Anda dihubungkan ke Nespresso MY laman web. Jika anda ingin menerima penghantaran anda di negara lain, sila ikut pautan ini link.

 • Register

Terma dan Syarat

Ke menu utama
 • Syarat Penggunaan

  1. Penerimaan dan Penukaran tentang Syarat Penggunaan
  1.1 Akses andadan penggunaan anda kepada laman sesawang Nestle dan Nespresso termasuklah syarikat-syarikat berkaitan, adalah tertakluk kepada terma penggunaan kami. Dengan memasuki laman sesawang ini, anda sedar, tahu dan telah membaca dan menerima terma penggunaan ini, yang dikemaskini dari masa ke semasa oleh kami.
  1.2. Jika kami membuat keputusan untuk mengubah Terma Penggunaan kami, kami akan meletak terma yang baru beserta tarikh pengubahan di laman sesawang kami. Oleh itu, kami menjemput anda untuk membaca Terma Penggunaan ini dari masa ke semasa untuk memudahkan anda memahami jika terdapat sesuatu yang diubah.

  2. Hak Cipta Dan Harta Intelek
  2.1 Kandungan laman sesawang kami, termasuklah perkataan, tanda, logo,  gambar rajah, gambar,  rakaman, musik, lakaran dan susun atur, rekaan,teknologi, produk da proses adalah hak milik Nespresso dan syarikat-syarikat yang bergabung, digunakan dengan kebenaran tuan punya, dan mematuhi peraturan hak cipta, tanda dagangan, paten dan setiap harta intelek dan industri yang wujud di dalam perundangan.
  2.2 Kecuali seperti yang disebutkan di dalam Seksyen 3, tiada yang terkandung dalam laman sesawang kami boleh digunakan atau memberikan kebenaran kepada anda hak untuk menggunakan setiap kandungan laman sesawang kami.
   
  3. Penggunaan Laman Sesawang Kami
  3.1 Anda boleh memuat turun, mempamerkan, atau mencetak kandungan laman sesawang kami,namun hanya untuk kegunaan peribadi, bukannya kegunaan komersial. Jadi anda dilarang sama sekali untuk menghasilkan semula kandungan laman kami setiap kandungan yang anda muat turun atau cetak. Kecuali anda mendapat kebenaran untuk melakukan kesemua itu.
  3.2 Nespresso sama sekali tidak menjamin atau mewakili bahawa setiap penggunaan anda mengenai kandungan laman mereka tidak akan melanggar hak pihak ketiga.
   
  4 Maklumat yang Dianggap Tidak Sulit
  4.1 Apa-apa maklumat yang dikenal pasti sebagai peribadi yang anda beri melalui laman sesawang kami adalah dilindungi mengikut Dasar Privasi kami. Nespresso menyarankan agar anda membaca Dasar Privasi kami sebelum memberikan kami sebarang maklumat mengenai anda.
  4.2 Apa-apa informasi atau maklumat yang diberikan kepada Nespresso melalui laman sesawang, mel elektronik atau selainnya, ini termasuklah apa-apa data, soalan,komen, cadangan, gambarajah dan seangkatan dengannya, akan dianggap tidak sulit dan diperlakukan sebegitu. Apa-apa yang anda beri  adalah milik mutlak Nespresso dan boleh digunakan sepenuhnya oleh Nespresso untuk sebarang tujuan. Secara spesifik, Nespresso boleh menggunakan sebarang idea, konsep, dan sebagainya. Setiap penggunaan tersebut adalah tanpa penghargaan kepada sesiapa yang memberikan maklumat tersebut, atau kepada sesiapa sahaja.
  4.3 Dengan memberikan maklumat tersebut, anda menjamin yang anda adalah tuan kepada maklumat tersebut, danNespresso tidak akan melanggar sebarang hak pihak ketiga, dan Nespresso tidak bertanggungjawab dalam penggunaan maklumat yang diberikan.
   
  5 Penafian Waranti
  5.1 TANPA SEBARANG PREJUDIS KEPADA SEKSYEN 6, SEGALA BAHAN, INFORMASI DAN KESEMUANYA YANG ANDA MENJUMPAI DI DALAM LAMAN KAMI ADALAH SEBAGAI "SEDIA ADA", DI DALAM KEBOLEHAN MEREKA UNTUK BERFUNGSI, DAN TANPA SEBARANG JAMINAN,DALAM BENTUK YANG JELAS ATAU TERSIRAT,TERMASUK SETIAP SATU DARIPADANYA, KEBOLEHDAGANGAN YANG TERSIRAT UNTUK SEBARANG TUJUAN.
  5.2 Nespresso tidak menjamin yang laman sesawang mereka akan mengikut jangkaan anda, tidak akan diganggu, tidak mengambil masa, selamat dari sebarang kesilapan.
  5.3 Sesetengah bidang kuasa mungkin tidak akan membenarkan sebarang had waranti, jadi sesetengah klausa di atas tidak sesuai untuk anda.
  5.4 Sebarang maklumat yang diperoleh daripada Nespresso, atau sebarang perkhidmatan yang diterima tidak akan menjamin apa-apa yang tidak disebut di dalam Terma Penggunaan ini.
   
  6. Had Liabiliti
  6.1 Anda menggunakan laman kami,di atas risiko anda sendiri.
  6.2 Anda menerima dan mengenal pasti, yang Nespresso dan syarikat-syarikat yang bersekutu atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam menyediakan laman sesawang ini, dipertanggungjawabkan atas sebarang kerosakan sama ada sengaja atau tidak sengaja, atau kerosakan imej, reputasi, kerugian atau penurunan keuntungan sesiapa sahaja(walaupun kerosakan ini diketahui atau tidak oleh Nespresso), yang mungkin didapati daripada akses anda, ataupun bertentangan dari ketidakbolehan penggunaan kandungan laman ini.
  6.3 Sebarang bahan dan kandungan yang dimuat turun atau dicetak adalah atas risiko anda sendiri. Nespressomenganggap tiada kerosakan atau virus yang boleh diakibatkan oleh penggunaan laman sesawang Nespresso terhadap peralatan anda.
  6.4 Nespresso mempunyai hak untuk masuk campur, mengubah dan membuang apa sahaja kandungan daripada laman sesawang mereka.Nespresso tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kehilangan fungsi atau kandungan laman sesawang mereka, yang boleh mengakibatkan apa-apa sahaja kepada mana-mana pihak.
   
  7. Perubahan Maklumat
  7.1 Kandungan laman sesawang kami mungkin tidak tepat.Nespresso berhak untuk mengubah, pembetulan dan penambah baikan kepada kandungan laman kami pada bila-bila masa tanpa sebarang notis dan tidak bertanggungjawab untuk memberitahu terlebih dahulu.
   
  8 Kesediaan Produk
  8.1 Laman sesawang kami mungkin mempunyai informasi mengenai perkhidmatan dan produk kami, namun tidak semua perkhidmatan dan produk itu boleh didapati di setiap lokasi. Satu rujukan terhadap perkhidmatan dan produk kami seperti yang tertera di dalam laman sesawang kami tidak bermaksud ianya boleh didapati di semua lokasi.
   
  9 Pautan
  9.1 Sebagai satu perkhidmatan kepada pengunjung kami, laman kami mungkin mengandungi pautan kepada laman sesawang lain yang tidak dikawal oleh Nespresso. Nespresso tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk laman sesawang tersebut dan menolak segala tanggungjawab terhadap kandungan laman sesawang tersebut.
  9.2 Penghasilan pautan kepada laman sesawang kami adalah dilarang sama sekali tanpa memberitahu kami.

  10 Lain-Lain
  10.1 Terma Penggunaan yang terkini menunjukkan satu persetujuan antara Nespresso dengan anda berkenaan akses dan segala penggunaan laman dan kandungan yang terdapat di dalam laman sesawang kami. Mana-mana terma dan syarat yang dikeluarkan oleh Nespresso yang berkaitan dengan sebarang pembelian produk, sebagai tambahan kepada Terma Penggunaan. Jika terdapat sebarang ketidaksamaan di antara kedua terma ini, terma yang lain akan mengikuti Terma Penggunaan ini.
  10.2 Jika Nespresso tidak mengendahkan sebarang pelanggaran undang-undang oleh anda dalam Terma Penggunaan ini, ataupun Nespresso tidak mengambil sebarang tindakan terhadap pelanggaran tersebut, jangan pula anda terus melanggar hak yang telah disebut di dalam Terma Penggunaan ini.
  10.3 Jika terdapat di dalam mana-mana klausa di dalam Terma Penggunaan ini yang salah dan melanggar undang-undang, kini atau pada masa hadapan, atau dengan arahan daripada mahkamah, maka peruntukan itu akan diikut. Manakala klausa-klausa lain masih diguna pakai di antara Nespresso dan anda.
  10.4 Tujuan penghasilan Terma Penggunaan ini adalah hanya untuk memudahkan anda, dan tidak akan mengubah terma dan syarat dalam apa jua keadaan,
   
  Nestle, Nespresso, hak Cipta Terpelihara
 • Notis Privasi

  Notis Privasi Nespresso

  Berkuat kuasa: [4 Jun 2018]

  Sila baca notis privasi ("Notis") ini dengan cermat untuk memahami polisi dan amalan kami berkenaan dengan Data Peribadi anda dan bagaimana Kami mengendalikannya.

  Notis ini menerangkan bagaimana Data Peribadi anda dikumpul, digunakan dan didedahkan oleh entiti-entiti Nespresso seperti yang disenaraikan di seksyen pengawal & hubungi kami (Seksyen 11) (“Nespresso”, “Kami”). Ia juga memberitahu anda bagaimana untuk mengakses dan mengemas kini Data Peribadi anda dan membuat pilihan yang tertentu tentang bagaimana Data Peribadi anda digunakan.

  Notis ini meliputi aktiviti pengumpulan data secara luar talian dan atas talian, termasuk Data Peribadi yang dikumpul melalui pelbagai saluran seperti laman web, aplikasi, rangkaian sosial pihak ketiga, Pusat Perhubungan Pelanggan, Butik, jualan langsung dan acara-acara yang dianjurkan oleh Kami. Sila ambil perhatian bahawa Kami menggabungkan Data Peribadi yang dikumpul melalui satu kaedah (cth. melalui laman web Nespresso) dengan Data Peribadi yang dikumpul melalui kaedah lain (cth. melalui aktiviti luar talian Nespresso). Kami juga mungkin menggabungkan Data Peribadi yang dikumpul oleh entiti-entiti Nespresso yang berbeza. Sila rujuk Bahagian 8 untuk maklumat lanjut mengenai bagaimana untuk membantah perkara ini.

  Sekiranya anda gagal untuk memberikan Data Peribadi yang diperlukan kepada Kami (Kami akan nyatakan kepada anda, sebagai contoh, menyatakan dengan jelas maklumat ini dalam borang pendaftaran), Kami mungkin tidak dapat menyediakan barangan dan/atau perkhidmatan kami kepada anda. Notis ini mungkin berubah dari semasa ke semasa (lihat Bahagian 11).

  Notis ini memberikan maklumat penting dalam perkara-perkara berikut:

  1. SUMBER DATA PERIBADI
  2. DATA PERIBADI ANDA YANG KAMI KUMPUL DAN BAGAIMANA KAMI MENGUMPULNYA
  3. COOKIES / TEKNOLOGI YANG SERUPA, FAIL LOG DAN WEB BEACONS
  4. PENGGUNAAN DATA PERIBADI ANDA
  5. PENDEDAHAN DATA PERIBADI ANDA
  6. PENGEKALAN DATA PERIBADI
  7. PENYIMPANAN DAN / ATAU PEMINDAHAN DATA PERIBADI ANDA
  8. AKSES KEPADA DATA PERIBADI ANDA
  9. PILIHAN ANDA TENTANG BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN DAN MENDEDAHKAN DATA PERIBADI ANDA
  10. PERUBAHAN TERHADAP POLISI KAMI
  11. PENGAWAL DATA & HUBUNGI KAMI

   

  1. SUMBER DATA PERIBADI

  Notis ini terpakai kepada Data Peribadi yang Kami kumpul daripada anda melalui cara-cara yang diterangkan di bawah (rujuk Seksyen 2), daripada sumber-sumber berikut:

  Laman web Nespresso. Laman web pengguna yang dikendalikan oleh, atau untuk Nespresso, termasuk laman web yang dikendalikan di bawah domain Kami sendiri/ URL dan laman web mini Kami di bawah rangkaian sosial pihak ketiga seperti Facebook ("Laman Web").

  Laman Mobil/aplikasi mudah alih Nespresso Laman web/aplikasi mudah alih Nespresso untuk pengguna yang dikendalikan oleh atau untuk Nespresso seperti aplikasi telefon pintar.

  E-mel, teks dan mesej elektronik yang lain. Komunikasi elektronik antara anda dan Nespresso.

  Nespresso CRC. Panggilan ke Pusat Perhubungan Pelanggan kami (“CRC”).

  Butik NespressoKedai-kedai yang diuruskan oleh Nespresso.

  Borang pendaftaran luar talian. Cetakan borang pendaftaran dan berkaitan yang Kami kumpul melalui surat menyurat, demonstrasi produk di kedai, pertandingan dan pelbagai promosi atau acara-acara lain.

  Tempat Jualan. Penunjuk cara turut hadir di kedai-kedai pihak ketiga untuk membantu pendaftaran pseanan mesin dan kopi anda.

  Data daripada sumber lain. Rangkaian sosial pihak ketiga (cth. seperti Facebook, Google) atau penyelidikan pasaran (sekiranya maklumbalas tidak di berikan berdasarkan anonimiti).

   

  2. DATA PERIBADI YANG KAMI KUMPUL TENTANG ANDA DAN BAGAIMANA KAMI MENGUMPULNYA

  Bergantung bagaimana anda berinteraksi dengan Nespresso (secara atas talian, luar talian, melalui telefon, dan lain-lain), Kami mengumpul pelbagai jenis maklumat daripada anda seperti yang dinyatakan di bawah:

  Maklumat hubungan peribadi. Ini termasuk sebarang maklumat yang anda berikan kepada Kami yang membolehkan kami untuk menghubungi anda, seperti nama, alamat pos, alamat e-mel, butiran rangkaian sosial atau nombor telefon.

  Maklumat log masuk akaun. Sebarang maklumat yang diperlukan untuk memberi akses kepada anda untuk mengakses masuk akaun anda. Contohnya termasuk ID log masuk/alamat e-mel, nama skrin, kata laluan dalam bentuk tidak boleh dipulihkan dan/atau soalan dan jawapan keselamatan.

  Maklumat demografi dan minat. Sebarang maklumat yang menerangkan ciri-ciri demografi atau tingkah laku anda. Contoh-contohnya termasuk tarikh lahir, umur atau lingkungan umur, jantina, lokasi geografi (cth: poskod), produk-produk kegemaran, hobi dan minat serta maklumat isi rumah atau gaya hidup.

  Maklumat teknikal mengenai komputer/peranti mudah alih. Sebarang maklumat berkenaan sistem komputer atau peranti teknologi lain yang anda gunakan untuk mengakses salah satu daripada laman web atau aplikasi Kami, seperti Protokol Internet (IP) yang digunakan untuk menyambung komputer atau peranti anda dengan Internet, jenis sistem pengendalian dan jenis pelayar web dan versinya. Sekiranya anda mengakses laman web atau aplikasi Nespresso melalui peranti mudah alih seperti telefon pintar, maklumat yang dikumpul sekiranya dibenarkan, ID peranti unik telefon anda, ID pengiklanan, geo-lokasi, dan lain-lain data peranti mudah alih yang sama.

  Laman web/maklumat penggunaan komunikasi. Semasa anda melayari dan berinteraksi dengan laman web kami atau surat berita, teknologi pengumpulan data automatik akan digunakan untuk mengumpul maklumat tertentu berkenaan tindakan anda. Ini termasuk maklumat seperti rangkaian manakah yang anda klik, laman atau kandungan manakah yang anda lihat dan untuk berapa lama, dan maklumat lain yang serupa dan statistik tentang interaksi anda seperti masa-masa respon kandungan, kesilapan muat turun dan tempoh lawatan ke halaman tertentu. Maklumat ini diambil dengan menggunakan teknologi automatik seperti cookies (pelayar cookies, flash cookies) dan web beacons dan juga dikumpul melalui penggunaan perkhidmatan penjejakan pihak ketiga. Anda mempunyai hak untuk membantah penggunaan teknologi tersebut, untuk maklumat lanjut sila rujuk Seksyen 3.

  Penyelidikan Pasaran & maklum balas pengguna. Ini termasuk maklumat yang anda kongsikan secara sukarela dengan kami mengenai pengalaman anda menggunakan produk dan perkhidmatan kami.

  Kandungan Janaan-Pengguna. Ini merujuk kepada mana-mana kandungan yang dibuat dan kemudian dikongsi dengan Kami melalui rangkaian sosial pihak ketiga atau dimuat naik di salah satu laman web atau aplikasi kami termasuk rangkaian sosial seperti Facebook. Contohnya termasuk gambar, video, cerita peribadi atau media atau kandungan lain yang serupa. Sekiranya dibenarkan, Kami mengumpul dan menerbitkan kandungan pengguna yang dihasilkan berkaitan dengan pelbagai aktiviti termasuk pelbagai pertandingan dan promosi lain, ciri-ciri laman web komuniti, penglibatan pengguna, dan rangkaian sosial pihak ketiga.

  Maklumat rangkaian sosial pihak ketiga. Ini merujuk kepada apa-apa maklumat yang dikongsikan secara terbuka oleh anda di rangkaian sosial pihak ketiga atau maklumat yang merupakan sebahagian daripada profil anda di rangkaian sosial pihak ketiga (seperti Facebook) dan di mana anda membenarkan rangkaian sosial pihak ketiga untuk berkongsi dengan Kami. Contohnya termasuk maklumat asas akaun anda (seperti nama, alamat e-mel, jantina, hari jadi, bandar semasa, gambar profil, ID pengguna, senarai rakan-rakan, dan lain-lain) dan apa-apa maklumat tambahan lain atau aktiviti di rangkaian sosial pihak ketiga yang dibenarkan untuk dikongsi. Kami menerima maklumat profil rangkaian sosial anda (atau sebahagian daripadanya) setiap kali anda memuat turun atau berinteraksi dengan aplikasi web Nespresso di rangkaian sosial seperti Facebook, setiap kali anda menggunakan ciri rangkaian sosial yang bersepadu dalam laman Nespressso (seperti Facebook Connect) atau setiap kali anda berinteraksi dengan Kami melalui rangkaian sosial pihak ketiga. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana Nespresso memperoleh maklumat anda daripada rangkaian sosial pihak ketiga, atau untuk memilih keluar perkongsian maklumat rangkaian sosial tersebut, sila layari laman web rangkaian sosial yang berkaitan.

  Maklumat Pembayaran dan Kewangan. Sebarang maklumat yang Kami perlukan untuk memenuhi pesanan atau yang anda gunakan untuk membuat pembelian seperti butiran debit atau kad kredit (nama pemegang kad, nombor kad, tarikh luput, dan lain-lain) atau lain-lain bentuk pembayaran (seperti yang disediakan). Dalam mana-mana kes, Kami mengendalikan pembayaran dan maklumat kewangan dengan cara yang mematuhi undang-undang, peraturan-peraturan dan piawaian keselamatan seperti PCI DSS.

  Panggilan ke CRC. Komunikasi dengan CRC mungkin direkodkan mengikut undang-undang untuk keperluan operasi tempatan (contohnya untuk tujuan kualiti atau latihan) dan dalam kes-kes tertentu, diarkib sebagai bukti persetujuan bagi pemasaran langsung dan pemprofilan. Butiran kad pembayaran tidak direkodkan. Seperti yang diperuntukkan oleh undang-undang, anda akan dimaklumkan tentang rakaman tersebut pada awal panggilan.

   

  3. COOKIES/TEKNOLOGI YANG SERUPA, FAIL LOG DAN WEB BEACONS

  Cookies/Teknologi yang Serupa. Sila lihat Notis Cookie kami untuk mengetahui bagaimana anda boleh menguruskan tetapan cookie anda dan untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai cookie yang Kami gunakan dan tujuan-tujuan penggunaannya.

  Fail-fail Log. Kami mengumpul maklumat dalam bentuk fail-fail log yang merekod aktiviti laman web dan mengumpul statistik tentang tabiat pelayaran anda. Entri ini dihasilkan secara automatik dan membantu kami untuk menyelesaikan masalah-masalah atau kesilapan, meningkatkan prestasi dan mengekalkan keselamatan Laman Web kami.

  Web Beacons. Web Beacons (juga dikenali sebagai "pepijat web") adalah rentetan kecil kod yang menghantar imej grafik pada laman web atau dalam e-mel bagi tujuan memindahkan data kembali kepada Kami. Maklumat yang dikumpul melalui Web Beacons mungkin termasuk maklumat teknikal seperti Alamat IP serta maklumat tentang bagaimana anda bertindak balas terhadap kempen e-mel (contohnya pada waktu apakah e-mel dibuka, rangkaian manakah yang anda klik dalam e-mel dan lain-lain). Kami mungkin menggunakan Web Beacons di laman web kami atau memasukkannya ke dalam e-mel yang kami hantar kepada anda. Kami menggunakan maklumat Web Beacons untuk pelbagai tujuan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, laporan trafik laman web, kiraan pelawat unik, pengiklanan, pengauditan dan laporan e-mel dan personalisasi.

   

  4. PENGGUNAAN DATA PERIBADI ANDA

  Perenggan-perenggan berikut menerangkan tujuan-tujuan Kami mengumpul dan menggunakan Data Peribadi anda dan pelbagai jenis Data Peribadi yang dikumpul bagi setiap tujuan. Sila ambil perhatian bahawa tidak semua kegunaan di bawah adalah relevan kepada setiap individu.

  Penggunaan Data Peribadi anda

  Sebab

  Kepentingan

  Khidmat Pelanggan. Kami menggunakan Data Peribadi anda bagi tujuan perkhidmatan pelanggan, termasuk untuk menjawab pertanyaan anda. Ini kebiasaannya memerlukan penggunaan maklumat peribadi tertentu dan maklumat mengenai sebab pertanyaan anda (cth status pesanan, isu teknikal, produk soalan / aduan, soalan umum, dan lain-lain).

  • Memenuhi kewajipan kontrak.
  • Kewajian perundangan
  • Kepentingan sah kami
  • Memperbaiki dan membangunkan produk baru dan servis.
  • Menjadi lebih cekap

  Peraduan, pemasaran dan promosi-promosi lain. Dengan kebenaran anda (sekiranya diperlukan), Kami menggunakan Data Peribadi anda untuk menyediakan maklumat mengenai barang-barang atau perkhidmatan (cth. komunikasi pemasaran atau kempen atau promosi). Ini boleh dilakukan melalui e-mel, iklan, SMS, panggilan telefon dan surat menyurat setakat yang dibenarkan oleh undang-undang terpakai. Beberapa kempen dan promosi Kami dijalankan pada laman web dan/atau rangkaian social pihak ketiga. Penggunaan Data Peribadi anda ini adalah secara sukarela, di mana anda boleh membantah (atau menarik kembali kebenaran di sesetengah negara) pemprosesan Data Peribadi anda untuk tujuan ini. Untuk maklumat terperinci tentang bagaimana untuk mengubahsuai pilihan anda berkenaan komunikasi pemasaran, sila rujuk Seksyen 8 dan 9 di bawah. Untuk maklumat berkenaan peraduan dan promosi lain, sila rujuk peraturan rasmi atau maklumut yang disertakan bersama setiap peraduan/promosi.

  • Dengan izin anda (bila perlu)
  • Memenuhi kewajipan kontrak.
  • Kepentingan sah kami
  • Mengenal pasti produk dan servis yang mungkin menarik minat anda.
  • Menakrifkan jenis pelanggan untuk produk dan servis baharu.

  Rangkaian sosial pihak ketiga. Kami menggunakan Data Peribadi anda apabila anda berinteraksi menggunakan rangkaian sosial pihak ketiga, seperti fungsi "Like" untuk melayani anda dengan iklan-iklan dan berhubung dengan anda di rangkaian sosial. Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana ciri-ciri ini berfungsi, data profil anda yang Kami perolehi, dan mengetahui bagaimana untuk menarik diri dengan merujuk kepada notis privasi rangkaian sosial pihak ketiga yang berkaitan.

  • Dengan izin anda (bila perlu)
  • Kepentingan sah kami
  • Mengenal pasti produk dan servis yang mungkin menarik minat anda.
  • Menakrifkan jenis pelanggan untuk produk dan servis baru.

  Personalisasi (di luar dan atas talian). Personalisasi (di luar dan atas talian). Dengan kebenaran anda (sekiranya diperlukan), Kami menggunakan Data Peribadi anda (i) untuk menganalisis keutamaan dan tabiat anda, (ii) untuk menjangka keperluan anda berdasarkan analisis profil anda, (iii) untuk meningkatkan dan mempersonalisasikan pengalaman anda di laman web dan aplikasi kami, (iv) untuk memastikan bahawa kandungan laman web/aplikasi kami dioptimumkan untuk anda dan komputer atau peranti anda; (v) untuk memberikan iklan yang disasarkan dan (vi) untuk membolehkan anda untuk mengambil bahagian dalam ciri-ciri interaktif, apabila anda memilih untuk berbuat demikian. Sebagai contoh, Kami ingat alamat ID log masuk/e-mel atau nama skrin supaya anda boleh log masuk dengan segera apabila anda melawat laman web kami atau dengan mudahnya anda boleh mendapatkan barangan yang anda letakkan di dalam kart beli-belah anda sebelum ini. Berdasarkan maklumat seperti ini, dan dengan kebenaran anda (sekiranya diperlukan), Kami juga menunjukkan kandungan atau promosi Nespresso tertentu yang bersesuaian dengan minat anda. Penggunaan Data Peribadi anda ini adalah secara sukarela, di mana anda boleh membantah pemprosesan Data Peribadi anda untuk tujuan ini. Untuk maklumat terperinci mengenai bagaimana untuk memilih keluar sila rujuk Seksyen 8 di bawah.

  Memenuhi pesanan. Kami menggunakan Data Peribadi anda untuk memproses dan menghantar pesanan-pesanan, memaklumkan status pesanan anda, mendapatkan alamat yang betul dan melakukan aktiviti-aktiviti pengesahan identiti dan pengesanan penipuan yang lain. Ini melibatkan penggunaan Data Peribadi tertentu dan maklumat pembayaran.

  • Memenuhi kewajipan kontrak.
  • Dengan izin anda (bila perlu)
  • Kewajian perundangan
  • Kepentingan sah kami
  • Memperbaiki dan membangunkan produk dan servis baru.
  • Menjadi lebih cekap
  • Melindungi asset dan pekerja Kami

  Tujuan umum lain (cth penyelidikan dalaman, analisis, keselamatan). Seperti yang diperuntukkan oleh undang-undang terpakai, Kami menggunakan Data Peribadi anda untuk pelbagai tujuan perniagaan am lain seperti kajian pemasaran dalaman dan demografi dan untuk mengkaji keberkesanan kempen pengiklanan. Sekiranya anda mempunyai akaun Ahli Kelab, Kami mempunyai hak untuk menyelaraskan akaun tersebut ke dalam satu akaun tunggal. Kami juga akan menggunakan Data Peribadi anda untuk memastikan keselamatan Kami.

  Sebab-sebab undang-undang atau penggabungan/pengambilalihan. Sekiranya Nespresso atau asetnya diperolehi oleh, atau bergabung dengan syarikat lain termasuk melalui kebankrapan, Kami akan berkongsi Data Peribadi anda dengan mana-mana pengganti Kami. Kami juga mungkin mendedahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga (i) apabila dikehendaki oleh undang-undang terpakai; (ii) sebagai respon kepada tindakan undang-undang; (iii) sebagai tindak balas kepada permintaan daripada agensi penguatkuasaan undang-undang yang berwibawa; (iv) untuk melindungi hak-hak, privasi, keselamatan atau harta kami, atau orang awam; atau (v) untuk menguatkuasakan terma mana-mana perjanjian atau syarat-syarat laman web kami.

  • Kewajian perundangan
  • Kepentingan sah kami
  • Pematuhan terhadap kewajipan undang-undang
  • Melindungi asset dan pekerja Kami

   

  5. PENDEDAHAN DATA PERIBADI ANDA

  Selain entiti-entiti Nespresso/Nestlé atau rakan kongsi dalam negara (yang bertanggungjawab bagi operasi Nespresso) yang dinyatakan di seksyen pengawal & hubungi kami (lihat Seksyen 11), Kami berkongsi Data Peribadi anda dengan organisasi pihak ketiga berikut:

  Pembekal perkhidmatan. Ini adalah syarikat-syarikat luar yang Kami gunakan untuk membantu menjalankan perniagaan kami (cth. memenuhi pesanan, proses pembayaran, pengesanan penipuan dan pengesahan identiti, operasi laman web, syarikat penyelidikan pasaran, perkhidmatan sokongan, promosi, pembangunan laman web, analisis data, CRC, dan lain-lain). Pembekal perkhidmatan dan kakitangan yang terpilih hanya dibenarkan untuk mengakses dan menggunakan Data Peribadi anda bagi pihak Kami untuk tugas-tugas tertentu yang diminta untuk dijalankan berdasarkan arahan Kami dan dikehendaki menyimpan Data Peribadi anda secara sulit dan selamat. Seperti yang diperuntukkan undang-undang, anda boleh mendapatkan senarai pembekal-pembekal yang memproses Data Peribadi anda (lihat Seksyen 11 untuk menghubungi Kami).

  Agensi laporan kredit / pemungut hutang. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, agensi pelaporan kredit dan pemungut hutang adalah syarikat-syarikat luar yang Kami gunakan untuk membantu Kami mengesahkan kelayakan kredit anda (khususnya untuk pesanan dengan invois) atau untuk mengumpul invois tertunggak.

  Syarikat-syarikat pihak ketiga yang menggunakan Data Peribadi anda untuk tujuan pemasaran mereka sendiri. Kecuali dalam situasi di mana anda telah memberi kebenaran, Kami tidak melesenkan atau menjual Data Peribadi anda kepada syarikat-syarikat pihak ketiga untuk tujuan pemasaran mereka sendiri. Identiti mereka akan didedahkan semasa mendapatkan kebenaran anda.

  Penerima-penerima pihak ketiga menggunakan Data Peribadi atas sebab-sebab undang-undang atau disebabkan oleh penggabungan/pengambilalihan. Kami akan mendedahkan Data Peribadi anda kepada pihak ketiga atas sebab-sebab undang-undang atau dalam konteks suatu pemerolehan atau penggabungan (lihat Section 4 untuk maklumat lanjut).

   

  6. PENYIMPANAN DATA PERIBADI ANDA

  Seperti yang diperuntukkan undang-undang, Kami akan menggunakan Data Peribadi anda untuk tempoh selama yang perlu bagi memenuhi tujuan di mana Data Peribadi anda dikumpulkan (seperti yang dinyatakan di Seksyen 4 di atas) atau untuk mematuhi keperluan undang-undang yang berkenaan.

  Data peribadi yang digunakan untuk menyediakan anda dengan pengalaman peribadi (lihat Seksyen 4 di atas untuk maklumat lanjut) akan disimpan untuk tempoh selama yang dibenarkan oleh undang-undang.

   

  7. PENDEDAHAN, PENYIMPANAN DAN/ATAU PEMINDAHAN DATA PERIBADI ANDA

  Kami menggunakan pelbagai langkah-langkah yang munasabah (seperti yang diterangkan di bawah) untuk menyimpan Data Peribadi anda secara rahsia dan selamat. Sila ambil perhatian, bagaimanapun, perlindungan ini tidak terpakai kepada maklumat yang anda kongsi di tempat awam seperti rangkaian sosial pihak ketiga.

  Individu yang boleh mengakses Data Peribadi anda. Data peribadi anda akan diproses oleh kakitangan yang diberi kuasa oleh Kami, hanya setakat yang perlu dan perkara asas sahaja, bergantung kepada tujuan tertentu Data Peribadi anda dikumpulkan (cth. kakitangan Kami yang bertanggungjawab bagi urusan perkhidmatan pelanggan akan mempunyai akses kepada rekod pelanggan Kami).

  Langkah-langkah yang diambil dalam persekitaran operasi. Kami menyimpan Data Peribadi anda dalam persekitaran operasi yang menggunakan langkah-langkah keselamatan yang munasabah untuk menghalang akses yang tidak dibenarkan. Kami mengikuti standard yang munasabah untuk melindungi Data Peribadi. Penghantaran maklumat melalui Internet, malangnya, adalah tidak sepenuhnya selamat dan walaupun Kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi maklumat peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan data semasa penghantaran melalui laman web/aplikasi Kami.

  Langkah-langkah yang perlu anda ambil. Adalah penting untuk anda, memainkan peranan dalam mengekalkan Data Peribadi anda selamat dan terjamin. Apabila mendaftar untuk akaun dalam talian, sila pastikan anda memilih kata laluan akaun yang sukar bagi orang lain untuk meneka dan jangan sesekali mendedahkan kata laluan anda kepada orang lain. Anda bertanggungjawab untuk merahsiakan kata laluan ini dan untuk penggunaan akaun anda. Jika anda menggunakan komputer awam atau berkongsi, jangan sesekali memilih untuk mengigat alamat ID log masuk/e-mel atau kata laluan dan sila pastikan anda log keluar daripada akaun anda setiap kali anda meninggalkan komputer. Anda juga perlu mengguna pakai apa-apa tetapan atau kawalan privasi yang kami sediakan dalam Laman Web/aplikasi Kami.

  Pemindahan Data Peribadi anda. Penyimpanan serta pemprosesan Data Peribadi anda seperti yang diterangkan di atas memerlukan Data Peribadi anda dipindahkan/dihantar kepada, dan/atau disimpan di destinasi luar dari negara tempat tinggal anda terutamanya Switzerland dan Luxembourg. Kami juga akan memindahkan Data Peribadi anda ke negara-negara yang berada di luar Kawasan Ekonomi Eropah (Europian Economic Area) ("EEA") (cth. Nespresso lain/entiti-entiti Nestlé atau rakan kongsi dalam negara) termasuklah ke negara-negara yang mempunyai standard perlindungan data yang berlainan daripada yang terpakai di EEA. Kami (i) telah meletakkan standard klausa kontrak yang diperakui Suruhanjaya Eropah untuk melindungi Data Peribadi anda (dan anda mempunyai hak untuk meminta salinan klausa tersebut daripda Kami (dengan menghubugi Kami seperti di bawah) dan/atau (ii) akan bergantung di atas kebenaran anda (di mana dibenarkan oleh undang-undang).

   

  8. AKSES KEPADA DATA PERIBADI ANDA

  Akses kepada Data Peribadi. Seperti mana yang diperuntukkan undang-undang, anda, pengganti, wakil dan/atau proksi anda mempunyai hak untuk mengakses, dan meminta maklumat salinan fizikal atau elektronik tentang anda. Anda juga mempunyai hak untuk meminta maklumat mengenai sumber Data Peribadi anda.

  Hak-hak ini boleh dilaksanakan dengan menghantar e-mel kepada:

  https://www.Nespresso.com/my/ms/contactus

  atau menulis kepada:

  Nespresso Club, 22-1, 22nd Floor, Menara Surian, No. 1, Jalan PJU 7/3, Mutiara Damansara 47810, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

  Sila lampirkan salinan ID atau butiran setaraf (jika diminta oleh Kami seperti yang dibenarkan undang-undang). Jika permintaan dikemukakan oleh individu lain selain daripada anda tanpa menyediakan bukti bahawa permintaan itu sah dibuat bagi pihak anda, permintaan itu akan ditolak. Sila ambil perhatian bahawa pengesahan maklumat yang diberikan kepada Kami hanya akan diproses tertaklu kepada, dan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

  Hak-hak lain (cth. Pengubahsuaian, pemadaman Data Peribadi). Seperti mana yang diperuntukkan undang-undang, anda, pengganti, wakil dan / atau proksi anda boleh (i) meminta pemadaman, pembetulan atau semakan Data Peribadi anda; (ii) menentang pemprosesan data; (iii) menghadkan penggunaan dan pendedahan Data Peribadi anda; dan (iv) membatalkan kebenaran kepada mana-mana aktiviti pemprosesan data Kami.

  Sila ambil perhatian, dalam keadaan tertentu, kami mungkin tidak dapat memadam Data Peribadi anda tanpa memadam akaun pengguna anda. Kami juga mungkin perlu mengekalkan sebahagian daripada Data Peribadi yang anda pohon untuk dipadamkan bagi memenuhi tanggungjawab undang-undang atau kontrak Kami. Kami juga mungkin setakat yang dibenarkan oleh undang-undang untuk mengekalkan sebahagian daripada Data Peribadi anda untuk memenuhi keperluan perniagaan Kami.

  Laman web kami mempunyai ciri-ciri khusus di mana anda boleh menyemak dan mengubah Data Peribadi yang anda berikan. Sila ambil perhatian bahawa Kami memerlukan pengguna berdaftar untuk mengesahkan identiti mereka (cth. log masuk ID/alamat e-mel, kata laluan) sebelum boleh mengakses atau membuat perubahan kepada maklumat akaun mereka. Ini membantu menghalang capaian yang tidak dibenarkan ke akaun anda.

  Kami berharap bahawa Kami dapat memenuhi pertanyaan anda berkenaan cara kami memproses Data Peribadi anda. Bagaimanapun, sekiranya anda mempunyai masalah yang tidak dapat diselesaikan berkenaan pemprosesan Data Peribadi anda, anda juga mempunyai hak untuk mengadu kepada pihak berkuasa perlindungan data.

   

  9. PILIHAN ANDA TENTANG BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN DAN MENDEDAHKAN DATA PERIBADI ANDA

  Kami sentiasa berusaha untuk menyediakan pilihan-pilihan berkenaan Data Peribadi yang anda berikan kepada Kami. Mekanisme-mekanisme berikut memberikan anda kawalan ke atas Data Peribadi anda:

  Cookies/Teknologi yang sedemikian. Anda mengurus kebenaran anda melalui (i) solusi pengurusan kebenaran Kami atau (ii) anda boleh menetapkan pelayar anda untuk tidak menerima semua atau sebahagian cookies pelayar atau memberi amaran kepada anda apabila cookies sedang digunakan. Sila lihat Seksyen 3 di atas.

  Pengiklanan, pemasaran dan promosi. Sekiranya anda ingin Nespresso berkongsi promosi produk dan perkhidmatan Kami melalui Data Peribadi yang diberikan, anda boleh menanda kotak yang terletak pada borang pendaftaran atau dengan menjawab soalan disampaikan oleh kakitangan pemasaran, CRC atau wakil-wakil butik kami. Jika anda memutuskan bahawa anda tidak lagi mahu menerima komunikasi tersebut, anda boleh berhenti melanggan daripada menerima komunikasi yang berkaitan pemasaran pada bila-bila masa, dengan mengikuti arahan yang diberikan dalam setiap komunikasi tersebut. Untuk memilih keluar komunikasi pemasaran yang dihantar oleh mana-mana medium termasuk rangkaian sosial pihak ketiga, anda boleh memilih untuk keluar pada bila-bila masa dengan melayari ke dalam laman web/aplikasi dan menyesuaikan profil akaun anda dengan tidak menandakan kotak berkenaan atau dengan menghubungi CRC kami. Sila ambil perhatian bahawa walaupun anda memilih keluar daripada menerima komunikasi pemasaran, anda masih boleh menerima komunikasi pentadbiran dari Kami seperti langganan atau pengesahan transaksi lain, notifikasi mengenai aktiviti-aktivti akaun anda (cth. pengesahan akaun, perubahan kata laluan, dan lain-lain), dan pengumuman-pengumuman penting lain yang tidak berkaitan dengan pemasaran.

  Personalisasi (di luar dan atas talian): Seperti yang diperuntukkan undang-undang, sekiranya anda ingin Data Peribadi anda yang diberikan digunakan oleh Nespresso untuk menyediakan anda dengan pengalaman peribadi, anda boleh tandakan kotak berkaitan yang terletak pada borang pendaftaran atau dengan menjawab soalan disampaikan oleh kakitangan pemasaran, CRC atau wakil-wakil butik Kami. Jika anda memutuskan bahawa anda tidak lagi ingin mendapatkan manfaat daripada ini, anda boleh memilih untuk keluar pada bila-bila masa dengan melayari ke dalam laman web/aplikasi dan menyesuaikan laman keutamaan dalam profil akaun anda dengan tidak menandakan kotak berkenaan atau dengan menghubungi CRC kami.

   

  10. PERUBAHAN NOTIS KAMI

  Sekiranya Kami mengubah cara Kami mengendalikan Data Peribadi anda, Kami akan mengemas kini Notis ini. Kami mempunyai hak untuk membuat perubahan kepada amalan kami dan Notis ini pada bila-bila masa, sila semak dengan kerap untuk melihat kemas kini Notis Kami.

   

  11. PENGAWAL DATA & HUBUNGI KAMI

  Untuk bertanya soalan atau memberi komen mengenai Notis ini dan amalan privasi kami atau untuk membuat aduan mengenai pematuhan terhadap undang-undang privasi, sila hubungi kami di: https://www.Nespresso.com/my/ms/contactus

  atau hubungi CRC kami: 1800 80 7001

  atau menulis kepada : Pegawai Perlindungan Data Peribadi, Nespresso Club, 22-1, 22nd Floor, Menara Surian, No. 1, Jalan PJU 7/3, Mutiara Damansara 47810, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

  Kami akan menerima dan menyiasat sebarang aduan tentang cara kami menguruskan Data Peribadi (termasuk aduan terhadap kesalahan Kami terhadap hak-hak anda di bawah undang-undang privasi terpakai).

  Pengguna Data

  Bertanggungjawab untuk

  Nestlé Nespresso SA 
  Avenue de Rhodanie 40, 1007 Lausanne,
  Switzerland

  Segala aktiviti

  Nestlé Treasury International S.A. 
  7, Rue Nicolas Bové 
  L - 1253 Luxembourg

  Operasi pembayaran kad berkaitan laman web/ aplikasi.

  PENTING: dalam kes-kes tertentu, butiran kad pembayaran anda mungkin diproses oleh entiti Nespresso atau Nestlé.

  Berikut adalah entiti-entiti Nespresso/Nestlé atau rakan kongsi dalam negara

  Nespresso Malaysia, a division of Nestlé Products Sdn. Bhd. (45229-H)

  22-1, 22nd Floor, Menara Surian,
  No. 1, Jalan PJU 7/3,
  Mutiara Damansara 47810,
  Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

  Fax: 1800 80 7077
  Phone: 1800 80 7001

  Segala aktiviti di Malaysia

   
 • Syarat Penjualan

   

  TERMA SYARAT PENJUALAN AM
  Berkuatkuasa pada [9 Januari 2017]

  1.  Pengenalan


  Berikut adalah ditadbir dengan syarat penjualan: semua pesanan yang dibuat oleh individu yang disebut sebagai "anda" atau "pelanggan", dengan Nestlé Products Sdn. Bhd. (45229-H), [dirujuk sebagai "Nespresso" atau "kita" atau "kami"] dan mempunyai alamat berdaftar di 22-1, 22nd Floor, Menara Surian, No.1, Jalan PJU 7/3, Mutiara Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor, nombor pendaftaran GST 000133435392, di kedai atau dari mudah alih (surat, telefon, faks, Internet, dan melalui permohonan Nespresso), mengenai mesin milik tawaran untuk pengguna swasta , dan juga aksesori yang khusus dinyatakan di sini ("Produk").

  Sebelum menggunakan laman web ini Nespresso dan laman web yang berkaitan ( "Laman Web") dan / atau membuat pesanan, kami meminta anda untuk mengkaji dengan teliti semua terma yang termasuk dalam Syarat-syarat Penjualan  bersama dengan Notis Privasi dan Terma Penggunaan Laman Web serta sebarang syarat tambahan yang mungkin muncul di laman web dari semasa ke semasa seperti semasa promosi atau kempen.

  Setiap pesanan dengan Nespresso atau mana-mana syarikat gabungannya akan ditadbir oleh Syarat Penjualan. Mereka hendaklah terpakai bagi pengecualian semua keadaan lain yang tidak dipersetujui secara bertulis oleh Nespresso. Nespresso menyarankan agar anda sedar dan telah membaca, memahami dan menerima tanpa sebarang bantahan.Dengan menggunakan laman sesawang ini, anda juga menerima dan bersetuju dengan Syarat Penggunaan dan juga Dasar Privasi kami. 

  Nespresso berhak pada bila-bila masa untuk mengubah Syarat Penjualan Am dengan meletakkan versi terbaru dengan tarikhnya dalam laman ini. Dengan membuat pesanan selepas versi terbaru Syarat Penjualan Am diletakkan, anda bersetuju dengan syarat yang telah dikemas kini.

  Anda boleh mencetak salinan pengesahan penerimaan pesanan anda dan Syarat Penjualan untuk rekod anda. Dengan membuat pesanan dengan Nespresso, anda menjamin dan menyatakan bahawa anda secara sah bahawa anda akan terikat dengan penjanjian ini dan anda telah berumur 18 tahun atau lebih

  1.1 Pendaftaran

  Apabila anda mendaftar di laman ini, anda perlu memastikan maklumat yang wajib untuk pendaftaran diisi dengan tepat dan lengkap.

  Sila beritahu Nespresso tentang penukaran alamat atau apa jua perubahan dengan mengemas kini maklumat peribadi anda di dalam laman ini dengan segera.

  1.2.  Kata Laluan

  Apabila mendaftar dengan laman ini, anda akan diminta untuk membuat satu kata laluan. Anda mesti menyimpan kata laluan ini secara rahsia dan tidak mendedahkan ia ke mana-mana pihak.

  Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan kata laluan anda, dan mana-mana pesanan yang dibuat dengan menggunakan kata laluan anda, walaupun tanpa pengetahuan anda.

  Jika anda tahu atau syak mana-mana pihak mengetahui dan telah menggunakan kata laluan anda, anda perlu memberitahu Nespresso dengan segera dengan menghubungi kami di 1800 80 7001.

  Anda juga dijemput untuk mengambil langkah-langkah berikut:

  - Apabila anda telah habis sesi lawatan anda di Laman Web, sentiasa menggunakan butang Log Keluar pada bahagian atas untuk memastikan bahawa anda menutup sesi.

  - Nama pengguna akaun, kata laluan dan akses hak adalah semata-mata untuk kegunaan peribadi anda dan tidak perlu dipindahkan ke atau dikongsi dengan mana-mana orang lain.

  Jika Nespresso tahu atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa kelayakan anda sememangnya digunakan oleh orang lain, Nespresso hendaklah dengan segera menggantung penggunaan akaun (termasuk memproses apa-apa transaksi dari akaun tersebut).

  1.3.  Pesanan

  Anda boleh membuat pesanan anda melalui talian bebas tol, e-mel, mel, internet atau aplikasi mudah alih.

  • Melalui telefon:
   Pesanan untuk swasta/ peribadi : Talian bebas tol 1800 80 7001
   Pesanan untuk perniagaan - Restoran, Hotel, Café : Talian bebas tol 1800 80 6507
   Pesanan untuk perniagaan - Pejabat: 03 7987 8798
    
  • Melalui e-mel:
   Pesanan untuk swasta/ peribadi : https://www.nespresso.com/my/en/contactus
   Pesanan untuk perniagaan - Restoran, Hotel, Café : www.nespresso.com/pro/my/ms/pages/contact-us-pro

  • Melalui mel kepada [Nestle Products Sdn. Bhd (Nespresso Malaysia) 21-1, 22nd Floor, Menara Surian No. 1, Jalan PJU 7/3, Mutiara Damansara 47810 Petaling Jaya Selangor, Malaysia]

  • Melalui fax: [1800 80 7077]

  • Melalui internet:
   Pesanan untuk swasta/ peribadi : [www.nespresso.com]
   Pesanan untuk perniagaan - Restoran, Hotel, Café : [www.nespresso.com/pro]
  • Pesanan swasta/ peribadi melalui aplikasi Nespresso mudah alih atau mobile.nespresso.com

  • Pesanan anda dengan Nespresso adalah tertakluk kepada had kuantiti minimum dan maksimum yang ditetapkan oleh Nespresso. Nespresso menawarkan produk-produknya di laman web ini dalam had stok yang tersedia.

  Pesanan boleh dibuat melalui laman web ini dengan klik pada “tambah kepada beg” butang dan daftar keluar.

  Sila mengambil perhatian bahawa had minima semasa memesan kapsul melalui laman web adalah [50] kapsul.

  Selepas membuat pesanan di laman web, anda akan akses ke laman pengesahan bagi mengesahkan produk, kos penghantaran, kaedah pembayaran dan semakan harga.

  Selepas menerima Syarat Penjualan, anda akan dibawa ke laman pembayaran untuk membuat pesanan anda.

  Sila jangan nyatakan info kad kredit anda dalam mel atau fax. Kami akan menghubungi anda untuk membuat pembayaran.

  1.4. Pengesahan Pesanan

  Setelah anda menghantar dan mengesahkan pesanan anda, Nespresso akan mengakui penerimaan pesanan itu dengan menyatakan butiran produk yang dipesan. Pengiktirafan ini tidak mengesahkan penerimaan kami untuk menawarkan anda produk yang dipesan.

  Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Nespresso berhak untuk menolak atau membatalkan pesanan bagi apa-apa alasan yang munasabah dan pada bila-bila masa. Sebagai contoh, kita boleh menolak pesanan jika Produk yang sama sekali atau sebahagiannya tidak dapat diperolehi selepas pesanan itu dibuat. Dalam keadaan ini, anda hendaklah dimaklumkan mengenai penghantaran pesanan separa atau pembatalan pesanan anda. Jika anda telah dibayar untuk beberapa atau semua produk, kami akan membayar balik jumlah penuh berkenaan dengan produk yang berkaitan dan kos penghantaran yang dikenakan dengan seberapa segera yang mungkin. Nespresso juga boleh menolak suatu pesanan jika terdapat pertikaian berterusan mengenai pembayaran pesanan terdahulu atau dengan pesanan yang tidak normal dan pesanan yang disyaki tidak jujur dari Nespresso.  

  Nespresso berhak untuk menamatkan perjanjian kami dengan anda jika Nespresso adalah pihak berkuasa yang menolak pembayaran atau yang semunasabahnya percaya bahawa bayaran akan ditolak di mana-mana peringkat atau jika anda melanggar mana-mana syarat atau undang-undang.

  1.5. Harga

  Harga yang perlu dibayar oleh anda bagi produk yang anda pesan adalah harga yang dipamerkan di dalam laman ini pada tarikh pembelian, termasuklah harga GST kecuali caj penghantaran. Anda boleh menikmati penghantaran percuma apabila anda memesan kopi mesin Nespresso atau 100 kapsul di www.nespresso.com. Manakala bagi pesanan untuk perniagaan di www.nespresso.com/pro, anda boleh menikmati penghantaran percuma apabila anda memesan 300 kapsul ke atas.  Kos penghantaran akan dikenakan jika anda tidak memenuhi syarat penghantaran percuma.

  Nespresso berhak untuk mengubah segala harga dan caj penghantaran pada bila-bila masa, dan membatalkan pesanan anda jika terdapat kesalahan dalam sebarang bentuk tulisan, cetakan atau kiraan.

  1.6 Pembayaran

  Pembayaran boleh bibuat dengan menggunakan kad kredit atau Bayar semasa Terima (Cash on Delivery) di kawasan lembah klang yang termasuk Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Shah Alam, Klang, Kajang, Cheras, Seri Kembangan, Serdang, Bandar Baru Bangi, Sungai Buloh, Puchong, Subang Jaya, Rawang, Putrajaya, Cyberjaya, Ampang, Batu Caves.

  Pembayaran menggunakan kad kredit adalah pembayaran segera. Maklumat kad kredit anda disulitkan untuk keselamatan anda.

  Butiran kad anda disulitkan dalam transaksi untuk tujuan keselamatan. Bergantung kepada penubuhan pembayaran atau pembekal perkhidmatan pembayaran, pembayaran dengan kad kredit mungkin memerlukan kebenaran atau dilaksanakan dalam gandaan langkah. Sekiranya Nespresso tidak menerima kebenaran itu, Nespresso berhak untuk membatalkan pesanan anda.

  2  Penghantaran

  Setiap penghantaran yang disahkan oleh Nespresso akan dilakukan ke alamat yang dipersetujui apabila membuat pesanan. Penghantaran hanya dilakukan di Malaysia.  Nespresso melakukan yang terbaik untuk memastikan penghantaran standard (tertakluk kepada stok yang sedia ada dan selepas penerimaan dana yang dijelaskan) dalam tempoh tiga (3) hari bekerja. Sekiranya penghantaran itu tidak berlaku dalam tempoh yang dinyatakan di atas, anda boleh sama ada membuat hubungan dengan Nespresso bersetuju mengenai kelewatan tambahan untuk menyampaikan Produk, atau membatalkan tempahan anda dengan memberitahu Nespresso.

  Dalam usaha untuk menyampaikan pesanan anda secara tepat masa, Nespresso berusaha untuk menyimpan stok Produck yang mencukupi. Walau bagaimanapun, ia adalah mungkin bahawa stok Produk tertentu berubah menjadi tidak mencukupi untuk semua penghantaran akan terjejas pada masa. Dalam kes sedemikian, anda menerima bahawa Nespresso berhak untuk melengkapkan penghantaran separa ini, atau untuk menangguhkan penghantaran. Perintah untuk Produk dalam kuantiti terbatas (seperti Editions Limited, dan lain-lain) hanya akan diterima oleh kami selagi stok membenarkan.

  2.2 Pemindahan harta dan risiko

  Produk Nespresso yang disampaikan hendaklah kekal harta kami sehingga anda telah membayar semua jumlah yang terhutang di bawah perjanjian itu sepenuhnya, termasuk pembayaran semua kos termasuk dalam pengesahan pesanan.

  Semua risiko kerugian atau kerosakan kepada Produk akan dipindahkan kepada anda pada saat penyerahan pengambilan anda (atau mana-mana orang yang bertindak di tempat anda).

  2.3 Pengesahan Produk

  Pada masa penghantaran, anda diminta untuk mengesahkan bahawa bilangan item yang disampaikan sepadan dengan apa yang ditunjukkan pada pengesahan penghantaran dan bahawa Produk adalah utuh, tidak rosak, tidak basah dan tidak diubah dalam apa jua cara.

  Sekiranya anda memerhatikan kerosakan atau barangan yang hilang, anda perlu menghubungi Pusat Perhubungan Pelanggan kami dalam tempoh yang munasabah selepas anda menemui kerosakan atau item yang hilang dan tidak lewat daripada dua bulan. Nespresso dalam hal itu menyediakan anda dengan penggantian Produk yang serupa.

  3.     Pemulangan

  3.1 Polisi Pemulangan

  Anda berhak memulangkan barangan yang tidak sesuai dengan keperluan anda dalam pesanan anda dalam masa 7 hari pemesanan kalau:(1) Produk rosak sebelum penerimaan, atau (2) terdapat percanggahan antara pesanan dan penghantaran, dan dengan syarat bahawa (i) Produk itu masih di dalam bungkusan asalnya, dan (ii) disertai dengan invois asal yang dikeluarkan dalam negara yang sama. Tiada bayaran balik atau pertukaran akan diberikan bagi bahan gunahabis (contoh kopi dan gula).

  Nespresso hanya akan menerima pemulangan barang jika barangan tersebut berada di dalam keadaan yang sempurna dalam pembungkusannya, beserta dengan invois.

  Apabila pemulangan telah dilakukan dengan sempurna, Nespresso akan membuat pembayaran balik kepada anda harga barangan yang dipulangkan beserta dengan caj penghantaran dalam masa 30 hari selepas penerimaan barangan. Walau bagaimanapun, caj penghantaran pulang akan ditanggung oleh anda.

  3.2. Waranti Mesin

  Mesin yang dibeli di laman sesawang ini mempunyai jaminan daripada pengeluar mesin tersebut, dan ianya tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan dalam dokumentasi asli produk.

  Sila rujuk dokumentasi produk anda terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh pihak pengeluar mesin untuk maklumat waranti, tanpa sebarang prejudis kepada hak berkanun mustahak anda.

  3.3.  Perkhidmatan Selepas Jualan

  Anda bertanggungjawab untuk penyelenggaraan dan pembersihan mesin anda yang dibeli dari kami. Memandangkan ciri-ciri teknikal mesin dan atas sebab-sebab keselamatan, pembaikan mesti dilakukan oleh pengeluar selepas perkhidmatan jualan, mengikut syarat-syarat yang khusus untuk setiap mesin. Pengeluar dan Nespresso tidak bertanggung jawab atas sebarang liabiliti akibat daripada pengubahsuaian, pembaikan, penambahan dan / atau penggantian alat ganti pada mesin dengan mana-mana pihak selain daripada jabatan perkhidmatan jualan kami.

  JIka anda menghadapi sebarang masalah atau mempunyai sebarang persoalan mengenai mesin atau penyelenggaraan, sila meminta bantuan dengan menghubungi Nespresso di 1800 80 7001 atau 1800 80 6507 bagi pertanyaan tentang mesin untuk perniagaan.

  Jika keperluan anda adalah kompleks, Nespresso boleh mengumpul mesin anda pada masa yang telah diatur, menyusun pinjaman mesin dan membawa pulang mesin anda apabila dibaiki di alamat yang dipilih.

  4. Had Tanggungan Risiko

  Gambarajah dan ayat yang digunakan didalam menggambarkan produk di laman ini  adalah bersifat informasi semata-mata dan tidak menjanjikan apa-apa.

  Tanpa menghadkan penggunaan Syarat Penjualan dan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, liabiliti Nespresso yang menyebabkan kerugian anda akibat daripada pelanggaran Syarat Penjualan kami atau kecuaian kami, tiada tuntutan dan sebagainya, berkenaan produk yang telah dihantar atau tidak, seharusnya mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada harga belian  produk. Nespresso hanya bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang anda terima akibat daripada pelanggaran Syarat Penjualan atau kecuaian kami. Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang tidak boleh dijangkakan. Kerugian atau kerosakan boleh dijangka jika ia adalah satu akibat yang jelas atau di mana ia boleh dimaksudkan oleh anda dan kami pada masa pesanan anda diterima oleh kami Produk.

  Kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang mungkin ditanggung oleh anda akibat daripada pelanggaran Syarat-syarat Besar Jualan. Kami hanya membekalkan Produk untuk kegunaan peribadi dan swasta dan anda bersetuju untuk tidak menggunakan Produk untuk tujuan jualan semula, atau perniagaan. Kami tidak mempunyai liabiliti kepada anda atas kehilangan keuntungan, kehilangan perniagaan, gangguan perniagaan atau kehilangan peluang perniagaan.

  Tiada apa-apa dalam Syarat Penjualan yang mengecualikan atau menghadkan liabiliti kami untuk: (i) kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian kami; (Ii) penipuan atau salah nyata fraud; atau (iii) apa-apa perkara yang mana ia akan menjadi haram bagi kita untuk tidak, atau cuba untuk mengecualikan, liabiliti kami.

  5. FORCE MAJEURE

  Nespresso akan berusaha bersungguh-sungguh dalam menunaikan janji mereka kepada pelanggan. Namun Nespresso tidak boleh dipertanggungjawabkan apabila lewat atau gagal menghantar produk atas sebab-sebab bencana yang berada di luar kawalan Nespresso. Bencana ini termasuk perang, mogok, bencana alam atau apa sahaja  yang akan mengakibatkan kelewatan, kerosakan dan kegagalan penhantaran produk.

  Jika kelewatan berlaku akibat daripada force maheure, kewajipan Nespresso akan digantung dan masa untuk melaksanakan tanggungjawab kami akan dilanjutkan. Nepresso akan berusaha sedaya upaya untuk memastikan barangan dihantar kepada pelanggan dengan secepat mungkin, dan berhak untuk mengagihkan baki stok kepada pelanggan secara adil.

  Jika kita tidak boleh melaksanakan tanggungjawab kita akibat daripada keadaan ini, anda boleh membatalkan kontrak anda. Untuk membatalkan, sila hubungi kami. Anda harus kembali (pada kos kami) atas mana-mana Produk berkaitan yang anda telah menerima dan kami akan membayar balik harga yang telah dibayar, termasuk kos penghantaran.

  6. PRIVASI

  Apa-apa maklumat peribadi atau bahan yang dihantar kepada laman web ini atau yang diserahkan kepada Nespresso adalah tertakluk kepada Dasar Privasi yang terletak pada [www.nespresso.com/my/en/pages/legal]. Anda dengan jelas bersetuju bahawa, berkaitan dengan peruntukan kami barang-barang atau perkhidmatan kepada anda, maklumat peribadi anda mungkin akan dipindahkan merentasi sempadan antarabangsa untuk pembekal perkhidmatan pihak ketiga dan / atau institusi kewangan, dan negara-negara dengan pelbagai peringkat undang-undang perlindungan data kepada negara dari mana anda menyerahkan maklumat peribadi anda.

  Anda bersetuju secara nyata Nespresso dan syarikat gabungannya dan unit perniagaan boleh mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda untuk tujuan yang berikut: untuk menyediakan anda dengan produk-produk dan perkhidmatan; penyelidikan pengguna; untuk mengesahkan sama ada anda layak untuk menjadi ahli kami, promosi atau pertandingan yang anda boleh mengambil bahagian dalam dari semasa ke semasa; dan untuk memberikan anda dengan faedah keahlian kami, promosi atau pertandingan yang anda boleh mengambil bahagian dalam dari semasa ke semasa. Nespresso boleh berkongsi data peribadi antara mereka sendiri untuk tujuan pentadbiran, dan dengan pihak ketiga yang menyokong fungsi-fungsi pentadbiran dan perniagaan kami. Dalam sesetengah kes, ini mungkin melibatkan penyimpanan, penggunaan, pendedahan atau pemprosesan lain, atau pemindahan data peribadi anda keluar dari Malaysia. Pihak ketiga menerima data peribadi anda akan terikat dengan syarat di bawah Personal Data Protection Act 2012 untuk melindungi data peribadi anda. Anda telah memberikan kita kebenaran anda, Nespresso juga boleh menghubungi anda melalui panggilan telefon dan mesej telefon untuk produk kemas kini, jualan dan promosi yang kami percaya akan menarik minat kepada anda. Jika anda ingin menarik balik kebenaran kepada mana-mana kegunaan tertentu data peribadi anda, anda boleh berbuat demikian dengan menghubungi Kelab Nespresso di 1800 80 7001.

  7. Undang-Undang dan Forum

  Syarat Penjualan ini adalah tertakluk kepada undang-undang Malaysia. Apa-apa pertikaian atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Syarat Penjualan atau pembelian Produk dari Nespresso (termasuk pertikaian bukan kontrak atau tuntutan) hendaklah tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

   

 • Privasi Polisi

  1. Dengan memohon untuk menjadi ahli Kelab tersebut, anda bersetuju untuk membernarkan Nespresso Malaysia, bahagian daripada Nestlé Products Sdn. Bhd. dan pembekal-pembekal perkhidmatan, ejen- ejen dan kontraktor-kontraktor yang memberikan sokongan pentadbiran dan perniagaan kepada kami dan bertindak bagi pihak kami (“Pihak-Pihak Ketiga Lantikan”) (secara kolektif “Nespresso” atau “kami") memproses maklumat peribadi anda yang dikemukakan dalam borang permohonan atas talian untuk memohon keahlian Kelab. Ini termasuk mendedahkan nama anda kepada masyarakat umum apabila anda menyertai acara kami dengan menerbitkan nama, gambar-gambar dan lain-lain maklumat peribadi anda tanpa pampasan untuk tujuan pengiklanan dan publisiti.
  2. Kami juga boleh menggunakan maklumat peribadi anda bagi tujuan menghantar maklumat atau bahan-bahan pemasaran dan promosi mengenai produk kami, perkhidmatan, apa-apa promosi, acara atau pertandingan yang dianjurkan oleh kami.
  3. Sekiranya anda bersetuju untuk berkongsi dan mendedahkan maklumat peribadi seseorang yang anda berhasrat untuk merujuk kepada kami, anda mengakui bahawa anda telah mendapatkan persetujuan daripada individu tersebut untuk berkongsi dan mendedahkan maklumat peribadinya kepada kami dan untuk dihubungi oleh kami.
  4. Berkenaan dengan golongan bawah umur atau individu-individu yang tidak layak di bawah undang-undang untuk memberi kebenaran, anda mengesahkan bahawa mereka telah melantik anda untuk bertindak bagi pihak mereka dan untuk bersetuju bagi pihak mereka kepada pemprosesan maklumat peribadi mereka selaras dengan Privasi Polisi ini.
  5. Pada masa tertentu kami mungkin melantik Pihak-Pihak Ketiga Lantikan untuk memproses maklumat peribadi anda. Semua Pihak-Pihak Ketiga Lantikan adalah terikat secara kontrak untuk mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk menyimpan maklumat dengan selamat dan tidak menggunakan maklumat peribadi anda dalam apa jua cara selain daripada yang dinyatakan di sini dan dalam Notis Privasi kami.
  6. Kami adalah sebuah syarikat global dan maklumat peribadi anda mungkin akan dipindahkan merentasi sempadan. Kami akan memastikan bahawa data anda hanya akan dipindahkan ke negara yang mempunyai tahap undang-undang perlindungan data yang sama atau setara, seperti yang dinyatakan dalam Notis Privasi kami.
  7. Setakat mana undang-undang terpakai membenarkan, anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada, meminta salinan, meminta untuk mengemaskini atau membetulkan, data peribadi anda yang disimpan oleh kami. 

   Semua permintaan atau pertanyaan bertulis anda hendaklah dialamatkan kepada: 

   Alamat: Nestlé Products Sdn. Bhd., 22-1, Tingkat 22, Menara Surian, No. 1, Jalan PJU 7/3, Mutiara Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor.

   Atau

   Borang Web: 
   https://www.Nespresso.com/my/ms/contactus 

   Atau

   Hubungi kami: 1-800-80-7001

  8. Sila ambil perhatian bahawa kami memerlukan maklumat peribadi anda untuk memproses permohonan keahlian anda untuk Kelab tersebut dan tanpa maklumat yang diperlukan, kami tidak akan dapat memproses permohonan anda. Jika pada bila-bila masa anda ingin menarik balik (secara penuh atau sebahagian) kebenaran anda yang telah diberikan kepada kami, sila hubungi kami di butiran hubungan seperti yang dikemukakan di atas.
  9. Untuk penerangan terperinci mengenai amalan privasi kami, sila rujuk kepada Notis Privasi kami. Kami berhak untuk mengemaskini dan meminda Privasi Polisi ini atau Notis Privasi kami dari semasa ke semasa.
 • Pendaftaran Syarikat

  Nestle Products Sdn Bhd (45229-H) 
  Nespresso Division

  22-1, 22nd Floor, Menara Surian,
  No. 1, Jalan PJU 7/3 
  Mutiara Damansara 47810 
  Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.

 • Hubungi kami melalui

 • Telefon

  • Untuk pejabat:       1800 80 6507
  • Untuk Restoran, Hotel, Cafe: 1800 80 6507
  • (24/7 talian bebas tol)
  • * Telefon bebas tol
 • E-mel Penghantaran e-mel
  • ALAMAT 

  • Nestle Products Sdn. Bhd (Nespresso Malaysia)
   22-1, 22nd Floor, Menara Surian No. 1, Jalan PJU 7/3, Mutiara Damansara  47810, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia.
 • Faks

  • 1800 80 7077
  • (24/7 talian bebas tol)