U bent verbonden met de Nespresso NL-website. Als u uw levering in een ander land wilt ontvangen, volgt u deze link.

 • Caps Lock ingeschakeld

 • Registreren

Juridische bepalingen

 • Gebruiksvoorwaarden

  Voor klanten en distributeurs van Nespresso PROFESSIONAL

   

  1. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden
  1.1. Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor de relaties tussen de Zwitserse onderneming NestlÈ Nespresso ("" Nespresso "") en de gebruikers van de services die op deze website beschikbaar worden gesteld aan klanten en distributeurs van Nespresso PROFESSIONAL. De huidige voorwaarden gelden voor elke gebruiker.
  1.2. Door zich te registreren en te klikken op het pictogram ""Ik accepteer deze voorwaarden"" erkent de gebruiker dat deze de huidige voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard en dat deze de intentie heeft zich hieraan te houden
  1.3. In geval van niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden behoudt Nespresso zich het recht voor, zonder enige schadevergoeding en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot een deel van of alle services die op deze website beschikbaar worden gesteld, in de toekomst te beëindigen en/of de toegang daartoe te weigeren, onverminderd de verschillende oorzaken van beroep op de wet of in de overeenkomst die het zou kunnen nastreven.

   

  2. Omschrijving van de services
  2.1. Nespresso is de fabrikant van de Nespresso PROFESSIONAL-producten, een lijn rond een uitzonderlijk koffie en bestemd voor ondernemingen en vrije beroepen. Via de huidige website bemiddelt Nespresso en brengt distributeurs en klanten van Nespresso PROFESSIONAL in contact met elkaar.
  2.2. Door middel van de huidige website krijgen de Nespresso PROFESSIONAL-klanten met name de mogelijkheid om een proefplaatsing te vragen of om Nespresso PROFESSIONAL-producten te bestellen.
  2.3. Elk verzoek om een proefplaatsing of bestelling via de huidige website zal door Nespresso worden doorgestuurd naar de distributeur van de klant. De distributeur zal de ontvangst van het verzoek of de bestelling bevestigen en deze zonder vertraging bevestigen door de klant onmiddellijk een e-mailbevestiging te sturen.
  2.4. Klanten van distributeurs met een eigen website worden door Nespresso automatisch doorgestuurd wanneer ze in eerste instantie verbinding maken met de huidige website.
  2.5. Nespresso is geen partij bij de proefplaatsing of het verkoopcontract dat via de huidige website tussen de distributeur is afgesloten. De rol van Nespresso is beperkt tot die van een eenvoudige bemiddelaar die een platform ter beschikking stelt om de commerciële uitwisselingen tussen klanten en distributeurs van Nespresso PROFESSIONAL te vergemakkelijken. Nespresso kan bijgevolg niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verplichtingen van zowel de distributeur als de opdrachtgever, met name met betrekking tot de prijzen, levering, facturatie of betaling voor de producten.

   

  3. Verplichting om zich te registreren
  3.1. Registratie voor de services die op deze website worden aangeboden door Nespresso is gratis en betekent de aanvaarding van de deze gebruiksvoorwaarden.
  3.2. Voor het gebruik van de services die worden aangeboden door Nespresso, moet de gebruiker het registratieformulier invullen. De gebruiker verbindt zich ertoe om accurate en volledige informatie te verstrekken en deze zo snel mogelijk bij te werken.
  3.3. Zodra alle registratieformaliteiten zijn afgerond, wijst Nespresso een persoonlijk wachtwoord toe aan de gebruiker, zodat deze toegang heeft tot de website en de services die erop worden aangeboden.
  3.4. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De gebruiker verbindt zich ertoe zijn wachtwoord niet aan een andere partij bekend te maken. De gebruiker is, volgens de deze gebruiksvoorwaarden en de wet, verantwoordelijk voor de handelingen en oogmerken van elke persoon die zijn wachtwoord gebruikt, zelfs als dat gebeurt zonder dat de gebruiker daar kennis van heeft. De gebruiker verbindt zich ertoe om ongeautoriseerd gebruik van zijn wachtwoord zo snel mogelijk aan Nespresso te melden.

   

  4. Proefplaatsingen en verkoopvoorwaarden
  4.1. De voorwaarden voor een proefplaatsing van een Nespresso PROFESSIONAL-machine zijn de voorwaarden die worden toegepast door en zijn overeengekomen met de distributeur.
  4.2. De prijzen en andere verkoopvoorwaarden voor de bestellingen die door middel van de huidige website zijn geplaatst zijn de prijzen en andere verkoopvoorwaarden die vooraf en vrij tussen de opdrachtgever en de leverancier zijn overeengekomen. Het feit dat de bestelling werd geplaatst met behulp van deze website wijzigt op geen enkele wijze dergelijke verkoopvoorwaarden.
  4.3. Alle weergegeven prijzen op de huidige website worden enkel vermeld voor algemene informatiedoeleinden. De geldende prijzen voor een bestelling die is geplaatst via deze website zijn vooraf en vrij overeengekomen tussen de klant en de distributeur.
  4.4. Aangezien Nespresso zich niet mengt in de proefplaatsing, het sluiten van de verkoop, de levering, de facturatie of de betaling, kan Nespresso in geen geval worden beschouwd als zijnde verantwoordelijk in geval van onenigheid, fouten, niet-uitvoering of conflicten die kunnen ontstaan tussen de klant en de distributeur.

   

  5. Garanties
  5.1. U gebruikt en bladert op deze website op eigen risico en gevaar. U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk de exclusieve beschikkingen hieronder.
  5.2. DE SERVICES EN ALLES WAT U VINDT OP DE HUIDIGE WEBSITE WORDEN AAN U GELEVERD ""AS IS"", IN FUNCTIE VAN HUN BESCHIKBAARHEID EN ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE VORM VAN GARANTIE, ONDER ANDERE DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
  5.3. Nespresso GEEFT GEEN GARANTIE DAT DEZE WEBSITE EN DE SERVICES DIE ER BESCHIKBAAR OP WORDEN GESTELD, OVEREENKOMEN MET UW VERWACHTINGEN, NIET WORDEN ONDERBROKEN, ACTUEEL, VEILIG EN VRIJ VAN FOUTEN ZIJN.
  5.4. ALLE MATERIAAL DAT WORDT GEDOWNLOAD OF OP ANDERE WIJZE WORDT VERKREGEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE SERVICES DIE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD, IS OP EIGEN RISICO EN GEVAAR. Nespresso is niet aansprakelijk voor enige schade die of virus dat van invloed is op uw computerapparatuur als gevolg van uw gebruik, toegang tot of het downloaden van materiaal van deze website.
  5.5. Elk advies of informatie, of dit nu mondeling of schriftelijk wordt gegeven, van Nespresso of tijdens het gebruik van de services die beschikbaar worden gesteld op deze website, geeft geen aanleiding tot enige garantie die niet uitdrukkelijk is voorzien in de deze gebruiksvoorwaarden.

   

  6. Beperking van aansprakelijkheid
  6.1. U erkent en accepteert, voor zover toegestaan door de toepasselijke regelgeving, dat Nespresso niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige directe, indirecte of gevolgschade, eventuele schade aan reputatie, kosten, verliezen, afname van omzet of winst of verplichtingen van welke aard dan ook (zelfs als het optreden van dergelijke schade bekend was of bekend had kunnen zijn bij Nespresso), die kan voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid om de website of de services die er beschikbaar op worden gesteld, te gebruiken.
  6.2. De gebruiker accepteert dat deze Nespresso, haar gelieerde ondernemingen, directie, agenten en medewerkers ontslaat, ontheft en vrijwaart van alle aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van haar website, ongeacht de oorzaak van de schade. Nespresso biedt eenvoudige, technische middelen aan om klanten en distributeurs in contact met elkaar te brengen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle handelingen van de gebruikers van deze website.
  6.3. Zonder beperking van de omvang van de overige bepalingen in de deze gebruiksvoorwaarden, kan de aansprakelijkheid van Nespresso, indien deze zou worden vastgesteld, ongeacht de oorzaak of de aard van de handeling, niet hoger zijn dan, alle schade inbegrepen, een bedrag gelijk aan het bedrag dat is betaald door de gebruiker van de door Nespresso aangeboden services op de huidige website.
  6.4. Zonder beperking van de omvang van de overige bepalingen in de deze gebruiksvoorwaarden kan Nespresso niet aansprakelijk worden gesteld, zij het in onrechtmatige daad of contract, voor schade die voortvloeit uit een geval van overmacht, gebeurtenissen buiten haar controle, of handelingen van derden of van het slachtoffer van de schade. De gebruiker erkent dat de gebeurtenissen buiten de controle van Nespresso storingen en technische problemen met hardware, software, computerprogramma's en internet kunnen zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot onderbrekingen, opschortingen of beëindiging van de service. De gebruiker erkent dat Nespresso niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade met betrekking tot deze problemen.

   

  7. Wijziging van de services
  Nespresso behoudt zich het recht voor om zonder schadevergoeding, kennisgeving en op elk gewenst moment, alle of een deel van de services die beschikbaar zijn gesteld op de huidige website te wijzigen of, tijdelijk of permanent, op te schorten. De gebruiker erkent dat Nespresso niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele schade in geval van een wijziging aan of opschorting van de services.

   

  8. Intellectuele eigendomsrechten
  8.1. De gebruiker erkent en stemt ermee in dat de inhoud van de website en met name maar niet uitsluitend de teksten, merken, logo's, diagrammen, foto's, video's, geluiden, muziek, indeling, computerprogramma's en ontwerpen het eigendom zijn van Nespresso of aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaren en dienovereenkomstig worden beschermd door auteursrecht, handelsmerken, patenten en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan.
  8.2. De gebruiker mag de inhoud van deze website in geen geval gebruiken voor andere doeleinden dan privé- en niet-commerciële doeleinden. Elk ander gebruik, met inbegrip van reproductie, wijziging, distributie, transmissie of uitzending van elementen van deze website, is strikt verboden. Geen enkel element van deze website kan worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of een recht van gebruik in relatie tot de merken of enig ander element dat aanwezig is op deze website.

   

  9. Koppelingen
  9.1. De huidige website bevat automatische koppelingen naar de websites van distributeurs en kan koppelingen bevatten die leiden naar andere websites. Nespresso kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze websites en wijst elke verantwoordelijkheid voor de inhoud, juistheid of functionaliteit af.
  9.2. Het maken van een hyperlink naar de huidige website is niet toegestaan​zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nespresso.

   

  10. Diversen
  10.1. De onderhavige gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Nespresso en uzelf betreffende de toegang tot en het gebruik van de websites en de services die erop beschikbaar worden gesteld. Hiermee worden alle voorgaande overeenkomsten omtrent dit onderwerp vervangen en geannuleerd.
  10.2. Wanneer Nespresso geen stappen onderneemt als u een van de verplichtingen in de gebruiksvoorwaarden schendt, of wanneer Nespresso geen recht uitoefent dat op grond van de gebruiksvoorwaarden aan Nespresso is toegekend, betekent zulks niet dat Nespresso afstand doet van zijn mogelijkheid om zijn rechten alsnog uit te oefenen.
  10.3. Indien enige bepaling van de deze gebruiksvoorwaarden op grond van bestaande of toekomstige wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften, of in een rechterlijke uitspraak, als onwettig wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling als ongeschreven aangemerkt; alle andere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden tussen de partijen blijven bindend.
  10.4. Nespresso behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Elke wijziging wordt door middel van elektronische post aan de gebruiker medegedeeld. In geval van aanvaarding van de aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, gelden de nieuwe bepalingen op alle relaties tussen Nespresso en de gebruiker.
  10.5. De titels van de huidige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden zijn slechts opgenomen voor de leesbaarheid en vormen geenszins wijzigingen van de voorwaarden.

   

  11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  11.1. Deze gebruiksvoorwaarden, alsmede de verschillende relaties tussen Nespresso en de gebruikers met betrekking tot de website worden beheerst door Zwitsers recht.
  11.2. In geval van onenigheid of geschillen aanvaarden de partijen zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter in Lausanne, Zwitserland.

   

 • Privacybeleid

  1. De verantwoordelijke voor de verwerking

  De verantwoordelijke voor de verwerking is Nespresso Nederland B.V. (“Nespresso Nederland”, “wij”).

  Nespresso Nederland is een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, kantoorhoudende aan de Burgemeester Stramanweg 106, 1101 AA Amsterdam Zuidoost. Nespresso Nederland is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 33137832.

  Nespresso Nederland is zich bewust van en eerbiedigt uw recht om geïnformeerd te worden over de wijze waarop de gegevens en de informatie die het mogelijk maakt u persoonlijk te identificeren, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, faxnummer of e-mailadres, etc. (“Persoonsgegevens”) die u verstrekt aan Nespresso Nederland, worden verwerkt. Wij hebben dus het huidig “Privacy Beleid” ontwikkeld om u de wijze uit te leggen waarop wij uw Persoonsgegevens gebruiken alsook alle voorzorgsmaatregelen die wij nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid ervan te vrijwaren.

  Door het bestellen van onze producten en een beroep te doen op onze diensten, wordt u gevraagd expliciet in te stemmen met de verzameling van uw Persoonsgegevens en met de gebruiksvoorwaarden beschreven in dit Privacy Beleid.

  Wij behouden ons het recht voor om ons Privacy Beleid te wijzigen en nodigen u bijgevolg uit om regelmatig het huidig Privacy Beleid te raadplegen om kennis te nemen van zijn eventuele wijzigingen. De nieuwe versies zullen worden ge-upload op onze website, teneinde de datum die voorkomt in zijn laatste paragraaf bij te werken. Wij brengen geen enkele wijziging aan die van aard is om het niveau van bescherming van uw rechten, zoals gewaarborgd in het huidig Privacy Beleid, te verminderen zonder uw voorafgaande toestemming te verkrijgen.

  De bewoordingen van het huidig Privacy Beleid doen geen enkele afbreuk aan de bepalingen van een eventueel contract dat u met ons zou kunnen hebben gesloten en dat voorrang heeft op de bewoordingen van dit Privacy Beleid.

  2. Vertrouwelijkheidsverplichting

  Nespresso Nederland verzamelt en verwerkt geen enkel Persoonsgegeven dat u niet vrijwillig aan ons hebt verschaft. Wij garanderen u dat ons personeel beantwoordt aan strenge veiligheids- en vertrouwelijkheidsvoorschriften en verzekeren u dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt uitgevoerd met volledige eerbiediging van Europese en Nederlandse wetgeving en met name de Wet van 6 juli 2000 houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens).

  3. Doeleinden van de verwerking van uw Persoonsgegevens

  Nespresso Nederland verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke en beperkte behoeften, zoals hieronder beschreven.

  Nespresso Nederland verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Het beheer van onze klanten: bijvoorbeeld, wij moeten uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om u onze producten of onze diensten te leveren en te factureren, om uw krediet te verifiëren, om u op de hoogte te houden van de laatste aanbiedingen, nieuwigheden, activiteiten en evenementen zowel van Nespresso Nederland als van andere Nespresso dochterondernemingen en andere vennootschappen van de groep Nestlé, (reclame-informatie) wanneer wij menen dat deze van aard zijn u te interesseren,
  2. De aanmelding, in het kader van een selectie- en rekruteringsprocedure: bijvoorbeeld, om uw sollicitatie te verwerken, om nieuwsbrieven naar u te richten of om met u te communiceren;
  3. De evaluatie van de efficiëntie van onze diensten en hun verbetering, ten bate van onze bezoekers en van onze klanten;
  4. De verwezenlijking van interne statistische enquêtes en van marktonderzoeken: bijvoorbeeld, om de belangstelling van onze klanten te beoordelen, evenals om het koopgedrag en de trends van onze klanten te bepalen, en om beter de ontwikkeling van onze producten en onze marketingstrategieën vast te leggen.

  Door ons uw Persoonsgegevens door te geven, stemt u uitdrukkelijk in met deze gebruiken.

  Nespresso Nederland bewaart uw Persoonsgegevens enkel gedurende de tijd die redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van deze doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

  De meerderheid van onze diensten vereisten geen enkele registratie, hetgeen u toelaat onze websites, winkels en bars te bezoeken zonder aan ons gegevens van persoonlijke aard die op u betrekking hebben mede te delen. Sommige diensten kunnen echter een registratie vereisen. Wanneer u zich bij ons registreert, kan u gevraagd worden om bepaalde velden in te vullen (waarvan sommige verplicht zijn, andere optioneel zijn), en om een gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen. In deze hypotheses, als u beslist om te weigeren ons de Persoonsgegevens te verschaffen die wij u vragen, kan de toegang tot sommige delen van onze websites op zijn beurt aan u geweigerd worden en kan het voor ons onmogelijk zijn om te antwoorden op uw vragen.

  4. Carrièrekansen

  Als u wenst uw kandidatuur aan te bieden voor een functie of een spontane aanbieding te doen, nodigen wij u uit om ons uw curriculum vitae (“CV”) te doen toekomen. Wij zullen bekijken of uw kwalificaties en uw ervaring overeenkomen met de actuele functie die u nastreeft, of met andere functies die op dat ogenblik beschikbaar zijn. Als uw profiel overeenkomt met onze verwachtingen, zullen wij contact met u opnemen. Uw CV zal behandeld worden in overeenstemming met het huidig Privacy Beleid. De Persoonsgegevens die zich erin bevinden zullen uitsluitend gebruikt worden in verband met uw carrièrekansen.

  5. Mededeling van informatie

  Nespresso Nederland is een dochteronderneming van de groep Nestlé Nespresso NV, een internationale groep die Nespresso vennootschappen verenigt over de hele wereld. Nespresso Nederland kan uw gegevens mededelen aan andere dochterondernemingen van de groep Nestlé Nespresso NV, om marketing doeleinden te vervullen zoals deze bedoeld in punt 10 hieronder en binnen de grenzen en garanties geboden door dit Privacy Beleid.

  Nestlé Nespresso NV maakt zelf deel uit van de groep Nestlé. Nestlé is een wereldwijde voedingsgroep die talrijke merken omvat waarvan sommigen u kunnen interesseren. In de bekommermis om u producten of diensten te doen ontdekken die u kunnen interesseren, kan Nespresso Nederland eveneens uw gegevens mededelen aan andere dochterondernemingen van de groep Nestlé.

  Uw Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers die handelen in naam of voor rekening van Nespresso Nederland, met het oog op verwerkingen in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Nespresso Nederland verzekert dat de verwerkers hetzelfde beschermingsniveau garanderen als zijzelf en Nespresso Nederland eist een contractuele waarborg dat deze verwerkers de Persoonsgegevens uitsluitend zullen gebruiken voor het door u toegestane doel, met alle discretie en de vereiste veiligheid.

  Nooit verkoopt, verhuurt, deelt of verspreidt Nespresso Nederland op welke wijze dan ook uw Persoonsgegevens aan andere personen of vennootschappen dan diegene bedoeld in lid 1, 2 en 3 van dit artikel, behalve als wettelijke bepalingen het vereisen.

  6. Recht op toegang, op verbetering en op verzet

  In overeenstemming met de toepasselijke wet, te weten in Nederland de artikelen 35 en volgende van deWet bescherming persoonsgegevens, hebt u het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens, om ze bij te werken of de verbetering ervan te verkrijgen. Wij streven ernaar te verzekeren dat uw Persoonsgegevens bijgewerkt, juist en volledig zijn.

  In het geval u niet langer reclameaanbiedingen zou wensen te ontvangen van Nespresso Nederland B.V., kan u het op elk moment aan ons laten weten per e-mail, rubriek "contact" op http://www.nespresso.com of op het volgend adres:

  Nespresso Nederland B.V.
  Burgemeester Stramanweg 6
  1101 AA Amsterdam

  U zal uw aanvraag dienen te ondertekenen.

  In het geval u niet langer reclameaanbiedingen zou wensen te ontvangen van andere dochterondernemingen van de groep Nestlé Nespresso NV en/of van de groep Nestlé, kan u het op elk moment aan ons laten weten per e-mail, rubriek "contact" op http://www.nespresso.com of op het volgend adres:

  Nespresso Nederland B.V.
  Burgemeester Stramanweg 6
  1101 AA Amsterdam

  U zal uw aanvraag dienen te ondertekenen.

  Gelieve het voorwerp van uw aanvraag te verduidelijken door aan te duiden of u zich uitsluitend wenst te verzetten tegen de ontvangst van reclameaanbiedingen van dochterondernemingen van de groep Nestlé Nespresso NV en/of van de groep Nestlé of indien u zich eveneens wenst te verzetten tegen de ontvangst van reclameaanbiedingen van Nespresso Nederland B.V..

  Als u toegang wenst tot uw Persoonsgegevens of deze wenst te verbeteren, gelieve Nespresso Nederland te contacteren op de volgende adressen: klik hier. Er zal u gevraagd worden om uw aanvraag te ondertekenen. Uw aanvragen zullen behandeld worden met al de passende snelheid en precisie.

  7. Veiligheid / Vertrouwelijkheid

  De toegang tot Persoonsgegevens wordt beperkt tot onze werknemers die het nodig hebben deze te kennen en die opgeleid werden in het naleven van strikte vertrouwelijkheidsvoorschriften bij de verwerking van uw Persoonsgegevens.

  Om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te waarborgen die Nespresso Nederland online verzamelt, gebruiken wij gegevensnetwerken beschermd, inter alia, door in de sector gangbare “firewalls” en door wachtwoorden. Echter, hoewel we geprobeerd hebben om veilige, betrouwbare websites te creëren die het vertrouwen van onze bezoekers waardig zijn, herinneren wij u eraan dat het Internet in het algemeen niet beschouwd wordt als een volledig veilige omgeving, en dat bijgevolg de vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens door u verschaft of van het materiaal doorgegeven via onze websites of via e-mail niet gegarandeerd kan worden door Nespresso Nederland. Aldus, kunnen wij de veiligheid van uw Persoonsgegevens niet garanderen tijdens hun doorvoer via het Internet netwerk.

  8. Overbrenging van Persoonsgegevens naar het buitenland

  Nespresso Nederland zal nooit uw Persoonsgegevens overbrengen buiten de Europese Unie, in de landen die geen adequaat beschermingsniveau van gegevens verzekeren, in de zin van de Wet tot bescherming van persoonsgegevens.

  9. Naamloze gegevens / Technologie van "Cookies"

  Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij geen enkel Persoonsgegeven dat niet specifiek, vrijwillig en bewust door uw toedoen is verstrekt.

  Sommige inlichtingen van naamloze aard kunnen echter automatisch geregistreerd worden door middel van “cookies”. Het gaat om inlichtingen zoals het type browser en het besturingssysteem, alsook de datum en het uur van de toegang. De “cookies” op zich kunnen niet worden gebruikt om de identiteit van de gebruiker te achterhalen. Een “cookie” is een klein informatiebestand dat wordt verzonden naar uw browser en dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

  Voor de verwerking van deze naamloze inlichtingen door Nespresso Nederland om te helpen de inhoud van zijn website te verbeteren, om het een persoonlijk karakter te geven ten opzichte van zijn bezoekers en om meer over hen te weten te komen en over de manier waarop zij de website gebruiken, dient u toestemming te geven.

  U zal hierop steeds kunnen terugkomen en deze cookies weigeren en/of ze verwijderen op elk ogenblik, door de parameters van uw browser te wijzigen. Dit zal u niet verhinderen toegang te hebben tot de website, maar het is mogelijk dat bepaalde delen van de website niet werken.

  De tabel hieronder legt u uit welke cookies wij gebruiken en wat hun doeleinde is.

  Noodzakelijke cookies

  TypeDoel
  Sessie-IDOp de websites van Nespresso wordt één specifieke cookie gebruikt die van essentieel belang is voor de correcte werking van de software (ASP.NET): ASP.NET_SessionId. Deze cookie wordt gebruikt om een sessie-ID te creëren voor de gebruiker, zodat het systeem zelf de gebruiker kan identificeren als een unieke en individuele gebruiker, die los staat van alle andere bezoekers van de website. Deze informatie wordt niet gebruikt of opgeslagen buiten systemen van Nestlé en wordt slechts tijdelijk bijgehouden terwijl de gebruiker de pagina's van zijn account en andere pagina's die een unieke en veilige toegang vereisen, bezoekt. Dit is een heel belangrijke cookie omdat het zonder deze cookie niet mogelijk zou zijn de toegang veilig te houden.

   

  Functionele cookies:

  TypeDoel
  TaalBepaalt de standaardtaal op de site. Het uitschakelen van deze cookie kan leiden tot meer ergernis van de gebruikers omdat ze hun voorkeurstaal telkens opnieuw zouden moeten invoeren.
  LandVoegt een in het oog springend kader in waarin producten worden onder de aandacht gebracht, bijv. producten die te koop worden aangeboden in een bepaalde categorie op de site.
  AanbiedingDeze cookie wordt gebruikt voor het herkennen van Nespresso Clubleden die in aanmerking komen voor aanbiedingen en het weergeven van informatie over de betreffende aanbiedingen.
  AanmeldenDeze cookie wordt gebruikt om Clubleden de mogelijkheid te bieden om hun aanmeldingsgegevens te onthouden en zo te voorkomen dat deze hun gebruikersnaam en wachtwoord telkens opnieuw moeten typen als ze toegang willen tot het Nespresso Club-gedeelte.

  Prestatiecookies:

  TypeDoel
  Gelijkmatige verdeling van de belastingMet deze cookie is het mogelijk om de belasting op onze servers te splitsen op basis van het gebruik dat onze bezoekers maken van onze pagina's en apps. Hiermee worden de algemene prestaties van onze website verbeterd.


   Cookies van derden: 

  TypeDoel
  Google AnalyticsGoogle Analytics maakt gebruik van cookies om inzicht te bieden in hetgeen gebruikers doen als ze onze website bezoeken. Met cookies kunnen geen mensen worden geïdentificeerd, maar ze kunnen wel worden gedefinieerd door een combinatie van een computer, een gebruikersaccount en een browser. Met de cookies van Google Analytics worden echter geen persoonlijke gegevens verzameld over bezoekers van de website.
  Adobe OmnitureDezecookie wordt gebruikt om anonieme/geaggregeerde informatie te bieden over waar de gebruiker heen gaat en wat de gebruiker doet op Nespresso-websites.
  Google DoubleclickAan de hand van deze cookies kunnen wij begrijpen hoe mensen communiceren via onze digitale reclamecampagnes. Wij krijgen inzicht in en evalueren kliks op onze advertenties, zodat wij de service aan u kunnen verbeteren.

   

  10. Verzending van reclame per email

  Nespresso Nederland past geen enkele “spamming” toe. De “spamming” wordt beschreven als de ongevraagde verzending van e-mails, gewoonlijk reclame, in grote hoeveelheden en herhaaldelijk, aan personen waarmee de verzender geen enkel voorafgaand contact heeft gehad of die verklaard hebben dergelijke mededelingen niet te wensen ontvangen. Integendeel, wanneer wij menen dat één van onze producten een zeker belang voor u kan hebben, lichten wij u ervan in per e-mail door u de keuze te laten om deze dienst te weigeren.

  U beschikt wel op ieder ogenblik over het recht om u te verzetten, zonder kosten, tegen het gebruik van uw elektronisch adres met het oog op het ontvangen van reclameaanbiedingen van Nespresso Nederland NV. Het volstaat voor u om uw aanvraag per e-mail, rubriek "contact" op http://www.nespresso.com aan ons te richten of op het volgend adres:

  Nespresso Nederland B.V.
  Burgemeester Stramanweg 6
  1101 AA Amsterdam

  U zal uw aanvraag dienen te ondertekenen.

   

  U beschikt eveneens op elk ogenblik over het recht om u te verzetten, zonder kosten, tegen het gebruik van uw elektronisch adres met het oog op het ontvangen van reclameaanbiedingen van andere dochterondernemingen van de groep Nestlé Nespresso NV en/of van de groep Nestlé. Het volstaat voor u om uw aanvraagper e-mail, rubriek "contact" op http://www.nespresso.com aan ons te richten of op het volgend adres:

  Nespresso Nederland B.V.
  Burgemeester Stramanweg 6
  1101 AA Amsterdam

  U zal uw aanvraag dienen te ondertekenen.

  Gelieve het voorwerp van uw aanvraag te verduidelijken door aan te geven of u uw recht uitsluitend wenst uit te oefenen ten opzichte van dochterondernemingen van de groep Nestlé Nespresso NV en/of van de groep Nestlé of indien u eveneens uw recht wenst uit te oefenen ten opzichte van Nespresso Nederland B.V..

  11. Links NAAR andere websites (hyperlinks)

  Als dienst bewezen aan onze bezoekers, kunnen onze websites hyperlinks naar andere websites bevatten die noch uitgebaat noch gecontroleerd worden door Nespresso Nederland. Bijgevolg, kan Nespresso Nederland niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de praktijken van gegevensbescherming door derden die ze uitbaten. Gelieve te noteren dat deze praktijken van gegevensbescherming kunnen verschillen van deze voorgesteld in het huidig Privacy Beleid.

  12. Contacten met Nespresso Nederland

  Indien u vragen heeft of klachten te formuleren heeft wat betreft onze eerbiediging van het huidig Privacy Beleid, of indien u ons aanbevelingen of opmerkingen wenst door te geven teneinde de kwaliteit ervan te verbeteren, gelieve Nespresso Nederland te contacteren per e-mail, rubriek "contact" op http://www.nespresso.com of op het volgend adres:

  Nespresso Nederland B.V.
  Burgemeester Stramanweg 6
  1101 AA Amsterdam

  Wij kunnen u verzekeren dat wij ons best doen om voortdurend de bescherming en de veiligheid van Persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt te verbeteren. Voor meer uitgebreide informatie over het gebruik van onze websites, nodigen wij u uit om eveneens onze “Gebruiksvoorwaarden” aandachtig te lezen. Nespresso Nederland B.V.

   

  Nespresso Nederland B.V.

  10/2013

   

 • Verkoopvoorwaarden

  ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NESPRESSO NEDERLAND B.V. VOOR VERKOOP EN BRUIKLEEN

  A. ALGEMEEN

  A-1 Definities

  - Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die afnemer is van de door Nespresso afgeleverde of in bruikleen gegeven Producten en diensten;

  - Machine: een (koffie)machine van het gamma Nespresso Business Solutions inclusief eventuele bijbehorende accessoires;

  - Nespresso: Nespresso Nederland B.V;

  - Operating Contract: bruikleenovereenkomst;

  - Product: alle producten van het gamma Nespresso Business Solutions, waaronder (doch niet uitsluitend) vallen: Machines, koffiecapsules en accessoires.

  A-2 Toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden

  A.2.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Nespresso aan de Klant worden gedaan, op alle door de Klant gedane bestellingen en op alle te sluiten en gesloten overeenkomsten tussen Nespresso en de Klant met betrekking tot Producten en Machines. Eventuele door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden worden hier uitdrukkelijk uitgesloten.

  A.2.2. Het feit dat Nespresso zich niet op een of meer clausules van onderhavige voorwaarden beroept, betekent niet dat zij daarmee afstand doet van de mogelijkheden zich later op deze clausule(s) te beroepen. Indien een van de bepalingen om wat voor reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

  A-3 Aanbiedingen/Bestellingen – Annuleren van de bestelling – Gebruik van het Product

  A.3.1. Alle aanbiedingen van Nespresso zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de Klant bij eventuele (offerte)aanvraag verstrekte gegevens, dan mag Nespresso afgaan op de juistheid van die gegevens.

  A.3.2. Nespresso heeft het recht om een bestelling van de Klant te weigeren, indien de Klant zijn factuur niet of niet op de vervaldag heeft betaald of in geval de Klant surseance van betaling of zijn faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement wordt verklaard, of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest.

  A.3.3. In geval de Klant een bestelling annuleert is hij van rechtswege aan Nespresso een boete verschuldigd van 30% van het totale bedrag van de bestelling.

  A.3.4. De Klant verbindt zich er toe de gekochte Producten zorgvuldig te gebruiken voor het doel waartoe de Producten zijn bestemd en dient de voorschriften van de gebruiksaanwijzing van het Product op te volgen. Ingeval van onjuist of verkeerd gebruik maken van het Product, komen de eventuele als gevolg daarvan ontstane herstel- of vervangingskosten volledig ten laste van de Klant.

  A-4 Vervoer – Ontvangst van de Producten – Conformiteit – Overmacht

  A.4.1. De Producten worden aan de Klant geleverd door Nespresso of door een door de Klant aangewezen vervoerder. Het risico van de Producten tijdens het vervoer komt voor rekening van Nespresso. Na levering van het Product aan de Klant komt het risico van het Product voor rekening van de Klant. Bij ontvangst van de Producten moet de Klant de Producten controleren op gebreken en dient hij eventuele gebreken te vermelden op het bij ontvangst te tekenen document. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen door middel van een aangetekend schrijven binnen drie dagen nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs door de Klant had kunnen worden ontdekt, door de Klant aan Nespresso Nederland B.V. te worden gemeld, op straffe van verval van het recht van de Klant op aanspraak op herstel. Onverminderd het bepaalde in clausule D.1 van deze algemene voorwaarden, vervalt het recht van de Klant op aanspraak op herstel in ieder geval na verloop van zes maanden na levering van het Product.

  A.4.2. Indien de Klant een gebrek tijdig, overeenkomstig het bepaalde in clausule A.4.1. aan Nespresso heeft gemeld, verbindt Nespresso zich er toe zo snel mogelijk naar zijn keuze het gebrek te herstellen of identieke conforme Producten te leveren zonder dat de Klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Aanspraken betreffende geleverde Producten die niet conform zijn, die defect zijn of Producten die bij levering ontbreken, kunnen niet meer bedragen dan het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende Producten. Nespresso is in geen geval aansprakelijk uit welke hoofde dan ook voor directe of indirecte schade, waardoor bedrijfsschade of andere gevolgschade van de Klant in verband met de geleverde Producten of hun gebruik, tenzij en voor zover de Klant aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de directie of bedrijfsleiding behorende ondergeschikten van Nespresso dan wel indien de Klant aantoont dat Nespresso aansprakelijk is op grond van afdeling 3, titel 3 Boek 6 BW.

  A.4.3. Nespresso kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van haar verplichtingen ingevolge overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval mede verstaan: stakingen, importbeperkingen, toeleveringsmoeilijkheden, vervoersproblemen, maatregelen van overheidswege, oorlogen, natuurrampen of andere omstandigheden welke nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken. In geval van overmacht is Nespresso gerechtigd om haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de periode van overmacht langer duurt of langer zal duren dan één maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare deel door middel van een schriftelijke, aangetekende verklaring te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

  A-5 Leveringen

  A.5.1. Ongeacht de afgesproken leveringstermijn, kan een eventuele overschrijding van deze termijn, om welke reden ook, geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van Nespresso of tot annulering van de bestelling door de Klant. Levering geschiedt op voorwaarde van beschikbaarheid van het bestelde Product en in de volgorde van ontvangst van de bestellingen. Nespresso is gerechtigd om de Producten in gedeelten te leveren.

  A.5.2. Behoudens andersluidende overeenkomst komen de leveringskosten ten laste van de Klant.

  A-6 Prijzen – Betaling – Eigendomsvoorbehoud

  A.6.1. De prijs van de Producten is de prijs die van kracht is op de dag van de bestelling van het Product en is exclusief BTW. Indien na de bestelling, maar voor de levering van de Producten, de prijs stijgt als gevolg van wijzigingen in belastingen, accijnzen, valutakoersen, fabrieks- en/of importeursprijzen, is Nespresso gerechtigd deze wijzigingen in de prijs door te berekenen. De vigerende prijzen kunnen worden geraadpleegd op de website www.nespresso.com/pro. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum op een door Nespresso aan te wijzen bank- of girorekening. Bezwaren of klachten tegen facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen acht dagen na factuurdatum door Nespresso te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan bezwaren of klachten terzake niet meer in behandeling worden genomen.

  A.6.2. Nespresso behoudt zich de eigendom voor van alle aan de Klant afgeleverde en af te leveren Producten totdat de volledige betaling is ontvangen van alle koopprijzen en van vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten door de Klant aan zijn verplichtingen onder de overeenkomst(en) met Nespresso. Als de dag van betaling geldt de dag waarop het verschuldigde bedrag in bijgeschreven op de betreffende bank-of girorekening van Nespresso. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet of niet op de vervaldag heeft voldaan, is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd de verder aan Nespresso toekomende rechten, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 10 %, met een minimum van €40 per factuur en is de Klant vanaf de betreffende vervaldag een maandelijkse conventionele interest van 1%. Indien een factuur niet of niet op de vervaldag is betaald, worden alle openstaande facturen van de Klant onmiddellijk opeisbaar.

  A.6.3. Zonder schriftelijke toestemming van Nespresso, heeft de klant niet het recht om betaling van de factuur geheel of gedeeltelijk op te schorten, of om zich op verrekening te beroepen. Nespresso heeft het recht om in geval van laattijdige betaling van een factuur elke nieuwe bestelling van de klant te weigeren totdat alle verschuldigde bedragen volledig door de Klant zijn betaald.

  A-7  Naleving van de intellectuele rechten van Nespresso

  A.7.1. De Klant verbindt er zich toe de wetgeving ter zake de intellectuele rechten zoals het recht van merken, tekeningen, modellen en auteursrechten, na te leven. Verder verbindt hij zich ertoe geen grafische elementen te kiezen die nauwkeurig aansluiten bij die van Nespresso Business Solutions zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nespresso. Voorts zal de Klant de verpakking van de Producten of een deel daarvan niet voor eigen en/of commerciële doeleinden gebruiken.

  A-8 Persoonsgegevens

  A.8.1. Nespresso verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de klant niet aan derden mee te delen (met uitzondering van de mededeling aan haar ondergeschikten). De persoonsgegevens van de Klant die worden vermeld op de bestelling worden door Nespresso verwerkt in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan Nespresso de overeenkomst met de Klant uitvoeren, zijn garantieverplichtingen nakomen, de Klant een optimale service geven en hem gespecialiseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp voor direct mailing activiteiten kan de Klant bij Nespresso verzet aantekenen op het volgende adres: Nespresso Nederland B.V. Burgemeester Stramanweg 106, 1101 AA Amsterdam. Het vertrouwelijkheidsbeleid van Nespresso staat vermeld op de website www.nespresso.com/pro.

  A.8.2. In overeenstemming met de Wbp heeft de Klant recht op toegang tot en rectificatie van zijn persoonsgegevens. De Klant kan dit recht schriftelijk uitoefenen bij Nespresso Nederland B.V. Burgemeester Stramanweg 106, 1101 AA Amsterdam.

  A-9 Geldend recht bevoegde rechtbanken

  A.9.1. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, tussen Nespresso en de Klant, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Ter zake van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de tussenpartijen gesloten overeenkomst, is de rechtbank binnen het arrondissement waar Nespresso Nederland B.V. gevestigd is exclusief bevoegd.

  A-10 Geheimhouding en bescherming van gegevens

  A-10.1. Beide partijen in deze overeenkomst zullen gedurende of na afloop van de looptijd van deze overeenkomst alle vertrouwelijke informatie betreffende de wederpartij geheim houden en niet aan derden verstrekken, daarbij inbegrepen informatie betreffende zakelijke strategieën, dienstenaanbod, plannen, prognoses, fabricage- en bedrijfsgeheimen en overige informatie van financiële of niet-financiële aard, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk of op enige andere wijze is verstrekt.

  A-10.2. De klant stemt er uitdrukkelijk in toe dat zijn informatie/gegevens worden opgeslagen bij Nespresso ten behoeve van contractbeheer en de levering en verbetering van diensten ingevolge deze overeenkomst. Nespresso Machines hebben ook de mogelijkheid om gebruik van en defecten aan de apparatuur te registreren en de resultaten daarvan door middel van telemetrie of andere methoden door te geven.

  A-10.3. Nespresso houdt alle gegevens die ingevolge deze overeenkomst worden verstrekt of verzameld geheim en doet alles wat redelijkerwijs in zijn macht ligt om deze gegevens te beschermen. Al deze gegevens kunnen overal ter wereld worden opgeslagen en verwerkt door Nespresso of diens geautoriseerde serviceverleners die soortgelijke toezeggingen ten aanzien van privacy en beveiliging hebben gedaan.

   

   

   

   

   

  B. DE VERKOOP VAN CAPSULES EN ACCESSOIRES

  B-1 Bestellingen

  B.1.1. De Klant kan zijn bestellingen plaatsen:

  - Telefonisch 0800 024 80 10 (van maandag tot vrijdag, van 08.00 uur tot 20.00 uur) – per fax 020 697 89 82 – per brief: Nespresso Nederland B.V., Burgemeester Stramanweg 106 – 1101 AA Amsterdam – via internet: www.nespresso.com/pro.

  B.1.2. De minimale hoeveelheid per bestelling van koffie is:

  - 200 capsules bij verpakking in dozen

  - 600 capsules per verpakking in tubes

  B.1.3. De Producten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.

  B-2 Levering (kosten en termijnen)

  B.2.1. Nespresso stelt alles in het werk om de leveringen van Producten in Nederland binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling te realiseren.

  B.2.2. Indien de Klant een andere leveringswijze verzoekt dan de door Nespresso gehanteerde wijze van levering, dan is de meerprijs van deze wijze van levering voor rekening van de Klant.

  B.2.3. De kosten van levering zijn de kosten zoals deze van kracht zijn op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst. Tenzij anders is overeengekomen, komen de leveringskosten ten laste van de Klant. Deze kosten worden afzonderlijk vermeld op de factuur.

  B-3 Minimale bestelling van capsules bij bruikleen van een Machine

  B.3.1. De Klant verbindt er zich toe het maandelijks forfaitaire aantal capsules, zoals aangegeven in de overeenkomst van bruiklening, bij Nespresso te kopen voor elke machine die hem in bruikleen wordt gegeven, vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst van bruiklening.

  B.3.2. Indien het verbruik lager is dan het overeengekomen niveau, heeft Nespresso het recht om de overeenkomst van bruikleen van de Machine(s) onmiddellijk te beëindigen, om de in bruikleen gegeven Machine(s) terug te nemen en om de Klant een forfaitaire vergoeding van 50% van de Nespresso investering (Machines en eventuele accessoires) aan de Klant in rekening te brengen.

   

   

   

   

   

  C. DE BRUIKLEEN VAN MACHINES

  C-1 Voorwaarden van bruikleen van de Machines

  C.1.1. Op voorwaarde dat de Klant zich ertoe verbindt om maandelijks het minimum aantal capsules te bestellen dat op de voorzijde van het Operating Contract wordt vermeld, stelt Nespresso gratis en volgens de aanwijzingen op de voorzijde van het Operating Contract een of meerdere Machines en de eventuele accessoires ter beschikking voor plaatsing en gebruik op het leveringsadres. De Machine(s) en de eventuele accessoires die ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van Nespresso en mogen niet aan derden worden afgestaan, verpand uitgeleend of onderverhuurd. De Klant verbindt er zich toe om de ter beschikking gestelde Machines nimmer te verplaatsen zonder de voorafgaande en schriftelijk verleende toestemming van Nespresso.

  C.1.2. Het Operating Contract voor een Machine (als tegenprestatie van de minimale bestelling van capsules) wordt afgesloten voor de duur van een (1) jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar, behoudens indien het contract door middel van een schriftelijke en aangetekende verklaring (met ontvangstbewijs) uiterlijk twee (2) maanden voor de afloop van de lopende contractperiode wordt opgezegd. Drie (3) jaar nadat de Machines in bruikleen zijn gegeven, wordt het Operating Contract niet verlengd zonder dat Nespresso daartoe schriftelijk akkoord heeft gegeven.

  C.1.3. Indien de Klant een van zijn verbintenissen uit het Operating Contract niet naleeft, heeft Nespresso het recht om het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen en de Klant een forfaitaire vergoeding van 50% van Nespresso's investering (Machines en eventuele accessoires) in rekening te brengen, onverminderd de overige rechten van Nespresso.

  C.1.4. Het Operating Contract kan niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Nespresso.

  C-2 Verzekeringen en aansprakelijkheid van de Klant

  C.2.1. De Klant verzekert de Machine(s) en de eventuele accessoires die ter beschikking worden gesteld op eigen kosten tegen diefstal, brand, waterschade en elektrische beschadigingen tegen een minimale waarde die wordt gebaseerd op de prijs van de Machines en accessoires op de dag van de terbeschikkingstelling aan de Klant.

  C.2.3. De Klant verbindt er zich toe de ter beschikking gestelde Machine zo zorgvuldig mogelijk te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de gebruiksaanwijzing en voor het doel waartoe de Machine is bestemd. De Klant kan door Nespresso aansprakelijk worden gesteld voor de beschadiging van de Machine en voor schade aan de Machine als gevolg van onjuist gebruik of gebruik dat niet overeenkomt met het voorgeschreven gebruik in de gebruikshandleiding.

   

   

   

   

   

  D. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP EN ONDERHOUD VAN DE TOESTELLEN

  D-1 Nespresso Technical Services

  D.1.1 Nespresso machines worden geleverd met een garantie van 1 (een) jaar vanaf de aankoopdatum. Bij een storing van de Nespresso machine, zal Nespresso deze binnen twee (2) werkdagen na melding door de Klant verhelpen. Alle machinedefecten worden tijdens de garantieperiode gratis gerepareerd; indien de machine echter beschadigd raakt door onjuist of onverantwoord gebruik door de klant (waaronder, maar niet beperkt tot, nalatigheid in het ontkalken), komen de reparatiekosten voor rekening van de klant.

  D.1.2 Na het verstrijken van de garantieperiode van een jaar, voert Nespresso reparaties gratis uit op voorwaarde dat: a) de klant gemiddeld meer dan 400 capsules per maand heeft afgenomen in de voorafgaande 12 maanden; en b) de gevraagde reparatie niet te wijten is aan onachtzaam gebruik door de klant, en c) de klant in de 12 maanden die daaraan vooraf gingen niet meer dan 2 gratis reparaties heeft geclaimd, die buiten de garantie vielen. In alle overige gevallen dienen de machinereparaties door de klant betaald te worden.

  D.1.3 Klanten die gemiddeld meer dan 400 capsules per maand afnemen, kunnen aanspraak maken op gratis machineonderhoud zoals bedoeld in de technische specificaties van de Nespresso machine; dit naar goeddunken van Nespresso. Aanvullend onderhoud wordt op aanvraag verzorgd, maar de kosten daarvan komen voor rekening van de klant.

  D.1.4 Nespresso behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving het aantal van 400 capsules per maand, waarnaar in de bovenstaande artikelen D1.2 en D1.3. wordt verwezen, te wijzigen.

  D.1.5 Voorwaarden van Nespresso Technical Services onder artikelen D.1.1 tot D.1.4  zijn niet van toepassing op Nespresso Aguila machines. Voor de voorwaarden geldig voor Aguila machines, verwijzen wij u naar uw Aguila service overeenkomst.

  Vastgesteld in februari 2015

  Nespresso Nederland B.V.

  Burgemeester Stramanweg 106

  1101 AA Amsterdam

  Tel: 0800 024 80 10

  Fax: 0800 329 63 77

   

  Kvk Amsterdam: 3313.7832

 • Bedrijfsregistratie

   Nespresso Nederland B.V 
  Burgemeester Stramanweg 106 
  1101 AA AMSTERDAM ZUIDOOST 
  VAT number: NL001410908B01

 • Cookies Policy

  Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij geen enkel Persoonsgegeven dat niet specifiek, vrijwillig en bewust door uw toedoen is verstrekt.

  Sommige inlichtingen van naamloze aard kunnen echter automatisch geregistreerd worden door middel van “cookies”. Het gaat om inlichtingen zoals het type browser en het besturingssysteem, alsook de datum en het uur van de toegang. De “cookies” op zich kunnen niet worden gebruikt om de identiteit van de gebruiker te achterhalen. Een “cookie” is een klein informatiebestand dat wordt verzonden naar uw browser en dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

  Voor de verwerking van deze naamloze inlichtingen door Nespresso Nederland om te helpen de inhoud van zijn website te verbeteren, om het een persoonlijk karakter te geven ten opzichte van zijn bezoekers en om meer over hen te weten te komen en over de manier waarop zij de website gebruiken, dient u toestemming te geven.

  U zal hierop steeds kunnen terugkomen en deze cookies weigeren en/of ze verwijderen op elk ogenblik, door de parameters van uw browser te wijzigen. Dit zal u niet verhinderen toegang te hebben tot de website, maar het is mogelijk dat bepaalde delen van de website niet werken.

  De tabel hieronder legt u uit welke cookies wij gebruiken en wat hun doeleinde is.

  Noodzakelijke cookies

  Type

  Doel

  Sessie-ID

   

   

  Op de websites van Nespresso wordt één specifieke cookie gebruikt die van essentieel belang is voor de correcte werking van de software (ASP.NET): ASP.NET_SessionId. Deze cookie wordt gebruikt om een sessie-ID te creëren voor de gebruiker, zodat het systeem zelf de gebruiker kan identificeren als een unieke en individuele gebruiker, die los staat van alle andere bezoekers van de website. Deze informatie wordt niet gebruikt of opgeslagen buiten systemen van Nestlé en wordt slechts tijdelijk bijgehouden terwijl de gebruiker de pagina's van zijn account en andere pagina's die een unieke en veilige toegang vereisen, bezoekt. Dit is een heel belangrijke cookie omdat het zonder deze cookie niet mogelijk zou zijn de toegang veilig te houden.

  Functionele cookies

  Type

  Doel

  Taal

  Bepaalt de standaardtaal op de site. Het uitschakelen van deze cookie kan leiden tot meer ergernis van de gebruikers omdat ze hun voorkeurstaal telkens opnieuw zouden moeten invoeren.

  Land

  Voegt een in het oog springend kader in waarin producten worden onder de aandacht gebracht, bijv. producten die te koop worden aangeboden in een bepaalde categorie op de site.

  Aanbieding

  Dit cookie wordt gebruikt voor het herkennen van Nespresso Clubleden die in aanmerking komen voor aanbiedingen en het weergeven van informatie over de betreffende aanbiedingen.

  Aanmelden

  Dit cookie wordt gebruikt om Clubleden de mogelijkheid te bieden om hun aanmeldingsgegevens te onthouden en zo te voorkomen dat deze hun gebruikersnaam en wachtwoord telkens opnieuw moeten typen als ze toegang willen tot het Nespresso Club-gedeelte.

   

  Prestatiecookies

  Type

  Doel

  Gelijkmatige verdeling van de belasting

  Met dit cookie is het mogelijk om de belasting op onze servers te splitsen op basis van het gebruik dat onze bezoekers maken van onze pagina's en apps. Hiermee worden de algemene prestaties van onze website verbeterd.

   

  Cookies van derden

   

  Type

  Doel

  Google Analytics

  Google Analytics maakt gebruik van cookies om inzicht te bieden in hetgeen gebruikers doen als ze onze website bezoeken. Met cookies kunnen geen mensen worden geïdentificeerd, maar ze kunnen wel worden gedefinieerd door een combinatie van een computer, een gebruikersaccount en een browser. Met de cookies van Google Analytics worden echter geen persoonlijke gegevens verzameld over bezoekers van de website.

  Adobe Omniture

  Dit cookie wordt gebruikt om anonieme/geaggregeerde informatie te bieden over waar de gebruiker heen gaat en wat de gebruiker doet op Nespresso-websites.

  Google Doubleclick

  Aan de hand van deze cookies kunnen wij begrijpen hoe mensen communiceren via onze digitale reclamecampagnes. Wij krijgen inzicht in en evalueren kliks op onze advertenties, zodat wij de service aan u kunnen verbeteren.

 • Contact met ons opnemen per

 • Telefoon

  • 0800 024 80 10
  • * Freephone
 • Email Stuur een email
  • Mail  Nespresso Club
 • Fax

  • 0 800 329 63 77