Du er koblet opp mot Nespresso NO nettsted. Dersom du ønsker å motta din bestilling i et annet land, vennligst følg denne Lenken.

 • Opprett konto
 • Din virksomhet
 • Kaffe
 • Tilbehør
 • Maskiner
 • Bærekraft
 • TJENESTER | FAQ
 • KONTAKT

Juridisk informasjon

 • Bruksvilkår

   For kunder og distributører av Nespresso Professional

   
  1. Aksept av bruksvilkår
  1.1 Gjeldende bruksvilkår styrer relasjonen mellom det sveitsiske selskapet Nestlé Nespresso («Nespresso») og brukerne av tjenestene som blir gjort tilgjengelige på dette nettstedet for kunder og distributører av NESPRESSO PROFESSIONAL. Hver bruker er underlagt gjeldende vilkår.
  1.2. Ved å registrere seg og klikke på ikonet «Jeg aksepterer», erkjenner brukeren at han har lest, forstått og akseptert gjeldende vilkår, og at han har til hensikt å oppfylle dem.
  1.3. Dersom bruksvilkårene ikke overholdes, forbeholder Nespresso seg retten til, uten noen forpliktelse til å yte skadeserstatning eller å gi forvarsel, å avbryte og/eller i fremtiden å nekte adgang til alle tjenestene eller deler av tjenestene som gjøres tilgjengelige på dette nettstedet, uten at det skal gå ut over forskjellige typer lovfestet eller kontraktsmessig saksgrunnlag som Nespresso kan benytte seg av.
   
   
  2. Beskrivelse av tjenestene
  2.1. Nespresso er produsent av NESPRESSO PROFESSIONAL-produkter, en produktserie som fokuserer på eksepsjonell kaffe, og som er tiltenkt bedrifter og frie yrker. Gjennom det eksisterende nettstedet opptrer Nespresso som mellomledd og setter distributører og kunder av NESPRESSO PROFESSIONAL i kontakt med hverandre.
  2.2. Ved å gjøre bruk av det eksisterende nettstedet har kunder av NESPRESSO PROFESSIONAL anledning til å be om en prøveutplassering eller bestille NESPRESSO PROFESSIONAL-produkter.
  2.3. Enhver forespørsel om prøveutplassering og enhver bestilling via det eksisterende nettstedet vil bli videresendt av Nespresso til kundens distributør. Distributøren vil erkjenne mottak av forespørselen eller bestillingen og vil bekrefte den uten forsinkelser ved å sende en bekreftende e-post direkte til kunden.
  2.4. Nespresso skal automatisk overføre kunder av distributører som har egne nettsteder, til det aktuelle nettstedet med en gang de kobler seg til det eksisterende nettstedet.
  2.5. Nespresso er ikke en part i prøveutplasseringen eller salgskontrakten som inngås mellom distributøren og kunden ved hjelp av det eksisterende nettstedet. Nespressos rolle er begrenset til et enkelt mellomledd som tilveiebringer en plattform for å muliggjøre kommersielle utvekslinger mellom kunder og distributører av NESPRESSO PROFESSIONAL. Nespresso kan følgelig ikke holdes ansvarlig for noen forpliktelser, verken distributørens eller kundens, hva gjelder priser, leveranse, fakturering eller betaling av produktene.
   
   
  3. Registreringsplikt
  3.1. En registrering for de tjenestene som Nespresso tilbyr på dette nettstedet, skjer kostnadsfritt og angir aksept av de eksisterende bruksvilkårene.
  3.2. For å kunne bruke tjenestene Nespresso tilbyr, må brukeren fylle ut registreringsskjemaet. Brukeren påtar seg å tilveiebringe presis og komplett informasjon og å oppdatere dette så raskt som mulig.
  3.3. Straks formalitetene rundt registreringen er utført, vil Nespresso tildele brukeren et personlig passord som gjør det mulig for ham å få tilgang til nettstedet og tjenestene det tilbyr.
  3.4. Passordet skal anses som personlig og konfidensielt. Brukeren forplikter seg til ikke å røpe passordet til noen annen part. I henhold til gjeldende bruksvilkår og loven er brukeren ansvarlig for handlingene og planene til enhver person som bruker brukerens passord, selv om det skjer uten brukerens viten. Brukeren forplikter seg til å rapportere enhver uautorisert bruk av passordet sitt til Nespresso så raskt som mulig.
   
   
  4. Prøveutplasseringer og salgsvilkår
  4.1. De vilkårene som styrer prøveutplasseringen av en NESPRESSO PROFESSIONAL-maskin, er de som tas i bruk av og avtales med distributøren.
  4.2. De prisene og andre salgsbetingelsene som styrer bestillinger som legges inn via det eksisterende nettstedet, er de som fritt inngås mellom kunden og distributøren. Det faktum at bestillingen ble lagt inn via dette nettstedet, skal ikke ha noen innvirkning på slike salgsbetingelser.
  4.3. Priser som vises på det eksisterende nettstedet, kommuniseres bare i generell informasjonsøyemed. Gjeldende priser for en bestilling som gjøres via dette nettstedet, er de som fritt og tidligere er fastsatt mellom kunden og distributøren.
  4.4. Ettersom Nespresso ikke blander seg inn i prøveutplasseringen, fullføringen av salget, leveransen, faktureringen eller betalingen, kan Nespresso ikke i noen tilfeller holdes ansvarlig dersom det oppstår uoverensstemmelser, feil, manglende utførelse eller konflikter mellom kunden og distributøren.
   
   
  5. Garantier
  1. Du bruker og navigerer på dette nettstedet på egen risiko og eget ansvar. Du vedgår deg og aksepterer uttrykkelig de bestemmelsene som er satt opp nedenfor.
  2. Tjenestene og alt du finner på det eksisterende nettstedet, tilveiebringes for deg «i sin nåværende tilstand» i egenskap av sin tilgjengelighet og uten noen form for garanti, direkte eller indirekte, inkludert (blant annet) den indirekte garantien om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. 
  3. Nespresso garanterer ikke at dette nettstedet og de tjenestene som gjøres tilgjengelige på det, vil svare til dine forventninger, forbli uavbrutt, være betimelige, sikre og feilfrie. 
  4. Alt materiale som blir lastet ned eller skaffet på andre måter under bruk av dette nettstedet eller de tjenestene det tilveiebringer, skjer på din egen risiko og ditt eget ansvar. Nespresso påtar seg intet ansvar for eventuelle skader eller virus som måtte ramme datautstyret ditt som følge av at du benytter deg av tilgangen dette nettstedet eller laster ned materiale fra det.
  5. Råd eller informasjon, det være seg muntlig eller skriftlig, som innhentes fra Nespresso eller under bruk av de tjenestene som gjøres tilgjengelige på dette nettstedet, skal ikke danne grunnlag for garantier som ikke er direkte gitt i de gjeldende bruksvilkårene.
   
   
  6. Ansvarsbegrensning
  1. Du erkjenner og aksepterer at det så langt det er tillatt av gjeldende forskrifter, vil Nespresso ikke kunne holdes ansvarlig for direkte og indirekte skader eller følgeskader, skader på omdømme, kostnader, tap, redusert omsetning eller overskudd eller noe erstatningsansvar, uansett karakter (selv om forekomsten av slik skade var kjent eller kunne ha vært kjent av Nespresso), som kan oppstå av bruk, eller manglende mulighet til å bruke, nettstedet eller de tjenestene som gjøres tilgjengelig på det.
  2. Brukeren går mer på å frita Nespresso og Nespressos datterselskaper, ledelse, representanter og ansatte for alt erstatningsansvar for eventuelle skader som måtte oppstå av bruk av dets nettsted, uavhengig av skadenes årsak. Nespresso tilbyr enkle tekniske hjelpemidler for å sette kunder og distributører i kontakt med hverandre og kan ikke holdes ansvarlig for handlingene til nettstedets brukere.
  3. Uten at det skal begrense omfanget av andre bestemmelser i de gjeldende bruksvilkårene, kan Nespressos ansvar, dersom dette skulle bli etablert, uavhengig av handlingens årsak eller karakter, ikke overstige (alle skader inkludert) et beløp tilsvarende det brukeren har betalt for tjenestene som Nespresso tilbyr på det eksisterende nettstedet.
  4. Uten at det skal begrense omfanget av andre bestemmelser i de gjeldende bruksvilkårene, kan Nespresso ikke holdes ansvarlig, verken i eller utenfor et kontraktsforhold, for eventuelle skader som måtte oppstå som følge av force majeure, hendelser som ligger utenfor Nespressos kontroll, eller handlinger som utføres av tredjeparter eller av den parten som blir rammet av skaden. Brukeren erkjenner at hendelser som ligger utenfor Nespressos kontroll, omfatter sammenbrudd og tekniske problemer i forbindelse med maskinvare, programvare, dataprogrammer og Internett inklusive, men ikke begrenset til forstyrrelser, avbrudd eller opphør av tjenestene.
  Brukeren erkjenner at Nespresso ikke kan holdes ansvarlig for skader i tilknytning til disse problemene.
   
   
  7. Endring av tjenestene
  Nespresso forbeholder seg retten til, uten noen forpliktelse til å yte skadeserstatning eller å gi forvarsel, om når som helst å kunne endre eller avbryte (midlertidig eller permanent) alle eller deler av tjenestene som gjøres tilgjengelige på det eksisterende nettstedet. Brukeren erkjenner at Nespresso ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå ved en endring eller avbrytelse av tjenestene. 
   
   
  8. Åndsverksrettigheter
  8.1. Brukeren erkjenner og godtar at nettstedets innhold, nærmere bestemt, men ikke utelukkende tekstene, typene, logoene, diagrammene, bildene, videoene, lydene, musikken, utseendet, dataprogrammene og designen, tilhører Nespresso eller dets datterselskaper eller er brukt med godkjennelse fra eierne, og at innholdet derfor er beskyttet av opphavsrett, varemerker, patenter og alle andre åndsverksrettigheter eller industrielle rettigheter som eksisterer under gjeldende lov.
  8.2. Brukeren kan ikke i noe tilfelle bruke innholdet på dette nettstedet til noe annet enn private og ikke-kommersielle formål. All annen bruk inklusive reproduksjon, modifisering, distribusjon, overføring eller kringkasting av elementer fra dette nettstedet er strengt forbudt. Ingen av elementene på dette nettstedet kan tolkes som en innvilgelse av en lisens eller en bruksrett i tilknytning til typene eller noen andre elementer som forekommer på dette nettstedet.
   
   
  9. Linker
  9.1. Det eksisterende nettstedet inneholder automatiske linker til distributørers nettsteder og kan inneholde hypertekst-linker som fører til andre nettsteder. Nespresso kan ikke anses å være ansvarlig for disse nettstedene og avviser alt ansvar angående deres innhold, nøyaktighet eller funksjoner.
  9.2. Det er forbudt å opprette hyperlenker til det eksisterende nettstedet uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse til det fra Nespresso.
   
   
  10. Diverse
  10.1. De gjeldende bruksvilkårene utgjør hele avtalen som inngås mellom Nespresso og brukeren i forbindelse med bruken av dette nettstedet og tjenestene som gjøres tilgjengelige på det, og skal erstatte og oppheve eventuelle tidligere avtaler som er inngått mellom dem i forbindelse med dette formålet.
  10.2. Det faktum at Nespresso tolererer at brukeren bryter en av bestemmelsene som er lagt frem i de gjeldende bruksvilkårene, eller ikke håndhever en rettighet som er tilskrevet Nespresso i bruksvilkårene, skal ikke anses som at Nespresso frasier seg retten til å påkalle og håndheve rettighetene sine.
  10.3. Hvis en bestemmelse i de gjeldende bruksvilkårene blir ansett som ulovlig ved en lov eller forskrift (enten en eksisterende eller en fremtidig sådan) eller ved en rettskjennelse, skal en slik bestemmelse anses som strøket, mens alle andre bestemmelser i bruksvilkårene skal opprettholdes i sin helhet mellom partene.
  10.4. Nespresso forbeholder seg retten til å endre gjeldende bruksvilkår. Eventuelle endringer skal kommuniseres til brukeren via elektronisk post. Dersom brukeren aksepterer endringene i bruksvilkårene, skal de nye paragrafene styre alle relasjoner mellom Nespresso og brukeren.
  10.5. Overskrifter til artikler i de gjeldende bruksvilkårene er tatt med av praktiske hensyn og skal ikke forandre eller begrense vilkårene på noen måte.
   
  11. Gjeldende lov og forum
  11.1. Gjeldende bruksvilkår så vel som de forskjellige relasjonene mellom Nespresso og brukerne av nettstedet skal være underlagt sveitsiske lover.
  11.2. I tilfelle konflikter eller tvistemål skal partene utelukkende innordne seg under domsmyndigheten til den ansvarlige domstolen i Lausanne i Sveits.
   
 • Personvernærklæring

  Nespresso personvernmelding

  Ikrafttredelsesdato: 25.05.2018

  Vennligst les denne personvernmeldingen (“Melding”) nøye for å forstå våre retningslinjer og rutiner angående dine persondata og hvordan vi vil behandle dem. Ved å bruke et Nespresso-nettsted eller app, ved å ringe Nespresso CRC, ved å bestille i en Nespresso Boutique eller ved at du på annen måte gir oss dine Persondata, godtar du denne meldingen. Hvis du ikke godtar denne meldingen eller på annen måte unnlater å gi de nødvendige Persondata til oss (vi vil indikere for deg når dette er tilfelle ved for eksempel å tydeliggjøre denne informasjonen i våre registreringsskjemaer), (a) må du ikke bruke våre nettsteder eller apper, eller bli et medlem av Nespresso Club og (b) kan det være vi ikke vil kunne levere deg våre varer og/eller tjenester. Denne Meldingen vil kunne endres fra tid til annen (se avsnitt 10). Din fortsatte samhandling med oss etter at vi har gjort endringer skal anses som godtakelse av disse endringene, så vær vennlig å sjekke Meldingen regelmessig for oppdateringer.

  Denne meldingen gir viktig informasjon på følgende områder:

   

  1. KILDER FOR PERSONDATA 1
  2. PERSONDATA SOM VI SAMLER INN OM DEG OG HVORDAN VI INNHENTER DEM 2
  3. INFORMASJONSKAPSLER/LIGNENDE TEKNOLOGIER, LOGGFILER OG SKJULTE SPORINGSBILDER 3
  4. ANVENDELSER SOM GJØRES AV DINE PERSONDATA 3
  5. OFFENTLIGGJØRING AV DINE PERSONDATA 4
  6. TILBAKEHOLDELSE AV PERSONDATA 4
  7. LAGRING OG/ELLER OVERFØRING AV DINE PERSONDATA 5
  8. TILGANG TIL DINE PERSONDATA 6
  9. DINE VALG OM HVORDAN VI SKAL BRUKE OG OFFENTLIGGJØRE DINE PERSONDATA 6
  10. ENDRINGER I VÅR MELDING 7
  11. DATAKONTROLLØRER OG KONTAKT 7

   

  OMFANGET AV DENNE MELDINGEN

  Denne Meldingen forklarer hvordan dine persondata samles inn, brukes, og offentliggjøres av Nespresso-enhetene som listet opp i avsnittene om kontrollører og kontakt (avsnitt 11) (“Nespresso”, “vi”, oss”). Den forteller deg også hvordan du kan få tilgang til og oppdatere dine persondata og foreta enkelte valg om hvordan dine Persondata blir brukt.

  Denne Meldingen dekker både våre online- og offlinebaserte datainnsamlingsaktiviteter, inkludert Persondata som vi samler inn gjennom våre ulike kanaler som nettsteder, apper, sosiale nettverk, sentre for kunderelasjoner, Boutiquer, salgspunkter og arrangementer. Vennligst merk deg at vi kombinerer Persondata som vi samler inn via én metode (f.eks. et Nespresso-nettsted) med Persondata som vi samler inn via en annen metode (f.eks. et Nespresso offline-arrangement). Som del av dette vil vi kunne kombinere Persondata som opprinnelig har vært innsamlet av forskjellige Nespresso-enheter. Vennligst se avsnitt 8 for mer informasjon om hvordan du kan reise innvendinger mot dette.

   

  1.    KILDER FOR PERSONDATA

  Denne Meldingen gjelder for Persondata som vi samler inn fra eller om deg gjennom de metoder som beskrives nedenfor (se avsnitt 2), fra følgende kilder:

  Nespresso-nettsteder. Forbrukerstyrte nettsteder drevet av eller for Nespresso, inkludert nettsteder som vi driver under våre egne domener/URLer og mini-nettsteder som vi kjører på tredjeparters sosiale nettverkssider som Facebook ("Nettsteder").

  Nespresso-mobilnettsteder/apper. Forbrukerstyrte mobilnettsteder eller apper drevet av eller for Nespresso, så som smartphone-apper.

  E-post, tekstmelding og andre elektroniske meldinger. Elektronisk kommunikasjon mellom deg og Nespresso.

  Nespresso CRC. Oppringninger til våre sentre for kunderelasjoner (Customer Relationship Centers, “CRC”).

  Nespresso Boutique. Butikker administrert av Nespresso.

  Offline registreringsskjemaer. Trykte registrerings- og lignende skjemaer som vi samler inn gjennom postsending, demoer i butikker, konkurranser og andre markedsføringstiltak eller arrangementer.

  Salgspunkter.  Demonstrasjonspersoner vil fysisk presentere tredjepartsbutikker for å hjelpe deg med å registrere din maskin og kaffebestillingen.

  Data fra andre kilder. Sosiale nettverk, offentlig tilgjengelig informasjon.

   

  2.    PERSONDATA VI SAMLER INN OM DEG OG HVORDAN VI SAMLER DET INN

  Avhengig av hvordan du samhandler med Nespresso (online, offline, over telefon, osv.), samler vi inn ulike typer av informasjon fra deg, som beskrevet nedenfor.

  Personlig kontaktinformasjon. Dette inkluderer all informasjon du gir oss som vil gjøre det mulig for oss å kontakte deg, så som navn, postadresse, e-postadresse, sosiale nettverksdetaljer, eller telefonnummer

  Innloggingsinformasjon for konto. All informasjon som kreves for å gi deg tilgang til din spesifikke kontoprofil. Eksempler inkludere din innloggings-ID/e-postadresse, skjermnavn, passord i irreparabel form, og/eller sikkerhetsspørsmål og svar.

  Demografisk informasjon. Enhver informasjon som beskriver dine demografiske eller atferdsmessige kjennetegn. Eksempler inkluderer din fødselsdato, alder eller alderskategori, kjønn, geografisk bosted (f.eks. postnummer), favorittprodukter, hobbyer og interesser, og husstands- eller livsstilsinformasjon.

  Teknisk informasjon om data/mobilapparat. All informasjon om datasystemet eller andre teknologiske apparater som du bruker for å oppnå tilgang til en av våre nettsteder eller apper, så som IP-adresse som brukes for å koble din datamaskin eller ditt apparat til internett, operativsystemtype, og nettlesertype og -versjon. Hvis du får tilgang til et Nespresso-nettsted eller -app via et mobilapparat så som en smartphone, vil den innsamlede informasjonen også inkludere, når dette er tillatt, din telefons unike apparat-ID, annonse-ID, geolokasjon, og andre lignende mobilapparatdata.

  Informasjon om nettsteder/kommunikasjonsbruk. Når du navigerer gjennom og samhandler med våre nettsteder eller nyhetsbrev, bruker vi teknologier for automatisk datainnsamling for å samle inn enkelte opplysninger om dine handlinger. Dette inkluderer informasjon så som hvilke lenker du klikker på, hvilke sider eller innhold du ser på og hvor lenge, og annen lignende informasjon og statistikk om dine samhandlinger, så som innholdsresponstider, nedlastingsfeil og lengde på besøk på enkelte sider. Denne informasjonen fanges opp ved hjelp av automatiserte teknikker så som informasjonskapsler (nettlesercookies, flash-cookies) og skjulte sporingsbilder, og blir også samlet inn gjennom bruk av tredjeparters sporingstjenester (så som Double Click, Google Analytics, Adobe Dynamic Tag Management og/eller Omniture). Du har rett til å reise innvendinger mot bruk av slike teknologier, for flere detaljer se avsnitt 3.

  Forbruker-feedback. Dette inkluderer informasjon som du frivillig deler med oss om din erfaring med bruk av våre produkter og tjenester.  

  Forbrukergenerert innhold. Dette viser til alt innhold du skaper og deretter deler med oss i et sosialt nettverk eller ved laste det opp til en av våre nettsteder eller apper, inkludert bruk av sosiale nettverks-apper som Facebook. Eksempler inkluderer fotografier, videoer, personlige historier, eller andre lignende medier eller innhold. Når det er tillatt vil vi samle inn og offentliggjøre forbrukergenerert innhold i forbindelse med mange ulike aktiviteter, inkludert konkurranser og andre markedsføringstiltak, nettsidenes fellesskapsfunksjoner, forbrukerinvolvering, og tredjeparters sosiale nettverksdanning.

  Sosial nettverksinformasjon. Dette viser til enhver informasjon som du deler offentlig i et sosialt nettverk eller informasjon som er del av din profil på et tredjepartsdrevet sosialt nettverk (som Facebook) og som du lar den utenforstående sosiale nettverkstjenesten deler med oss. Eksempler inkluderer dine grunnleggende kontoopplysninger (f.eks. navn, e-postadresse, kjønn, fødselsdag, nåværende bosted, profilbilde, bruke-ID, liste over venner, osv.) og andre ytterligere opplysninger eller aktiviteter som du tillater at det utenforstående sosiale nettverket deler. Vi mottar din profilinformasjon for sosiale nettverk (eller deler av den) hver gang du laster ned eller samhandler med en Nespresso nett-app i et sosialt nettverk som Facebook, hver gang du bruker en sosial nettverksfunksjon som er integrert i et Nespresso-nettsted (som Facebook Connect) eller hver gang du samhandler med oss gjennom et sosialt nettverk. For å få vite mer om hvordan dine opplysninger fra et utenforstående sosialt nettverk er innhentet av Nespresso, eller for å velge bort deling av slike social nettverksopplysninger, vennligst besøk nettsiden til det aktuelle sosiale nettverket.

  Betalings- og finansinformasjon. Enhver opplysning vi trenger for å oppfylle en ordre, eller som du bruker for å foreta et kjøp, så som detaljer for dine betalingskort eller kredittkort (kortinnehavers navn, kortnummer, utløpsdato, osv.) eller andre former for betaling (hvis slike er gjort tilgjengelige). I alle tilfelle behandler vi betalings- og finansinformasjon på en måte som er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og sikkerhetsstandarder så som PCI DSS.

  Oppringninger til CRC. Samtaler med en CRC vil kunne tas opp på bånd, i samsvar med gjeldende lover, for lokale driftsmessige behov (f.eks. for kvalitetsformål eller opplæringsøyemed) og, i enkelte tilfeller, for å arkivere dokumentasjon på samtykke til direkte markedsføring og profilering. Detaljer for betalingskort blir ikke registrert. Når loven krever det vil du bli informert om slik registrering i begynnelsen av din samtale og du vil ha muligheten til å nekte.

   

  3.    INFORMASJONSKAPSLER/LIGNENDE TEKNOLOGIER, LOGGFILER OG SKJULTE SPORINGSBILDER

  Informasjonskapsler/lignende teknologier. Se vår melding om informasjonskapsel for å få vite hvordan du kan styre dine innstillinger for informasjonskapsler og for detaljert informasjon om de informasjonskapslene vi bruker og for hvilke formål vi bruker dem.

  Loggfiler. Vi samler inn informasjon i form av loggfiler som registrerer nettsidens aktivitet og samler statistikk om dine bla-vaner. Disse posteringene genereres automatisk, og hjelper oss med å feilsøke feil, forbedre ytelser og opprettholde sikkerheten på våre nettsteder.

  Skjulte sporingsbilder. Skjulte sporingsbilder er små strenger av kode som leverer et grafisk bilde på en nettside eller i en e-post med det formål å overføre data tilbake til oss. Den informasjon som samles inn via skjulte sporingsbilder vil kunne inkludere teknisk informasjon så som IP-adresse, samt informasjon om hvordan du reagerer på en e-postkampanje (f.eks. På hvilket tidspunkt e-posten ble åpnet, hvilke lenker du klikker på i e-posten, osv.). Vi vil kunne bruke skjulte sporingsbilder på våre nettsteder eller inkludere dem i e-poster vi sender til deg. Vi bruker informasjon fra skjulte sporingsbilder for mange ulike formål, inkludert men ikke begrenset til, rapportering av nettstedstrafikk, tellinger av unike besøkende, annonsering, e-postrevisjon og -rapportering, og personlig tilpasning.

  4.    HVA DINE PERSONDATA BRUKES TIL

  Følgende avsnitt beskriver de ulike formål som vi samler inn og bruker dine persondata til, og de forskjellige typer av persondata som er samlet inn for hvert enkelt formål. Vennligst merk at ikke alle anvendelsene nedenfor vil være relevante for hvert individ.

  Kundeservice. Vi bruker dine persondata for kundeserviceformål, inkludert for å svare på dine forespørsler. Dette krever typisk bruk av enkelte personlige kontaktopplysninger og informasjon angående grunnen til din forespørsel (f.eks. ordrestatus, tekniske problemer, produktspørsmål/klage, generelle spørsmål, osv.).

  Våre anledninger:

  • Oppfylle kontrakstforpliktelser
  • Lovlige forpliktelser
  • Våre legitime interesser

  Våre legitime interesser:

  • Forbedre og utvikle nye produkter og tjenester
  • Bli mer effektive

   

  Konkurranser, markedsføring og andre reklametiltak. Med ditt samtykke (når dette kreves) bruker vi dine persondata til å gi deg informasjon om varer eller tjenester (f.eks. markedsføringsmeddelelser eller kampanjer eller reklametiltak). Dette kan gjøres via metoder så som e-post, annonser, SMS, telefonoppringninger og postsendinger så langt dette er tillatte etter gjeldende lover. Noen av våre kampanjer og reklametiltak vil kunne kjøres på tredjeparters nettsteder og/eller sosiale nettverk. Denne bruken av dine persondata er frivillig, hvilket betyr at du kan motsette deg bearbeidingen av dine persondata for dette formål.

  For detaljert informasjon om hvordan du modifiserer dine preferanser om markedsføringsmeddelelser, vennligst se avsnitt 8 og 9 nedenfor. For mer informasjon om våre konkurranser og andre reklametiltak, vennligst se de offisielle reglene eller detaljer som legges ut i forbindelse med hver konkurranse/reklametiltak.

  Våre anledninger:

  • Med ditt samtykke (ved behov)
  • Oppfylle kontrakstforpliktelser
  • Våre legitime interesser

  Våre legitime interesser:

  • Utarbeide produkter og tjenester som kan være av interesse for deg samt å fortelle om dem
  • Definere ulike kunder for nye produkter og tjenester

   

  Sosiale nettverk: Vi bruker sine persondata når du samhandler med utenforstående sosiale nettverksfunksjoner, så som “Liker”-funksjoner for å levere deg annonser og samhandle med deg i sosiale nettverk. Du kan få vite mer om hvordan disse funksjonene fungerer, hvilke profildata vi innhenter om deg, og finne ut hvordan du velger de bort ved å gjennomgå meldingene om personvern for de relevante utenforstående sosiale nettverkene.

   

  Personlig tilpasning (offline og online). Med ditt samtykke (når det kreves), bruker vi dine persondata (i) til å analyse dine preferanser og vaner, (ii) til å forutse dine behov basert på vår analyse av din profil, (iii) til å forbedre og personlig tilpasse din opplevelse på våre nettsider og apper; for å sikre at innholdet fra våre nettsteder/apper er optimalisert for deg og for din datamaskin eller apparat; og (iv) for å gjøre det mulig for deg å delta i interaktive funksjoner, når du velger å gjøre dette. For eksempel husker vi din innloggings-ID/e-postadresse eller skjermnavn slik at du raskt kan logge inn neste gang du besøker vårt nettsted eller slik at du enkelt gjenfinner de artiklene du tidligere har plassert i handlekurven din. Basert på denne typen informasjon, og med ditt samtykke (når dette kreves), viser vi også ditt spesifikke Nespresso-innhold eller reklamer som er skreddersydd for dine interesser. Bruken av dine persondata er frivillig, hvilket betyr at du kan motsette deg bearbeidingen av dine persondata for dette formål. For detaljert informasjon om hvordan du velger det bort, vennligst se avsnitt 8 nedenfor.

  Våre anledninger:

  • Med ditt samtykke (ved behov)
  • Våre legitime interesser

  Våre legitime interesser:

  • Utarbeide produkter og tjenester som kan være av interesse for deg samt å fortelle om dem
  • Definere ulike kunder for nye produkter og tjenester

   

  Ordreoppfyllelse. Vi bruker dine persondata for å behandle og avsende dine bestillinger, informere deg om status for dine bestillinger, korrigere adresser og gjennomføre identitetsverifisering og andre aktiviteter for bedrageriavsløring. Dette involverer bruk av enkelte personlige opplysninger og betalingsinformasjon.

   

  Andre generelle formål (f.eks. interne søk, analyse, sikkerhet). I samsvar med gjeldende lover bruker vi dine persondata for andre generelle forretningsformål, så som gjennomføring av intern markedsføring og demografiske studier og måling av effektiviteten av annonsekampanjer. Vi forbeholder oss retten til, dersom du skulle ha Club Member-kontoer, å forene disse kontoene til én konto. Vi bruker også dine persondata til å sørge for vår sikkerhet.

  Våre anledninger:

  • Oppfylle kontrakstforpliktelser
  • Med ditt samtykke (ved behov)
  • Rettslige forpliktelser
  • Våre legitime interesser

  Våre legitime interesser:

  • Forbedre og utvikle nye produkter og tjenester
  • Bli mer effektive
  • Beskytte våre tilganger og ansatte

   

  Rettslige grunner eller fusjon/oppkjøp. I tilfelle Nespresso eller deres eiendeler blir ervervet av, eller fusjoneres med, et annet selskap inkludert gjennom konkurs, vil vi kunne dele dine persondata med hvilken som helst av våre rettslige etterfølgere. Vi vil også kunne offentliggjøre dine persondata overfor tredjeparter (i) når gjeldende lov krever det; (ii) som respons til søksmål; (iii) som respons på en anmodning fra en kompetent politimyndighet; (iv) for å beskytte våre rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, eller allmennheten; eller (v) for å håndheve vilkårene i noen avtale eller vilkårene for vårt nettsted.

  Våre anledninger:

  • Rettslige forpliktelser
  • Våre legitime interesser

  Våre legitime interesser:

  • Overensstemmelse med rettslige forpliktelser
  • Beskytte våre tilganger og ansatte

   

  5.    OFFENTLIGGJØRING AV DINE PERSONDATA

  I tillegg til Nespresso/Nestlé-enhetene (som forestår Nespresso-drift) nevnt i avsnittene om datakontrollører og kontakter (se avsnitt 11), deler vi dine persondata med følgende typer av tredjepartsorganisasjoner:

  Tjenesteleverandører. Dette er eksterne selskaper som vi bruker til å hjelpe oss å drive vår virksomhet (f.eks. ordreoppfyllelse, betalingsbearbeiding, bedragerioppsporing og identitetsverifisering, gjeldsinnkreving, nettsidedrift, støttetjenester, reklametiltak, nettstedsutvikling, dataanalyse, CRC, osv.). Tjenesteleverandørene, og deres utvalgte medarbeidere, tillates kun å få tilgang til og bruke dine persondata på våre vegne for de spesifikke oppgavene de er bedt om å utføre, basert på våre instruksjoner, og er forpliktet til å holde dine persondata konfidensielle og sikre. Når gjeldende lov krever det, kan du få en liste over de leverandørene som behandler dine persondata (se avsnitt 11 for å kontakte oss).

  Kredittopplysningsbyråer/inkassobyråer. I den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov, er kredittopplysningsbyråer og inkassobyråer eksterne selskaper som vi benytter for å hjelpe oss med å verifisere din kredittverdighet (særlig for bestillinger med faktura) eller for å kreve inn utestående fakturaer.

  Tredjepartsfirmaer som bruker persondata for sine egne markedsføringsformål. Unntatt i situasjoner hvor du har gitt ditt samtykke, vil vi ikke gi lisensiere eller selge dine persondata til tredjepartsfirmaer for deres egne markedsføringsformål.

  Tredjepartsmottakere som bruker persondata av juridiske grunner eller på grunn av fusjon/oppkjøp. Vi vil offentliggjøre dine persondata til tredjeparter av juridiske grunner eller i forbindelse med et oppkjøp eller en fusjon (se avsnitt 4 for detaljer).

  6.    BEVARING AV DINE PERSONDATA

  I samsvar med gjeldende lover vil vi bruke dine persondata så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formål opplysningene ble samlet inn for (som beskrevet i avsnitt 4 ovenfor) eller for å rette oss etter gjeldende lovbestemte krav.

  Persondata som brukes for å gi deg en personlig tilpasset opplevelse (se avsnitt 4 ovenfor for detaljer) vil beholdes så lenge som tillatt av gjeldende lover.

  7.    OFFENTLIGGJØRING, LAGRING OG/ELLER OVERFØRING AV DINE PERSONDATA

  Vi tar i bruk en rekke ulike rimelige tiltak (beskrevet nedenfor) for å holde dine persondata konfidensielle og sikre. Merk deg imidlertid at dette vernet ikke gjelder informasjon som du selv velger å dele i offentlige områder så som sosiale nettverk.

  Personer som kan få tilgang til dine persondata. Dine persondata vil bli behandlet av våre autoriserte medarbeidere, på grunnlag av hva hver enkelt trenger å vite, avhengig av de spesifikke formål som dine persondata er innsamlet for (f.eks. vil våre medarbeidere med ansvar for kundepleie ha tilgang til din kundejournal).

  Tiltak gjennomført i driftsmiljøer. Vi lagrer dine persondata i driftsmiljøer som tar i bruk rimelige sikkerhetstiltak for å forebygge uautorisert tilgang. Vi følger rimelige standarder for å beskytte persondata. Oversending av informasjon via internett er uheldigvis ikke fullstendig sikker og selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte dine personopplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheten for dataene under oversending gjennom våre nettsteder/apper.

  Tiltak vi forventer at du skal gjennomføre. Det er viktig at du også spiller en rolle i å holde dine persondata sikre og trygge. Når du registrerer deg for en online-konto, må du passe på at du velger et kontopassord som vil være vanskelig for andre å gjette, og avslør aldri ditt passord til noen andre. Du er ansvarlig for å holde dette passordet hemmelig og for enhver bruk av din konto. Hvis du benytter en delt eller offentlig datamaskin, må du aldri velge å la din innloggings-ID/e-postadresse eller passord bli husket og pass på å logge ut av din konto hver gang du forlater datamaskinen. Du bør også benytte deg av de innstillinger eller kontroller for personvern som vi måtte levere til deg i vårt nettsted/app.

  Overføring av dine persondata. Lagringen samt bearbeidingen av dine persondata som beskrevet ovenfor vil kunne kreve at dine persondata blir overført/oversendt til, og/eller lagret på, en destinasjon utenfor ditt bostedland, spesielt Sveits og Luxembourg. Når loven tillater det vil du ved å akseptere vilkårene i denne meldingen anses å godta slik overføring, oversendelse, lagring og/eller bearbeiding. Du godtar også at slike aktiviteter vil kunne finne sted til eller i land som tilbyr et lavere beskyttelsesnivå enn ditt bostedsland.

  8.    TILGANG TIL DINE PERSONDATA

  Tilgang til persondata. Når loven bestemmer det har du, dine arvinger, etterfølgere, representanter og/eller fullmektiger rett til å få tilgang til, gjennomgå og be om en fysisk eller elektronisk kopi av informasjon som innehas om deg. Du vil også kunne ha rett til å be om å få opplyst kilden til dine persondata.

  Disse rettighetene kan utøves ved å sende oss  en beskjed på vår hjemmesiden under «kontakt oss» seksjonen eller skriv til oss Nespresso Norge, Nespresso Norge, Postboks 713 - 0214 Oslo og vedlegge en kopi av din ID eller tilsvarende detaljer (når det kreves av oss og tillates av loven). Hvis forespørselen sendes inn av en annen person enn deg, uten fremleggelse av dokumentasjon for at forespørselen rettmessig fremmes på dine vegne, vil forespørselen bli avvist.

  Vennligst merk deg at alle identifikasjonsopplysninger som leveres til oss kun vil bli behandlet i samsvar med og i det omfang som tillates av gjeldende lover.

  Modifisering og sletting av persondata. Når loven bestemmer det kan du, dine arvinger, etterfølgere, representanter og/eller fullmektiger (i) be om sletting, korrigering eller revisjon av dine persondata; (ii) motsette seg databehandlingen; (iii) begrense bruken og offentliggjøringen av dine persondata; og (iv) tilbakekalle samtykke til hvilke som helst av våre databehandlingsaktiviteter.

  Vennligst merk at under visse omstendigheter kan det være at vi ikke vil være i stand til å slette dine persondata uten også å slette din brukerkonto. Vi vil kunne være forpliktet til å beholde noen av dine persondata etter at du har bedt om sletting, for å oppfylle våre lovbestemte eller kontraktsmessige forpliktelser. Det kan også være at gjeldende lover tillater oss å beholde noen av dine persondata for å tilfredsstille våre forretningsmessige behov.

  Når de er tilgjengelige har våre nettsteder en særskilt tilegnet funksjon som du kan benytte for å gjennomgå og redigere de persondata du har oppgitt. Vennligst merk deg at vi krever at våre registrerte forbrukere verifiserer sin identitet (f.eks. innloggings-ID/e-postadresse, passord) før de kan få tilgang til eller gjøre endringer i sine kontoopplysninger. Dette hjelper til å forhindre uautorisert tilgang til din konto.

  Uansett dette kan du også utøve dine rettigheter ved å sende oss en melding på hjemmesiden under «kontakt oss» seksjonen eller skriv til oss Nespresso Norge, Nespresso Norge, Postboks 713 - 0214 Oslo og vedlegge en kopi av din ID eller tilsvarende detaljer (når dette kreves av oss og tillates av loven). Hvis forespørselen sendes inn av en annen person enn deg, uten fremleggelse av dokumentasjon for at forespørselen rettmessig fremmes på dine vegne, vil forespørselen bli avvist.

  Vennligst merk deg at alle identifikasjonsopplysninger som leveres til oss kun vil bli behandlet i samsvar med og i det omfang som tillates av gjeldende lover.

   

  9.    DINE VALG OM HVORDAN VI BRUKER OG OFFENTLIGGJØR DINE PERSONDATA

  Vi bestreber oss på å gi deg valg angående de persondata du oppgir til oss. De følgende mekanismene gir deg følgende kontroll over dine persondata:

  Informasjonskapsler/lignende teknologier. Du kan innstille din nettleser til å avvise alle eller enkelte nettlesercookies, eller til å varsle deg når informasjonskapsler blir brukt. Vennligst se avsnitt 3 ovenfor.

  Annonsering, markedsføring og reklametiltak. Hvis du ønsker at dine persondata kan brukes av Nespresso til markedsføringen av deres produkter eller tjenester, kan du angi dette gjennom de(n) aktuelle avkryssingsboksen(e) som befinner seg på registreringsskjemaet eller ved å svare på spørsmål som presenteres av våre demonstrasjonsfolk, CRC eller butikkrepresentanter. Hvis du bestemmer deg for at du ikke lenger ønsker å motta slike meldinger, kan du når som helst melde deg av markedsføringsrelaterte meldinger, ved å følge de instruksjoner som gis i hver eneste slik melding. For å melde deg av markedsføringsmeldinger sendt gjennom hvilke som helst medier, inkludert utenforstående sosiale nettverk, kan du når som helst melde deg av ved å logge inn på nettstedene/appene og justere dine brukepreferanser i din kontoprofil ved å fjerne avkryssinger i de aktuelle boksene eller ved å ringe til vår CRC. Vennligst merk deg at selv om du melder deg av markedsføringsmeldinger, vil du fortsatt kunne motta administrative meldinger fra oss, så som ordrebekreftelser eller andre transaksjonsbekreftelser, meldinger om dine kontoaktiviteter (f.eks. kontobekreftelser, passordendringer, osv.), og andre viktige meldinger.

  Personlig tilpasning (offline og online): Når loven krever det, hvis du ønsker at dine persondata skal brukes av Nespresso til å gi deg en personlig tilpasset brukererfaring, kan du indikere dette gjennom de(n) aktuelle avkryssingsboksen(e) som befinner seg på registreringsskjemaet eller ved å svare på spørsmål som presenteres av våre demonstrasjonsfolk, CRC eller butikkrepresentanter. Hvis du bestemmer deg for at du ikke lenger ønsker å få dette, kan du når som helst melde deg av ved å logge inn på nettstedene/appene og justere dine brukerpreferanser i din kontoprofil ved å fjerne avkryssingene i de aktuelle boksene eller ved å ringe vår CRC.

  Interessebasert annonsering. Vi vil kunne inngå partnerskap med annonsenettverk og andre annonseleverandører (“annonseringsleverandører”) som sørger for annonsering på vegne av oss og andre ikke-tilknyttede selskaper på internett.  Noen av disse annonsene vil kunne være spesialtilpasset dine interesser basert på informasjon som er innhentet på Nespresso-nettstedene eller på ikke-tilknyttede nettsteder over tid.  Du kan besøke www.aboutads.info/choices for å få vite mer om denne type annonsering, samt om hvordan du melder deg av interessebasert annonsepraksis fra selskaper som deltar i den Digitale Annonseallianses (“DAA”) selvregulerende program. I tillegg kan du melde deg av denne type annonsering i mobile apper fra selskaper som deltar i DAA sin AppChoices-app ved å laste ned appen fra iOS- eller Android app-butikk.  Du kan også stanse innsamling av presise lokasjonsdata fra et mobilapparat ved å gå inn på apparatets innstillinger for lokasjonstjenester.  Vi slutter opp om DAAs selvreguleringsprinsipper.  Du vil fortsatt motta annonser, men disse annonsene vil kunne være mindre relevante for dine interesser. 

  10. ENDRINGER I VÅR MELDING

  Hvis vi endrer den måten vi håndterer dine persondata, vil vi oppdatere denne meldingen. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i vår praksis og denne meldingen når som helst, vennligst sjekk med jevne mellomrom for å se eventuelle oppdateringer eller endringer i vår melding.

  11. DATAKONTROLLØRER OG KONTAKT

  For å stille spørsmål eller gi kommentarer om denne meldingen og vår personvernpraksis eller fremsette en klage om vår overholdelse av gjeldende personvernlover, vennligst kontakt oss: Nespresso Norge, Postboks 713,  0214 Oslo eller send en email gjennom vår hjemmeside under seksjonen «kontakt oss», eller ring kundeservice på telefon 800 87 600

  Vi vil erkjenne og undersøke alle klager om den måten vi forvalter persondata på (inkludert en klage om at vi har krenket dine rettigheter etter gjeldende personvernlover).

   

  Datakontrollører

  Ansvarlig for

  Nestlé Nespresso SA

  Avenue de Rhodanie 40, 1007 Lausanne,

  Schweiz

  Alle aktiviteter

  Nestlé Treasury International S.A.

  7, Rue Nicolas Bové

  L-1253 Luxembourg

  Verdt å merke seg: i enkelte begrensede tilfeller kan det være at en annen Nestlé- eller Nespresso-enhet står bak behandlingen av dine betalingskortdetaljer.

  Hvis du foretar et kjøp i butikk eller ringer vår CRC, vil også følgende lokale datakontrollører være involvert:

  AS Nestle Norge

  Nespresso Norway division

  Fornebuveien 7-9, 1366 Lysaker, Oslo

  Norway

  Alle aktiviteter i Sverige, Danmark, Finland, Norge

  Nestlé Danmark A/S

  Nespresso Denmark division

  Arne Jacobsens Allé 7, DK-2300 Copenhagen S
  Denmark

  Alle aktiviteter i Sverige, Danmark, Finland, Norge/p>

  Suomen Nestlé Oy

  Nespresso Finland division

  Keilasatama 5, 02150 ESPOO

  Finland

  Alle aktiviteter i Sverige, Danmark, Finland, Norge

  Nestlé Sverige AB

  Nespresso Sweden division

  Karlavägen 102, 10451 Stockholm

  Sweden

  Alle aktiviteter i Sverige, Danmark, Finland, Norge

   

   

 • Cookies

  Denne informasjonen om cookies gjelder alle Nespresso sine websider og mobilapplikasjoner (“Nespresso sine plattformer").

  1. Hva er cookies?

  Cookies er tekstfiler som er plassert på din PC av websider som du besøker. Cookies blir så sendt tilbake til den første websiden som ble besøkt og videre på de neste besøkene på siden, og til andre websider som gjenkjenner den cookien. De benyttes til å gjøre slik at websiden fungerer, eller fungerer bedre, i tillegg til å gi informasjon til eiere av websiden.

  Vi benytter ordet «cookies» gjennom hele dette informasjonsskrivet for å også dekke lignende sporingsteknologier som web beacons SDK, loggfiler og pixel tags.

  1. Hvilke typer cookies er benyttet på Nespresso sine plattformer

  Vi benytter følgende typer cookies på Nespresso sine plattformer:

  Cookie kategorier

  Varighet

  a) Påkrevde cookies

  Denne typen cookies er påkrevd for å tilrettelegge for grunnleggende funksjonalitet og må bli akseptert for at noen av Nespresso sine plattformer skal fungere. De kan bli benyttet for autentifisering, sikkerhet eller lokalisering. Uten disse cookiene vil ikke tjenester f.eks. som å legge til produkter i handlekurven fungere. Om du deaktiverer disse cookiene vil dermed noen av funksjonene på Nespresso sin plattform ikke fungere for deg.

   

  Så lenge som nødvending

  b) Funksjoner og ytelse

  Denne typen cookies hjelper oss med å forbedre og optimalisere brukeropplevelsen. De lar oss måle bruken av Nespresso sine plattformer og forbedre ytelsen. De hjelper oss med å forstå hvordan besøkende bruker våre sider og vi bruker denne informasjonen til å forbedre brukeropplevelsen og ytelsen av Nespresso sine plattformer.

   

  90 dager

  c) Reklame cookies

  Denne typen cookies samler informasjon om dine lesevaner på websider for å gjøre reklame mer relevant for deg og dine interesser. De er også brukt for å begrense antall ganger du ser reklame og gjør at vi kan måle effekten av en reklamekampanje. De husker websider du har besøkt, og den informasjonen er delt med andre parter, f.eks. annonsører. Vi kan dele denne informasjonen med andre parter, inkludert våre samarbeidspartnere.

   

  90 dager

  d) Sosiale medier cookies

  Denne typen cookies samler informasjon om dine lesevaner på websider for å gjøre reklame mer relevant for deg og dine interesser. De er også brukt for å begrense antall ganger du ser reklame og gjør at vi kan måle effekten av en reklamekampanje. De husker websider du har besøkt, og den informasjonen er delt med andre parter, f.eks. annonsører. Vi kan dele denne informasjonen med andre parter, inkludert våre samarbeidspartnere.

   

  90 dager  1. Administrer dine preferanser for samtykke til bruk av cookies

  Du kan få tilgang til samt endre dine preferanser for cookies når som helst.

  1. Oppdateringer

  Vi reserverer oss rettigheten til å gjøre endringer og rettelser på dette skrivet. Vennligst sjekk denne siden for å gjennomgå eventuelle endringer og ytterligere informasjon. Vi vil gjøre oppdateringer på Nespresso sine plattformer og vi vil informere om eventuelle endringer ved behov via e-post.

  1. Personvernserklæring

  For mer informasjon om hvordan dine data blir brukt (inkludert detaljer), vennligst se vår Personvernserklæring.

  Dette skrivet om Cookies ble sist oppdatert 23/05/2019.

 • Kontakt oss på

 • Telefon

  • Mandag til fredag kl. 8.00 til 18.00

   21 89 75 00

  •  
 • E-postadresse Kontakt oss for tilbud
  • Post   
  • Nespresso Norge
   Postboks 713
   0214 Oslo
 •