U bent verbonden met de Nespresso BE-website. Als u uw levering in een ander land wilt ontvangen, volgt u deze link.

 • Caps Lock ingeschakeld

 • Registreren

Juridische bepalingen

 • Gebruiksvoorwaarden

  Voor klanten en distributeurs van Nespresso PROFESSIONAL


  1. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden
  1.1. Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor de relaties tussen de Zwitserse onderneming NestlÈ Nespresso ("" Nespresso "") en de gebruikers van de services die op deze website beschikbaar worden gesteld aan klanten en distributeurs van Nespresso PROFESSIONAL. De huidige voorwaarden gelden voor elke gebruiker.
  1.2. Door zich te registreren en te klikken op het pictogram ""Ik accepteer deze voorwaarden"" erkent de gebruiker dat deze de huidige voorwaarden heeft gelezen, begrepen en aanvaard en dat deze de intentie heeft zich hieraan te houden
  1.3. In geval van niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden behoudt Nespresso zich het recht voor, zonder enige schadevergoeding en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot een deel van of alle services die op deze website beschikbaar worden gesteld, in de toekomst te beëindigen en/of de toegang daartoe te weigeren, onverminderd de verschillende oorzaken van beroep op de wet of in de overeenkomst die het zou kunnen nastreven.


  2. Omschrijving van de services
  2.1. Nespresso is de fabrikant van de Nespresso PROFESSIONAL-producten, een lijn rond een uitzonderlijk koffie en bestemd voor ondernemingen en vrije beroepen. Via de huidige website bemiddelt Nespresso en brengt distributeurs en klanten van Nespresso PROFESSIONAL in contact met elkaar.
  2.2. Door middel van de huidige website krijgen de Nespresso PROFESSIONAL-klanten met name de mogelijkheid om een proefplaatsing te vragen of om Nespresso PROFESSIONAL-producten te bestellen.
  2.3. Elk verzoek om een proefplaatsing of bestelling via de huidige website zal door Nespresso worden doorgestuurd naar de distributeur van de klant. De distributeur zal de ontvangst van het verzoek of de bestelling bevestigen en deze zonder vertraging bevestigen door de klant onmiddellijk een e-mailbevestiging te sturen.
  2.4. Klanten van distributeurs met een eigen website worden door Nespresso automatisch doorgestuurd wanneer ze in eerste instantie verbinding maken met de huidige website.
  2.5. Nespresso is geen partij bij de proefplaatsing of het verkoopcontract dat via de huidige website tussen de distributeur is afgesloten. De rol van Nespresso is beperkt tot die van een eenvoudige bemiddelaar die een platform ter beschikking stelt om de commerciële uitwisselingen tussen klanten en distributeurs van Nespresso PROFESSIONAL te vergemakkelijken. Nespresso kan bijgevolg niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verplichtingen van zowel de distributeur als de opdrachtgever, met name met betrekking tot de prijzen, levering, facturatie of betaling voor de producten.


  3. Verplichting om zich te registreren
  3.1. Registratie voor de services die op deze website worden aangeboden door Nespresso is gratis en betekent de aanvaarding van de deze gebruiksvoorwaarden.
  3.2. Voor het gebruik van de services die worden aangeboden door Nespresso, moet de gebruiker het registratieformulier invullen. De gebruiker verbindt zich ertoe om accurate en volledige informatie te verstrekken en deze zo snel mogelijk bij te werken.
  3.3. Zodra alle registratieformaliteiten zijn afgerond, wijst Nespresso een persoonlijk wachtwoord toe aan de gebruiker, zodat deze toegang heeft tot de website en de services die erop worden aangeboden.
  3.4. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De gebruiker verbindt zich ertoe zijn wachtwoord niet aan een andere partij bekend te maken. De gebruiker is, volgens de deze gebruiksvoorwaarden en de wet, verantwoordelijk voor de handelingen en oogmerken van elke persoon die zijn wachtwoord gebruikt, zelfs als dat gebeurt zonder dat de gebruiker daar kennis van heeft. De gebruiker verbindt zich ertoe om ongeautoriseerd gebruik van zijn wachtwoord zo snel mogelijk aan Nespresso te melden.


  4. Proefplaatsingen en verkoopvoorwaarden
  4.1. De voorwaarden voor een proefplaatsing van een Nespresso PROFESSIONAL-machine zijn de voorwaarden die worden toegepast door en zijn overeengekomen met de distributeur.
  4.2. De prijzen en andere verkoopvoorwaarden voor de bestellingen die door middel van de huidige website zijn geplaatst zijn de prijzen en andere verkoopvoorwaarden die vooraf en vrij tussen de opdrachtgever en de leverancier zijn overeengekomen. Het feit dat de bestelling werd geplaatst met behulp van deze website wijzigt op geen enkele wijze dergelijke verkoopvoorwaarden.
  4.3. Alle weergegeven prijzen op de huidige website worden enkel vermeld voor algemene informatiedoeleinden. De geldende prijzen voor een bestelling die is geplaatst via deze website zijn vooraf en vrij overeengekomen tussen de klant en de distributeur.
  4.4. Aangezien Nespresso zich niet mengt in de proefplaatsing, het sluiten van de verkoop, de levering, de facturatie of de betaling, kan Nespresso in geen geval worden beschouwd als zijnde verantwoordelijk in geval van onenigheid, fouten, niet-uitvoering of conflicten die kunnen ontstaan tussen de klant en de distributeur.


  5. Garanties
  5.1. U gebruikt en bladert op deze website op eigen risico en gevaar. U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk de exclusieve beschikkingen hieronder.
  5.2. DE SERVICES EN ALLES WAT U VINDT OP DE HUIDIGE WEBSITE WORDEN AAN U GELEVERD ""AS IS"", IN FUNCTIE VAN HUN BESCHIKBAARHEID EN ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE VORM VAN GARANTIE, ONDER ANDERE DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
  5.3. Nespresso GEEFT GEEN GARANTIE DAT DEZE WEBSITE EN DE SERVICES DIE ER BESCHIKBAAR OP WORDEN GESTELD, OVEREENKOMEN MET UW VERWACHTINGEN, NIET WORDEN ONDERBROKEN, ACTUEEL, VEILIG EN VRIJ VAN FOUTEN ZIJN.
  5.4. ALLE MATERIAAL DAT WORDT GEDOWNLOAD OF OP ANDERE WIJZE WORDT VERKREGEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE SERVICES DIE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD, IS OP EIGEN RISICO EN GEVAAR. Nespresso is niet aansprakelijk voor enige schade die of virus dat van invloed is op uw computerapparatuur als gevolg van uw gebruik, toegang tot of het downloaden van materiaal van deze website.
  5.5. Elk advies of informatie, of dit nu mondeling of schriftelijk wordt gegeven, van Nespresso of tijdens het gebruik van de services die beschikbaar worden gesteld op deze website, geeft geen aanleiding tot enige garantie die niet uitdrukkelijk is voorzien in de deze gebruiksvoorwaarden.


  6. Beperking van aansprakelijkheid
  6.1. U erkent en accepteert, voor zover toegestaan door de toepasselijke regelgeving, dat Nespresso niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige directe, indirecte of gevolgschade, eventuele schade aan reputatie, kosten, verliezen, afname van omzet of winst of verplichtingen van welke aard dan ook (zelfs als het optreden van dergelijke schade bekend was of bekend had kunnen zijn bij Nespresso), die kan voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid om de website of de services die er beschikbaar op worden gesteld, te gebruiken.
  6.2. De gebruiker accepteert dat deze Nespresso, haar gelieerde ondernemingen, directie, agenten en medewerkers ontslaat, ontheft en vrijwaart van alle aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van haar website, ongeacht de oorzaak van de schade. Nespresso biedt eenvoudige, technische middelen aan om klanten en distributeurs in contact met elkaar te brengen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle handelingen van de gebruikers van deze website.
  6.3. Zonder beperking van de omvang van de overige bepalingen in de deze gebruiksvoorwaarden, kan de aansprakelijkheid van Nespresso, indien deze zou worden vastgesteld, ongeacht de oorzaak of de aard van de handeling, niet hoger zijn dan, alle schade inbegrepen, een bedrag gelijk aan het bedrag dat is betaald door de gebruiker van de door Nespresso aangeboden services op de huidige website.
  6.4. Zonder beperking van de omvang van de overige bepalingen in de deze gebruiksvoorwaarden kan Nespresso niet aansprakelijk worden gesteld, zij het in onrechtmatige daad of contract, voor schade die voortvloeit uit een geval van overmacht, gebeurtenissen buiten haar controle, of handelingen van derden of van het slachtoffer van de schade. De gebruiker erkent dat de gebeurtenissen buiten de controle van Nespresso storingen en technische problemen met hardware, software, computerprogramma's en internet kunnen zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot onderbrekingen, opschortingen of beëindiging van de service. De gebruiker erkent dat Nespresso niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade met betrekking tot deze problemen.


  7. Wijziging van de services
  Nespresso behoudt zich het recht voor om zonder schadevergoeding, kennisgeving en op elk gewenst moment, alle of een deel van de services die beschikbaar zijn gesteld op de huidige website te wijzigen of, tijdelijk of permanent, op te schorten. De gebruiker erkent dat Nespresso niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor eventuele schade in geval van een wijziging aan of opschorting van de services.


  8. Intellectuele eigendomsrechten
  8.1. De gebruiker erkent en stemt ermee in dat de inhoud van de website en met name maar niet uitsluitend de teksten, merken, logo's, diagrammen, foto's, video's, geluiden, muziek, indeling, computerprogramma's en ontwerpen het eigendom zijn van Nespresso of aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaren en dienovereenkomstig worden beschermd door auteursrecht, handelsmerken, patenten en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan.
  8.2. De gebruiker mag de inhoud van deze website in geen geval gebruiken voor andere doeleinden dan privé- en niet-commerciële doeleinden. Elk ander gebruik, met inbegrip van reproductie, wijziging, distributie, transmissie of uitzending van elementen van deze website, is strikt verboden. Geen enkel element van deze website kan worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of een recht van gebruik in relatie tot de merken of enig ander element dat aanwezig is op deze website.


  9. Koppelingen
  9.1. De huidige website bevat automatische koppelingen naar de websites van distributeurs en kan koppelingen bevatten die leiden naar andere websites. Nespresso kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze websites en wijst elke verantwoordelijkheid voor de inhoud, juistheid of functionaliteit af.
  9.2. Het maken van een hyperlink naar de huidige website is niet toegestaan​zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nespresso.


  10. Diversen
  10.1. De onderhavige gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Nespresso en uzelf betreffende de toegang tot en het gebruik van de websites en de services die erop beschikbaar worden gesteld. Hiermee worden alle voorgaande overeenkomsten omtrent dit onderwerp vervangen en geannuleerd.
  10.2. Wanneer Nespresso geen stappen onderneemt als u een van de verplichtingen in de gebruiksvoorwaarden schendt, of wanneer Nespresso geen recht uitoefent dat op grond van de gebruiksvoorwaarden aan Nespresso is toegekend, betekent zulks niet dat Nespresso afstand doet van zijn mogelijkheid om zijn rechten alsnog uit te oefenen.
  10.3. Indien enige bepaling van de deze gebruiksvoorwaarden op grond van bestaande of toekomstige wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften, of in een rechterlijke uitspraak, als onwettig wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling als ongeschreven aangemerkt; alle andere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden tussen de partijen blijven bindend.
  10.4. Nespresso behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Elke wijziging wordt door middel van elektronische post aan de gebruiker medegedeeld. In geval van aanvaarding van de aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, gelden de nieuwe bepalingen op alle relaties tussen Nespresso en de gebruiker.
  10.5. De titels van de huidige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden zijn slechts opgenomen voor de leesbaarheid en vormen geenszins wijzigingen van de voorwaarden.


  11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
  11.1. Deze gebruiksvoorwaarden, alsmede de verschillende relaties tussen Nespresso en de gebruikers met betrekking tot de website worden beheerst door Zwitsers recht.
  11.2. In geval van onenigheid of geschillen aanvaarden de partijen zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter in Lausanne, Zwitserland.


 • Privacybeleid

  1. De verantwoordelijke voor de verwerking

  De verantwoordelijke voor de verwerking is Nespresso België NV (“Nespresso België”, “wij”).

  Nespresso België is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 140. Nespresso België is ingeschreven bij de Kruipuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0477.875.328.

  Nespresso België is zich bewust van en eerbiedigt uw recht om geïnformeerd te worden over de wijze waarop de gegevens en de informatie die het mogelijk maakt u persoonlijk te identificeren, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, faxnummer of e-mailadres, etc. (“Persoonsgegevens”) die u verstrekt aan Nespresso België, worden verwerkt. Wij hebben dus het huidig “Privacy Beleid” ontwikkeld om u de wijze uit te leggen waarop wij uw Persoonsgegevens gebruiken alsook alle voorzorgsmaatregelen die wij nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid ervan te vrijwaren.

  Door het bestellen van onze producten en een beroep te doen op onze diensten, wordt u gevraagd expliciet in te stemmen met de verzameling van uw Persoonsgegevens en met de gebruiksvoorwaarden beschreven in dit Privacy Beleid.

  Wij behouden ons het recht voor om ons Privacy Beleid te wijzigen en nodigen u bijgevolg uit om regelmatig het huidig Privacy Beleid te raadplegen om kennis te nemen van zijn eventuele wijzigingen. De nieuwe versies zullen worden ge-upload op onze website, teneinde de datum die voorkomt in zijn laatste paragraaf bij te werken. Wij brengen geen enkele wijziging aan die van aard is om het niveau van bescherming van uw rechten, zoals gewaarborgd in het huidig Privacy Beleid, te verminderen zonder uw voorafgaande toestemming te verkrijgen.

  De bewoordingen van het huidig Privacy Beleid doen geen enkele afbreuk aan de bepalingen van een eventueel contract dat u met ons zou kunnen hebben gesloten en dat voorrang heeft op de bewoordingen van dit Privacy Beleid.

  2. Vertrouwelijkheidsverplichting

  Nespresso België verzamelt en verwerkt geen enkel Persoonsgegeven dat u niet vrijwillig aan ons hebt verschaft. Wij garanderen u dat ons personeel beantwoordt aan strenge veiligheids- en vertrouwelijkheidsvoorschriften en verzekeren u dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt uitgevoerd met volledige eerbiediging van Europese en Belgische wetgeving en met name de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

  3. Doeleinden van de verwerking van uw Persoonsgegevens

  Nespresso België verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke en beperkte behoeften, zoals hieronder beschreven.

  Nespresso België verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Het beheer van onze klanten: bijvoorbeeld, wij moeten uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om u onze producten of onze diensten te leveren en te factureren, om uw krediet te verifiëren, om u op de hoogte te houden van de laatste aanbiedingen, nieuwigheden, activiteiten en evenementen zowel van Nespresso België als van andere Nespresso dochterondernemingen en andere vennootschappen van de groep Nestlé, (reclame-informatie) wanneer wij menen dat deze van aard zijn u te interesseren,
  2. De aanmelding, in het kader van een selectie- en rekruteringsprocedure: bijvoorbeeld, om uw sollicitatie te verwerken, om nieuwsbrieven naar u te richten of om met u te communiceren;
  3. De evaluatie van de efficiëntie van onze diensten en hun verbetering, ten bate van onze bezoekers en van onze klanten;
  4. De verwezenlijking van interne statistische enquêtes en van marktonderzoeken: bijvoorbeeld, om de belangstelling van onze klanten te beoordelen, evenals om het koopgedrag en de trends van onze klanten te bepalen, en om beter de ontwikkeling van onze producten en onze marketingstrategieën vast te leggen.

  Door ons uw Persoonsgegevens door te geven, stemt u uitdrukkelijk in met deze gebruiken.

  Nespresso België bewaart uw Persoonsgegevens enkel gedurende de tijd die redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van deze doeleinden en in overeenstemming vmet de wettelijke vereisten.

  De meerderheid van onze diensten vereisten geen enkele registratie, hetgeen u toelaat onze websites, winkels en bars te bezoeken zonder aan ons gegevens van persoonlijke aard die op u betrekking hebben mede te delen. Sommige diensten kunnen echter een registratie vereisen. Wanneer u zich bij ons registreert, kan u gevraagd worden om bepaalde velden in te vullen (waarvan sommige verplicht zijn, andere optioneel zijn), en om een gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen. In deze hypotheses, als u beslist om te weigeren ons de Persoonsgegevens te verschaffen die wij u vragen, kan de toegang tot sommige delen van onze websites op zijn beurt aan u geweigerd worden en kan het voor ons onmogelijk zijn om te antwoorden op uw vragen.

  4. Mededeling van informatie

  Nespresso België is een dochteronderneming van de groep Nestlé Nespresso NV, een internationale groep die Nespresso vennootschappen verenigt over de hele wereld. Nespresso België kan uw gegevens mededelen aan andere dochterondernemingen van de groep Nestlé Nespresso NV, om marketing doeleinden te vervullen zoals deze bedoeld in punt 10 hieronder en binnen de grenzen en garanties geboden door dit Privacy Beleid.

  Nestlé Nespresso NV maakt zelf deel uit van de groep Nestlé. Nestlé is een wereldwijde voedingsgroep die talrijke merken omvat waarvan sommigen u kunnen interesseren. In de bekommermis om u producten of diensten te doen ontdekken die u kunnen interesseren, kan Nespresso België eveneens uw gegevens mededelen aan andere dochterondernemingen van de groep Nestlé.

  Uw Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers die handelen in naam of voor rekening van Nespresso België, met het oog op verwerkingen in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Nespresso België verzekert dat de verwerkers hetzelfde beschermingsniveau garanderen als zijzelf en Nespresso België eist een contractuele waarborg dat deze verwerkers de Persoonsgegevens uitsluitend zullen gebruiken voor het door u toegestane doel, met alle discretie en de vereiste veiligheid.

  Nooit verkoopt, verhuurt, deelt of verspreidt Nespresso België op welke wijze dan ook uw Persoonsgegevens aan andere personen of vennootschappen dan diegene bedoeld in lid 1, 2 en 3 van dit artikel, behalve als wettelijke bepalingen het vereisen.

  5. Recht op toegang, op verbetering en op verzet

  In overeenstemming met de toepasselijke wet, te weten in België de artikelen 9 en volgende van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens, om ze bij te werken of de verbetering ervan te verkrijgen. Wij streven ernaar te verzekeren dat uw Persoonsgegevens bijgewerkt, juist en volledig zijn.

  In het geval u niet langer reclameaanbiedingen zou wensen te ontvangen van Nespresso België NV, kan u het op elk moment aan ons laten weten per e-mail, rubriek « contact » op http://www.nespresso.com of op het volgend adres:

  Nespresso België N.V.
  Louizalaan 140
  1050 Brussel

  U zal uw aanvraag dienen te ondertekenen en er een gescande of papieren kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.

  In het geval u niet langer reclameaanbiedingen zou wensen te ontvangen van andere dochterondernemingen van de groep Nestlé Nespresso NV en/of van de groep Nestlé, kan u het op elk moment aan ons laten weten per e-mail, rubriek « contact » op http://www.nespresso.com of op het volgend adres:

  Nespresso België N.V.
  Louizalaan 140
  1050 Brussel

  U zal uw aanvraag dienen te ondertekenen en er een gescande of papieren kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.

  Gelieve het voorwerp van uw aanvraag te verduidelijken door aan te duiden of u zich uitsluitend wenst te verzetten tegen de ontvangst van reclameaanbiedingen van dochterondernemingen van de groep Nestlé Nespresso NV en/of van de groep Nestlé of indien u zich eveneens wenst te verzetten tegen de ontvangst van reclameaanbiedingen van Nespresso België NV.

  Als u toegang wenst tot uw Persoonsgegevens of deze wenst te verbeteren, gelieve Nespresso België te contacteren op de volgende adressen: klik hier. Er zal u gevraagd worden om uw aanvraag te ondertekenen en er een kopie van uw identiteitskaart bij te voegen. Uw aanvragen zullen behandeld worden met al de passende snelheid en precisie.

  6. Veiligheid/Vertrouwelijkheid

  De toegang tot Persoonsgegevens wordt beperkt tot onze werknemers die het nodig hebben deze te kennen en die opgeleid werden in het naleven van strikte vertrouwelijkheidsvoorschriften bij de verwerking van uw Persoonsgegevens.

  Om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te waarborgen die Nespresso België online verzamelt, gebruiken wij gegevensnetwerken beschermd, inter alia, door in de sector gangbare “firewalls” en door wachtwoorden. Echter, hoewel we geprobeerd hebben om veilige, betrouwbare websites te creëren die het vertrouwen van onze bezoekers waardig zijn, herinneren wij u eraan dat het Internet in het algemeen niet beschouwd wordt als een volledig veilige omgeving, en dat bijgevolg de vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens door u verschaft of van het materiaal doorgegeven via onze websites of via e-mail niet gegarandeerd kan worden door Nespresso België. Aldus, kunnen wij de veiligheid van uw Persoonsgegevens niet garanderen tijdens hun doorvoer via het Internet netwerk.

  7. Overbrenging van Persoonsgegevens naar het buitenland

  Nespresso België zal nooit uw Persoonsgegevens overbrengen buiten de Europese Unie, in de landen die geen adequaat beschermingsniveau van gegevens verzekeren, in de zin van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

  8. Naamloze gegevens/Technologie van "Cookies"

  Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij geen enkel Persoonsgegeven dat niet specifiek, vrijwillig en bewust door uw toedoen is verstrekt.

  Sommige inlichtingen van naamloze aard kunnen echter automatisch geregistreerd worden door middel van “cookies”. Het gaat om inlichtingen zoals het type browser en het besturingssysteem, alsook de datum en het uur van de toegang. De “cookies” op zich kunnen niet worden gebruikt om de identiteit van de gebruiker te achterhalen. Een “cookie” is een klein informatiebestand dat wordt verzonden naar uw browser en dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

  Voor de verwerking van deze naamloze inlichtingen door Nespresso Nederland om te helpen de inhoud van zijn website te verbeteren, om het een persoonlijk karakter te geven ten opzichte van zijn bezoekers en om meer over hen te weten te komen en over de manier waarop zij de website gebruiken, dient u toestemming te geven.

  U zal hierop steeds kunnen terugkomen en deze cookies weigeren en/of ze verwijderen op elk ogenblik, door de parameters van uw browser te wijzigen. Dit zal u niet verhinderen toegang te hebben tot de website, maar het is mogelijk dat bepaalde delen van de website niet werken.

  De tabel hieronder legt u uit welke cookies wij gebruiken en wat hun doeleinde is.

  Noodzakelijke cookies:

  Type Doel
  Sessie-ID Op de websites van Nespresso wordt één specifieke cookie gebruikt die van essentieel belang is voor de correcte werking van de software (ASP.NET): ASP.NET_SessionId. Deze cookie wordt gebruikt om een sessie-ID te creëren voor de gebruiker, zodat het systeem zelf de gebruiker kan identificeren als een unieke en individuele gebruiker, die los staat van alle andere bezoekers van de website. Deze informatie wordt niet gebruikt of opgeslagen buiten systemen van Nestlé en wordt slechts tijdelijk bijgehouden terwijl de gebruiker de pagina's van zijn account en andere pagina's die een unieke en veilige toegang vereisen, bezoekt. Dit is een heel belangrijke cookie omdat het zonder deze cookie niet mogelijk zou zijn de toegang veilig te houden.

   

  Functionele cookies:

  Type Doel
  Taal Bepaalt de standaardtaal op de site. Het uitschakelen van deze cookie kan leiden tot meer ergernis van de gebruikers omdat ze hun voorkeurstaal telkens opnieuw zouden moeten invoeren.
  Land Voegt een in het oog springend kader in waarin producten worden onder de aandacht gebracht, bijv. producten die te koop worden aangeboden in een bepaalde categorie op de site.
  Aanbieding Deze cookie wordt gebruikt voor het herkennen van Nespresso Clubleden die in aanmerking komen voor aanbiedingen en het weergeven van informatie over de betreffende aanbiedingen.
  Aanmelden Deze cookie wordt gebruikt om Clubleden de mogelijkheid te bieden om hun aanmeldingsgegevens te onthouden en zo te voorkomen dat deze hun gebruikersnaam en wachtwoord telkens opnieuw moeten typen als ze toegang willen tot het Nespresso Club-gedeelte.

  Prestatiecookies:

  Type Doel
  Gelijkmatige verdeling van de belasting Met deze cookie is het mogelijk om de belasting op onze servers te splitsen op basis van het gebruik dat onze bezoekers maken van onze pagina's en apps. Hiermee worden de algemene prestaties van onze website verbeterd.


   Cookies van derden: 

  Type Doel
  Google Analytics Google Analytics maakt gebruik van cookies om inzicht te bieden in hetgeen gebruikers doen als ze onze website bezoeken. Met cookies kunnen geen mensen worden geïdentificeerd, maar ze kunnen wel worden gedefinieerd door een combinatie van een computer, een gebruikersaccount en een browser. Met de cookies van Google Analytics worden echter geen persoonlijke gegevens verzameld over bezoekers van de website.
  Adobe Omniture Dezecookie wordt gebruikt om anonieme/geaggregeerde informatie te bieden over waar de gebruiker heen gaat en wat de gebruiker doet op Nespresso-websites.
  Google Doubleclick Aan de hand van deze cookies kunnen wij begrijpen hoe mensen communiceren via onze digitale reclamecampagnes. Wij krijgen inzicht in en evalueren kliks op onze advertenties, zodat wij de service aan u kunnen verbeteren.
  ViaMichelin Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers maatwerkservices te bieden op basis van hun geografische context, zoals de functie 'Zoek een winkel' van Nespresso.

   

  9. Verzending van reclame per email

  Nespresso België past geen enkele “spamming” toe. De “spamming” wordt beschreven als de ongevraagde verzending van e-mails, gewoonlijk reclame, in grote hoeveelheden en herhaaldelijk, aan personen waarmee de verzender geen enkel voorafgaand contact heeft gehad of die verklaard hebben dergelijke mededelingen niet te wensen ontvangen. Integendeel, wanneer wij menen dat één van onze producten een zeker belang voor u kan hebben, lichten wij u ervan in per e-mail door u de keuze te laten om deze dienst te weigeren.

  U beschikt wel op ieder ogenblik over het recht om u te verzetten, zonder kosten, tegen het gebruik van uw elektronisch adres met het oog op het ontvangen van reclameaanbiedingen van Nespresso België NV. Het volstaat voor u om uw aanvraag per e-mail, rubriek « contact » op http://www.nespresso.com of op het volgend adres:

  Nespresso België N.V.
  Louizalaan 140
  1050 Brussel

  U zal uw aanvraag dienen te ondertekenen en er een gescande of papieren kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.

  U beschikt eveneens op elk ogenblik over het recht om u te verzetten, zonder kosten, tegen het gebruik van uw elektronisch adres met het oog op het ontvangen van reclameaanbiedingen van andere dochterondernemingen van de groep Nestlé Nespresso NV en/of van de groep Nestlé. Het volstaat voor u om uw aanvraag per e-mail, rubriek « contact » op http://www.nespresso.com of op het volgend adres:

  Nespresso België N.V.
  Louizalaan 140
  1050 Brussel

  U zal uw aanvraag dienen te ondertekenen en er een gescande of papieren kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.

  Gelieve het voorwerp van uw aanvraag te verduidelijken door aan te geven of u uw recht uitsluitend wenst uit te oefenen ten opzichte van dochterondernemingen van de groep Nestlé Nespresso NV en/of van de groep Nestlé of indien u eveneens uw recht wenst uit te oefenen ten opzichte van Nespresso België NV.

  10. Links NAAR andere websites

  Als dienst bewezen aan onze bezoekers, kunnen onze websites hyperlinks naar andere websites bevatten die noch uitgebaat noch gecontroleerd worden door Nespresso België. Bijgevolg, kan Nespresso België niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de praktijken van gegevensbescherming door derden die ze uitbaten. Gelieve te noteren dat deze praktijken van gegevensbescherming kunnen verschillen van deze voorgesteld in het huidig Privacy Beleid.

  11. Contacten met Nespresso België

  Indien u vragen heeft of klachten te formuleren heeft wat betreft onze eerbiediging van het huidig Privacy Beleid, of indien u ons aanbevelingen of opmerkingen wenst door te geven teneinde de kwaliteit ervan te verbeteren, gelieve Nespresso België te contacteren per e-mail,  rubriek « contact » op http://www.nespresso.com of op het volgend adres:

  Nespresso België N.V.
  Louizalaan 140
  1050 Brussel 

   

  Wij kunnen u verzekeren dat wij ons best doen om voortdurend de bescherming en de veiligheid van Persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt te verbeteren. Voor meer uitgebreide informatie over het gebruik van onze websites, nodigen wij u uit om eveneens onze “Gebruiksvoorwaarden” aandachtig te lezen.

  Nespresso België N.V.

  10/2013

   

 • Contact met ons opnemen per

 • Telefoon

  • 0800 49653
  • Ma - Vr: 08.00 - 19.00
  • * Freephone
 • Email Send an email
  • Mail  Nespresso Club
  • Nespresso Club
   Louizalaan 140
   1050 Brussel
 • Fax

  • 0800 88 82 83
  • Ma - Vr: 08.00 - 19.00