Du er koblet opp mot Nespresso NO nettsted. Dersom du ønsker å motta din bestilling i et annet land, vennligst følg denne Lenken.

 • Opprett konto
 • Din virksomhet
 • Kaffe
 • Tilbehør
 • Maskiner
 • Bærekraft
 • TJENESTER | FAQ
 • KONTAKT

Vilkår og Betingelser

Hjem
 • Bruksvilkår

  1. Godkjennelse og endring av bruksbetingelsene
  1.1 Din tilgang til og bruk av internettsidene (heretter kalt “Nettsidene”) til Nestlé Nespresso S.A. (“Nespresso”), som omfatter alle datterselskaper under Nespresso, reguleres av følgende bruksbetingelser (“Bruksbetingelsene”). Ved å gå inn på og bruke våre Nettsider, godkjenner du at du uten forbehold har lest, forstått og godtatt disse Bruksbetingelsene, som vi fra tid til annen vil foreta endringer i.
  1.2 Hvis vi foretar endringer i Bruksbetingelsene, legger vi ut en ny, datert versjon av dem på våre Nettsider. Vi ber deg derfor om å sjekke Bruksbetingelsene med jevne mellomrom slik at du kan gjøre deg kjent med eventuelle endringer.

  2. Opphavsrett og intellektuell eiendomsrett
  2.1 Innholdet på Nettsidene og spesielt, men ikke utelukkende, tekster, merker, logoer, diagrammer, fotografier, videoklipp, lydfiler, musikk, layout, designelementer, kunnskap, teknologi, produkter og prosesser tilhører Nespresso eller Nespressos datterselskaper, eller brukes med tillatelse fra eierne. Disse er derfor beskyttet av opphavsrett, varemerkebeskyttelse og patentlover og alt annet regelverk som gjelder intellektuell eiendomsrett i gjeldende lovverk.
  2.2 Unntatt som angitt i avsnitt i 3 under, skal ikke noe av innholdet på våre Nettsider tolkes eller oppfattes som om det gir deg lisens- eller bruksrettigheter til noe av innholdet på våre Nettsider.

  3. Bruk av Nettsidene
  3.1 Du kan laste ned, vise eller skrive ut innholdet på Nettsidene kun til personlig, ikke-kommersiell bruk, og derved opprettholde og videreføre hvert eneste varsel om opphavsrett eller annen eiendomsrett som er oppgitt i den informasjonen eller det materialet du laster ned. Enhver annen bruk, inkludert kopiering, endring, distribuering, overføring eller kringkasting av innholdet på Nettsidene, helt eller delvis, og på noen som helst måte, er strengt forbudt uten skriftlig forhåndstillatelse fra Nespresso.
  3.2 Nespresso verken garanterer eller stiller seg ansvarlig for om din bruk av innholdet som vises på Nettsidene eventuelt kan krenke rettighetene til eventuell tredjepart.

  4. Informasjon som ikke anses som konfidensiell
  4.1 Data som identifiserer deg som person, og som du eventuelt sender over internett til våre Nettsider, blir beskyttet og behandlet i henhold til vår Personvernerklæring. Nespresso ber deg om å lese personvernerklæringen nøye før du gir oss opplysninger som på noen måte identifiserer deg som person.
  4.2 All annen informasjon eller annet materiell som blir sendt til Nespresso via internett, e-post eller på annen måte, inkludert eventuelle opplysninger, spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, grafikk eller lignende, er og vil bli behandlet som ikke-konfidensielt materiale som ikke trenger beskyttelse. Alt du overfører eller postlegger til oss anses som Nespressos eiendom og kan fritt brukes i forbindelse med ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til, kopiering, offentliggjøring, overføring, publisering, kringkasting eller oppslag. Nespresso kan fritt benytte ideer, konsepter, kunnskap eller teknikk som du formidler til våre Nettsider, uavhengig av hvilken grunn, inkludert, men ikke begrenset til, videreutvikling, produksjon, annonsering og markedsføring av produkter ved hjelp av denne informasjonen. Slik bruk skjer uten at verken den som sender informasjonen eller eventuelle andre parter, har rett til kompensasjon for det.
  4.3 Ved å sende informasjon til oss, garanterer du at du er opphavsperson til materialet/innholdet som er oversendt, at det ikke er ærekrenkende for noen part og at Nespressos bruk av informasjonen ikke vil krenke rettighetene til en eventuell tredjepart. Nespresso er ikke forpliktet til å bruke informasjon de mottar.

  5. Garantifraskrivelse
  5.1 UTEN RINGVIRKNING FOR AVSNITT 6 I DENNE TEKSTEN, LEVERES ALT MATERIELL, ALL INFORMASJON OG ALT ANNET DU FINNER PÅ DISSE NETTSIDENE “SLIK DET FORELIGGER” NÅR DET GJELDER TILGJENGELIGHET, OG UTEN NOEN SOM HELST GARANTI, VERKEN UTTRYKT ELLER INNBEFATTET. DETTE INKLUDERER BLANT ANNET DEN INNBEFATTEDE GARANTIEN FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.
  5.2 NESPRESSO GARANTERER IKKE AT VÅRE NETTSIDER ELLER INNHOLDET PÅ DEM VIL INNFRI DINE FORVENTNINGER, ELLER AT DE IKKE VIL BLI UTSATT FOR TIDSAVBRUDD, ELLER AT DE VIL VÆRE OPPDATERTE, SIKRE ELLER FEILFRIE.
  5.3 I NOEN LAND/MYNDIGHETSOMRÅDER KAN DET VÆRE FORBUDT Å BEGRENSE GARANTIER, SÅ DET KAN VÆRE AT NOEN AV UNNTAKENE OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.
  5.4 Enhver annen informasjon, i skriftlig eller muntlig form, som er skaffet fra Nespresso under bruk av de tjenester som er tilgjengelige på Nettsidene, skal ikke utløse noen som helst garantier som ikke er uttrykkelig angitt i disse Bruksbetingelsene.

  6. Ansvarsbegrensning
  6.1 Du får tilgang til, bruker og navigerer rundt på Nettsidene helt på eget ansvar.
  6.2 DU FORSTÅR OG GODTAR AT, SÅ LANGT GJELDENDE REGELVERK TILLATER, KAN VERKEN NESPRESSO, VÅRE DATTERSELSKAPER ELLER NOEN ANNEN INVOLVERT PART SOM SKAPER, PRODUSERER ELLER LEVERER DISSE NETTSIDENE, HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN SOM HELST DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADE ELLER KONSEKVENSTAP, SKADE PÅ OMDØMME, KOSTNADER, TAP, OMSETNINGSSVIKT ELLER SVIKT I FORTJENESTE I NOEN FORM (SELV OM SLIK MULIG SKADE VAR ELLER KUNNE HA VÆRT KJENT AV NESPRESSO), SOM KAN SKYLDES DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV NETTSIDENE. DETTE GJELDER OGSÅ DEN MOTSATTE PROBLEMSTILLING, DET VIL SI DERSOM EVENTUELLE PROBLEMER GJØR DET UMULIG Å BRUKE NETTSIDENE ELLER INNHOLDET PÅ DEM.
  6.3 ALT MATERIELL SOM LASTES NED ELLER HENTES UT PÅ ANNEN MÅTE UNDER BRUK AV VÅRE NETTSIDER, BRUKES PÅ EGET ANSVAR. Nespresso tar intet ansvar for skader eller virus på datautstyr eller annen eiendom som skyldes din tilgang til, bruk, eller nedlasting av materiell fra våre nettsider, Ansvarsfraskrivelsen gjelder også eventuell ulovlig inntrening eller inngripen i IT-systemer.
  6.4 Nespresso forbeholder seg retten til å avbryte eller avslutte deler av eller hele funksjonaliteten på Nettsidene. Nespresso tar ikke noe som helst ansvar for avbrudd eller avslutning av hele eller deler av funksjonaliteten på Nettsidene, som skyldes handlinger eller forglemmelser fra Nespressos eller tredjeparts side.

  7. Endring av opplysninger
  Nettsidene kan innholde unøyaktigheter eller feil. Nespresso forbeholder seg retten til å gjøre endringer, rettinger og/eller forbedringer på innholdet når som helst og uten varsel, men påberoper seg ikke ansvar for å foreta slike rettinger, endringer eller forbedringer.

  8. Produkter og tjenesters tigjengelighet
  Våre Nettsider kan inneholde opplysninger om Nespresso-produkter og -tjenester som er tilgjengelige på verdensbasis, men som ikke alle er tilgjengelig på hvert sted der vi er representert. Referanse til et produkt eller en tjeneste fra Nespresso på Nettsidene innebærer ikke at dette produktet eller denne tjenesten er tilgjengelig der du bor.

  9. Koblinger
  9.1 Som en tjeneste overfor besøkende på våre nettsider, kan Nettsidene inneholde hypertekstkoblinger til andre nettsider som ikke driftes eller kontrolleres av Nespresso. Nespresso skal ikke anses som ansvarlig for disse nettstedene og fraskriver seg alt ansvar i forhold til nettstedenes innhold, lovlighet, nøyaktighet eller funksjonalitet.
  9.2 Det er forbudt å opprette hypertekstkoblinger til våre Nettsider uten skriftlig forhåndstillatelse fra Nespresso.

  10. Diverse
  10.1 Disse Bruksbetingelsene omfatter og gjelder som den avtalen som inngås mellom Nespresso og deg når det gjelder tilgang til og bruk av Nettsidene og innholdet på dem. Eventuelle andre betingelser som utstedes av Nespresso og som omfatter Nespressos forhold til deg, spesielt når det gjelder eventuelle tjenester eller kjøp av produkter, skal anses som et tillegg til Bruksbetingelsene. Dersom det er uoverensstemmelser mellom Bruksbetingelsene og andre betingelser, skal de andre betingelsene og retningslinjene gjelder over disse Bruksbetingelsene.
  10.2 Det faktum at Nespresso eventuelt velger å tolerere et brudd du som bruker foretar på de forpliktelser som Bruksbetingelsene dekker, eller velger ikke å håndheve en rett som vi har i henhold til disse betingelsene eller ifølge loven, skal ikke kunne tolkes som en fraskrivelse av vår rett til å påberope oss eller håndheve disse rettighetene.
  10.3 Dersom et eventuelt vilkår i Bruksbetingelsene er å anse som ulovlig i henhold til lover eller regelverk, någjeldende eller framtidig, eller i henhold til eventuell rettskjennelse, skal et slik vilkår anses som strøket fra betingelsene, mens alle andre vilkår i Bruksbetingelsene fortsatt skal være fullt ut gyldige mellom deg og Nespresso.
  10.4 Overskriftene til vilkårene i disse Bruksbetingelsene er kun for å lette lesbarheten og forståelsen i teksten og skal på ingen måte kunne tolkes som en endring av betingelsene.

  Nestlé Nespresso S.A.
  11/2005
  © 2003 Nestlé Nespresso S.A. All rights reserved.

 • Personvernerklæring

  NESPRESSO PERSONVERNMELDING

  Ikrafttredelsesdato: [2016.02.18]

  Vennligst les denne personvernmeldingen nøye for å forstå våre retningslinjer og rutiner angående dine persondata og hvordan vi vil behandle dem. Ved å bruke et Nespresso-nettsted eller app, ved å ringe Nespresso CRC, ved å bestille i en Nespresso Boutique eller ved at du på annen måte gir oss dine Persondata, godtar du denne meldingen. Hvis du ikke godtar denne meldingen eller på annen måte unnlater å gi de nødvendige Persondata til oss (vi vil indikere for deg når dette er tilfelle ved for eksempel å tydeliggjøre denne informasjonen i våre registreringsskjemaer), (a) må du ikke bruke våre nettsteder eller apper, eller bli et medlem av Nespresso Club og (b) kan det være vi ikke vil kunne levere deg våre varer og/eller tjenester. Denne Meldingen vil kunne endres fra tid til annen (se avsnitt 10). Din fortsatte samhandling med oss etter at vi har gjort endringer skal anses som godtakelse av disse endringene, så vær vennlig å sjekke Meldingen regelmessig for oppdateringer.

   

  Denne meldingen gir viktig informasjon på følgende områder:

   

  1. KILDER FOR PERSONDATA.............................................................................................. 1
  2. PERSONDATA SOM VI SAMLER INN OM DEG OG HVORDAN VI INNHENTER DEM............ 2
  3. INFORMASJONSKAPSLER/LIGNENDE TEKNOLOGIER, LOGGFILER OG SKJULTE SPORINGSBILDER 3
  4. ANVENDELSER SOM GJØRES AV DINE PERSONDATA.................................................... 3
  5. OFFENTLIGGJØRING AV DINE PERSONDATA................................................................. 4
  6. TILBAKEHOLDELSE AV PERSONDATA………………………………………………………..4
  7. LAGRING OG/ELLER OVERFØRING AV DINE PERSONDATA.............................................. 5
  8. TILGANG TIL DINE PERSONDATA...................................................................................... 6
  9. DINE VALG OM HVORDAN VI SKAL BRUKE OG OFFENTLIGGJØRE DINE PERSONDATA.. 6
  10. ENDRINGER I VÅR MELDING............................................................................................. 7
  11. DATAKONTROLLØRER OG KONTAKT............................................................................. 7

   

   

  OMFANGET AV DENNE MELDINGEN

  Denne Meldingen forklarer hvordan dine persondata samles inn, brukes, og offentliggjøres av Nespresso-enhetene som listet opp i avsnittene om kontrollører og kontakt (avsnitt 11) (“Nespresso”, “vi”, oss”). Den forteller deg også hvordan du kan få tilgang til og oppdatere dine persondata og foreta enkelte valg om hvordan dine Persondata blir brukt.

  Denne Meldingen dekker både våre online- og offlinebaserte datainnsamlingsaktiviteter, inkludert Persondata som vi samler inn gjennom våre ulike kanaler så som nettsteder, apper, sosiale nettverk, sentre for kunderelasjoner, Boutiquer, salgspunkter og arrangementer. Vennligst merk deg at vi kombinerer Persondata som vi samler inn via én metode (f.eks. et Nespresso-nettsted) med Persondata som vi samler inn via en annen metode (f.eks. et Nespresso offline-arrangement). Som del av dette vil vi kunne kombinere Persondata som opprinnelig har vært innsamlet av forskjellige Nespresso-enheter. Vennligst se avsnitt 8 for mer informasjon om hvordan du kan reise innvendinger mot dette.

   

  1.    KILDER FOR PERSONDATA

  Denne Meldingen gjelder for Persondata som vi samler inn fra eller om deg gjennom de metoder som beskrives nedenfor (se avsnitt 2), fra følgende kilder:

  Nespresso-nettsteder. Forbrukerstyrte nettsteder drevet av eller for Nespresso, inkludert nettsteder som vi driver under våre egne domener/URLer og mini-nettsteder som vi kjører på tredjeparters sosiale nettverkssider som Facebook ("Nettsteder").

  Nespresso-mobilnettsteder/apper. Forbrukerstyrte mobilnettsteder eller apper drevet av eller for Nespresso, så som smartphone-apper.

  E-post, tekstmelding og andre elektroniske meldinger. Elektronisk kommunikasjon mellom deg og Nespresso.

  Nespresso CRC. Oppringninger til våre sentre for kunderelasjoner (Customer Relationship Centers, “CRC”).

  Nespresso Boutiquer. Butikker administrert av Nespresso.

  Offline registreringsskjemaer. Trykte registrerings- og lignende skjemaer som vi samler inn via for eksempel postsending, demoer i butikker, konkurranser og andre markedsføringstiltak eller arrangementer.

  Salgspunkter.  Demonstrasjonspersoner vil fysisk presentere tredjepartsbutikker for å hjelpe deg med å registrere din maskin og kaffebestillingen.

  Data fra andre kilder. Sosiale nettverk, offentlig tilgjengelig informasjon.

   

  2.    PERSONDATA VI SAMLER INN OM DEG OG HVORDAN VI SAMLER DET INN

  Avhengig av hvordan du samhandler med Nespresso (online, offline, over telefon, osv.), samler vi inn ulike typer av informasjon fra deg, som beskrevet nedenfor.

  Personlig kontaktinformasjon. Dette inkluderer all informasjon du gir oss som vil gjøre det mulig for oss å kontakte deg, så som navn, postadresse, e-postadresse, sosiale nettverksdetaljer, eller telefonnummer

  Innloggingsinformasjon for konto. All informasjon som kreves for å gi deg tilgang til din spesifikke kontoprofil. Eksempler inkludere din innloggings-ID/e-postadresse, skjermnavn, passord i irreparabel form, og/eller sikkerhetsspørsmål og svar.

  Demografisk informasjon. Enhver informasjon som beskriver dine demografiske eller atferdsmessige kjennetegn. Eksempler inkluderer din fødselsdato, alder eller alderskategori, kjønn, geografisk bosted (f.eks. postnummer), favorittprodukter, hobbyer og interesser, og husstands- eller livsstilsinformasjon.

  Teknisk informasjon om data/mobilapparat. All informasjon om datasystemet eller andre teknologiske apparater som du bruker for å oppnå tilgang til en av våre nettsteder eller apper, så som IP-adresse som brukes for å koble din datamaskin eller ditt apparat til internett, operativsystemtype, og nettlesertype og -versjon. Hvis du får tilgang til et Nespresso-nettsted eller -app via et mobilapparat så som en smartphone, vil den innsamlede informasjonen også inkludere, når dette er tillatt, din telefons unike apparat-ID, annonse-ID, geolokasjon, og andre lignende mobilapparatdata.

  Informasjon om nettsteder/kommunikasjonsbruk. Når du navigerer gjennom og samhandler med våre nettsteder eller nyhetsbrev, bruker vi teknologier for automatisk datainnsamling for å samle inn enkelte opplysninger om dine handlinger. Dette inkluderer informasjon så som hvilke lenker du klikker på, hvilke sider eller innhold du ser på og hvor lenge, og annen lignende informasjon og statistikk om dine samhandlinger, så som innholdsresponstider, nedlastingsfeil og lengde på besøk på enkelte sider. Denne informasjonen fanges opp ved hjelp av automatiserte teknikker så som informasjonskapsler (nettlesercookies, flash-cookies) og skjulte sporingsbilder, og blir også samlet inn gjennom bruk av tredjeparters sporingstjenester (så som Double Click, Google Analytics, Adobe Dynamic Tag Management og/eller Omniture). Du har rett til å reise innvendinger mot bruk av slike teknologier, for flere detaljer se avsnitt 3.

  Forbruker-feedback. Dette inkluderer informasjon som du frivillig deler med oss om din erfaring med bruk av våre produkter og tjenester.

  Forbrukergenerert innhold. Dette viser til alt innhold du skaper og deretter deler med oss i et sosialt nettverk eller ved laste det opp til en av våre nettsteder eller apper, inkludert bruk av sosiale nettverks-apper som Facebook. Eksempler inkluderer fotografier, videoer, personlige historier, eller andre lignende medier eller innhold. Når det er tillatt vil vi samle inn og offentliggjøre forbrukergenerert innhold i forbindelse med mange ulike aktiviteter, inkludert konkurranser og andre markedsføringstiltak, nettsidenes fellesskapsfunksjoner, forbrukerinvolvering, og tredjeparters sosiale nettverksdanning.

  Sosial nettverksinformasjon. Dette viser til enhver informasjon som du deler offentlig i et sosialt nettverk eller informasjon som er del av din profil på et tredjepartsdrevet sosialt nettverk (som Facebook) og som du lar den utenforstående sosiale nettverkstjenesten deler med oss. Eksempler inkluderer dine grunnleggende kontoopplysninger (f.eks. navn, e-postadresse, kjønn, fødselsdag, nåværende bosted, profilbilde, bruke-ID, liste over venner, osv.) og andre ytterligere opplysninger eller aktiviteter som du tillater at det utenforstående sosiale nettverket deler. Vi mottar din profilinformasjon for sosiale nettverk (eller deler av den) hver gang du laster ned eller samhandler med en Nespresso nett-app i et sosialt nettverk som Facebook, hver gang du bruker en sosial nettverksfunksjon som er integrert i et Nespresso-nettsted (som Facebook Connect) eller hver gang du samhandler med oss gjennom et sosialt nettverk. For å få vite mer om hvordan dine opplysninger fra et utenforstående sosialt nettverk er innhentet av Nespresso, eller for å velge bort deling av slike social nettverksopplysninger, vennligst besøk nettsiden til det aktuelle sosiale nettverket.

  Betalings- og finansinformasjon. Enhver opplysning vi trenger for å oppfylle en ordre, eller som du bruker for å foreta et kjøp, så som detaljer for dine betalingskort eller kredittkort (kortinnehavers navn, kortnummer, utløpsdato, osv.) eller andre former for betaling (hvis slike er gjort tilgjengelige). I alle tilfelle behandler vi betalings- og finansinformasjon på en måte som er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og sikkerhetsstandarder så som PCI DSS.

  Oppringninger til CRC. Samtaler med en CRC vil kunne tas opp på bånd, i samsvar med gjeldende lover, for lokale driftsmessige behov (f.eks. for kvalitetsformål eller opplæringsøyemed) og, i enkelte tilfeller, for å arkivere dokumentasjon på samtykke til direkte markedsføring og profilering. Detaljer for betalingskort blir ikke registrert. Når loven krever det vil du bli informert om slik registrering i begynnelsen av din samtale og du vil ha muligheten til å nekte.

   

  3.    INFORMASJONSKAPSLER/LIGNENDE TEKNOLOGIER, LOGGFILER OG SKJULTE SPORINGSBILDER

  Informasjonskapsler/lignende teknologier. Se vår melding om informasjonskapsel for å få vite hvordan du kan styre dine innstillinger for informasjonskapsler og for detaljert informasjon om de informasjonskapslene vi bruker og for hvilke formål vi bruker dem.

  Loggfiler. Vi samler inn informasjon i form av loggfiler som registrerer nettsidens aktivitet og samler statistikk om dine bla-vaner. Disse posteringene genereres automatisk, og hjelper oss med å feilsøke feil, forbedre ytelser og opprettholde sikkerheten på våre nettsteder.

  Skjulte sporingsbilder. Skjulte sporingsbilder er små strenger av kode som leverer et grafisk bilde på en nettside eller i en e-post med det formål å overføre data tilbake til oss. Den informasjon som samles inn via skjulte sporingsbilder vil kunne inkludere teknisk informasjon så som IP-adresse, samt informasjon om hvordan du reagerer på en e-postkampanje (f.eks. På hvilket tidspunkt e-posten ble åpnet, hvilke lenker du klikker på i e-posten, osv.). Vi vil kunne bruke skjulte sporingsbilder på våre nettsteder eller inkludere dem i e-poster vi sender til deg. Vi bruker informasjon fra skjulte sporingsbilder for mange ulike formål, inkludert men ikke begrenset til, rapportering av nettstedstrafikk, tellinger av unike besøkende, annonsering, e-postrevisjon og -rapportering, og personlig tilpasning.

  4.    HVA DINE PERSONDATA BRUKES TIL

  Følgende avsnitt beskriver de ulike formål som vi samler inn og bruker dine persondata til, og de forskjellige typer av persondata som er samlet inn for hvert enkelt formål. Vennligst merk at ikke alle anvendelsene nedenfor vil være relevante for hvert individ.

  Kundeservice. Vi bruker dine persondata for kundeserviceformål, inkludert for å svare på dine forespørsler. Dette krever typisk bruk av enkelte personlige kontaktopplysninger og informasjon angående grunnen til din forespørsel (f.eks. ordrestatus, tekniske problemer, produktspørsmål/klage, generelle spørsmål, osv.).

  Konkurranser, markedsføring og andre reklametiltak. Med ditt samtykke (når dette kreves) bruker vi dine persondata til å gi deg informasjon om varer eller tjenester (f.eks. markedsføringsmeddelelser eller kampanjer eller reklametiltak). Dette kan gjøres via metoder så som e-post, annonser, SMS, telefonoppringninger og postsendinger så langt dette er tillatte etter gjeldende lover. Noen av våre kampanjer og reklametiltak vil kunne kjøres på tredjeparters nettsteder og/eller sosiale nettverk. Denne bruken av dine persondata er frivillig, hvilket betyr at du kan motsette deg bearbeidingen av dine persondata for dette formål.

  For detaljert informasjon om hvordan du modifiserer dine preferanser om markedsføringsmeddelelser, vennligst se avsnitt 8 og 9 nedenfor. For mer informasjon om våre konkurranser og andre reklametiltak, vennligst se de offisielle reglene eller detaljer som legges ut i forbindelse med hver konkurranse/reklametiltak.

  Sosiale nettverk: Vi bruker sine persondata når du samhandler med utenforstående sosiale nettverksfunksjoner, så som “Liker”-funksjoner for å levere deg annonser og samhandle med deg i sosiale nettverk. Du kan få vite mer om hvordan disse funksjonene fungerer, hvilke profildata vi innhenter om deg, og finne ut hvordan du velger de bort ved å gjennomgå meldingene om personvern for de relevante utenforstående sosiale nettverkene.

  Personlig tilpasning (offline og online). Med ditt samtykke (når det kreves), bruker vi dine persondata (i) til å analyse dine preferanser og vaner, (ii) til å forutse dine behov basert på vår analyse av din profil, (iii) til å forbedre og personlig tilpasse din opplevelse på våre nettsider og apper; for å sikre at innholdet fra våre nettsteder/apper er optimalisert for deg og for din datamaskin eller apparat; og (iv) for å gjøre det mulig for deg å delta i interaktive funksjoner, når du velger å gjøre dette. For eksempel husker vi din innloggings-ID/e-postadresse eller skjermnavn slik at du raskt kan logge inn neste gang du besøker vårt nettsted eller slik at du enkelt gjenfinner de artiklene du tidligere har plassert i handlekurven din. Basert på denne typen informasjon, og med ditt samtykke (når dette kreves), viser vi også ditt spesifikke Nespresso-innhold eller reklamer som er skreddersydd for dine interesser. Bruken av dine persondata er frivillig, hvilket betyr at du kan motsette deg bearbeidingen av dine persondata for dette formål. For detaljert informasjon om hvordan du velger det bort, vennligst se avsnitt 8 nedenfor.

  Ordreoppfyllelse. Vi bruker dine persondata for å behandle og avsende dine bestillinger, informere deg om status for dine bestillinger, korrigere adresser og gjennomføre identitetsverifisering og andre aktiviteter for bedrageriavsløring. Dette involverer bruk av enkelte personlige opplysninger og betalingsinformasjon.

  Andre generelle formål (f.eks. interne søk, analyse, sikkerhet). I samsvar med gjeldende lover bruker vi dine persondata for andre generelle forretningsformål, så som gjennomføring av intern markedsføring og demografiske studier og måling av effektiviteten av annonsekampanjer. Vi forbeholder oss retten til, dersom du skulle ha Club Member-kontoer, å forene disse kontoene til én konto. Vi bruker også dine persondata til å sørge for vår sikkerhet.

  Rettslige grunner eller fusjon/oppkjøp. I tilfelle Nespresso eller deres eiendeler blir ervervet av, eller fusjoneres med, et annet selskap inkludert gjennom konkurs, vil vi kunne dele dine persondata med hvilken som helst av våre rettslige etterfølgere. Vi vil også kunne offentliggjøre dine persondata overfor tredjeparter (i) når gjeldende lov krever det; (ii) som respons til søksmål; (iii) som respons på en anmodning fra en kompetent politimyndighet; (iv) for å beskytte våre rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, eller allmennheten; eller (v) for å håndheve vilkårene i noen avtale eller vilkårene for vårt nettsted.

  5.    OFFENTLIGGJØRING AV DINE PERSONDATA

  I tillegg til Nespresso/Nestlé-enhetene (som forestår Nespresso-drift) nevnt i avsnittene om datakontrollører og kontakter (se avsnitt 11), deler vi dine persondata med følgende typer av tredjepartsorganisasjoner:

  Tjenesteleverandører. Dette er eksterne selskaper som vi bruker til å hjelpe oss å drive vår virksomhet (f.eks. ordreoppfyllelse, betalingsbearbeiding, bedragerioppsporing og identitetsverifisering, gjeldsinnkreving, nettsidedrift, støttetjenester, reklametiltak, nettstedsutvikling, dataanalyse, CRC, osv.). Tjenesteleverandørene, og deres utvalgte medarbeidere, tillates kun å få tilgang til og bruke dine persondata på våre vegne for de spesifikke oppgavene de er bedt om å utføre, basert på våre instruksjoner, og er forpliktet til å holde dine persondata konfidensielle og sikre. Når gjeldende lov krever det, kan du få en liste over de leverandørene som behandler dine persondata (se avsnitt 11 for å kontakte oss).

  Kredittopplysningsbyråer/inkassobyråer. I den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov, er kredittopplysningsbyråer og inkassobyråer eksterne selskaper som vi benytter for å hjelpe oss med å verifisere din kredittverdighet (særlig for bestillinger med faktura) eller for å kreve inn utestående fakturaer.

  Tredjepartsfirmaer som bruker persondata for sine egne markedsføringsformål. Unntatt i situasjoner hvor du har gitt ditt samtykke, vil vi ikke gi lisensiere eller selge dine persondata til tredjepartsfirmaer for deres egne markedsføringsformål.

  Tredjepartsmottakere som bruker persondata av juridiske grunner eller på grunn av fusjon/oppkjøp. Vi vil offentliggjøre dine persondata til tredjeparter av juridiske grunner eller i forbindelse med et oppkjøp eller en fusjon (se avsnitt 4 for detaljer).

  6.    BEVARING AV DINE PERSONDATA

  I samsvar med gjeldende lover vil vi bruke dine persondata så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formål opplysningene ble samlet inn for (som beskrevet i avsnitt 4 ovenfor) eller for å rette oss etter gjeldende lovbestemte krav.

  Persondata som brukes for å gi deg en personlig tilpasset opplevelse (se avsnitt 4 ovenfor for detaljer) vil beholdes så lenge som tillatt av gjeldende lover.

  7.    OFFENTLIGGJØRING, LAGRING OG/ELLER OVERFØRING AV DINE PERSONDATA

  Vi tar i bruk en rekke ulike rimelige tiltak (beskrevet nedenfor) for å holde dine persondata konfidensielle og sikre. Merk deg imidlertid at dette vernet ikke gjelder informasjon som du selv velger å dele i offentlige områder så som sosiale nettverk.

  Personer som kan få tilgang til dine persondata. Dine persondata vil bli behandlet av våre autoriserte medarbeidere, på grunnlag av hva hver enkelt trenger å vite, avhengig av de spesifikke formål som dine persondata er innsamlet for (f.eks. vil våre medarbeidere med ansvar for kundepleie ha tilgang til din kundejournal).Tiltak gjennomført i driftsmiljøer. Vi lagrer dine persondata i driftsmiljøer som tar i bruk rimelige sikkerhetstiltak for å forebygge uautorisert tilgang. Vi følger rimelige standarder for å beskytte persondata. Oversending av informasjon via internett er uheldigvis ikke fullstendig sikker og selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte dine personopplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheten for dataene under oversending gjennom våre nettsteder/apper.

  Tiltak vi forventer at du skal gjennomføre. Det er viktig at du også spiller en rolle i å holde dine persondata sikre og trygge. Når du registrerer deg for en online-konto, må du passe på at du velger et kontopassord som vil være vanskelig for andre å gjette, og avslør aldri ditt passord til noen andre. Du er ansvarlig for å holde dette passordet hemmelig og for enhver bruk av din konto. Hvis du benytter en delt eller offentlig datamaskin, må du aldri velge å la din innloggings-ID/e-postadresse eller passord bli husket og pass på å logge ut av din konto hver gang du forlater datamaskinen. Du bør også benytte deg av de innstillinger eller kontroller for personvern som vi måtte levere til deg i vårt nettsted/app.

  Overføring av dine persondata. Lagringen samt bearbeidingen av dine persondata som beskrevet ovenfor vil kunne kreve at dine persondata blir overført/oversendt til, og/eller lagret på, en destinasjon utenfor ditt bostedland, spesielt Sveits og Luxembourg. Når loven tillater det vil du ved å akseptere vilkårene i denne meldingen anses å godta slik overføring, oversendelse, lagring og/eller bearbeiding. Du godtar også at slike aktiviteter vil kunne finne sted til eller i land som tilbyr et lavere beskyttelsesnivå enn ditt bostedsland.

  8.    TILGANG TIL DINE PERSONDATA

  Tilgang til persondata. Når loven bestemmer det har du, dine arvinger, etterfølgere, representanter og/eller fullmektiger rett til å få tilgang til, gjennomgå og be om en fysisk eller elektronisk kopi av informasjon som innehas om deg. Du vil også kunne ha rett til å be om å få opplyst kilden til dine persondata.

  Disse rettighetene kan utøves ved å kontakte oss via skjema her https://www.contact.nespresso.com/contact-us/no/no, og vedlegge en kopi av din ID eller tilsvarende detaljer (når det kreves av oss og tillates av loven). Hvis forespørselen sendes inn av en annen person enn deg, uten fremleggelse av dokumentasjon for at forespørselen rettmessig fremmes på dine vegne, vil forespørselen bli avvist.

  Vennligst merk deg at alle identifikasjonsopplysninger som leveres til oss kun vil bli behandlet i samsvar med og i det omfang som tillates av gjeldende lover.

  Modifisering og sletting av persondata. Når loven bestemmer det kan du, dine arvinger, etterfølgere, representanter og/eller fullmektiger (i) be om sletting, korrigering eller revisjon av dine persondata; (ii) motsette seg databehandlingen; (iii) begrense bruken og offentliggjøringen av dine persondata; og (iv) tilbakekalle samtykke til hvilke som helst av våre databehandlingsaktiviteter.

  Vennligst merk at under visse omstendigheter kan det være at vi ikke vil være i stand til å slette dine persondata uten også å slette din brukerkonto. Vi vil kunne være forpliktet til å beholde noen av dine persondata etter at du har bedt om sletting, for å oppfylle våre lovbestemte eller kontraktsmessige forpliktelser. Det kan også være at gjeldende lover tillater oss å beholde noen av dine persondata for å tilfredsstille våre forretningsmessige behov.

  Når de er tilgjengelige har våre nettsteder en særskilt tilegnet funksjon som du kan benytte for å gjennomgå og redigere de persondata du har oppgitt. Vennligst merk deg at vi krever at våre registrerte forbrukere verifiserer sin identitet (f.eks. innloggings-ID/e-postadresse, passord) før de kan få tilgang til eller gjøre endringer i sine kontoopplysninger. Dette hjelper til å forhindre uautorisert tilgang til din konto.

  Uansett dette kan du også utøve dine rettigheter ved å kontakte oss via linken https://www.contact.nespresso.com/contact-us/no/no og vedlegge en kopi av din ID eller tilsvarende detaljer (når dette kreves av oss og tillates av loven). Hvis forespørselen sendes inn av en annen person enn deg, uten fremleggelse av dokumentasjon for at forespørselen rettmessig fremmes på dine vegne, vil forespørselen bli avvist.

  Vennligst merk deg at alle identifikasjonsopplysninger som leveres til oss kun vil bli behandlet i samsvar med og i det omfang som tillates av gjeldende lover.

  9.    DINE VALG OM HVORDAN VI BRUKER OG OFFENTLIGGJØR DINE PERSONDATA

  Vi bestreber oss på å gi deg valg angående de persondata du oppgir til oss. De følgende mekanismene gir deg følgende kontroll over dine persondata:

  Informasjonskapsler/lignende teknologier. Du kan innstille din nettleser til å avvise alle eller enkelte nettlesercookies, eller til å varsle deg når informasjonskapsler blir brukt. Vennligst se avsnitt 3 ovenfor.

  Annonsering, markedsføring og reklametiltak. Hvis du ønsker at dine persondata kan brukes av Nespresso til markedsføringen av deres produkter eller tjenester, kan du angi dette gjennom de(n) aktuelle avkryssingsboksen(e) som befinner seg på registreringsskjemaet eller ved å svare på spørsmål som presenteres av våre demonstrasjonsfolk, CRC eller butikkrepresentanter. Hvis du bestemmer deg for at du ikke lenger ønsker å motta slike meldinger, kan du når som helst melde deg av markedsføringsrelaterte meldinger, ved å følge de instruksjoner som gis i hver eneste slik melding. For å melde deg av markedsføringsmeldinger sendt gjennom hvilke som helst medier, inkludert utenforstående sosiale nettverk, kan du når som helst melde deg av ved å logge inn på nettstedene/appene og justere dine brukepreferanser i din kontoprofil ved å fjerne avkryssinger i de aktuelle boksene eller ved å ringe til vår CRC. Vennligst merk deg at selv om du melder deg av markedsføringsmeldinger, vil du fortsatt kunne motta administrative meldinger fra oss, så som ordrebekreftelser eller andre transaksjonsbekreftelser, meldinger om dine kontoaktiviteter (f.eks. kontobekreftelser, passordendringer, osv.), og andre viktige meldinger.

  Personlig tilpasning (offline og online): Når loven krever det, hvis du ønsker at dine persondata skal brukes av Nespresso til å gi deg en personlig tilpasset brukererfaring, kan du indikere dette gjennom de(n) aktuelle avkryssingsboksen(e) som befinner seg på registreringsskjemaet eller ved å svare på spørsmål som presenteres av våre demonstrasjonsfolk, CRC eller butikkrepresentanter. Hvis du bestemmer deg for at du ikke lenger ønsker å få dette, kan du når som helst melde deg av ved å logge inn på nettstedene/appene og justere dine brukerpreferanser i din kontoprofil ved å fjerne avkryssingene i de aktuelle boksene eller ved å ringe vår CRC.

  Interessebasert annonsering. Vi vil kunne inngå partnerskap med annonsenettverk og andre annonseleverandører (“annonseringsleverandører”) som sørger for annonsering på vegne av oss og andre ikke-tilknyttede selskaper på internett.  Noen av disse annonsene vil kunne være spesialtilpasset dine interesser basert på informasjon som er innhentet på Nespresso-nettstedene eller på ikke-tilknyttede nettsteder over tid.  Du kan besøke www.aboutads.info/choices for å få vite mer om denne type annonsering, samt om hvordan du melder deg av interessebasert annonsepraksis fra selskaper som deltar i den Digitale Annonseallianses (“DAA”) selvregulerende program. I tillegg kan du melde deg av denne type annonsering i mobile apper fra selskaper som deltar i DAA sin AppChoices-app ved å laste ned appen fra iOS- eller Android app-butikk.  Du kan også stanse innsamling av presise lokasjonsdata fra et mobilapparat ved å gå inn på apparatets innstillinger for lokasjonstjenester.  Vi slutter opp om DAAs selvreguleringsprinsipper.  Du vil fortsatt motta annonser, men disse annonsene vil kunne være mindre relevante for dine interesser. 

  10. ENDRINGER I VÅR MELDING

  Hvis vi endrer den måten vi håndterer dine persondata, vil vi oppdatere denne meldingen. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i vår praksis og denne meldingen når som helst, vennligst sjekk med jevne mellomrom for å se eventuelle oppdateringer eller endringer i vår melding.

  11. DATAKONTROLLØRER OG KONTAKT

  For å stille spørsmål eller gi kommentarer om denne meldingen og vår personvernpraksis eller fremsette en klage om vår overholdelse av gjeldende personvernlover, vennligst kontakt oss via https://www.contact.nespresso.com/contact-us/no/no eller ring vår CRC: 800 87 600.

  Vi vil erkjenne og undersøke alle klager om den måten vi forvalter persondata på (inkludert en klage om at vi har krenket dine rettigheter etter gjeldende personvernlover).

   

  Datakontrollører

  Ansvarlig for

  Nestlé Nespresso SA (Nestlé Nespresso Ltd)

  Avenue de Rhodanie 40, 1007 Lausanne,

  Sveits

  Alle aktiviteter

  Nestlé Treasury International S.A.

  7, Rue Nicolas Bové

  L-1253 Luxembourg

  Drift av nettsted-/app-relaterte betalingskort.

  Verdt å merke seg: i enkelte begrensede tilfeller kan det være at en annen Nestlé- eller Nespresso-enhet står bak behandlingen av dine betalingskortdetaljer.

  Hvis du foretar et kjøp i butikk eller ringer vår CRC, vil også følgende lokale datakontrollør være involvert:

  Norge

  Nespresso Norway, Division

  AS Nestlé Norge

  P.O. Box 713, Skøyen

  0214 Oslo

   

 • Salgsbetingelser

  GENERELLE SALGSBETINGELSER

  Gjeldende versjon med gyldighet fra 01.01.2017

  1.      INNLEDNING

  Det følgende er underlagt disse generelle salgsbetingelsene («Generelle Salgsbetingelser», «de Generelle Salgsbetingelsene»): Alle bestillinger som enkeltpersoner (omtalt som «du», «deg» eller «kunden») foretar hos Nestlé Nespresso Norge (omtalt som «Nespresso» eller «vi», «oss» eller «vår»), med registrert kontoradresse Hoffsveien 1A, 0275 Oslo, organisasjonsnummer 986 187 391, det være seg i en butikk eller ved fjernbestilling (via telefon, internett eller Nespresso-app), av maskinene som tilbys til private forbrukere så vel som forbruksartikler og tilbehør i Nespresso sitt sortiment.

  Før du benytter deg av Nespresso sin hjemmeside med tilhørende nettsider og/eller foretar en bestilling ber vi deg lese nøye gjennom alle vilkårene i gjeldende Generelle Salgsbetingelser, personvernerklæringen og bruksbetingelsene for Nettsiden, og alle tilleggsbetingelser som kan dukke opp på Nettsiden fra tid til annen, for eksempel i forbindelse med salgsfremstøt og kampanjer.

  Alle bestillinger som foretas hos Nespresso og Nespresso sine datterselskaper skal styres av gjeldende Generelle Salgsbetingelser. Med mindre noe annet er angitt i de gjeldende Generelle Salgsbetingelsene skal de gjelde på bekostning av alle andre betingelser.

  De Generelle Salgsbetingelsene kan bli endret fra tid til annen ved at det publiseres en revidert og datert versjon på Nettsiden. Du oppfordres til å sjekke de Generelle Salgsbetingelsene regelmessig for å holde deg oppdatert om disse endringene. Du er bundet av de Generelle Salgsbetingelsene i det øyeblikket du bestiller Produkter av oss, med mindre loven eller offentlige myndigheter krever at Salgsbetingelsene endres på noen måte. (Dette vil også gjelde bestillinger du tidligere har foretatt.) Du kan benytte deg av retten til å kansellere bestillingen din hvis du ikke er tilfreds med endringer som får betydning for den.

  Du kan lagre og/eller skrive ut en kopi av den elektroniske bestillingsbekreftelsen (som du mottar per e-post) og de Generelle Salgsbetingelsene til eget bruk. 

  Bestillinger som foretas via Nettsiden kan bare leveres til Norge.

  2.       BESTILLINGER

  2.1 Registrering

  For å kunne foreta en bestilling må du oppgi obligatoriske registreringsopplysninger, for eksempel navnet ditt og e-postadressen din, og disse må være gyldige og oppdatert.

  Vi ber deg informere oss om eventuelle adresseendringer og andre endringer ved at du straks oppdaterer personopplysningene dine på Nettsiden, slik at vi kan holde registrene våre oppdatert og ta oss av forespørslene og bestillingene dine.

  2.2 Passord og konfidensialitet

  Når du har fullført registreringsprosedyren på Nettsiden, er det opprettet en unik medlemskonto for deg med brukernavn og passord (en «Brukeridentitet»). Sikkerhet og konfidensialitet er viktig for oss. For å unngå at dataene kompromitteres eller fanges opp av uvedkommende mens du bruker Nettsiden, har vi tatt i bruk TLS-protokollen (Transport Layer Security), som sørger for kryptert og sikker kommunikasjon mellom nettleseren din og serverne våre til enhver tid på våre e-commerce-plattformer, og som et minimum ved pålogging til andre plattformer. Det er ditt ansvar å holde Brukeridentiteten din beskyttet og konfidensiell. Enhver vellykket innlogging som skjer med din Brukeridentitet, enten det er du eller noen andre som faktisk utfører den, vil bli regnet som en handling utført av deg.

  Hvis du kjenner til eller har grunn til å tro at Brukeridentiteten din er stjålet eller misbrukt, eller hvis det oppstår et annet sikkerhetsproblem, ber vi deg umiddelbart gi beskjed til Nespresso om dette ved å ringe kundesenteret vårt på telefonnummer 800 87 600.

   Du oppfordres også til å ta følgende forholdsregler:

  • Når du vil forlate Nettsiden, bør du bruke Logg ut-knappen øverst for å avslutte økten på ordentlig måte.
  • Kontoens brukernavn, passord og brukerrettigheter er utelukkende tiltenkt deg og må ikke overføres til eller deles med andre.

  Dersom Nespresso blir kjent med eller får grunn til å tro at Brukeridentiteten din benyttes av en annen person, vil Nespresso umiddelbart stanse all bruk av kontoen (inklusive behandling av eventuelle transaksjoner fra kontoen).

  2.3 Bestillingsprosess

  • Du kan foreta bestillinger:
  • per telefon: på 800 87 600 (nummeret er gratis når man ringer fra en fasttelefon)
  • via internett: www.Nespresso.com
  • via Nespresso-app

  Nespresso-Produkter bestilles via Nettstedet ved at man klikker på knappen «Legg i handlekurv» og fortsetter til betalingssiden.

  Merk at minste kvantum av kaffekapsler som kan bestilles på Nettstedet vårt, er fem esker eller 50 kapsler.

  Når du har bestilt et eller flere Produkter på Nettsiden, kommer du til en nettside for ordrebekreftelse, der du kan se over bestillingen, velge leveringsmåte og kontrollere sluttsummen.

  Når du har akseptert de Generelle Salgsbetingelsene blir du bedt om å oppgi betalingsopplysningene dine for å fullføre bestillingen.

  Du må aldri oppgi kortopplysningene dine per brev eller faks.

  2.4 Ordrebekreftelse

  Når du har sendt inn og bekreftet bestillingen(e), vil Nespresso bekrefte at bestillingen er mottatt ved å spesifisere detaljene for det eller de bestilte Produktene via e-post.

  Når bestillingen(e) er bekreftet, vil Nespresso kontrollere at det eller de relevante Produktene er på lager. Det vil først opprettes en avtale om salg av Produkter mellom deg og Nespresso når Nespresso bekrefter at hele Produktet / alle Produktene, eller deler av dem, fortsatt er tilgjengelige og er sendt. Avtalen inngås når utsendelsesbekreftelsen sendes. Utsendelsesbekreftelsen fra Nespresso er en kvittering på den bindende avtalen som er inngått mellom deg og Nespresso.

  Salgsavtalen gjelder bare Produkter som er bekreftet ekspedert av oss.

  Så langt loven tillater det har Nespresso når som helst rett til å avvise, kansellere eller heve en bestilling av en hvilken som helst saklig grunn. Vi kan for eksempel avvise en bestilling dersom et Produkt blir helt eller delvis utilgjengelig etter at bestillingen er utført. I så fall vil du bli informert om at deler av bestillingen vil bli levert, eller at bestillingen er blitt kansellert. Hvis du allerede har betalt for et eller flere Produkter, eller for deler av dem, vil vi betale deg tilbake pengene for de aktuelle Produktene, med eventuelle leveringskostnader, så snart som mulig. Nespresso kan også komme til å avvise en bestilling hvis det foreligger et tvistemål angående betalingen av tidligere bestillinger, eller hvis det forekommer uvanlige bestillinger eller bestillinger Nespresso mistenker ikke er foretatt i god tro.

  2.5 Priser

  Beløpene som skal betales for de artiklene du bestiller, vises på Nettsiden på den datoen du foretar bestillingen og inkluderer merverdiavgift.

  Eventuelle leveringskostnader vil bli belastet etter de prisene som er oppgitt på Nettsiden på den datoen du foretar bestillingen, og beregnes i forhold til leveringsmetoden du velger. Du vil bli informert om leveringsgebyret for bestillingen ved utsjekking og før du sender inn bestillingen.

  Prisen for et Produkt og leveringskostnadene som vises på Nettsiden, og som blir oppgitt på bestillingsbekreftelsen din, vil normalt bli fulgt.

  Nespresso forbeholder seg retten til å endre priser på Produktene sine for fremtiden. Prisendringene vil ikke gjelde bestillinger Nespresso allerede har bekreftet.

  2.6 Betaling

  Betaling skal skje med en av de metodene du valgte i utsjekkingsprosedyren. Du kan betale med bankkort eller faktura via e-post. Betalingen må inneholde en spesifisering av kundenummer og/eller fakturanummer.

  Av sikkerhetshensyn blir kortopplysningene dine kryptert under all kommunikasjon med oss. Avhengig av betalingsleverandøren kan en betaling med kredittkort kreve autorisering eller gjennomføres over flere trinn. Hvis Nespresso ikke mottar slik autorisasjon, forbeholder Nespresso seg retten til å kansellere bestillingen.

  Dataene som registreres av betalingssystemet vårt, utgjør en fullverdig bekreftelse av de økonomiske transaksjonene.

  3.       LEVERANSER

  3.1 Levering

  Alle bestillinger som bekreftes av Nespresso, vil bli levert til den leveringsadressen du spesifiserte da du foretok bestillingen.

  Nespresso og/eller selskaper som er autorisert av Nespresso kan komme til å kontakte deg per SMS, telefon og/eller e-post med informasjon om bestillingen og leveringen av den.

  Nespresso vil gjøre sitt beste for å gjennomføre standardleveringer (avhengig av lagerbeholdning, og etter mottak av disponible midler) innen en til tre virkedager og senest etter 30 dager. Dersom leveransen ikke har funnet sted innenfor ovennevnte frist, bør du kontakte Nespresso for å bli enig om en ny leveringsfrist for Produktene, eller for å gi beskjed til Nespresso om at du kansellerer bestillingen.

  Nespresso bestreber seg på å ha tilstrekkelig av Produktene på lager for å kunne levere dem i tide. Det kan imidlertid være at beholdningen av enkelte Produkter viser seg ikke å være stor nok til å dekke alle leveranser til rett tid. I så fall innrømmer du Nespresso rett til å gjennomføre delleveringer eller utsette leveransen. Bestilling av Produkter som bare er tilgjengelige i begrensede kvanta (f.eks. såkalte Limited Editions, «begrensede opplag») vil bare aksepteres så langt lageret rekker.

  3.2 Overføring av eiendom og risiko

  De leverte Nespresso-Produktene forblir vår eiendom helt til du har betalt alle avtalefestede beløp i sin helhet, herunder alle kostnader som er spesifisert i bestillingsbekreftelsen.

  All risiko for tap eller skader på Produktene skal overføres til deg i det du (eller personer som opptrer på dine vegne) mottar leveransen.

  3.3 Produktverifisering

  På leveringstidspunktet bes du bekrefte at du mottar det antall artikler som er angitt på leveringsbekreftelsen, og at Produktene er intakte, uskadet, tørre og uendret.

  Hvis du oppdager skader eller at noen av artiklene mangler, må du varsle kundesenteret vårt innen rimelig tid etter at du oppdager skaden eller den manglende artikkelen, og ikke senere enn to måneder. I så fall vil Nespresso skaffe deg identiske erstatningsprodukter.

  Dette påvirker ikke dine juridiske rettigheter i henhold til garantien, som er spesifisert i Artikkel 4.5 i de Generelle Salgsbetingelsene.

  4.       RETURER OG ETTERSALG

  4.1 Kanselleringer

  Hvis du kansellerer bestillingen før du har mottatt Produktet/Produktene, har du rett til å avvise leveringen av det/dem. Vi vil betale tilbake hele beløpet innen 14 dager når du har varslet oss om at du kansellerer bestillingen.

  4.2 Angrerett

  Du kan også bestemme deg for å returnere bestillingen når som helst, fra bestillingsdatoen og frem til og med 14 dager etter at Produktet/Produktene er mottatt. Da må du fylle ut angreskjemaet, som du finner her, eller ringe kundesenteret vårt på telefon 800 87 600.

  Når du har varslet oss om at du akter å returnere Produktet/Produktene, har du 14 dager på deg til å returnere det/dem til oss, i samsvar med returreglene som er spesifisert i Artikkel 4.4 i de Generelle Salgsbetingelsene.

  Du er ansvarlig for eventuelle verditap du måtte påføre Produktene ved å håndtere dem på måter som ikke er nødvendige for å fastslå Produktenes tilstand, egenskaper og funksjon.

  4.3 Følger av å benytte angrerett

  Hvis du benytter deg av angreretten, vil vi tilbakeføre alle beløp vi har mottatt av deg, inklusive for leveringskostnader, uten unødig forsinkelse og i alle tilfeller innen 14 dager etter at vi har fått tilbake Produktene, eller 14 dager etter at du har forelagt en kvittering på at Produktene er returnert, avhengig av hva som inntreffer først. Vi vil foreta en slik tilbakebetaling med samme betalingsmåte som du brukte for den første transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har gått med på noe annet. Du vil uansett ikke pådra deg noe gebyr som følge av en slik tilbakebetaling.

  4.4 Returregler

  Når du returnerer Produktet/Produktene, må du returnere dem til oss ubeskadiget og ubrukt, for egen regning, innen 14 dager etter at du har informert oss om at du akter å returnere artikkelen. Du kan slippe å returnere Produktene for egen regning hvis du ringer kundesenteret vårt på telefonnummer 800 87 600 og ber om en etikett for gratis retur.

  Så langt det er mulig og praktisk bør Produktene returneres i sin opprinnelige tilstand og i originalemballasjen. Du skal sende tilbake Produktene, eller returnere dem til utsalgsstedet uten opphold, og ikke under noen omstendighet senere enn 14 dager fra den datoen da du gir oss beskjed om at du trekker deg fra avtalen. Så langt det er praktisk mulig, og for å kunne behandle anmodningen din på rett måte, bør Produktene returneres sammen med fakturaen og returblanketten. Tidsfristen overholdes hvis du sender tilbake Produktene før de 14 dagene er omme.

  4.5 Garantier

  Maskinene dekkes av produsentens garanti i samsvar med betingelsene som oppgis på kjøpstidspunktet, skjønt uten at det går ut over dine juridiske rettigheter i henhold til gjeldende nasjonale lover, inklusive, men ikke begrenset til forbrukerens krav som følge av mangler ved Produktet i kapittel 6 i den norske forbrukerkjøpsloven, som gir enhver forbruker følgende rettigheter:

  - Du må gi Nespresso beskjed om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon) innen rimelig tid og ikke senere enn to år fra leveringsdatoen; denne perioden kan forlenges til fem år dersom Produktet er laget for å holde vesentlig lenger – se paragraf 27 i forbrukerkjøpsloven

  - Du kan velge mellom å få reparert eller erstattet varen, i henhold til kostnadsbetingelsene som er nedfelt i paragraf 29 og 30 i forbrukerkjøpsloven

  - Du kan bli fritatt fra kravet om å fremlegge bevis for at det foreligger mangler på varen i løpet av seks måneder fra Produktet er levert; se paragraf 18 i forbrukerkjøpsloven.

  Bestemmelsene i dette avsnittet erstatter ikke rettighetene du har i garantien mot skjulte feil i paragraf 18 og 27 og i henhold til angrerettlovens paragraf 20.

  Se i produktdokumentasjonen for detaljert informasjon om produsentens garanti, som ikke setter til side noen av dine obligatoriske juridiske rettigheter.

  4.6 Ettersalgstjenester

  Du er selv ansvarlig for standardisert vedlikehold og rengjøring av maskinen. Gitt maskinens tekniske egenskaper, og av hensyn til sikkerheten, må reparasjoner bare utføres av produsentens servicepersonale, i samsvar med betingelsene som gjelder hver enkelt maskin. Produsenten og Nespresso skal fritas fra ethvert erstatningsansvar som måtte følge av en modifisering, reparasjon, tilføyelse og/eller utskifting av reservedeler på maskinen som gjøres av noen andre enn serviceavdelingens personale.

  Hvis du støter på problemer eller lurer på noe angående maskinens funksjoner, vedlikehold eller ettersalgstjenester, kan du kontakte vårt kundesenter på tlf. 800 87 600 for å få råd og hjelp.

  Hvis det er et mer komplisert problem, vil Nespresso hente maskinen din på et avtalt tidspunkt, ordne med en lånemaskin og levere tilbake maskinen din på valgte adresse når den er reparert.

  5.       ANSVARSBEGRENSNINGER

  Fotografier og tekster som illustrerer og beskriver Produktene på dette Nettstedet, er ikke en del av avtalen og tilveiebringes bare i informasjonsøyemed. Nespresso er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller unnlatelser i fotografiene eller tekstene som er presentert på Nettstedet.

  Uten at det begrenser disse Generelle Salgsbetingelsenes gyldighetsområde, og i den utstrekning det er tillatt ved gjeldende lov, skal ingen krav, det være seg i forbindelse med leverte eller ikke leverte Produkter eller på annen måte, utgjøre et større beløp enn kjøpsprisen for de Produktene det reklameres på. Nespresso vil ikke i noen tilfeller være ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader eller for følgeskader av noe slag (selv ikke om tilsynekomsten av en slik skade var kjent eller kunne ha vært kjent av Nespresso) som kan oppstå i forbindelse med dets Produkter, med bruk eller salg av Produktene, eller med dette Nettstedet.

  Vi fraskriver oss uttrykkelig alt ansvar for tap eller skade du måtte pådra deg som følge av at du bryter disse Generelle Salgsbetingelsene. Vi leverer Produktene bare for personlig og privat bruk, og du samtykker i at du ikke skal bruke Produktene til kommersielle eller forretningsmessige formål eller for gjensalg. Vi har intet ansvar overfor deg for tap av fortjeneste, virksomhet eller forretningsmuligheter, eller for virksomhetsavbrudd.

  Ingenting i disse Generelle Salgsbetingelsene utelukker eller begrenser vårt ansvar for: (i) dødsfall eller personskader som skyldes vår forsømmelse; (ii) bedrageri eller falsk fremstilling; (iii) defekte Produkter eller (iv) alle forhold som det vil være ulovlig av oss å begrense, eller prøve å begrense, vårt ansvar for.

  6.       FORCE MAJEURE

  Nespresso vil ta i bruk alle rimelige tiltak for å oppfylle sine forpliktelser. Nespresso kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende leveranser som skyldes omstendigheter vi ikke med rimelighet kan sies å ha kontroll over (såkalt «force majeure»). Slike omstendigheter inkluderer, men er ikke begrenset til streik og streikeaksjoner om arrangeres av tredjeparter, sivil uro, opptøyer, naturkatastrofer eller noe annet som gjør det upraktisk eller umulig å fremstille, transportere eller levere Produktene våre.

  Dersom det oppstår en forsinkelse som følge av force majeure, skal Nespresso sine forpliktelser utsettes så lenge hendelsen finner sted. Nespresso vil oppfylle sine forpliktelser så snart det med rimelighet er mulig og forbeholder seg retten til å fordele eventuelle resterende Produkter på en rimelig og rettferdig måte.

  Dersom vi ikke klarer å oppfylle forpliktelsene våre på grunn av en slik hendelse, kan du velge å heve avtalen. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å heve avtalen. Du vil måtte returnere (på vår regning) alle relevante Produkter du allerede har mottatt, så vil vi godtgjøre deg for den prisen du har betalt, inklusive leveringsomkostningene.

  7.       LOV OG RETT

  Gjeldende Generelle Salgsbetingelser og ditt kjøp av Produkter fra Nespresso skal styres av og tolkes i samsvar med Norges lover, uten at man behøver å benytte seg av bestemmelsene om lovkonflikter.

  Enhver tvist og ethvert krav som oppstår av eller i forbindelse med de Generelle Salgsbetingelsene eller ditt kjøp av Produkter fra Nespresso (herunder tvister og krav utenfor avtalen), skal underlegges norske domstoler.

 • Nespresso internasjonale hovedregler for konkurranser og kampanjer

  1. Formål og anvendelsesområde

  1.1 Nestlé Nespresso SA, Avenue de Rhodanie 40, 1007 Lausanne, Sveits («Nespresso») er kampanjeleder og arrangør av konkurranser, leker eller kampanjeinitiativer («Kampanjer») som skal dekkes av disse Hovedreglene, med mindre det er spesifisert noe annet. 

  1.2 Disse reglene og betingelsene («Hovedreglene») skal dekke alle Kampanjer som arrangeres av Nespresso på internasjonalt grunnlag, og som offentliggjøres eller distribueres via Nespressos internettsted/er på www.Nespresso.com eller andre webområder eller nettsteder, sider eller eiendommer som opprettes eller administreres av Nespresso (samlet omtalt som «Webområder»). 

  1.3 Hver Kampanje skal inneholde disse Hovedreglene og skal følges av et tilleggsdokument som redegjør for den konkrete mekanismen og reglene som gjelder for den aktuelle Kampanjen («Spesifikke regler»). Dersom det skulle oppstå en konflikt mellom Hovedreglene og de Spesifikke reglene som er offentliggjort for en bestemt Kampanje, skal de Spesifikke reglene ha forrang.

  1.4 Disse Hovedreglene skal ikke gjelde andre kampanjer som arrangeres av Nespresso sine datterselskaper eller tilknyttede enheter, da disse skal dekkes av gjeldende lokale regler og bestemmelser.

  2. Deltakere

  2.1 Ved å sende inn et bidrag eller delta i en Kampanje vil deltakerne bekrefte at de forstår og aksepterer disse Hovedreglene og eventuelle Spesifikke regler.

  2.2 Kampanjene vil kanskje ikke være tilgjengelige i alle land. Nespresso forbeholder seg retten til å begrense en Kampanje til deltakere som er bosatt i bestemte områder, eller på annen måte begrense deltakelsen som angitt i de aktuelle Spesifikke reglene.  Deltakelse skal automatisk oppheves i et område der det ikke vil være lovlig å gjennomføre en bestemt Kampanje. 

  2.3 Deltakerne kan bli avkrevd et rettighetsbevis for å få lov til å delta i en Kampanje eller motta en premie. Med mindre det er angitt noe annet i de Spesifikke reglene, må deltakere under 18 år innhente samtykke fra sine foreldre eller foresatte for å kunne delta eller gjøre krav på en premie, og fremskaffe dette når de blir bedt om det.

  2.4 I alle tilfeller vil personer som er ansatt i Nespresso eller selskaper tilknyttet Nespresso, og deres nærmeste slektninger så vel som deres representanter eller personer som har en profesjonell tilknytning til en Kampanje, ikke ha lov til å delta.

  3. Bidrag

  3.1 Deltakelse i Kampanjene er gratis og forutsetter ikke kjøp av noe slag.

  3.2 Bidrag må sendes inn på den måten og innen den fristen (dato og klokkeslett) som er oppgitt i de Spesifikke reglene. Nespresso kan komme til å diskvalifisere et hvilket som helst bidrag som er ufullstendig, eller som ikke fullt ut overholder disse Reglene.

  3.3 En og samme person kan bare levere inn ett bidrag med mindre noe annet er uttrykkelig tillatt i de Spesifikke reglene. Hvis det forekommer flere bidrag for eller på vegne av en person, vil alle bidragene fra vedkommende bli diskvalifisert. Bidrag som kommer fra representanter, tredjeparter eller organiserte grupper, eller som genereres automatisk av en datamaskin, vil ikke bli godtatt.

  3.4 Det vil ikke bli utstedt bekreftelser for innsendte bidrag. Nespresso påtar seg ikke ansvar for bidrag som går tapt, skades eller forsinkes som følge av feil i postgang eller andre forsendelser, eller som skyldes feil i nettverk, maskinvare eller programvare. En sendingsbekreftelse vil ikke bli godtatt som mottaksbekreftelse.

  3.5 Bidrag som er vulgære, støtende, upassende, ærekrenkende eller på annen måte upassende for generell offentlig kommunikasjon, eller som skildrer eller oppfordrer til ulovlige aktiviteter, vil automatisk bli diskvalifisert.

  3.6 Deltakerne skal ha en generell forpliktelse til å være ærlige og opptre med rimelighet i forbindelse med en hvilken som helst Kampanje.

  3.7 Et brudd på Hovedreglene eller de Spesifikke reglene vil gjøre bidraget til en deltaker ugyldig. Dersom et regelbrudd oppdages etter at en premie er blitt tildelt, kan Nespresso kreve at premien blir levert tilbake. Nespresso kan etter eget forgodtbefinnende offentliggjøre bakgrunnen for et slik regelbrudd, herunder identiteten til den aktuelle deltakeren.

  4. Premier

  4.1 Premiene er som beskrevet i de Spesifikke reglene og vil, med mindre det motsatte er uttrykkelig angitt, ikke inkludere eventuelle gebyrer, skatt på gevinst, utgifter eller tilleggsartikler, da disse skal være premievinnerens ansvar alene. 

  4.2 Det vil bli publisert en liste over vinnerne på Webområdet/Webområdene. Alle avgjørelser som Nespresso treffer, er endelige, bindende og ikke gjenstand for diskusjon eller klage. Nespresso vil underrette vinnerne per e-post med den e-postadressen som er oppgitt sammen med bidraget, men er ikke ansvarlig for sviktende kommunikasjon eller feil, uansett hvordan dette må ha oppstått. 

  4.3 De Spesifikke reglene kan inneholde en tidsbegrensning eller bestemt prosedyre for hvordan man gjør krav på eller mottar en premie. Hvis det ikke blir gjort krav på premien innen fristen eller på den måten som er spesifisert, vil eventuelle krav på premien anses som ugyldige, og Nespresso kan komme til å tilby premien på nytt.  

  4.4 Hvis en potensiell vinner ikke kan bli kontaktet av en eller annen grunn eller ikke er villig til eller i stand til å ta imot en premie, kan Nespresso velge ut en annen vinner og tilby premien til denne uten på noen måte å stå ansvarlig overfor den første vinneren. 

  4.5 Premier kan ikke overdras eller selges videre, og de kan ikke løses inn i kontanter eller andre midler. Premiene tilbys med forbehold om tilgjengelighet, og Nespresso forbeholder seg retten til når som helst å bytte ut premiene med premier av tilsvarende eller høyere verdi.

  4.6 I tillegg er alle premier som består av reiser eller ferier, underlagt følgende betingelser:

  (a) Nespresso har myndighet til å velge en egnet og effektiv reisemåte og reisetidspunkt. Reiser tilbys med forbehold om tilgjengelighet og må gjennomføres på de angitte datoene. Kan medføre ytterligere begrensninger.

  (b) Det er vinnernes ansvar selv å ordne seg slik at de kan motta den tilbudte premien; hvis ikke, kan premien bli holdt tilbake og tildelt en annen deltaker. 

  (c) Reisens faktiske verdi er avhengig av dato, klokkeslett, reisemål og den mest effektive transportmåten som er tilgjengelig. Nespresso vil dekke de faktiske reisekostnadene, og man kan ikke kreve eller få betalt for monetære avvik hvis det skulle oppstå et avvik mellom de faktiske kostnadene og eventuelle oppgitte eller omtrentlige verdier.

  (d) Vinnerne er selv ansvarlige for alle utgifter av privat eller annen karakter som ikke er spesifisert i premiebeskrivelsen (f.eks. lommepenger, bruk av minibar, klesvask, telefoni, betalings-TV, forsikring og andre utgifter).

  (e) Vinnerne er ansvarlige for å innhente og fremskaffe alle nødvendige reisedokumenter, herunder visum, pass, vaksinekort eller helsesertifikater eller andre dokumenter som er nødvendige for utenlandsreiser og/eller det reisemålet som utgjør premien.

  (f) Nespresso er ikke erstatningsansvarlig dersom en eller flere vinnere av en eller annen grunn ikke er i stand til å løse inn en premie.

  5. Personopplysninger

  5.1 Nespresso kan kreve at deltakerne oppgir personopplysningene sine for å få lov til å sende inn bidrag eller delta i Kampanjen. Dette inkluderer fullt navn, postnummer og bostedsland, e-postadresse, telefonnummer (valgfritt) og alder (eller en bekreftelse på at deltakeren er fylt 18 år). Deltakerne kan også bli avkrevd andre opplysninger.

  5.2 Ved å delta i Kampanjen garanterer Deltakerne at alle opplysningene er riktige, oppdatert og fullstendige på det tidspunktet da bidraget sendes inn. Deltakerne er alene ansvarlige for at personopplysningene er nøyaktige, og for å informere Nespresso om eventuelle endringer. Nespresso har intet ansvar for feilaktige kontaktopplysninger. 

  5.3 Alle personopplysninger som Deltakerne oppgir, eller som mottas av Nespresso, vil bli lagret, behandlet og håndtert i samsvar med sveitsiske lover om personvern (1992 LPD 235.1 og 1993 OLPD 235.11 med eventuelle endringer) og Nespressos offentliggjorte Personvernerklæring, som er tilgjengelig på www.nespresso.com. Ved å godta disse Reglene vil deltakerne også godta betingelsene i Personvernerklæringen, som de bør lese før de sender inn et bidrag.

  5.4 Dersom en Kampanje forutsetter eller oppfordrer Deltakerne, enten det er til fordel for dem selv eller ikke, til å viderebefordre eller kommunisere («videresende») Kampanjen til andre personer, eller hvis Deltakerne selv ønsker å videresende Kampanjen til andre, gjelder følgende regler:

  (a) Deltakerne kan videresende detaljer om eller på annen måte invitere eller oppfordre andre personer til å delta i Kampanjen per e-post («Invitasjon»), enten direkte eller via Nespresso sitt Webområde, eller med andre tekniske hjelpemidler som et ledd i Kampanjen, underforstått at Nespresso bare videresender Invitasjonen og ikke er ansvarlig overfor dens mottaker eller innhold.

  (b) I alle tilfeller vil Deltakeren være fullt ut ansvarlig for valget og kunngjøringen til de personene det blir sendt en slik Invitasjon til, og må innhente vedkommendes samtykke til dette på forhånd.

  (c) Alle Invitasjoner skal navngi Deltakeren som avsender, ikke Nespresso.

  (d) Nespresso vil ikke videresende mer enn fem Invitasjoner, og Deltakerne må respektere denne begrensningen. 

  (e) E-postadresser må være gyldige og unike. Deltakerne må ikke videresende Invitasjoner til personer som ikke har gitt samtykke til det, eller oppgi fiktive venner eller bekjente til sin egen fordel eller gevinst.

  5.5 Premievinnerne går med på å delta i en rimelig grad av offentliggjøring som kreves av Nespresso, og samtykker i at Nespresso eller selskaper tilknyttet Nespresso i den forbindelse bruker deres navn, portrett og/eller bilde uten videre kompensasjon.

  6. Åndsverk

  6.1 Alle varemerker, logoer og annet materiale eller innhold som har forbindelse med Kampanjen, tilhører utelukkende Nespresso og kan ikke lastes ned, kopieres, lagres, modifiseres eller på annen måte distribueres eller brukes til noe annet formål enn som forespeilet i Hovedreglene og de Spesifikke reglene.

  6.2 Alle innsendte bidrag og alt materiale som opprettes i forbindelse med et bidrag, skal tilhøre Nespresso. Ved å sende inn et bidrag vil hver deltaker derfor overføre all verdensomspennende opphavsrett og alle andre åndsverksrettigheter og lignende rettigheter for bidraget til Nespresso, inklusive og uten begrensninger alle rettigheter til å kopiere, kommunisere, distribuere, tilpasse, modifisere, bruke eller utnytte arbeidet på noen som helst måte. Deltakerne bekrefter at de ikke har inngått noen avtale med tredjeparter som kan komme i veien for Nespresso sin rett til å bruke bidraget deres, og går med på å treffe alle tiltak og skrive under på all dokumentasjon som kan være nødvendig for å beskytte og/eller bruke slike rettigheter.

  6.3 I tilfelle en Kampanje forutsetter en komposisjon eller innsending av tekst, bilder, videoer eller andre medier, skal hver deltaker garantere at bidraget er deres originale verk og ikke gjør bruk av eller krenker noen andre personers åndsverksrettigheter eller andre rettigheter.  Enhver person hvis bilde benyttes i et bidrag, må ha gitt sitt uttrykkelige samtykke (eventuelt via foresatte hvis vedkommende er under 18 år) til at bildet tas med og brukes. Deltakerne er selv fullt ut ansvarlige for eventuelle krav fra en tredjeperson i forbindelse med bidragene deres. 

  6.4 Nespresso er ikke forpliktet til å bruke noen av bidragene, heller ikke bidrag som vinner. Deltakerne har ikke krav på noen kompensasjon eller kreditt for bruken av et bidrag ut over det som er beskrevet i disse Reglene eller som er påkrevd ved lov.

  7. Generelt

  7.1 Nespresso forbeholder seg retten til å endre eller avbryte en Kampanje dersom det oppstår uventede forhold, eller fra tid til annen å endre eller oppdatere disse Hovedreglene og eventuelle Spesifikke regler. Nespresso vil offentliggjøre alle endrede eller oppdaterte Regler på webområdene sine, og de skal deretter gjelde alle eksisterende og fremtidige bidrag. Dersom en deltaker ikke godtar en slik endring, skal den eneste kompensasjonen være å trekke tilbake bidraget deres fra Kampanjen.

  7.2 Med forbehold om eventuelle obligatoriske juridiske krav skal Nespresso sine avgjørelser i forbindelse med disse Hovedreglene og de Spesifikke reglene som måtte gjelde en Kampanje, være endelige, og det vil ikke innledes noen korrespondanse eller diskusjoner om saken.

  7.3 Disse Hovedreglene offentliggjøres på engelsk og på følgende offisielle sveitsiske språk: fransk, tysk og italiensk. Nespresso kan, uten å forplikte seg til det, tilveiebringe oversettelser på flere lokale språk som en ikke-bindende hjelp til Deltakerne.     

  7.4 Disse Hovedreglene og eventuelle Spesifikke regler som utgis av Nespresso, er underlagt sveitsiske lover. Eventuelle konflikter som ikke først kan løses i minnelighet, skal utelukkende sendes videre til domstolene i den sveitsiske kantonen Vaud.

  2010

  NESTLE Nespresso LTD.

   
 • Organisasjonsinformasjon

  AS Nestlé Norge
  Divisjon Nespresso 
  Organisasjonsnummer: 814 576 612
  VAT-Nummer: 986 187 391

 • Kontakt oss på

 • Telefon

  • Mandag til fredag kl. 8.00 til 18.00

   21 89 75 00

  •  
 • E-postadresse Kontakt oss for tilbud
  • Post   
  • Nespresso Norge
   Postboks 713
   0214 Oslo
 •