icke-konfidentiell
4.1 All personidentifierande information och data som du skickar via internet till våra webbplatser skyddas och hanteras i enlighet med vår sekretesspolicy (länk). Nespresso uppmanar dig att läsa denna sekretesspolicy noggrant innan du förser oss med sådan personidentifierande information och data. 
4.2 All annan information eller material som kommuniceras till Nespresso via internet, via e-post eller på annat sätt, inklusive data, frågor, kommentarer, förslag, idéer, grafik och liknande, är och kommer att behandlas som icke-konfidentiell och skyddas inte av äganderätt. Allt du överför eller lägger upp blir Nespressos egendom och kan fritt användas för vilket ändamål som helst, inbegripet men inte begränsat till återgivning, avslöjande, överföring, publicering, sändning och uppläggning. Nespresso är uttryckligen fria att använda eventuella idéer, koncept, know-how eller tekniker som ingår i denna kommunikation som du skickar till webbplatserna oavsett syfte, inbegripet men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter genom användning av sådan information. All sådan användning sker utan kompensation till dem som tillhandahåller informationen eller till någon annan. 
4.3 Genom att delge oss information garanterar du att du äger materialet/innehållet som delges, att det inte utgör förtal och det inte innebär överträdelse av tredje parts rättigheter om det används av Nespresso. Nespresso har ingen skyldighet att använda den information som delges. 
5. Garantifriskrivning
5.1 UTAN ATT PÅVERKA AVSNITT 6 NEDAN TILLHANDAHÅLLS ALLT MATERIAL, ALL INFORMATION OCH ALLT DET DU HITTAR PÅ WEBBPLATSERNA ”SOM DET ÄR”, I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET OCH UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INBEGRIPET BLAND ANNAT EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIFIKT SYFTE. 
5.2 NESPRESSO GARANTERAR INTE ATT FÖRETAGETS WEBBPLATSER ELLER DERAS INNEHÅLL MOTSVARAR DINA FÖRVÄNTNINGAR ELLER ATT DE INTE AVBRYTS, ÄR AKTUELLA ELLER FRIA FRÅN FEL. 
5.3 I VISSA JURISDIKTIONER ÄR DET INTE TILLÅTET MED BEGRÄNSNINGAR AV GARANTIER, VARFÖR EN DEL AV OVANSTÅENDE KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG. 
5.4 Ingen rådgivning eller information, oavsett om den är muntlig eller skriftlig, som tas emot från Nespresso eller under användningen av tjänsterna som görs tillgängliga på webbplatserna ger rätt till några garantier som inte uttryckligen anges i de aktuella användarvillkoren. 
6. Ansvarsbegränsning
6.1 Du har tillgång till, bläddrar och surfar på våra webbplatser på egen risk. 
6.2 DU MEDGER OCH GODKÄNNER ATT, I DEN FULLA UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE BESTÄMMELSER MEDGER, VARKEN NESPRESSO, NÅGOT AV DESS DOTTERBOLAG ELLER NÅGON ANNAN PART SOM ÄR INBLANDAD I ATT SKAPA, PRODUCERA ELLER LEVERERA WEBBPLATSERNA KAN HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SKADOR PÅ NÅGON PARTS RYKTE, KOSTNADER, FÖRLUSTER, MINSKAD OMSÄTTNING ELLER VINST ELLER ANSVARIGHET AV NÅGOT SLAG (ÄVEN OM NESPRESSO KÄNDE TILL ELLER KUNDE HA KÄNT TILL ATT SKADAN SKULLE INTRÄFFA), SOM KAN ORSAKAS AV ATT DU HAR TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDER, ELLER TVÄRTOM OMÖJLIGHETEN ATT ANVÄNDA, WEBBPLATSERNA ELLER DERAS INNEHÅLL. 
6.3 ALLT MATERIAL SOM LADDAS NER ELLER ERHÅLLS PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT ÄN GENOM ATT ANVÄNDA VÅRA WEBBPLATSER ANVÄNDS PÅ EGEN RISK. Nespresso tar inget ansvar för skador eller virus som kan påverka din datormiljö eller annan egendom på grund av att du har tillgång till, använder eller laddar ner material från företagets webbplatser eller för andra olagliga intrång eller intervention i it-systemen. 
6.4 Nespresso förbehåller sig rätten att avbryta eller upphöra med vissa eller alla funktioner på sina webbplatser. Nespresso tar inget ansvar för eventuella avbrott eller borttagningar av vissa eller alla funktioner på sina webbplatser som orsakas av handlingar eller borttagningar från Nespressos eller tredje parts sida. 
7. Ändring av information
Innehållet på våra webbplatser kan innehålla fel. Nespresso förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar, korrigeringar och/eller förbättringar av sådant innehåll men tar inget ansvar för att göra det. 
8. Produkternas/tjänsternas tillgänglighet
Våra webbplatser kan innehålla information om Nespressos produkter och tjänster över hela världen, och alla dessa finns inte tillgängliga på alla platser. En hänvisning till en Nespresso-produkt eller -tjänst på webbplatserna innebär inte att produkten eller tjänsten finns eller kommer att finnas tillgänglig på din ort. 
9. Länkar 
9.1 Som en service till våra besökare kan våra webbplatser innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs eller kontrolleras av Nespresso. Nespresso ska inte hållas ansvariga för dessa webbplatser och friskriver sig från allt ansvar för deras innehåll, laglighet, korrekthet eller funktioner. 
9.2 Det är förbjudet att skapa en länk till våra webbplatser utan föregående skriftligt medgivande från Nespresso. 
10. Diverse
10.1 De nuvarande användarvillkoren inkluderar hela avtalet som ingåtts mellan Nespresso och dig rörande tillgången till och användningen av webbplatserna och deras innehåll. Alla andra bestämmelser och villkor som upprättats av Nespresso och som styr företagets relationer med dig, i synnerhet i anslutning till en tjänst eller ett köp av en produkt, kompletterar användarvillkoren. I händelse av motsägelser mellan dem har de andra villkoren eller bestämmelserna företräde framför dessa användarvillkor. 
10.2 Det faktum att Nespresso tolererar en överträdelse av en av skyldigheterna i användarvillkoren från din sida eller inte verkställer en rättighet företaget har enligt lag ska inte tolkas som ett undantag från att åberopa och verkställa sina rättigheter från företagets sida. 
10.3 I händelse av att någon av bestämmelserna i användarvillkoren betraktas som illegal enligt lag eller bestämmelse, befintlig eller framtida, eller genom ett domstolsutslag, ska denna bestämmelse betraktas som icke gällande, medan alla andra användarvillkor fortfarande är i kraft i sin helhet mellan dig och Nespresso. 
10.4 Rubrikerna till bestämmelserna i användarvillkoren är endast avsedda för att underlätta och ändrar inte villkoren och bestämmelserna på något sätt. 
Nestlé Nespresso S.A. 
11/2005 
© 2003 Nestlé Nespresso S.A. Alla rättigheter förbehålles.