Prohlížíte webové stránky Nespresso CZ. Přejete-li si, abychom Vaše objednávky doručovali do jiné země, prosím klikněte zde .

 • Registrace

Obchodní podmínky

 • Podmínky užití

  1. Souhlas a změna podmínek používaní 
  1.1 Váš vstup na webové stránky společnosti Nestlé Česko s.r.o. divize Nespresso (dále jen „Webové stránky“ a společnost „Nespresso“) a jejich používání se týká rovněž společností propojených na společnosti Nespresso a řídí se těmito podmínkami používání (Podmínky používání). Vstupem na stránky společnosti Nespresso, jejich prohlížením nebo používáním potvrzujete, že jste si přečetli, pochopili a bez výhrad přijali tyto podmínky používání ve znění všech námi vydaných změn. 
  1.2 Pokud se rozhodneme upravit Podmínky používání, zveřejníme novou verzi na našich Webových stránkách. Proto vám doporučujeme tyto Podmínky používání pravidelně pročítat a seznámit se se všemi změnami.

   

  2. Autorská práva a duševní vlastnictví 
  2.1 Obsah našich Webových stránek a zejména, ne však výhradně texty, značky, loga, diagramy, fotografie, videa, zvuky, hudba, úprava, design, know-how, technologie, produkty a výrobní a organizační procesy jsou majetkem společnosti Nespresso nebo společností s ní propojených, nebo jsou použity se svolením vlastníků, a proto jsou odpovídajícím způsobem chráněny autorským právem, ochrannými známkami, patenty a všemi ostatními právními prostředky ochrany duševního a průmyslového vlastnictví, které podle příslušných zákonů existují. 
  2.2 S výjimkou případů uvedených v oddílu 3 těchto Podmínek, nic z obsahu našich stránek nelze vykládat jako udělení licence nebo práva použít jakýkoli obsah našich Webových stránek.

   

  3. Používání webových stránek 
  3.1 Obsah našich Webových stránek je možné stáhnout, zobrazit nebo vytisknout výhradně pro osobní nekomerční použití, a to s tím, že veškerá označení a upozornění na autorská nebo jiná vlastnická práva budou zachována a reprodukována ve všech informačních nebo jiných stáhnutých materiálech. Jakékoliv jiné použití, včetně rozmnožování, úpravy, distribuce, přenosu nebo vysílání obsahu Webových stránek, zcela nebo zčásti a jakýmkoli způsobem, je přísně zakázáno, s výjimkou případů, kdy společnost Nespresso předem poskytne písemný souhlas. 
  3.2 Nespresso netvrdí a nezaručuje, že použití jakéhokoli obsahu pocházejícího z jejich Webových stránek neporuší práva třetích stran.

   

  4. Informace, které nejsou považovány za důvěrné 
  4.1 Veškeré osobní identifikační údaje a informace, které přes Internet uživatelé zadají na Webové stránky, jsou chráněny a zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů (odkaz) společnosti Nespresso. Společnost Nespresso účastníkům doporučuje, aby si před poskytnutím osobních identifikačních údajů a informací pozorně přečetli Zásady ochrany osobních údajů. 
  4.2 Jakékoli jiné informace nebo materiál, včetně jakýchkoli dat, dotazů, připomínek, návrhů, nápadů, grafů atd., které jsou společnosti Nespresso sděleny prostřednictvím Internetu, elektronickou poštou nebo jinak, nejsou a nebudou považovány za důvěrné ani za výlučné vlastnictví osob, které tyto informace sdělují. Cokoli umístíte na Webové stránky Nespresso nebo zašlete, se stává majetkem společnosti Nespresso a může být volně použito k jakémukoli účelu, včetně, ne však výhradně rozmnožování, rozšiřování, přenosu, vysílání a umístění na internet. Nespresso má zejména právo volně používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky, které byly obsaženy v jakémkoliv takovém sdělení, které bylo zasláno na Webové stránky. Tyto informace a materiály mohou být použity za jakýmkoliv účelem, včetně, ne však výlučně pro potřeby vývoje, výroby, reklamních a marketingových produktů, které využívají takové informace. Za takové použití nenáleží žádná odměna osobám, které informace poskytli, ani nikomu jinému. 
  4.3 Zasláním informací prohlašujete a zaručujete, že jste vlastníkem poskytnutého materiálu/obsahu, že tento materiál/obsah není nactiutrhačný a že jeho použitím společnost Nespresso nebude porušovat práva žádných třetích stran. Společnost Nespresso není povinna poskytnuté informace použít.

   

  5. Vyloučení záruky 
  5.1 Aniž by tím byl dotčen čl. 6 těchto podmínek, veškeré informace a materiály dostupné na webové stránce jsou poskytovány tak, jak jsou k dispozici a bez jakékoli výslovné nebo implicitní záruky jakéhokoli charakteru. Společnost Nespresso tudíž neodpovídá, například, ne však výlučně za prodejnost nebo způsobilost k jakémukoliv účelu. 
  5.2 Společnost Nespresso neodpovídá za to, že obsah webových stránek bude odpovídat očekáváním uživatelů, že stránky budou k dispozici nepřetržitě, včas, bezpečně a informace budou správné. 
  5.3 Některé právní řády nemusí některá z těchto omezení dovolovat a je možné, že některá ze shora uvedených omezení se na vás nebudou vztahovat. 
  5.4 Rady ani informace, poskytnuté ústně nebo písemně, získané od společnosti Nespresso nebo při využívání služeb, které jsou k dispozici na Webových stránkách, nezakládají poskytnutí jakýchkoli záruk, které by se jich týkaly a které nejsou výslovně poskytnuty v těchto Podmínkách používání.

   

  6. Omezení odpovědnosti 
  6.1 Na Webové stránky vstupujete, používáte je, prohlížíte si je na vlastní riziko a nebezpečí. 
  6.2 Uživatel si je vědom a souhlasí s tím, že v rámci zákonných možností společnost Nespresso, žádná z propojených společností ani žádný jiný subjekt, který se podílel na vytvoření, výrobě nebo provozu webových stránek, nenese žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé či další škody, poškození dobré pověsti, vzniklé náklady, ztráty, snížení obratu nebo zisku nebo vznik odpovědnosti jakéhokoliv druhu (a to i v případě, že společnost Nespresso o vzniku takové škody věděla nebo mohla vědět), které by mohly užívateli vznikout v důsledku přístupu nebo používání webových stránek nebo jejich obsahu nebo naopak nemožnosti použít webové stránky nebo jejich obsah. 
  6.3 Veškeré materiály, které uživatel stáhne nebo jinak získá během používání webových stránek, získává na vlastní riziko a nebezpečí. Společnost Nespresso nepřijímá odpovědnost za žádné poškození nebo zavirování počítačového vybavení uživatelů ani za jiné škody na majetku způsobené vstupem na Webové stránky, jejich použitím nebo stahováním jakéhokoliv materiálu z Webových stránek. Stejně nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli nezákonné vniknutí nebo zásah do informačních systémů. 
  6.4 Společnost Nespresso si vyhrazuje právo přerušit nebo zrušit některou nebo všechny funkce svých Webových stránek. Společnost Nespresso nepřijímá odpovědnost za jakékoli přerušení nebo zastavení některých nebo všech funkcí svých Webových stránek, způsobených konáním nebo opomenutím společnosti Nespresso nebo třetích osob.

   

  7. Změna informací 
  Webové stránky mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby. Společnost Nespresso si vyhrazuje právo provádět změny, opravy a/nebo vylepšení obsahu kdykoli a bez předchozího upozornění, ale není k provedení takových úprav nijak povinna.

   

  8. Dostupnost produktů / služeb 
  Webové stránky mohou obsahovat informace o produktech a službách společnosti Nespresso na celém světě, přičemž ne všechny produkty a služby jsou dostupné na všech trzích. Odkaz na produkt nebo službu společnosti Nespresso na Webových stránkách nemusí znamenat, že takový výrobek nebo služba je nebo bude k dispozici ve vaší lokalitě.

   

  9. Odkazy 
  9.1 Jakožto službu návštěvníkům mohou Webové stránky obsahovat hypertextové odkazy na jiné stránky, které nejsou provozovány nebo kontrolovány společností Nespresso. Společnost Nespresso nenese odpovědnost za obsah, zákonnost, přesnost nebo funkce takových stránek. 
  9.2 Vytváření hypertextových odkazů na Webových stránkách je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nespresso zakázáno.

   

  10. Společná ustanovení 
  10.1 Tyto Podmínky používání představují úplnou dohodu týkající se přístupu a užívání Webových stránek a jejich obsahu uzavřenou mezi společností Nespresso a uživatelem Webových stránek. Jakékoli jiné podmínky nebo pravidla vydané společností Nespresso, které upravují vztahy mezi společností Nespresso a uživateli Webových stránek, týkající se jakékoli služby nebo nákupu výrobků, doplňují tyto Podmínky používání; v případě rozporu mezi nimi a jinými pravidly nebo podmínkami mají jiná podmínky a pravidla přednost před těmito Podmínkami užívaní. 
  10.2 Skutečnost, že společnost Nespresso toleruje porušení některé z povinností uživatele stanovené v Podmínkách používání nebo nevymáhá své právo vyplývající z Podmínek používání nebo ze zákona nemůže být vykládáno jako vzdání se práv nebo prosazování takových práv společností Nespresso. 
  10.3 V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek používání odporovalo jakémukoliv zákonu nebo jinému právnímu předpisu, stávajícímu nebo budoucímu, nebo rozhodnutí soudu, takové ustanovení se považuje za neaplikovatelné. Veškerá ostatní ustanovení Podmínek používání zůstávají platná a účinná 
  10.4 Nadpisy jednotlivých ustanovení Podmínek užívání jsou použity pro přehlednost a žádným způsobem nemění ani neupravují Podmínky.

   

  Nestlé Česko s.r.o. Divize NespressoVšechna práva vyhrazena.

 • Ochrana osobních údajů

  Společnost nikdy neposkytuje osobní údaje zákazníka třetím stranám k účelům přímého marketingu.

  V přísně omezené míře poskytujeme potřebné osobní údaje našim poskytovatelům služeb, kteří jsou (kromě jiného) odpovědní za doručování Vámi objednaného zboží. Tito poskytovatelé služeb jsou smluvně vázáni zachovat důvěrnost Vašich údajů ve stejné míře jako Nestlé.

  Více podrobností na Ochrana soukromí na www.nestle.cz.

   

  Souhlas se zpracováním osobních údajů
   
  1. Společnost Nestlé Česko s. r. o., se sídlem Mezi Vodami 2035/31, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 20, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10481 (dále jen „společnost“), realizuje prodej výrobků Nespresso (dále jen „výrobků“) rovněž prostřednictvím webových stránek označených www.nespresso.com. Registrace na těchto stránkách a uskutečnění objednávky výrobků vyžaduje poskytnutí osobních údajů zákazníka.
   
  2.  Nakládání s osobními údaji a jejich zpracování:
   
  a)  Označením políčka souhlasu a odesláním zprávy vyslovuje zákazník svůj bezvýhradný a dobrovolný souhlas  ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,  zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen jako „ZOOÚ“), a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, s tím, aby jeho osobní údaje: jméno a příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo, elektronická (e-mailová) adresa (dále jen „osobní údaje“) byly pro účely (i) uskutečnění dodávek, (ii) zjišťování spokojenosti zákazníka s poskytovanými službami, (iii) provádění průzkumu obchodu a služeb, (iv) provádění jiných marketingových, reklamních a průzkumných účelů, (v) vytváření databáze zákazníků, (vi) vedení statistiky shromažďovány a zpracovávány společností. Tímto zákazník dává společnosti souhlas s užíváním svých osobních údajů pro výše uvedené účely.
   
  b)   Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze zpracovateli osobních údajů – společnosti Nespresso S.A., Vevey Švýcarsko, který pro společnost osobní údaje zpracovává. Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí a výslovného souhlasu zákazníka zpřístupněny, ledaže povinnost poskytnout osobní údaje zákazníka vyplývá ze zákona. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovány pouze k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím zákazníka. Zákazník dává svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů po dobu trvání svého členství v klubu Nespresso. Tento souhlas může být zákazníkem kdykoliv odvolán písemně, a to dopisem adresovaným do sídla společnosti anebo e-mailem na info@nestle.cz.
   
  c)   Podle § 11 ZOOÚ má zákazník právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich ochranu.  Pokud o to zákazník společnost požádá, má podle § 12 ZOOÚ právo na informaci o zpracování osobních údajů a společnost je povinna mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Podle § 21 ZOOÚ má zákazník právo v případě, že zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou  soukromého a osobního života nebo je v rozporu se zákonem, požádat, aby takto vzniklý stav společnost odstranila. V případě, že účel zpracování osobních údajů pominul, je zákazník oprávněn  využít svého práva na výmaz osobních údajů ve smyslu § 20 ZOOÚ. Společnost pak bez zbytečného odkladu jeho osobní údaje vymaže. Stejně tak má zákazník právo požadovat výmaz svých osobních údajů, zejména pokud svůj souhlas k dalšímu zpracování písemně odvolal, pokud vznese námitku proti nezákonnému zpracování osobních údajů, nebo když je důvodem pro výmaz splnění povinností podle ZOOÚ, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.  Rovněž může zákazník požádat společnost, aby omezila zpracování jeho osobních údajů v případě, že namítá nesprávnost osobních údajů anebo nezákonnosti jejich zpracování. Dále má právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, které společnosti poskytnul, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, dalšímu správci, pokud je to technicky možné a pokud jsou osobní údaje zpracovávány v souladu se  ZOOÚ a zpracování osobních údajů se provádí automatizovanými prostředky. V neposlední řadě  má zákazník právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodu týkajícího se jeho konkrétní situace –  výkon činnosti ve veřejném zájmu. Také je oprávněn požadovat, aby se na něho nevztahovalo rozhodnutí, které je založené výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů včetně profilování a které pro něho může mít právní účinky anebo ho jinak  významně ovlivnit. Takové právo se však neuplatní v případě, že automatizované zpracování osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy, plnění smlouvy mezi zákazníkem a společností, anebo v případě, že zpracování bylo provedeno dle zvláštního předpisu anebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázaná, anebo jestliže zákazník k takovému zpracování udělil výslovný souhlas. Zákazník má vždy právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
   
  d)   Zákazník dává společnosti souhlas se zasíláním informací, novinek a obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb společnosti prostřednictvím elektronické pošty a poštovní adresy zákazníka.
 • Všeobecné prodejní podmínky

   1. Všeobecné prodejní podmínky

  1.1. Veškeré objednávky učiněné u společnosti Nestlé Česko s. r. o., se sídlem Mezi Vodami 2035/31, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 20, IČ: 457 99 504, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10481, divize Nespresso (dále jen „společnost“), prostřednictvím internetu a následné smluvní vztahy se řídí Všeobecnými prodejními podmínkami a platnou legislativou. Všeobecné prodejní podmínky (dále jen „VPP“) mají přednost před ostatními prodejními podmínkami.

  1.2. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli upravit aktuální Všeobecné prodejní podmínky uveřejněním jejich nového znění na těchto webových stránkách. 

   

  2. Registrace

  2.1. Při vyplňování registrace musí být všechny zadané povinné registrační údaje správné a úplné.

  2.2.  Zákazník se zavazuje informovat bezodkladně společnost o změně adresy nebo jiných změnách prostřednictvím aktualizace svých osobních údajů na těchto webových stránkách.

  2.3. Před registrací se zákazník musí seznámit s následujícími fakty, které jsou dostupné na webových stránkách  e-shopu s názvem – označením…… Zákazník je povinen se seznámit s:

  (i) označením zboží nebo služby a popisem jejich hlavních vlastností, (ii) cenou zboží nebo služby, případně způsobem jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků, (iii) způsobem platby a způsobem dodání nebo plnění, (iv) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, s informací, že mohou být dodatečně účtovány, (v) údaji o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a dalšími podmínkami pro uplatňování těchto práv, které jsou součástí VPP.

  3. Heslo

  3.1. Při vyplňování registrace bude zákazník vyzván k vytvoření hesla. Toto heslo je povinen zachovat v naprosté tajnosti a nesmí je prozradit ani poskytnout žádné další osobě.

  3.2. Zákazník je zcela zodpovědný za činnosti související s používáním hesla a zadáváním objednávek, a to i v případě, že k těmto činnostem došlo bez jeho vědomí.

  3.3. Pokud má zákazník podezření, případně se dozví, že jeho heslo zná či používá jiná osoba, je o tom povinen ihned informovat společnost.

  4. Objednávky

  4.1. Před podáním objednávky při použití elektronických prostředků bude zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.

  4.2. Zadáním objednávky prostřednictvím těchto webových stránek se zákazník v souladu s Všeobecnými prodejními podmínkami zavazuje ke koupi vybraného zboží.

  4.3. Objednávky u společnosti zadané na těchto webových stránkách podléhají minimálním a maximálním kvantitativním omezením. Minimální množství je 50 kapslí měsíčně, maximální množství je 1500 kapslí měsíčně.

  4.5. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že množství výrobků, které společnost nabízí na svých webových stránkách, je omezeno dostupnými skladovými zásobami. Pokud dostupné skladové zásoby neumožní dodávku objednaného zboží, není to důvodem pro vznesení jakéhokoli nároku zákazníka vůči společnosti.

  5. Potvrzení objednávky

  5.1. Objednávka zadaná na těchto webových stránkách je závazná jejím odesláním.

  5.2. Společnost má plné právo na odmítnutí objednávky, pokud objednané zboží není na skladě, již se nevyrábí nebo je objednávka učiněná v rozporu s odstavcem 4.3 článku 4. těchto VPP.

  5.3. Údaje obdržené společností jsou řádným dokladem o zakázce a celé transakci. Údaje, které obdrží platební systém, jsou řádným dokladem o finančních transakcích.

  6. Ceny

  6.1. Ceny objednaného zboží jsou uvedené v ceníku na webových stránkách ke dni zadání objednávky. Tyto ceny jsou včetně DPH, ale nezahrnují poplatky za doručení.

  6.2. Poplatky za doručení jsou účtovány podle sazby uvedené na těchto webových stránkách ke dni zadání objednávky. Tyto sazby závisí zejména na rozsahu objednávky a způsobu zvolené dopravy.

  7. Celní poplatky

  7.1. Při objednávce zboží do zemí mimo ČR, je dovozcem zákazník, a je proto povinen dodržovat všechny zákony a splňovat všechny předpisy země, do které má být dané zboží doručeno, a hradit případné daně či poplatky bez nároku na jejich reparaci ze strany společnosti.

  7.2. Postupy celních orgánů se v jednotlivých zemích značně liší, a proto je zákazník povinen před objednáním zboží zjistit veškeré informace na  příslušném celním úřadě.

  8. Doručení

  8.1. Všechny objednávky potvrzené společností budou doručeny na adresu uvedenou při zadání objednávky.

  8.2. Společnost vynaloží veškeré úsilí na to, aby bylo zboží doručeno během dvou pracovních dní po obdržení objednávky.

  8.3. Zboží může být doručeno pouze do zemí uvedených na těchto webových stránkách.

  9. Ověření zboží

  9.1. Odpovědnost za ověření množství a stavu zboží při doručení nese zákazník.

  9.2  Zákazník je povinen v okamžiku příjmu vizuálně zkontrolovat kvalitu zásilky a je-li viditelně poškozena,  zásilku odmítnout a nepřevzít, sepsat s řidičem zápis o důvodu nepřevzetí  a kopii zápisu (event. foto) zaslat do tří dnů odesílateli.

  9.3. V případě, že zákazník po převzetí zásilky, která není zjevně poškozena, zjistí,  že je zboží poškozeno nebo chybí, musí tuto skutečnost oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Práva zákazníka se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku, a to zejména § 2090 a § 2566.

  9.4. Práva spotřebitele podle zvláštních předpisů tímto nejsou dotčena. 

   

   

  10. Vrácení zboží

  10.1. V případě jakékoli nespokojenosti se zaslaným zbožím má zákazník právo toto zboží vrátit, a to do čtrnácti dnů od obdržení objednaného zboží.

  10.2. Společnost požaduje, aby vrácené zboží bylo v neporušeném stavu, aby u něho byl přiložen příslušný daňový doklad a aby bylo pokud možno v původním balení. U potravin je původní neporušený obalu podmínkou pro případné uznání reklamace.

  10.3. Jakmile dojde k řádnému vrácení zboží, společnost vrátí zákazníkovi částku zaplacenou za toto zboží. Zákazník ponese náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Jestliže  zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který společnost nabízí, vrátí společnost zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží

  11. Platba

  11.1. Zákazník hradí cenu dodaného zboží při jeho převzetí. Platba na fakturu je možná při splnění podmínek stanovených společností. Zákazník má možnost si tyto podmínky zjistit u společnosti a při jejich splnění je mu udělen souhlas s touto formou úhrady.

  11.2. Platba kreditní kartou je splatná ihned. Údaje o vaší kreditní kartě budou z bezpečnostních důvodů šifrovány.

  12. Opožděná platba

  12.1. V případě opožděné platby bude zákazníkovi účtován úrok z nezaplacené částky spolu s náklady na administrativní a právní úkony.

  12.2. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout všechny nové objednávky, dokud nedojde k úplnému zaplacení dlužné částky.

  13. Záruka na přístroj

  13.1. Na přístroje zakoupené prostřednictvím těchto webových stránek se vztahuje záruka jejich výrobce v souladu s podmínkami uvedenými v průvodní dokumentaci k výrobku.

  13.2. Podrobné informace o záruce poskytované výrobcem získáte v záručním prohlášení. Tato záruka nemá žádný vliv na zákonem stanovená práva zákazníka.

  13.3.  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:

   a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

   b) na odstranění vady opravou věci,

   c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

   d) odstoupit od smlouvy.

  13.4. Zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

  13.5. Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva podle § 2107.

  13.6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

   13.7. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může společnost dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může společnost odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

  13.8. Neodstraní-li společnost vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu společnosti.

   14. Poprodejní servis

  14.1. Pokud se u přístroje setkáte s nějakými problémy nebo pokud máte jakýkoli dotaz týkající se jeho provozu, údržby a poprodejního servisu, kontaktujte telefonicky společnost pro radu či pomoc.

  14.2. Nelze-li problém s přístrojem vyřešit po telefonu, nabízí společnost v souvislosti s poprodejním servisem několik výhodných řešení. Podrobné informace získáte telefonicky u společnosti.

  15. Omezení odpovědnosti

  15.1. Obrázky a text popisující výrobky uvedené na těchto webových stránkách nejsou předmětem smlouvy a slouží pouze pro informační účely. V případě chyby nebo omylu v souvislosti s obrázky nebo textem uvedeným na těchto webových stránkách nenese společnost žádnou odpovědnost.

  15.2. Při objednávce zboží do zemí, do nichž společnost běžně své zásilky nedoručuje, nenese společnost žádnou odpovědnost za případy, kdy zboží nesplňuje příslušné předpisy dané země, nebo v případě rozdílnosti elektrického zapojení či jiné nekompatibility.

  15.3. Aniž by došlo k omezení předmětu těchto Všeobecných prodejních podmínek, žádná reklamace (nehledě na to, zda bylo zboží doručeno, či nikoli) uplatněná ve vztahu k vzniklé škodě nesmí přesáhnout cenu zboží.

  16. Vyšší moc

  16.1. Společnost vynaloží veškeré úsilí ke splnění svých závazků. Nemůže však nést odpovědnost za zpoždění nebo nedodání zboží v důsledku okolností, které nejsou závislé na její vůli. Těmito okolnostmi se rozumí stávky, války, přírodní katastrofy nebo jiné situace, které znemožňují výrobu, dopravu či doručení zboží.

  16.2. V případě zpoždění či nedodání z titulu vyšší moci se společnost zavazuje splnit své závazky co možná nejdříve a zároveň si vyhrazuje právo rozdělit zbylé dodávky mezi zákazníky odpovídajícím a spravedlivým způsobem.

  17. Rozhodné právo a příslušnost soudu

  17.1. Tyto Všeobecné prodejní podmínky se řídí českým  právem.

  17.2. Výlučná příslušnost řešení případných sporů náleží  českým soudům. 

  18. Elektronická evidence tržeb

  18.1 Zákazník tímto uděluje souhlas společnosti Nestlé Česko s.r.o. se zasíláním informací týkajících se Elektronické evidence tržeb (EET) e-mailem. Pokud Zákazník odmítne udělit tento požadovaný souhlas, nebude možné realizovat dodávky zboží.“

  Nestlé Česko s. r. o.

 • Registrace společnosti

  Poslední změna 17/2018

  Copyright © Nestlé, 2018

  Nestlé Česko s.r.o.
  Divize Nespresso
  Mezi Vodami 2035/31
  143 20 Praha 4 - Modřany

  IČ: 457 99 504
  DIČ: CZ45799504

 • O souborech Cookie na stránkách Nespresso

  Toto oznámení o souborech Cookie se vztahuje na všechny webové stránky a mobilní aplikace společnosti Nestlé Česko s.r.o. divize Nespresso (“Platforma Nespresso”).

   

  1. Co jsou soubory Cookie?
   Soubory Cookie jsou krátké textové soubory uložené ve Vašem počítači webovými stránkami, které jste si prohlíželi. Soubory Cookie jsou následně posílány zpět na původní webové stránky při každé následující návštěvě nebo na jinou webovou stránku, která je rozpozná. Používají se na zefektivnění fungování webových stránek a poskytování informací majitelem webových stránek.
   Používáme termín "Cookies", abychom pokryli všechny podobné technologie sledování, jako jsou například SDK webových signálů, soubory protokolů, značky pixelů.
  2. Jaké typy souborů cookie se používají na platformách Nespresso?
   Na Nespresso Platformě používáme:
   1. Požadované soubory Cookie
    Tyto soubory Cookie jsou vyžadovány k tomu, aby umožňovaly základní funkce a pro některé platformy Nespresso musí být přijaty. Mohou být použity pro autentizaci, zabezpečení nebo lokalizaci. Bez těchto Cookies nemůžeme poskytnout služby, které jste požadovali, jako například přidávání položek do nákupního košíku. Může se stát, že pokud tyto soubory Cookie zakážete, některé části platformy Nespresso nebudou fungovat, např. přidávání položek do košíku a pokračování k pokladně.
    Životnost: Tak dlouho, jak je potřeba
   2. Funkční a výkonnostní Cookies
    Tyto soubory Cookie pomáhají zlepšovat a optimalizovat uživatelskou zkušenost. Umožňují změřit používání platformy Nespresso a zlepšit její výkon. Tyto soubory pomáhají získat informace a porozumět interakci návštěvníků s platformami Nespresso a tyto informace následně využívat ke zlepšení uživatelské zkušenosti a výkonu platform Nespresso.
    Životnost: 90 dní
   3. Reklamní Cookies
    Tyto soubory Cookie shromažďují informace o Vašich zvycích při prohlížená webových stránek za účelem cílení relevantní reklamy s ohledem na zájmy. Rovněž jsou používány k omezení počtu zobrazení inzerátů, stejně jako k měření účinnosti reklamní kampaně. Pamatují si webové stránky, které jste navštívili a informace o nich dál sdílejí s třetími stranami, jako např. inzerenti. Tyhle informace mohou být sdíleny s dalšími stranami a partnery.
    Životnost: 90 dní
   4. Soubory Cookie pro sociální média
    Tyto soubory Cookie se používají při sdílení informací pomocí tlačítka pro sdílení na sociálních médiích na platformě Nespresso. Sociální sítě sdílení zaznamenávají a pokud je uskutečníte, tyto informace mohou využívat pro cílení a reklamní aktivity.
    Životnost: 90 dní
  3. Spravujte předvolby k souhlasu se soubory Cookie
   Své předvolby k používání souborů Cookie můžete kdykoliv změnit.
  4. Aktualizace upozornění
   Vyhrazujeme si právo provádět jakékoli změny a opravy tohoto oznámení. Proto prosím průběžně tuto stránku procházejte a informujte se o doplňujících informacích. Platformy společnosti Nespresso aktualizujeme a případné změny oznámíme e-mailem.
  5. Zásady Ochrany osobních údajů
   Další informace o tom, jak se vaše údaje používají (včetně podrobností o kontrolách), naleznete na našich stránkách v sekci Ochrana osobních údajů.

   

  Toto oznámení o souborech Cookie bylo aktualizováno 5. prosince 2018.

 • Kontaktujte nás

 • Telefon

  • (6 - 22)
   800 26 70 70
  • *Bezplatná telefonní linka
 • E-mail Poslat e-mail
  • Mail & nbsp; Club Nespresso
  • Nestlé Česko, s.r.o., divize Nespresso
  • Mezi Vodami 31
  • Praha 4
  • 14320
 • Fax

  • 224800454