U bent verbonden met de Nespresso BE-website. Als u uw levering in een ander land wilt ontvangen, volgt u deze link.

 • Registreer

Juridische bepalingen

 • Gebruiksvoorwaarden

  Voor klanten en distributeurs van Nespresso PROFESSIONAL


  1. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden
  1.1. Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor de relaties tussen de Zwitserse onderneming NestlÈ Nespresso ("" Nespresso "") en de gebruikers van de services die op deze website beschikbaar worden gesteld aan klanten en distributeurs van Nespresso PROFESSIONAL. De huidige voorwaarden gelden voor elke gebruiker.
  1.2. Door zich te registreren en te klikken op het pictogram ""Ik accepteer deze voorwaarden"" erkent de gebruiker dat deze de huidige voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard en dat deze de intentie heeft zich hieraan te houden
  1.3. In geval van niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden behoudt Nespresso zich het recht voor, zonder enige schadevergoeding en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot een deel van of alle services die op deze website beschikbaar worden gesteld, in de toekomst te beëindigen en/of de toegang daartoe te weigeren, onverminderd de verschillende oorzaken van beroep op de wet of in de overeenkomst die het zou kunnen nastreven.


  2. Omschrijving van de services
  2.1. Nespresso is de fabrikant van de Nespresso PROFESSIONAL-producten, een lijn rond een uitzonderlijk koffie en bestemd voor ondernemingen en vrije beroepen. Via de huidige website bemiddelt Nespresso en brengt distributeurs en klanten van Nespresso PROFESSIONAL in contact met elkaar.
  2.2. Door middel van de huidige website krijgen de Nespresso PROFESSIONAL-klanten met name de mogelijkheid om een proefplaatsing te vragen of om Nespresso PROFESSIONAL-producten te bestellen.
  2.3. Elk verzoek om een proefplaatsing of bestelling via de huidige website zal door Nespresso worden doorgestuurd naar de distributeur van de klant. De distributeur zal de ontvangst van het verzoek of de bestelling bevestigen en deze zonder vertraging bevestigen door de klant onmiddellijk een e-mailbevestiging te sturen.
  2.4. Klanten van distributeurs met een eigen website worden door Nespresso automatisch doorgestuurd wanneer ze in eerste instantie verbinding maken met de huidige website.
  2.5. Nespresso is geen partij bij de proefplaatsing of het verkoopcontract dat via de huidige website tussen de distributeur is afgesloten. De rol van Nespresso is beperkt tot die van een eenvoudige bemiddelaar die een platform ter beschikking stelt om de commerciële uitwisselingen tussen klanten en distributeurs van Nespresso PROFESSIONAL te vergemakkelijken. Nespresso kan bijgevolg niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verplichtingen van zowel de distributeur als de opdrachtgever, met name met betrekking tot de prijzen, levering, facturatie of betaling voor de producten.


  3. Verplichting om zich te registreren
  3.1. Registratie voor de services die op deze website worden aangeboden door Nespresso is gratis en betekent de aanvaarding van de deze gebruiksvoorwaarden.
  3.2. Voor het gebruik van de services die worden aangeboden door Nespresso, moet de gebruiker het registratieformulier invullen. De gebruiker verbindt zich ertoe om accurate en volledige informatie te verstrekken en deze zo snel mogelijk bij te werken.
  3.3. Zodra alle registratieformaliteiten zijn afgerond, wijst Nespresso een persoonlijk wachtwoord toe aan de gebruiker, zodat deze toegang heeft tot de website en de services die erop worden aangeboden.
  3.4. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De gebruiker verbindt zich ertoe zijn wachtwoord niet aan een andere partij bekend te maken. De gebruiker is, volgens de deze gebruiksvoorwaarden en de wet, verantwoordelijk voor de handelingen en oogmerken van elke persoon die zijn wachtwoord gebruikt, zelfs als dat gebeurt zonder dat de gebruiker daar kennis van heeft. De gebruiker verbindt zich ertoe om ongeautoriseerd gebruik van zijn wachtwoord zo snel mogelijk aan Nespresso te melden.


  4. Proefplaatsingen en verkoopvoorwaarden
  4.1. De voorwaarden voor een proefplaatsing van een Nespresso PROFESSIONAL-machine zijn de voorwaarden die worden toegepast door en zijn overeengekomen met de distributeur.
  4.2. De prijzen en andere verkoopvoorwaarden voor de bestellingen die door middel van de huidige website zijn geplaatst zijn de prijzen en andere verkoopvoorwaarden die vooraf en vrij tussen de opdrachtgever en de leverancier zijn overeengekomen. Het feit dat de bestelling werd geplaatst met behulp van deze website wijzigt op geen enkele wijze dergelijke verkoopvoorwaarden.
  4.3. Alle weergegeven prijzen op de huidige website worden enkel vermeld voor algemene informatiedoeleinden. De geldende prijzen voor een bestelling die is geplaatst via deze website zijn vooraf en vrij overeengekomen tussen de klant en de distributeur.
  4.4. Aangezien Nespresso zich niet mengt in de proefplaatsing, het sluiten van de verkoop, de levering, de facturatie of de betaling, kan Nespresso in geen geval worden beschouwd als zijnde verantwoordelijk in geval van onenigheid, fouten, niet-uitvoering of conflicten die kunnen ontstaan tussen de klant en de distributeur.


  5. Garanties
  5.1. U gebruikt en bladert op deze website op eigen risico en gevaar. U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk de exclusieve beschikkingen hieronder.
  5.2. DE SERVICES EN ALLES WAT U VINDT OP DE HUIDIGE WEBSITE WORDEN AAN U GELEVERD ""AS IS"", IN FUNCTIE VAN HUN BESCHIKBAARHEID EN ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE VORM VAN GARANTIE, ONDER ANDERE DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
  5.3. Nespresso GEEFT GEEN GARANTIE DAT DEZE WEBSITE EN DE SERVICES DIE ER BESCHIKBAAR OP WORDEN GESTELD, OVEREENKOMEN MET UW VERWACHTINGEN, NIET WORDEN ONDERBROKEN, ACTUEEL, VEILIG EN VRIJ VAN FOUTEN ZIJN.
  5.4. ALLE MATERIAAL DAT WORDT GEDOWNLOAD OF OP ANDERE WIJZE WORDT VERKREGEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE SERVICES DIE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD, IS OP EIGEN RISICO EN GEVAAR. Nespresso is niet aansprakelijk voor enige schade die of virus dat van invloed is op uw computerapparatuur als gevolg van uw gebruik, toegang tot of het downloaden van materiaal van deze website.
  5.5. Elk advies of informatie, of dit nu mondeling of schriftelijk wordt gegeven, van Nespresso of tijdens het gebruik van de services die beschikbaar worden gesteld op deze website, geeft geen aanleiding tot enige garantie die niet uitdrukkelijk is voorzien in de deze gebruiksvoorwaarden.


  6. Beperking van aansprakelijkheid
  6.1. U erkent en accepteert, voor zover toegestaan door de toepasselijke regelgeving, dat Nespresso niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige directe, indirecte of gevolgschade, eventuele schade aan reputatie, kosten, verliezen, afname van omzet of winst of verplichtingen van welke aard dan ook (zelfs als het optreden van dergelijke schade bekend was of bekend had kunnen zijn bij Nespresso), die kan voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid om de website of de services die er beschikbaar op worden gesteld, te gebruiken.
  6.2. De gebruiker accepteert dat deze Nespresso, haar gelieerde ondernemingen, directie, agenten en medewerkers ontslaat, ontheft en vrijwaart van alle aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van haar website, ongeacht de oorzaak van de schade. Nespresso biedt eenvoudige, technische middelen aan om klanten en distributeurs in contact met elkaar te brengen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle handelingen van de gebruikers van deze website.
  6.3. Zonder beperking van de omvang van de overige bepalingen in de deze gebruiksvoorwaarden, kan de aansprakelijkheid van Nespresso, indien deze zou worden vastgesteld, ongeacht de oorzaak of de aard van de handeling, niet hoger zijn dan, alle schade inbegrepen, een bedrag gelijk aan het bedrag dat is betaald door de gebruiker van de door Nespresso aangeboden services op de huidige website.
  6.4. Zonder beperking van de omvang van de overige bepalingen in de deze gebruiksvoorwaarden kan Nespresso niet aansprakelijk worden gesteld, zij het in onrechtmatige daad of contract, voor schade die voortvloeit uit een geval van overmacht, gebeurtenissen buiten haar controle, of handelingen van derden of van het slachtoffer van de schade. De gebruiker erkent dat de gebeurtenissen buiten de controle van Nespresso storingen en technische problemen met hardware, software, computerprogramma's en internet kunnen zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot onderbrekingen, opschortingen of beëindiging van de service. De gebruiker erkent dat Nespresso niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade met betrekking tot deze problemen.


  7. Wijziging van de services
  Nespresso behoudt zich het recht voor om zonder schadevergoeding, kennisgeving en op elk gewenst moment, alle of een deel van de services die beschikbaar zijn gesteld op de huidige website te wijzigen of, tijdelijk of permanent, op te schorten. De gebruiker erkent dat Nespresso niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele schade in geval van een wijziging aan of opschorting van de services.


  8. Intellectuele eigendomsrechten
  8.1. De gebruiker erkent en stemt ermee in dat de inhoud van de website en met name maar niet uitsluitend de teksten, merken, logo's, diagrammen, foto's, video's, geluiden, muziek, indeling, computerprogramma's en ontwerpen het eigendom zijn van Nespresso of aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaren en dienovereenkomstig worden beschermd door auteursrecht, handelsmerken, patenten en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan.
  8.2. De gebruiker mag de inhoud van deze website in geen geval gebruiken voor andere doeleinden dan privé- en niet-commerciële doeleinden. Elk ander gebruik, met inbegrip van reproductie, wijziging, distributie, transmissie of uitzending van elementen van deze website, is strikt verboden. Geen enkel element van deze website kan worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of een recht van gebruik in relatie tot de merken of enig ander element dat aanwezig is op deze website.


  9. Koppelingen
  9.1. De huidige website bevat automatische koppelingen naar de websites van distributeurs en kan koppelingen bevatten die leiden naar andere websites. Nespresso kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze websites en wijst elke verantwoordelijkheid voor de inhoud, juistheid of functionaliteit af.
  9.2. Het maken van een hyperlink naar de huidige website is niet toegestaan​zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nespresso.


  10. Diversen
  10.1. De onderhavige gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Nespresso en uzelf betreffende de toegang tot en het gebruik van de websites en de services die erop beschikbaar worden gesteld. Hiermee worden alle voorgaande overeenkomsten omtrent dit onderwerp vervangen en geannuleerd.
  10.2. Wanneer Nespresso geen stappen onderneemt als u een van de verplichtingen in de gebruiksvoorwaarden schendt, of wanneer Nespresso geen recht uitoefent dat op grond van de gebruiksvoorwaarden aan Nespresso is toegekend, betekent zulks niet dat Nespresso afstand doet van zijn mogelijkheid om zijn rechten alsnog uit te oefenen.
  10.3. Indien enige bepaling van de deze gebruiksvoorwaarden op grond van bestaande of toekomstige wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften, of in een rechterlijke uitspraak, als onwettig wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling als ongeschreven aangemerkt; alle andere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden tussen de partijen blijven bindend.
  10.4. Nespresso behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Elke wijziging wordt door middel van elektronische post aan de gebruiker medegedeeld. In geval van aanvaarding van de aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, gelden de nieuwe bepalingen op alle relaties tussen Nespresso en de gebruiker.
  10.5. De titels van de huidige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden zijn slechts opgenomen voor de leesbaarheid en vormen geenszins wijzigingen van de voorwaarden.


  11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  11.1. Deze gebruiksvoorwaarden, alsmede de verschillende relaties tussen Nespresso en de gebruikers met betrekking tot de website worden beheerst door Zwitsers recht.
  11.2. In geval van onenigheid of geschillen aanvaarden de partijen zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter in Lausanne, Zwitserland.


 • Privacybeleid

  Van kracht: 25.05.2018

  TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE VERKLARING

  Lees deze privacyverklaring (de 'Verklaring') grondig om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw Persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verwerken te begrijpen.

  Deze Verklaring licht toe hoe uw Persoonsgegevens verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt worden door de entiteiten van Nespresso die in het deel 'Verantwoordelijken voor de gegevensverwerking en contactgegevens' (Deel 11) vermeld worden ( 'Nespresso', 'Wij', 'Ons'). Er wordt ook uitgelegd hoe u toegang kunt krijgen tot uw Persoonsgegevens, hoe u ze kunt bijwerken en hoe u bepaalde keuzes kunt maken over het gebruik van uw Persoonsgegevens.

  Deze Verklaring heeft betrekking op zowel onze online als offline gegevensverzameling, met inbegrip van Persoonsgegevens die Wij verzamelen via onze verschillende kanalen, zoals websites, apps, externe sociale netwerken, Customer Relationship Centers, Boutiques, verkooppunten en events. Wij wijzen erop dat Wij de Persoonsgegevens die Wij op één bepaalde manier verzamelen (bv. een website van Nespresso) combineren met Persoonsgegevens die wij op een andere manier verzamelen (bv. een offline event van Nespresso). In het kader hiervan combineren Wij Persoonsgegevens die oorspronkelijk door verschillende entiteiten van Nespresso verzameld werden. Gelieve Deel 8 te raadplegen voor meer informatie over hoe u zich hiertegen kunt verzetten.

  Als u nalaat om ons noodzakelijke Persoonsgegevens te verstrekken (Wij zullen aangeven wanneer dit het geval is, bijvoorbeeld door dit duidelijk te vermelden op onze inschrijvingsformulieren), kunnen Wij u mogelijk onze goederen en/of diensten niet aanbieden. Deze Verklaring kan van tijd tot tijd veranderen (Deel 10).

  Deze Verklaring geeft belangrijke informatie op de volgende gebieden:

  1. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

  2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN EN HOE WIJ ZE VERZAMELEN

  3. COOKIES/VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN, LOGBESTANDEN EN WEBBAKENS

  4. MANIEREN WAAROP UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT WORDEN

  5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

  6. BEWARING VAN PERSOONSGEGEVENS

  7. OPSLAG EN/OF OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

  8. TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS EN UW ANDERE RECHTEN

  9. UW KEUZES OVER HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN

  10. WIJZIGINGEN AAN ONZE VERKLARING

  11. VERANTWOORDELIJKEN VOOR DE GEGEVENSVERWERKING & CONTACTGEGEVENS

  1. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

  Deze Verklaring heeft betrekking op Persoonsgegevens die Wij met behulp van de hieronder beschreven methodes (zie Deel 2) van u en over u verzamelen uit de volgende bronnen:

  Websites van Nespresso Op de consument gerichte websites die door of voor Nespresso geëxploiteerd worden, met inbegrip van websites die Wij exploiteren onder onze eigen domeinen/URL's en minisites die Wij beheren op externe sociale netwerken zoals Facebook (de 'Websites').

  Mobiele websites/apps van Nespresso Op de consument gerichte mobiele websites of toepassingen die door of voor Nespresso geëxploiteerd worden, zoals apps voor smartphones.

  E-mailberichten, sms'en en andere elektronische berichten Elektronische communicatie tussen u en Nespresso.

  Nespresso CRC Oproepen naar onze Customer Relationship Centers ('CRC').

  Nespresso Boutiques Winkels die door Nespresso beheerd worden.

  Offline inschrijvingsformulieren Afgedrukte inschrijvingsformulieren en soortgelijke formulieren die Wij verzamelen via bijvoorbeeld brievenpost, demo's in winkels, wedstrijden en andere promoties, of events.

  Verkooppunten Demonstrateurs die aanwezig zijn in fysieke externe winkels om u te helpen met de registratie van uw machine en de bestelling van koffie.

  Gegevens van andere bronnen Externe sociale netwerken (bv. Facebook, Google) of marktonderzoeken (als feedback niet anoniem gegeven wordt).

  2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN EN HOE WIJ ZE VERZAMELEN

  Afhankelijk van hoe u met Nespresso communiceert (online, offline, telefonisch, enz.), verzamelen Wij verschillende soorten informatie van u, zoals hieronder beschreven.

  Persoonlijke contactinformatie Dit omvat alle informatie die u Ons verstrekt en die ons in staat zou stellen om contact met u op te nemen, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, sociale-netwerkgegevens of telefoonnummer.

  Aanmeldgegevens van uw account Alle informatie die nodig is om u toegang te geven tot uw specifieke accountprofiel. Voorbeelden hiervan zijn uw aanmeldings-ID/e-mailadres, uw schermnaam, uw wachtwoord in onherstelbare vorm en/of uw veiligheidsvraag en -antwoord.

  Demografische informatie en interesses Alle informatie die uw demografische of gedragskenmerken beschrijft. Voorbeelden hiervan zijn uw geboortedatum, leeftijd of leeftijdsgroep, geslacht, geografische locatie (bv. postcode), favoriete producten, hobby's en interesses en informatie betreffende uw gezin of uw levensstijl.

  Technische informatie over computer/mobiel apparaat Alle informatie over het computersysteem dat of andere technologische apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot een van onze websites of apps, zoals het Internet Protocol (IP)-adres dat gebruikt wordt om uw computer of apparaat te verbinden met het internet, het type besturingssysteem en het soort en de versie van uw webbrowser. Als u een website of app van Nespresso opent met een mobiel apparaat zoals een smartphone, zal deze verzamelde informatie ook, voor zover dit toegestaan is, het unieke apparaat-ID van uw telefoon, het reclame-ID, geolocatie en andere vergelijkbare mobiele apparaatgegevens bevatten.

  Informatie over het gebruik van websites/communicatie Wanneer u door onze websites of nieuwsbrieven navigeert of ermee omgaat, gebruiken Wij technologieën voor automatische gegevensverzameling om bepaalde informatie over uw handelingen te verzamelen. Dit omvat informatie zoals de links waarop u klikt, de pagina's of inhoud die u bekijkt en hoe lang u ze bekijkt, en andere soortgelijke informatie en statistieken over uw interacties, zoals de responstijden van inhoud, downloadfouten en de duur van bezoeken aan bepaalde pagina's. Deze informatie wordt verkregen met behulp van automatische technologieën zoals cookies (browsercookies, flashcookies) en webbakens. Ze wordt ook verzameld door het gebruik van 'third party tracking'. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van deze technologieën. Meer informatie hierover vindt u in Deel 3.

  Marktonderzoek & consumentenfeedback Dit omvat informatie over uw ervaring met het gebruik van onze producten en diensten die u vrijwillig met Ons deelt.

  Door consumenten gegenereerde inhoud Dit verwijst naar alle inhoud die u creëert en vervolgens met Ons deelt op externe sociale netwerken of door deze inhoud te uploaden naar een van onze websites of apps, met inbegrip van het gebruik van externe sociale-netwerkapps zoals Facebook. Voorbeelden hiervan zijn foto's, video's, persoonlijke verhalen of andere vergelijkbare media of inhoud. Indien toegestaan verzamelen en publiceren Wij door consumenten gegenereerde inhoud met betrekking tot uiteenlopende activiteiten, zoals wedstrijden en andere promoties, communityfunctionaliteiten op websites, klantenbinding en externe sociale netwerken.

  Informatie van externe sociale netwerken Dit verwijst naar alle informatie die u publiekelijk deelt op een extern sociaal netwerk of informatie die deel uitmaakt van uw profiel op een extern sociaal netwerk (zoals Facebook) en waarvoor u het sociale netwerk de toestemming geeft om ze met Ons te delen. Voorbeelden hiervan zijn uw basisaccountinformatie (bv. naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, huidige stad, profielfoto, gebruikers-ID, vriendenlijst, enz.) en alle aanvullende informatie of activiteiten waarvoor u het externe sociale netwerk de toestemming geeft om ze te delen. Wij ontvangen uw profielinformatie bij externe sociale netwerken (of delen ervan) telkens als u een webtoepassing van Nespresso downloadt of ermee communiceert op een extern sociaal netwerk zoals Facebook, telkens als u een sociale-netwerkfunctie gebruikt die geïntegreerd is in een website van Nespresso (zoals Facebook Connect) of telkens als u met Ons communiceert via een extern sociaal netwerk. Om meer te weten te komen over hoe uw informatie van een extern sociaal netwerk door Nespresso verkregen wordt of om u uit te schrijven van het delen van deze sociale-netwerkinformatie, dient u de website van het desbetreffende externe sociale netwerk te bezoeken.

  Financiële en betalingsinformatie Alle informatie die Wij nodig hebben om een bestelling te verwerken of die u gebruikt om een aankoop te doen, zoals de gegevens van uw bank- of kredietkaart (naam van de kaarthouder, kaartnummer, vervaldatum, enz.) of andere betalingsvoorwaarden (als deze beschikbaar gemaakt worden). In elk geval behandelen Wij of de dienstverlener(s) voor de verwerking van betalingen financiële en betalingsinformatie op een manier die voldoet aan de geldende wetten en beveiligingsnormen, zoals PCI DSS.

  Oproepen aan de CRC Alle communicatie met een CRC wordt opgenomen of beluisterd, in overeenstemming met de geldende wetten, voor lokale operationele behoeften (bv. voor opleidings- of kwaliteitsdoeleinden). De gegevens van betaalkaarten worden niet opgeslagen. Indien dit wettelijk vereist is, zult u bij het begin van uw oproep op de hoogte gebracht worden van deze opname.

  3. COOKIES/VERGELIJKBARE TECHNOLOGIEËN, LOGBESTANDEN EN WEBBAKENS

  Cookies/Vergelijkbare technologieën Gelieve onze Cookieverklaring te bekijken om te weten hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren en voor meer informatie over de cookies die Wij gebruiken en de doeleinden waarvoor Wij ze gebruiken.

  Logbestanden Wij verzamelen informatie in de vorm van logbestanden die websiteactiviteit registreren en statistieken verzamelen over uw surfgewoonten. Deze gegevens worden automatisch gegenereerd en helpen Ons om fouten op te sporen, de prestaties te verbeteren en de beveiliging van onze Websites te handhaven.

  Webbakens Webbakens (ook wel bekend als 'web bugs') zijn kleine stukjes code die een grafisch beeld afleveren in een webpagina of een e-mail met het doel gegevens naar Ons terug te sturen. De informatie die via webbakens verzameld wordt, omvat informatie zoals het IP-adres en informatie over hoe u reageert op een e-mailcampagne (bv. op welk tijdstip werd de e-mail geopend, op welke links klikt u in de e-mail, enz.). Wij gebruiken webbakens op onze Websites of voegen ze toe in e-mails die Wij aan u sturen. Wij gebruiken de informatie van webbakens voor verschillende doeleinden, zoals, maar niet beperkt tot, de rapportage van websitebezoek, tellingen van unieke bezoekers, e-mailcontrole en -rapportage en personalisatie.

  4. MANIEREN WAAROP UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT WORDEN

  De volgende paragrafen beschrijven de verschillende doeleinden waarvoor Wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, en de verschillende soorten Persoonsgegevens die voor elk doel verzameld worden. Wij wijzen erop dat alle hieronder vermelde gebruiken relevant zijn voor ieder individu.

  Waarvoor wij uw Persoonsgegevens gebruiken

  Onze redenen

  Onze rechtmatige belangen

  Klantenservice Wij gebruiken uw Persoonsgegevens in het kader van de klantenservice, bijvoorbeeld het beantwoorden van uw vragen. Dit vereist meestal het gebruik van bepaalde persoonlijke contactgegevens en informatie met betrekking tot de reden voor uw vraag (bv. status van uw bestelling, technisch probleem, vraag/klacht in verband met een product, algemene vraag, enz.).

  • Het vervullen van contractuele verplichtingen
  • Wettelijke verplichtingen
  • Onze rechtmatige belangen

   

  • Het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
  • Efficiënter zijn

   

  Wedstrijden, marketing en andere promoties Met uw toestemming (indien vereist) gebruiken Wij uw Persoonsgegevens om u informatie te verschaffen over goederen en diensten (bv. publicitaire mededelingen of campagnes of promoties). Dit kan gedaan worden met middelen zoals e-mail, reclame, sms, telefoontjes en postmailings voor zover toegestaan door de geldende wetten. Enkele van onze campagnes en promoties worden gevoerd op websites en/of sociale netwerken van derden. Dit gebruik van uw Persoonsgegevens is vrijwillig. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden. U vindt meer informatie over hoe u uw voorkeuren betreffende publicitaire mededelingen kunt wijzigen in Deel 8 en Deel 9 hierna. U vindt meer informatie over onze wedstrijden en andere promoties in de officiële regels of gegevens die bij elke wedstrijd/promotie gepost worden.

  • Met uw toestemming (indien vereist)
  • Het vervullen van contractuele verplichtingen
  • Onze rechtmatige belangen

  · Bepalen welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en u erover vertellen

  · Klantentypes vaststellen voor nieuwe producten en diensten

  Externe sociale netwerken Wij gebruiken uw Persoonsgegevens wanneer u functionaliteiten van externe sociale netwerken gebruikt, zoals 'like'-functies om u reclame aan te bieden en met u in contact te komen op externe sociale netwerken. Voor meer informatie over de werking van deze functies, welke profielgegevens Wij over u verzamelen en hoe u zich kunt uitschrijven, raadpleegt u de privacyverklaringen van de relevante externe sociale netwerken.


  Personalisatie (offline en online) Met uw toestemming (indien vereist) gebruiken Wij uw Persoonsgegevens (i) om uw voorkeuren en gewoonten te analyseren, (ii) om in te spelen op uw behoeften op basis van onze analyse van uw profiel, (iii) om uw ervaring op onze Websites en apps te verbeteren en personaliseren, (iv) om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze Websites/apps geoptimaliseerd is voor u en uw computer of apparaat, (v) om u gerichte reclame en inhoud aan te bieden, en (vi) om u in staat te stellen om deel te nemen aan interactieve functies, wanneer u hiervoor kiest. Zo onthouden Wij bijvoorbeeld uw aanmeldingsgegevens/e-mailadres of schermnaam, zodat u de volgende keer dat u onze website bezoekt snel kunt aanmelden of zodat u gemakkelijk de spullen die u de vorige keer in uw winkelwagen geplaatst hebt kunt oppikken. Op basis van dit soort informatie en met uw toestemming (indien vereist) tonen Wij u ook specifieke inhoud of promoties van Nespresso die op maat van uw interesses zijn. Het gebruik van uw Persoonsgegevens is vrijwillig. Dat betekent dat u zich kunt verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor dit doel. U vindt meer informatie over hoe u zich kunt uitschrijven in Deel 8 hierna.

  • Met uw toestemming (indien vereist)
  • Onze rechtmatige belangen

  · Bepalen welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en u erover vertellen

  · Klantentypes vaststellen voor nieuwe producten en diensten

  Afhandeling van bestellingen Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om uw bestellingen te verwerken en te verzenden, u op de hoogte te brengen van de status van uw bestellingen, adressen te corrigeren en identiteitscontroles en andere activiteiten uit te voeren om fraude op te sporen. Dit omvat het gebruik van bepaalde Persoonsgegevens en betalingsinformatie.


  Andere algemene doeleinden (bv. intern onderzoek of marktonderzoek, analytisch, beveiliging) Overeenkomstig de geldende wetten gebruiken Wij uw Persoonsgegevens voor andere algemene doeleinden, zoals het uitvoeren van intern onderzoek of marktonderzoek en het meten van de doeltreffendheid van reclamecampagnes. Als u Club Member-accounts hebt, behouden Wij ons het recht voor om deze accounts samen te voegen in een enkele account. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens ook om onze veiligheid te verzekeren.

  • Het vervullen van contractuele verplichtingen
  • Met uw toestemming (indien vereist)
  • Wettelijke verplichtingen
  • Onze rechtmatige belangen

   

  • Het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
  • Efficiënter zijn
  • Onze assets en ons personeel beschermen

   

  Wettelijke redenen of fusie/overname Ingeval Nespresso of zijn bedrijfsmiddelen overgenomen worden door of gefuseerd worden met een ander bedrijf, bijvoorbeeld door faillissement, zullen Wij uw Persoonsgegevens delen met al onze rechtsopvolgers. Wij zullen uw Persoonsgegevens ook verstrekken aan derden (i) indien de geldende wetgeving dit voorschrijft; (ii) naar aanleiding van juridische procedures; (iii) naar aanleiding van een verzoek van een bevoegde rechtshandhavingsinstantie; (iv) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, of het publiek te beschermen; of (v) om de voorwaarden van elke overeenkomst of de voorwaarden van onze Website af te dwingen.

  • Wettelijke verplichtingen
  • Onze rechtmatige belangen

   

  • Naleving van wettelijke verplichtingen
  • Onze assets en ons personeel beschermen

   

   

  5. OPENBAARMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

  Naast de entiteiten van Nespresso/Nestlé of de ad hoc binnenlandse partners (die de leiding hebben over de activiteiten van Nespresso ) die vermeld worden in het deel 'Verantwoordelijken voor de gegevensverwerking en contactgegevens' (zie Deel 11), delen Wij uw Persoonsgegevens ook met de volgende types van externe organisaties:

  Dienstverleners Dit zijn externe bedrijven die Wij gebruiken om Ons te helpen bij het runnen van ons bedrijf (bv. afhandeling van bestellingen, verwerking van betalingen, opsporen van fraude en identiteitscontrole, exploitatie van de website, marktonderzoeksbedrijven, ondersteunende diensten, promoties, websiteontwikkeling, gegevensanalyse, CRC, enz.). Dienstverleners en hun geselecteerde personeel mogen enkel in Onze naam toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens en deze gebruiken voor de specifieke taken die ze verzocht werden uit te voeren op basis van onze instructies, en moeten ervoor zorgen dat uw Persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig blijven.

  Ratingbureaus/incassobureaus Voor zover de geldende wetgeving dit toestaat, zijn ratingbureaus en incassobureaus externe bedrijven die Wij gebruiken om Ons te helpen om uw kredietwaardigheid te controleren (met name voor bestellingen met factuur) of om openstaande facturen te innen.

  Externe bedrijven die Persoonsgegevens gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden Behalve in situaties waarin u uw toestemming gegeven hebt, geven wij geen machtiging voor of verkopen Wij uw Persoonsgegevens niet aan externe bedrijven voor hun eigen marketingdoeleinden. Hun identiteit zal openbaar gemaakt worden op het moment dat uw toestemming gevraagd wordt.

  Externe ontvangers die Persoonsgegevens gebruiken om juridische redenen of vanwege fusie/overname Wij zullen uw Persoonsgegevens verstrekken aan derden om juridische redenen of in het kader van een overname of fusie (zie Deel 4 voor meer informatie).

  6. BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

  Wij zullen elke redelijke stap zetten om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens enkel verwerkt worden voor een minimale duur. Wij gebruiken daarvoor de volgende criteria:

  (a) Nespresso zal een kopie van uw Persoonsgegevens om u te identificeren zolang

  i) dat Wij een commerciële relatie met u hebben (bv. Indien u bent aangemeld voor onze nieuwsbrieven en uzelf u nog niet hebt uitgeschreven, zolang u uw toestemming niet hebt ingetrokken om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor marketing doeleinden)
  ii) Uw Persoonsgevens noodzakelijk zijn voor een andere doeleinden zoals beschreven in deze Verklaring en we hiervoor een geldige juridische basis hebben,

  EN

  b) de duurtijd die voorgeschreven is voor fiscale verplichtingen of die nodig is om Onze rechten te vrijwaren plus een extra jaar te rekenen na het eindigen van deze periode. Dit extra jaar is voorzien mocht er net voor het einde van de initiële periode een eis gesteld worden die maakt dat Wij de persoonsgegevens alsnog nodig hebben. Deze periode zal dienen om een nieuwe datum te bepalen waarop de data verwijderd, vernietigd of geanonymiseerd zal worden. Het spreekt voor zich dat Wij de data kunnen aanhouden zolang de gestelde eis dit nodig maakt.

  7. OPENBAARMAKING, OPSLAG EN/OF OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

  Wij gebruiken een veelheid aan redelijke maatregelen (hieronder beschreven) om uw Persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden. Wij wijzen er echter op dat deze beschermingen niet gelden voor informatie die u verkiest te delen op openbare plaatsen, zoals externe sociale netwerken.

  Mensen die toegang hebben tot uw Persoonsgegevens Uw Persoonsgegevens zullen verwerkt worden door onze bevoegde personeelsleden of gemachtigden, op 'need-to-know'-basis, afhankelijk van de specifieke doeleinden waarvoor uw Persoonsgegevens verzameld werden (bv. ons personeel dat verantwoordelijk is voor de klantenzorg heeft toegang tot uw klantenbestand).

  Maatregelen die genomen worden in exploitatieomgevingen Wij slaan uw Persoonsgegevens op in exploitatieomgevingen die gebruikmaken van redelijke beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Wij volgen redelijke normen om Persoonsgegevens te beschermen. De verzending van informatie via het internet is jammer genoeg niet volledig veilig, en hoewel Wij ons uiterste best zullen doen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij de veiligheid van de gegevens tijdens de verzending via onze Websites/apps niet garanderen.

  Maatregelen die Wij verwachten dat u neemt Het is belangrijk dat u ook een rol speelt bij het veilig en zeker houden van uw Persoonsgegevens. Wanneer u zich inschrijft voor een onlineaccount, moet u een wachtwoord kiezen dat anderen moeilijk kunnen raden. Geef uw wachtwoord nooit aan iemand anders! U moet ervoor zorgen dat dit wachtwoord vertrouwelijk blijft, en u bent verantwoordelijk voor elk gebruik van uw account. Als u een gedeelde of openbare computer gebruikt, kies er dan nooit voor om uw aanmeldings-ID/e-mailadres of wachtwoord te onthouden, en zorg ervoor dat u zich afmeldt telkens als u de computer verlaat. U moet ook gebruikmaken van de privacy-instellingen of -controles die Wij u bieden op onze Website/in onze app.

  Overdracht van uw Persoonsgegevens Voor de opslag en verwerking van uw Persoonsgegevens, zoals hierboven beschreven, is het nodig dat uw Persoonsgegevens uiteindelijk overgedragen/verzonden worden naar en opgeslagen worden op een bestemming buiten uw land van verblijf, meer bepaald Zwitserland en Luxemburg. Wij zullen uw Persoonsgegevens ook overdragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') (bv. andere entiteiten van Nespresso /Nestlé of ad hoc binnenlandse partners), bijvoorbeeld naar landen die andere normen inzake gegevensbescherming hanteren dan die welke gelden in de EER. Wij (i) hebben door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen ingevoerd om uw Persoonsgegevens te beschermen (en u hebt het recht om Ons een exemplaar van deze bepalingen te vragen (door contact met Ons op te nemen, zoals hieronder uiteengezet) en/of (ii) baseren ons op uw toestemming (indien wettelijk toegestaan).

  8. TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS

  Toegang tot Persoonsgegevens Als de wetgeving hierin voorziet, hebben u, uw opvolgers, vertegenwoordigers en/of gevolmachtigden het recht om toegang te krijgen tot informatie die over u bewaard wordt, deze informatie te controleren en er een fysieke of elektronische kopie van te vragen. U hebt ook het recht om informatie te vragen over de bron van uw Persoonsgegevens.

  Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door Ons een e-mail te sturen ContactBE@Nespresso.com of door ons te schrijven op Nespresso Belgique SA/NV Rue de Birminghamstraat 221, 1070 Brussel/Bruxelles. U dient een kopie van uw identiteitsbewijs of gelijkwaardige gegevens toe te voegen (indien dit door Ons gevraagd wordt en wettelijk toegestaan is). Als het verzoek door iemand anders dan u gedaan wordt, zonder bewijs te leveren dat het verzoek rechtmatig in uw naam gedaan wordt, zal het verzoek geweigerd worden.

  Wij wijzen erop dat alle informatie voor identificatie die aan Ons verstrekt wordt enkel verwerkt zal worden in overeenstemming met en voor zover dit toegestaan is door de geldende wetten. Aanvullende rechten (bv. wijziging, schrapping van Persoonsgegevens) Y, uw opvolgers, vertegenwoordigers en/of gevolmachtigden kunnen (i) om de verwijdering, overdraagbaarheid, correctie of herziening van uw Persoonsgegevens verzoeken; (ii) zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens (ook voor direct marketing doeleinden); (iii) het gebruik en de openbaarmaking van uw Persoonsgegevens beperken; en (iv) uw toestemming voor elk van onze gegevensverwerkingsactiviteiten intrekken.Wij wijzen erop dat Wij in bepaalde omstandigheden niet in staat zullen zijn om uw Persoonsgegevens te verwijderen zonder ook uw gebruikersaccount te verwijderen. Mogelijk zullen wij een deel van uw Persoonsgegevens moeten bijhouden nadat u om de verwijdering ervan verzocht hebt om te voldoen aan onze wettelijke of juridische verplichtingen. Mogelijk staan de geldende wetten ons ook toe om een deel van uw Persoonsgegevens bij te houden om te voorzien in onze bedrijfsbehoeften.

  Voor zover beschikbaar hebben onze Websites een speciale functie waarmee u de Persoonsgegevens die u verstrekt hebt kunt herzien en bewerken. Wij wijzen erop dat Wij onze geregistreerde consumenten vragen om hun identiteit (bv. aanmeldings-ID/e-mailadres, wachtwoord) te controleren voor zij toegang krijgen tot hun accountinformatie of deze kunnen wijzigen. Dit helpt om ongeoorloofde toegang tot uw account te voorkomen.

  Wij hopen dat Wij de vragen die u mogelijk hebt over de manier waarop Wij uw Persoonsgegevens verwerken, kunnen beantwoorden. Als u echter onbeantwoorde vragen hebt, hebt u ook het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

  9. UW KEUZES OVER HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN

  Wij streven ernaar om u keuzes aan te bieden met betrekking tot de Persoonsgegevens die u aan Ons verstrekt. De volgende mechanismen geven u de volgende controle over uw Persoonsgegevens:

  Cookies/Vergelijkbare technologieën U beheert uw toestemming via (i) onze oplossing voor toestemmingsbeheer of (ii) uw browser om alle of een aantal cookies/vergelijkbare technologieën te weigeren of om u te waarschuwen wanneer ze gebruikt worden. U vindt meer informatie hierover in Deel 3 hierboven.

  Reclame, marketing en promoties Als u wilt dat Nespresso uw Persoonsgegevens gebruikt om zijn producten of diensten te promoten, kunt u dit aangeven door middel van de relevante aanvinkvakjes die u op het inschrijvingsformulier vindt, of door de vraag/vragen te beantwoorden die onze Demonstrateurs of vertegenwoordigers van de CRC of Boutiques u stellen. Als u deze berichten niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich vervolgens te allen tijde uitschrijven van het ontvangen van marketinggerelateerde berichten door de instructies te volgen die in elk van deze berichten gegeven worden. Als u de publicitaire mededelingen niet meer wenst te ontvangen die door om het even welk communicatiemiddel gestuurd worden, zoals externe sociale netwerken, kunt u zich te allen tijde uitschrijven. Daartoe meldt u zich aan bij de Websites/apps of externe sociale netwerken en past u uw gebruikersinstellingen in uw accountprofiel aan door de desbetreffende vakjes uit te vinken of door onze CRC te bellen. Wij wijzen erop dat u, zelfs als u zich uitschrijft van het ontvangen van marketinggerelateerde berichten, nog altijd administratieve mededelingen van ons zult ontvangen, zoals bevestigingen van bestellingen of andere transacties, kennisgevingen over uw accountactiviteiten (bv. accountbevestigingen, wijzigingen van uw wachtwoord, enz.) en andere belangrijke niet-marketinggerelateerde aankondigingen.

  Personalisatie (offline en online) Als dit wettelijk vereist is, kunt u, als u wilt dat Nespresso uw Persoonsgegevens gebruikt om u een gepersonaliseerde ervaring/gerichte reclame en inhoud aan te bieden, dit aangeven via de desbetreffende aanvinkvakjes op het inschrijvingsformulier of door de vragen te beantwoorden die onze Demonstrateurs of vertegenwoordigers van de CRC of Boutiques u stellen. Als u beslist dat u hier niet langer van wilt profiteren, kunt u zich te allen tijde uitschrijven door u aan te melden bij de Websites/apps en uw gebruikersinstellingen aan te passen in uw accountprofiel. Dit doet u door de desbetreffende vakjes uit te vinken of door onze CRC te bellen.

  10. WIJZIGINGEN AAN ONZE VERKLARING

  Als Wij de manier waarop Wij uw Persoonsgegevens verwerken wijzigen, zullen wij deze Verklaring aanpassen. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan onze praktijken en deze Verklaring. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen aan onze Verklaring gebeurd zijn.

  11. VERANTWOORDELIJKEN VOOR DE GEGEVENSVERWERKING & CONTACTGEGEVENS

  Om vragen te stellen of opmerkingen te maken over deze Verklaring en privacypraktijken, of om een klacht in te dienen over onze naleving van de geldende privacywetten, kunt u contact met Ons opnemen via: contactbe@nespresso.com of door ons te schrijven op Nespresso Belgique SA/NV Rue de Birminghamstraat 221, 1070 Brussel/Bruxelles of onze CRC te bellen op het nummer 0800 496 53.

  U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer) via: dataprotection@nespresso.com of per post: Nestlé Nespresso SA Avenue de Rhodanie 40, 1007 Lausanne, Switzerland.

  Wij zullen elke klacht over de manier waarop Wij Persoonsgegevens beheren (met inbegrip van klachten dat Wij uw rechten geschonden hebben volgens de geldende privacywetten) bevestigen en onderzoeken.

  Verantwoordelijken voor de gegevensverwerking

  Verantwoordelijk voor

  Nestlé Nespresso SA

  Avenue de Rhodanie 40, 1007 Lausanne,

  Zwitserland

  Alle activiteiten

  Nestlé Treasury International S.A.

  7, rue Nicolas Bové

  L - 1253 Luxemburg

  Betaalkaartverrichtingen met betrekking tot de website/app

  Er dient te worden opgemerkt dat in een beperkt aantal gevallen een andere entiteit van Nestlé of Nespresso de verwerking van uw bankkaartgegevens uitvoert.

   

  Nespresso Belgique N.V.
  Birminghamstraat 221
  1070 Anderlecht
  Ondernemingsnummer 0477.875.32

   

  Alle activiteiten

     
 • Algemene Voorwaarden voor verkoop en bruikleen

  ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NESPRESSO BELGIE N.V. VOOR VERKOOP EN BRUIKLEEN

   

  1. ALGEMEEN

  A-1 Definities

  - Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die afnemer is van de door Nespresso afgeleverde of in bruikleen gegeven Producten en diensten; 
  - Machine: een (koffie)machine van het gamma Nespresso Business Solutions inclusief eventuele bijbehorende accessoires; - NespressoNespresso België S.A; 
  - Operating Contract: bruikleenovereenkomst; 
  - Product: alle producten van het gamma Nespresso Business Solutions, waaronder (doch niet uitsluitend) vallen: Machines, koffiecapsules en accessoires.

  A-2 Toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden

  A.2.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Nespresso aan de Klant worden gedaan, op alle door de Klant gedane bestellingen en op alle te sluiten en gesloten overeenkomsten tussen Nespresso en de Klant met betrekking tot Producten en Machines. Eventuele door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden worden hier uitdrukkelijk uitgesloten. 
  A.2.2. Het feit dat Nespresso zich niet op een of meer clausules van onderhavige voorwaarden beroept, betekent niet dat zij daarmee afstand doet van de mogelijkheden zich later op deze clausule(s) te beroepen. Indien een van de bepalingen om wat voor reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

  A.2.3. Nespresso behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe, gedateerde versie op www.nespresso.com/pro/be te publiceren. Elke bestelling die wordt geplaatst na de publicatie door Nespresso van de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden, houdt ook de acceptatie in van deze laatste versie.

  A-3 Aanbiedingen/Bestellingen – Annuleren van de bestelling – Gebruik van het Product

  A.3.1. Alle aanbiedingen van Nespresso zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de Klant bij eventuele (offerte)aanvraag verstrekte gegevens, dan mag Nespresso afgaan op de juistheid van die gegevens. 
  A.3.2. Nespresso heeft het recht om een bestelling van de Klant te weigeren, indien de Klant zijn factuur niet of niet op de vervaldag heeft betaald of in geval de Klant surseance van betaling of zijn faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement wordt verklaard, of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest. 
  A.3.3. In geval de Klant een bestelling annuleert is hij van rechtswege aan Nespresso een boete verschuldigd van 30% van het totale bedrag van de bestelling. 
  A.3.4. De Klant verbindt zich er toe de gekochte Producten zorgvuldig te gebruiken voor het doel waartoe de Producten zijn bestemd en dient de voorschriften van de gebruiksaanwijzing van het Product op te volgen. Ingeval van onjuist of verkeerd gebruik maken van het Product, komen de eventuele als gevolg daarvan ontstane herstel- of vervangingskosten volledig ten laste van de Klant.

  A-4 Vervoer – Ontvangst van de Producten – Conformiteit – Overmacht

  A.4.1. De Producten worden aan de Klant geleverd door Nespresso of door een door de Klant aangewezen vervoerder. Het risico van de Producten tijdens het vervoer komt voor rekening van Nespresso. Na levering van het Product aan de Klant komt het risico van het Product voor rekening van de Klant. Bij ontvangst van de Producten moet de Klant de Producten controleren op gebreken en dient hij eventuele gebreken te vermelden op het bij ontvangst te tekenen document. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen door middel van een aangetekend schrijven binnen drie dagen nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs door de Klant had kunnen worden ontdekt, door de Klant aan Nespresso België N.V. te worden gemeld, op straffe van verval van het recht van de Klant op aanspraak op herstel. Onverminderd het bepaalde in clausule D.1 van deze algemene voorwaarden, vervalt het recht van de Klant op aanspraak op herstel in ieder geval na verloop van zes maanden na levering van het Product. 
  A.4.2. Indien de Klant een gebrek tijdig, overeenkomstig het bepaalde in clausule A.4.1. aan Nespresso heeft gemeld, verbindt Nespresso zich er toe zo snel mogelijk naar zijn keuze het gebrek te herstellen of identieke conforme Producten te leveren zonder dat de Klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Aanspraken betreffende geleverde Producten die niet conform zijn, die defect zijn of Producten die bij levering ontbreken, kunnen niet meer bedragen dan het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende Producten. Nespresso is in geen geval aansprakelijk uit welke hoofde dan ook voor directe of indirecte schade, waardoor bedrijfsschade of andere gevolgschade van de Klant in verband met de geleverde Producten of hun gebruik, tenzij en voor zover de Klant aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de directie of bedrijfsleiding behorende ondergeschikten van Nespresso dan wel indien de Klant aantoont dat Nespresso aansprakelijk is op grond van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken. 
  A.4.3. Nespresso kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van haar verplichtingen ingevolge overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval mede verstaan: stakingen, importbeperkingen, toeleveringsmoeilijkheden, vervoersproblemen, maatregelen van overheidswege, oorlogen, natuurrampen of andere omstandigheden welke nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken. In geval van overmacht is Nespresso gerechtigd om haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de periode van overmacht langer duurt of langer zal duren dan één maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare deel door middel van een schriftelijke, aangetekende verklaring te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

  A-5 Leveringen

  A.5.1. Ongeacht de afgesproken leveringstermijn, kan een eventuele overschrijding van deze termijn, om welke reden ook, geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van Nespresso of tot annulering van de bestelling door de Klant. Levering geschiedt op voorwaarde van beschikbaarheid van het bestelde Product en in de volgorde van ontvangst van de bestellingen. Nespresso is gerechtigd om de Producten in gedeelten te leveren. 
  A.5.2. Behoudens andersluidende overeenkomst komen de leveringskosten ten laste van de Klant. 
  A-6 Prijzen – Betaling – Eigendomsvoorbehoud

  A.6.1. De prijs van de Producten is de prijs die van kracht is op de dag van de bestelling van het Product en is exclusief BTW. Indien na de bestelling, maar voor de levering van de Producten, de prijs stijgt als gevolg van wijzigingen in belastingen, accijnzen, valutakoersen, fabrieks- en/of importeursprijzen, is Nespresso gerechtigd deze wijzigingen in de prijs door te berekenen. De vigerende prijzen kunnen worden geraadpleegd op de website www.Nespresso.com/pro. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum op een door Nespresso aan te wijzen bank- of girorekening. Bezwaren of klachten tegen facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen acht dagen na factuurdatum door Nespresso te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan bezwaren of klachten terzake niet meer in behandeling worden genomen. 
  A.6.2. Nespresso behoudt zich de eigendom voor van alle aan de Klant afgeleverde en af te leveren Producten totdat de volledige betaling is ontvangen van alle koopprijzen en van vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten door de Klant aan zijn verplichtingen onder de overeenkomst(en) met Nespresso. Als de dag van betaling geldt de dag waarop het verschuldigde bedrag in bijgeschreven op de betreffende bank-of girorekening van Nespresso. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, wordt een eerste herinnering verstuurd. Indien hieropvolgend de Klant de factuur niet betaalt, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een toeslag van 10 euro in rekening gebracht. Indien de betaling van de klant vervolgens binnen de 14 dagen uitblijft, wordt het factuurbedrag verhoogd met 10% met een minimum van 25 euro en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling (forfaitaire boete), dit onverlet de verschuldigdheid van interesten en eventuele buitengerechtelijke kosten. Indien een factuur niet betaald wordt op de vervaldag, worden alle openstaande facturen van de Klant onmiddellijk opeisbaar. 
  A.6.3. Zonder schriftelijke toestemming van Nespresso, heeft de klant niet het recht om betaling van de factuur geheel of gedeeltelijk op te schorten, of om zich op verrekening te beroepen. Nespresso heeft het recht om in geval van laattijdige betaling van een factuur elke nieuwe bestelling van de klant te weigeren totdat alle verschuldigde bedragen volledig door de Klant zijn betaald.

  A-7 Naleving van de intellectuele rechten van Nespresso

  A.7.1. De Klant verbindt er zich toe de wetgeving ter zake de intellectuele rechten zoals het recht van merken, tekeningen, modellen en auteursrechten, na te leven. Verder verbindt hij zich ertoe geen grafische elementen te kiezen die nauwkeurig aansluiten bij die van Nespresso Business Solutions zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nespresso. Voorts zal de Klant de verpakking van de Producten of een deel daarvan niet voor eigen en/of commerciële doeleinden gebruiken.

  A-8 Persoonsgegevens

  A.8.1. Nespresso en de Klant kunnen persoonlijke gegevens, in het bijzonder contactgegevens alsook gewoonlijke beroeps- en werkgegevens van individuen, voornamelijk van eigen werknemers, delen en gebruiken om deze overeenkomst uit te voeren of in verband daarmee. De partijen kunnen op basis van hun respectievelijke legitieme belangen dergelijke persoonsgegevens verder gebruiken voor de bevordering en verbetering van hun respectieve producten en diensten. Binnen een groep van ondernemingen in de EU kunnen deze persoonsgegevens op dezelfde basis ook voor klantenbeheer worden gedeeld.

  Elke partij garandeert dat zij, evenals haar verwerkers, sub-verwerkers en werknemers, de persoonsgegevens rechtmatig zullen gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (bv. GDPR in de EU) en dat tussen de partijen een partij als enige verantwoordelijk is voor naleving van deze verplichting.

  De partijen zorgen ervoor dat, met betrekking tot persoonsgegevens die worden gedeeld of ontvangen in het kader van deze overeenkomst:

  • De personen van wie de persoonlijke gegevens worden gedeeld, op de hoogte worden gesteld en wanneer zij daartoe wettelijk toestemming hebben gegeven.
  • Dergelijke persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan die worden gecommuniceerd;
  • Zij voldoen tijdig aan verzoeken van individuele personen met betrekking tot hun rechten en communiceren waar nodig aan de andere partij;
  • De persoonlijke gegevens worden slechts zolang bewaard als nodig voor de doeleinden, rekening houdend met het toepasselijke statuut van beperkingen van de contractuele aansprakelijkheid;
  • Er zijn passende veiligheidsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen en procedures voor het reageren op datalekken. 
   A.8.2. In overeenstemming met de geldende Privacywetgeving heeft de Klant recht op toegang tot en rectificatie van zijn persoonsgegevens. De Klant kan dit recht schriftelijk uitoefenen bij NespressoBelgië N.V., Birminghamstraat 221 - 1070 Brussel. Het Privacybeleid van Nespressostaat vermeld op de website www.Nespresso.com/pro.

  A-9 Geldend recht bevoegde rechtbanken

  A.9.1. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, tussen Nespresso en de Klant, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Ter zake van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de tussenpartijen gesloten overeenkomst, is de rechtbank binnen het arrondissement waar Nespresso België S.A gevestigd is exclusief bevoegd.

  A-10 Geheimhouding en bescherming van gegevens

  A.10.1. Beide partijen in deze overeenkomst zullen gedurende of na afloop van de looptijd van deze overeenkomst alle vertrouwelijke informatie betreffende de wederpartij geheim houden en niet aan derden verstrekken, daarbij inbegrepen informatie betreffende zakelijke strategieën, dienstenaanbod, plannen, prognoses, fabricage- en bedrijfsgeheimen en overige informatie van financiële of niet-financiële aard, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk of op enige andere wijze is verstrekt. 
  A.10.2. De klant stemt er uitdrukkelijk in toe dat zijn informatie/gegevens worden opgeslagen bij Nespresso ten behoeve van contractbeheer en de levering en verbetering van diensten ingevolge deze overeenkomst. Nespresso Machines hebben ook de mogelijkheid om gebruik van en defecten aan de apparatuur te registreren en de resultaten daarvan door middel van telemetrie of andere methoden door te geven. 
  A.10.3. Nespresso houdt alle gegevens die ingevolge deze overeenkomst worden verstrekt of verzameld geheim en doet alles wat redelijkerwijs in zijn macht ligt om deze gegevens te beschermen. Al deze gegevens kunnen overal ter wereld worden opgeslagen en verwerkt door Nespresso of diens geautoriseerde serviceverleners die soortgelijke toezeggingen ten aanzien van privacy en beveiliging hebben gedaan.

   

  1. DE VERKOOP VAN CAPSULES EN ACCESSOIRES

  B-1 Bestellingen

  B.1.1. De Klant kan zijn bestellingen plaatsen: 
  - Telefonisch 0800 49653 (van maandag tot vrijdag, van 08.00 uur tot 19.00 uur) – per fax 0800 88 82 83 – per brief: Nespresso België N.V., 
  Birminghamstraat 221, 1070 Brussel – via internet: www.Nespresso.com/pro. 
  B.1.2. De minimale hoeveelheid per bestelling van koffie is: 
  - 200 capsules bij verpakking in dozen
  - 600 capsules per verpakking in tubes
  B.1.3. De Producten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraad. 
  B-2 Levering (kosten en termijnen)

  B.2.1. Nespresso stelt alles in het werk om de leveringen van Producten in België binnen de twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling te realiseren. 
  B.2.2. Indien de Klant een andere leveringswijze verzoekt dan de door Nespresso gehanteerde wijze van levering, dan is de meerprijs van deze wijze van levering voor rekening van de Klant. 
  B.2.3. De kosten van levering zijn de kosten zoals deze van kracht zijn op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst. Tenzij anders is overeengekomen, komen de leveringskosten ten laste van de Klant. Deze kosten worden afzonderlijk vermeld op de factuur.

  B-3 Minimale bestelling van capsules bij bruikleen van een Machine

  B.3.1. De Klant verbindt er zich toe het maandelijks forfaitaire aantal capsules, zoals aangegeven in de overeenkomst van bruiklening, bij Nespresso te kopen voor elke machine die hem in bruikleen wordt gegeven, vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst van bruiklening. 
  B.3.2. Indien het verbruik lager is dan het overeengekomen niveau, heeft Nespresso het recht om de overeenkomst van bruikleen van de Machine(s) onmiddellijk te beëindigen, om de in bruikleen gegeven Machine(s) terug te nemen en om de Klant een forfaitaire vergoeding van 50% van de Nespresso investering (Machines en eventuele accessoires) aan de Klant in rekening te brengen.

   

  1. DE BRUIKLEEN VAN MACHINES

  C-1 Voorwaarden van bruikleen van de Machines

  C.1.1. Op voorwaarde dat de Klant zich ertoe verbindt om maandelijks het minimum aantal capsules te bestellen dat op de voorzijde van het Operating Contract wordt vermeld, stelt Nespresso gratis en volgens de aanwijzingen op de voorzijde van het Operating Contract een of meerdere Machines en de eventuele accessoires ter beschikking voor plaatsing en gebruik op het leveringsadres. De Machine(s) en de eventuele accessoires die ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van Nespresso en mogen niet aan derden worden afgestaan, verpand uitgeleend of onderverhuurd. De Klant verbindt er zich toe om de ter beschikking gestelde Machines nimmer te verplaatsen zonder de voorafgaande schriftelijke of via telefoon uitdrukkelijke verleende toestemming van Nespresso
  C.1.2. Het Operating Contract voor een Machine (als tegenprestatie van de minimale bestelling van capsules) wordt afgesloten voor de duur van een (1) jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar, behoudens indien het contract door middel van een schriftelijke en aangetekende verklaring (met ontvangstbewijs) uiterlijk twee (2) maanden voor de afloop van de lopende contractperiode wordt opgezegd. Drie (3) jaar nadat de Machines in bruikleen zijn gegeven, wordt het Operating Contract niet verlengd zonder dat Nespresso daartoe schriftelijk akkoord heeft gegeven. 
  C.1.3. Indien de Klant een van zijn verbintenissen uit het Operating Contract niet naleeft, heeft Nespresso het recht om het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen en de Klant een forfaitaire vergoeding van 50% van Nespresso's investering (Machines en eventuele accessoires) in rekening te brengen, onverminderd de overige rechten van Nespresso
  C.1.4. Het Operating Contract kan niet aan een derden worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Nespresso.

  C-2 Verzekeringen en aansprakelijkheid van de Klant

  C.2.1. De Klant verzekert de Machine(s) en de eventuele accessoires die ter beschikking worden gesteld op eigen kosten tegen diefstal, brand, waterschade en elektrische beschadigingen tegen een minimale waarde die wordt gebaseerd op de prijs van de Machines en accessoires op de dag van de terbeschikkingstelling aan de Klant. 
  C.2.2. De Klant verbindt er zich toe de ter beschikking gestelde Machine zo zorgvuldig mogelijk te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de gebruiksaanwijzing en voor het doel waartoe de Machine is bestemd. De Klant kan door Nespresso aansprakelijk worden gesteld voor de beschadiging van de Machine en voor schade aan de Machine als gevolg van onjuist gebruik of gebruik dat niet overeenkomt met het voorgeschreven gebruik in de gebruikshandleiding.

   

  1. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP EN ONDERHOUD VAN DE TOESTELLEN

  D-1 Nespresso Technical Services

  D.1.1. Nespresso machines worden geleverd met een garantie van 1 (een) jaar vanaf de aankoopdatum. Alle machinedefecten worden tijdens de garantieperiode gratis gerepareerd. Nespresso kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien de machine beschadigd raakt door onjuist gebruik door de Klant (waaronder, maar niet beperkt tot, nalatigheid in het ontkalken of onverantwoord gebruik).
  D.1.2. Na het verstrijken van de garantieperiode van een jaar, of indien de Klant aanvullende of bijzondere onderhoudsdiensten wenst, wordt de Klant verwezen naar de specifieke Technical Services, die van toepassing zijn op zijn machine.

  D.1.3. De specifieke Technical Services van toepassing op de machine van de Klant staan omschreven in de bijzondere voorwaarden van onderhoud toegevoegd aan het koop- of bruikleencontract van de Klant.

  D.1.4 Indien de Klant niet kiest voor een van de specifieke Technical Services, dan kiest hij voor de 'pay as you go' optie dewelke voorziet dat elke interventie betalend wordt.

   

  Versie Juli 2020

   

  Nespresso België N.V. 
  Birminghamstraat 221 
  1070 Brussel
  Tel: 0800 496 53 
  Fax: 0800 88 82 83 
  Ondernemingsnummer: 0447.875.328 (RPR Brussel)

  BTW BE 0447 875 328

 • Procedure Retourzendingen

  14 dagen bedenktermijn (Herroepingsrecht)

  Mochten producten u niet bevallen, dan heeft u 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten om af te zien van uw aankoop. Neem contact met ons op om ons te informeren over uw beslissing om de aankoop te annuleren. U kunt ook gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

  Nadat u ons hebt ingelicht over uw beslissing om van uw aankoop af te zien, dient u de producten binnen 14 kalenderdagen terug te sturen.

  U kunt de goederen gratis inleveren bij een Kiala afhaalpunt. Kiest u voor een andere leveringsmethode, dan zijn de kosten voor uw rekening.

  Producten dienen ongebruikt, in goede staat en in de originele verpakking vergezeld van de factuur te worden teruggezonden. We raden ook aan om gebruik te maken van het retourformulier om een spoedige verwerking te verzekeren.

  Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u ons hebt betaald.

  Zie ook artikelen 10 en 11 van de Algemene Voorwaarden.

  Schade/kwaliteitsprobleem/omruiling/recycling

  Neem ook contact met ons op in volgende gevallen alvorens de producten eventueel te retourneren:

  • er is schade aan de producten;
  • er is een kwaliteitseuvel met een van onze producten;
  • u wenst een omruiling;
  • u wenst een machine terug te geven voor recycling bij uitlevering van een nieuwe machine;
  • de levering komt niet overeen met de bestelling.

  Onze Koffie specialisten zullen u begeleiden naar de beste oplossing. Moeten de producten teruggezonden worden, dan kunt u ze gratis inleveren bij een Kiala afhaalpunt. Kiest u voor een andere leveringsmethode, dan zijn de kosten voor uw rekening. Producten dienen ongebruikt, in goede staat, in de originele verpakking en vergezeld van de factuur te worden teruggezonden. We raden ook aan om gebruik te maken van het retourformulier om een spoedige verwerking te verzekeren. In deze gevallen kunt u kiezen om het geld terug op uw rekening te krijgen of als tegoed op uw Clubaccount te behouden voor de volgende bestellingen.

  Hierbij wijzen wij u op artikel 9 van de Algemene voorwaarden.

 • Cookies Policy

  Deze cookie melding is van toepassing op alle Nespresso websites en mobile applicaties("Nespresso Platform").

  1. Wat zijn cookies?

  Cookies zijn tekstbestanden die worden geplaatst op je computer door de website die je bezoekt. Cookies worden daarna teruggestuurd naar de website bij een later bezoek, of naar een andere website die deze cookies herkent. Ze worden gebruikt om een website te laten werken, efficiënter te laten werken als ook om informatie door te geven aan de eigenaar van de website.

  We gebruiken de term “Cookies” in deze melding om ook vergelijkbare technologieën zoals web beacons SDK, logfiles & pixel tags te dekken.

  1. Wat voor types cookies worden gebruikt op Nespresso Platformen?

  We gebruiken de volgende typen cookies op Nespresso platformen:

  Cookie categorieën

  levensduur

  Noodzakelijke cookies

  Deze cookies zijn noodzakelijk voor de kernfunctionaliteit en moeten geaccepteerd worden zodat Nespresso platformen werken. Deze kunnen gebruikt worden voor authenticatie, veiligheid of lokalisatie redenen. Zonder deze cookies zijn services zoals het toevoegen van producten aan uw winkelmand niet mogelijk. Als u deze cookies uitschakelt zullen bepaalde onderdelen van het Nespresso Platform niet functioneren, zoals het toevoegen van producten en het ingang van het betaalproces.

   

  Zo lang als nodig

  Functionele en prestatie cookies

  Deze cookies helpen ons de website te verbeteren en de ervaring rijker te maken. Ze stellen ons in staat de het gebruik en de prestatie van Nespresso Platformen te meten. Deze cookies helpen ons begrijpen hoe bezoekers interacteren met Nespresso platformen en we gebruiken deze informatie om de gebruikers ervaring te verbeteren.

   

  90 dagen

  Advertentie cookies

  Deze cookies verzamelen informatie over je browse gegevens om advertenties relevanter te maken voor jou en je interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal eer dat je een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten. Ze onthouden welke websites je bezoekt en deze informatie wordt gedeeld met andere partijen zoals adverteerders. We mogen deze informatie met andere partijen delen, waaronder onze partners.

   

  90 dagen

  Social media cookies

  De cookies worden gebruikt wanneer in informatie deelt via een social media deel knop op en Nespresso Platform. Het sociale netwerk zal zien dat je dit hebt gedaan. Deze informatie kan worden gecombineerd met advertentie/doelgroep bepaling activiteiten.

   

  90 dagen  1. Beheer je cookie toestemming voorkeuren

  Je hebt ten alle tijde toegang en de mogelijkheid je cookievoorkeuren te beheren.

  1. Cookie melding update

  We behouden het recht om veranderingen en aanpassing te doen aan deze melding. Refereer aan deze pagina over tijd, om nieuwe (additionele) informatie en aanpassingen te bekijken. We plaatsen updates op Nespresso Platformen en, wanneer dat nodig is, zullen we informeren over veranderingen via email.

  1. Privacy Policy

  Voor meer informatie over hoe jouw data wordt gebruikt (inclusief informatie over data protection officer), bekijk onze Privacy verklaring op deze pagina.

  De cookie melding is voor het laatst geïupdatet op 13/12/2018

 • Contact met ons opnemen per

 • Telefoon

  • 0800 49653
  • Ma - Vr: 08.00 - 19.00
  • * Freephone
 • Email Send an email
  • Mail  Nespresso Club
 • Fax

  • 0800 88 82 83
  • Ma - Vr: 08.00 - 19.00