Nespresso Entity NesEntityBE

Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NESPRESSO BELGIE S.A. VOOR VERKOOP EN BRUIKLEEN

A. ALGEMEEN

A-1 Definities

- Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die afnemer is van de door Nespresso afgeleverde of in bruikleen gegeven Producten en diensten;
- Machine: een (koffie)machine van het gamma Nespresso Business Solutions inclusief eventuele bijbehorende accessoires; - Nespresso: Nespresso België S.A;
- Operating Contract: bruikleenovereenkomst;
- Product: alle producten van het gamma Nespresso Business Solutions, waaronder (doch niet uitsluitend) vallen: Machines, koffiecapsules en accessoires.

A-2 Toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden

A.2.1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Nespresso aan de Klant worden gedaan, op alle door de Klant gedane bestellingen en op alle te sluiten en gesloten overeenkomsten tussen Nespresso en de Klant met betrekking tot Producten en Machines. Eventuele door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden worden hier uitdrukkelijk uitgesloten.
A.2.2. Het feit dat Nespresso zich niet op een of meer clausules van onderhavige voorwaarden beroept, betekent niet dat zij daarmee afstand doet van de mogelijkheden zich later op deze clausule(s) te beroepen. Indien een van de bepalingen om wat voor reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden volledig van toepassing.

A-3 Aanbiedingen/Bestellingen – Annuleren van de bestelling – Gebruik van het Product

A.3.1. Alle aanbiedingen van Nespresso zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de Klant bij eventuele (offerte)aanvraag verstrekte gegevens, dan mag Nespresso afgaan op de juistheid van die gegevens.
A.3.2. Nespresso heeft het recht om een bestelling van de Klant te weigeren, indien de Klant zijn factuur niet of niet op de vervaldag heeft betaald of in geval de Klant surseance van betaling of zijn faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement wordt verklaard, of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest.
A.3.3. In geval de Klant een bestelling annuleert is hij van rechtswege aan Nespresso een boete verschuldigd van 30% van het totale bedrag van de bestelling.
A.3.4. De Klant verbindt zich er toe de gekochte Producten zorgvuldig te gebruiken voor het doel waartoe de Producten zijn bestemd en dient de voorschriften van de gebruiksaanwijzing van het Product op te volgen. Ingeval van onjuist of verkeerd gebruik maken van het Product, komen de eventuele als gevolg daarvan ontstane herstel- of vervangingskosten volledig ten laste van de Klant.

A-4 Vervoer – Ontvangst van de Producten – Conformiteit – Overmacht

A.4.1. De Producten worden aan de Klant geleverd door Nespresso of door een door de Klant aangewezen vervoerder. Het risico van de Producten tijdens het vervoer komt voor rekening van Nespresso. Na levering van het Product aan de Klant komt het risico van het Product voor rekening van de Klant. Bij ontvangst van de Producten moet de Klant de Producten controleren op gebreken en dient hij eventuele gebreken te vermelden op het bij ontvangst te tekenen document. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen door middel van een aangetekend schrijven binnen drie dagen nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs door de Klant had kunnen worden ontdekt, door de Klant aan Nespresso Belgie S.A. te worden gemeld, op straffe van verval van het recht van de Klant op aanspraak op herstel. Onverminderd het bepaalde in clausule D.1 van deze algemene voorwaarden, vervalt het recht van de Klant op aanspraak op herstel in ieder geval na verloop van zes maanden na levering van het Product.
A.4.2. Indien de Klant een gebrek tijdig, overeenkomstig het bepaalde in clausule A.4.1. aan Nespresso heeft gemeld, verbindt Nespresso zich er toe zo snel mogelijk naar zijn keuze het gebrek te herstellen of identieke conforme Producten te leveren zonder dat de Klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Aanspraken betreffende geleverde Producten die niet conform zijn, die defect zijn of Producten die bij levering ontbreken, kunnen niet meer bedragen dan het bedrag van de aankoopprijs van de betreffende Producten. Nespresso is in geen geval aansprakelijk uit welke hoofde dan ook voor directe of indirecte schade, waardoor bedrijfsschade of andere gevolgschade van de Klant in verband met de geleverde Producten of hun gebruik, tenzij en voor zover de Klant aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de directie of bedrijfsleiding behorende ondergeschikten van Nespresso dan wel indien de Klant aantoont dat Nespresso aansprakelijk is op grond van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.
A.4.3. Nespresso kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van haar verplichtingen ingevolge overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval mede verstaan: stakingen, importbeperkingen, toeleveringsmoeilijkheden, vervoersproblemen, maatregelen van overheidswege, oorlogen, natuurrampen of andere omstandigheden welke nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken. In geval van overmacht is Nespresso gerechtigd om haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien de periode van overmacht langer duurt of langer zal duren dan één maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare deel door middel van een schriftelijke, aangetekende verklaring te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

A-5 Leveringen

A.5.1. Ongeacht de afgesproken leveringstermijn, kan een eventuele overschrijding van deze termijn, om welke reden ook, geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van Nespresso of tot annulering van de bestelling door de Klant. Levering geschiedt op voorwaarde van beschikbaarheid van het bestelde Product en in de volgorde van ontvangst van de bestellingen. Nespresso is gerechtigd om de Producten in gedeelten te leveren.
A.5.2. Behoudens andersluidende overeenkomst komen de leveringskosten ten laste van de Klant.
A-6 Prijzen – Betaling – Eigendomsvoorbehoud

A.6.1. De prijs van de Producten is de prijs die van kracht is op de dag van de bestelling van het Product en is exclusief BTW. Indien na de bestelling, maar voor de levering van de Producten, de prijs stijgt als gevolg van wijzigingen in belastingen, accijnzen, valutakoersen, fabrieks- en/of importeursprijzen, is Nespresso gerechtigd deze wijzigingen in de prijs door te berekenen. De vigerende prijzen kunnen worden geraadpleegd op de website www.Nespresso.com/pro. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum op een door Nespresso aan te wijzen bank- of girorekening. Bezwaren of klachten tegen facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen acht dagen na factuurdatum door Nespresso te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan bezwaren of klachten terzake niet meer in behandeling worden genomen.
A.6.2. Nespresso behoudt zich de eigendom voor van alle aan de Klant afgeleverde en af te leveren Producten totdat de volledige betaling is ontvangen van alle koopprijzen en van vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten door de Klant aan zijn verplichtingen onder de overeenkomst(en) met Nespresso. Als de dag van betaling geldt de dag waarop het verschuldigde bedrag in bijgeschreven op de betreffende bank-of girorekening van Nespresso. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet of niet op de vervaldag heeft voldaan, is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd de verder aan Nespresso toekomende rechten, wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 10 %, met een minimum van €40 per factuur en is klant conventionele interesten van 1% per maand verschuldigd. Indien een factuur niet betaald wordt op de vervaldag, worden alle openstaande facturen van de Klant onmiddellijk opeisbaar.
A.6.3. Zonder schriftelijke toestemming van Nespresso, heeft de klant niet het recht om betaling van de factuur geheel of gedeeltelijk op te schorten, of om zich op verrekening te beroepen. Nespresso heeft het recht om in geval van laattijdige betaling van een factuur elke nieuwe bestelling van de klant te weigeren totdat alle verschuldigde bedragen volledig door de Klant zijn betaald.

A-7 Naleving van de intellectuele rechten van Nespresso

A.7.1. De Klant verbindt er zich toe de wetgeving ter zake de intellectuele rechten zoals het recht van merken, tekeningen, modellen en auteursrechten, na te leven. Verder verbindt hij zich ertoe geen grafische elementen te kiezen die nauwkeurig aansluiten bij die van Nespresso Business Solutions zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nespresso. Voorts zal de Klant de verpakking van de Producten of een deel daarvan niet voor eigen en/of commerciële doeleinden gebruiken.

A-8 Persoonsgegevens

A.8.1. Nespresso verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de klant niet aan derden mee te delen (met uitzondering van de mededeling aan haar ondergeschikten). De persoonsgegevens van de Klant die worden vermeld op de bestelling worden door Nespresso verwerkt in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan Nespresso de overeenkomst met de Klant uitvoeren, zijn garantieverplichtingen nakomen, de Klant een optimale service geven en hem gespecialiseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp voor direct mailing activiteiten kan de Klant bij Nespresso verzet aantekenen op het volgende adres: Nespresso België S.A. Louizalaan 140, 1050 Brussel. Het vertrouwelijkheidsbeleid van Nespresso staat vermeld op de website www.Nespresso.com/pro.
A.8.2. In overeenstemming met de Wbp heeft de Klant recht op toegang tot en rectificatie van zijn persoonsgegevens. De Klant kan dit recht schriftelijk uitoefenen bij Nespresso België S.A Louizalaan 140, 1050 Brussel.

<A-9 Geldend recht bevoegde rechtbanken

A.9.1. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, tussen Nespresso en de Klant, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Ter zake van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de tussenpartijen gesloten overeenkomst, is de rechtbank binnen het arrondissement waar Nespresso België S.A gevestigd is exclusief bevoegd.

A-10 Geheimhouding en bescherming van gegevens

A-10.1. Beide partijen in deze overeenkomst zullen gedurende of na afloop van de looptijd van deze overeenkomst alle vertrouwelijke informatie betreffende de wederpartij geheim houden en niet aan derden verstrekken, daarbij inbegrepen informatie betreffende zakelijke strategieën, dienstenaanbod, plannen, prognoses, fabricage- en bedrijfsgeheimen en overige informatie van financiële of niet-financiële aard, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk of op enige andere wijze is verstrekt.
A-10.2. De klant stemt er uitdrukkelijk in toe dat zijn informatie/gegevens worden opgeslagen bij Nespresso ten behoeve van contractbeheer en de levering en verbetering van diensten ingevolge deze overeenkomst. Nespresso Machines hebben ook de mogelijkheid om gebruik van en defecten aan de apparatuur te registreren en de resultaten daarvan door middel van telemetrie of andere methoden door te geven.
A-10.3. Nespresso houdt alle gegevens die ingevolge deze overeenkomst worden verstrekt of verzameld geheim en doet alles wat redelijkerwijs in zijn macht ligt om deze gegevens te beschermen. Al deze gegevens kunnen overal ter wereld worden opgeslagen en verwerkt door Nespresso of diens geautoriseerde serviceverleners die soortgelijke toezeggingen ten aanzien van privacy en beveiliging hebben gedaan.

B. DE VERKOOP VAN CAPSULES EN ACCESSOIRES

B-1 Bestellingen

B.1.1. De Klant kan zijn bestellingen plaatsen:
- Telefonisch 0800 49653 (van maandag tot vrijdag, van 08.00 uur tot 20.00 uur) – per fax 0800 88 82 83 – per brief: Nespresso België S.A.,
Louizalaan 140, 1050 Brussel – via internet: www.Nespresso.com/pro.
B.1.2. De minimale hoeveelheid per bestelling van koffie is:
- 200 capsules bij verpakking in dozen
- 600 capsules per verpakking in tubes
B.1.3. De Producten worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.
B-2 Levering (kosten en termijnen)

 

B.2.1. Nespresso stelt alles in het werk om de leveringen van Producten in België binnen de twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling te realiseren.
B.2.2. Indien de Klant een andere leveringswijze verzoekt dan de door Nespresso gehanteerde wijze van levering, dan is de meerprijs van deze wijze van levering voor rekening van de Klant.
B.2.3. De kosten van levering zijn de kosten zoals deze van kracht zijn op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst. Tenzij anders is overeengekomen, komen de leveringskosten ten laste van de Klant. Deze kosten worden afzonderlijk vermeld op de factuur. Voor elke bestelling vanaf 300 capsules, zijn de leveringskosten voor rekening van Nespresso.

<B-3 Minimale bestelling van capsules bij bruikleen van een Machine

B.3.1. De Klant verbindt er zich toe het maandelijks forfaitaire aantal capsules, zoals aangegeven in de overeenkomst van bruiklening, bij Nespresso te kopen voor elke machine die hem in bruikleen wordt gegeven, vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst van bruiklening.
B.3.2. Indien het verbruik lager is dan het overeengekomen niveau, heeft Nespresso het recht om de overeenkomst van bruikleen van de Machine(s) onmiddellijk te beëindigen, om de in bruikleen gegeven Machine(s) terug te nemen en om de Klant een forfaitaire vergoeding van 50% van de Nespresso investering (Machines en eventuele accessoires) aan de Klant in rekening te brengen.

C. DE BRUIKLEEN VAN MACHINES

C-1 Voorwaarden van bruikleen van de Machines

C.1.1. Op voorwaarde dat de Klant zich ertoe verbindt om maandelijks het minimum aantal capsules te bestellen dat op de voorzijde van het Operating Contract wordt vermeld, stelt Nespresso gratis en volgens de aanwijzingen op de voorzijde van het Operating Contract een of meerdere Machines en de eventuele accessoires ter beschikking voor plaatsing en gebruik op het leveringsadres. De Machine(s) en de eventuele accessoires die ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van Nespresso en mogen niet aan derden worden afgestaan, verpand uitgeleend of onderverhuurd. De Klant verbindt er zich toe om de ter beschikking gestelde Machines nimmer te verplaatsen zonder de voorafgaande en schriftelijk verleende toestemming van Nespresso.
C.1.2. Het Operating Contract voor een Machine (als tegenprestatie van de minimale bestelling van capsules) wordt afgesloten voor de duur van een (1) jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar, behoudens indien het contract door middel van een schriftelijke en aangetekende verklaring (met ontvangstbewijs) uiterlijk twee (2) maanden voor de afloop van de lopende contractperiode wordt opgezegd. Drie (3) jaar nadat de Machines in bruikleen zijn gegeven, wordt het Operating Contract niet verlengd zonder dat Nespresso daartoe schriftelijk akkoord heeft gegeven.
C.1.3. Indien de Klant een van zijn verbintenissen uit het Operating Contract niet naleeft, heeft Nespresso het recht om het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen en de Klant een forfaitaire vergoeding van 50% van Nespresso's investering (Machines en eventuele accessoires) in rekening te brengen, onverminderd de overige rechten van Nespresso.
C.1.4. Het Operating Contract kan niet aan een derden worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Nespresso.

<C-2 Verzekeringen en aansprakelijkheid van de Klant

C.2.1. De Klant verzekert de Machine(s) en de eventuele accessoires die ter beschikking worden gesteld op eigen kosten tegen diefstal, brand, waterschade en elektrische beschadigingen tegen een minimale waarde die wordt gebaseerd op de prijs van de Machines en accessoires op de dag van de terbeschikkingstelling aan de Klant.
C.2.3. De Klant verbindt er zich toe de ter beschikking gestelde Machine zo zorgvuldig mogelijk te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de gebruiksaanwijzing en voor het doel waartoe de Machine is bestemd. De Klant kan door Nespresso aansprakelijk worden gesteld voor de beschadiging van de Machine en voor schade aan de Machine als gevolg van onjuist gebruik of gebruik dat niet overeenkomt met het voorgeschreven gebruik in de gebruikshandleiding.

D. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP EN ONDERHOUD VAN DE TOESTELLEN

D-1 Nespresso Technical Services

D.1.1 Nespresso machines worden geleverd met een garantie van 1 (een) jaar vanaf de aankoopdatum. Bij een storing van de Nespresso machine, zal Nespresso deze binnen twee (2) werkdagen na melding door de Klant verhelpen. Alle machinedefecten worden tijdens de garantieperiode gratis gerepareerd; indien de machine echter beschadigd raakt door onjuist of onverantwoord gebruik door de klant (waaronder, maar niet beperkt tot, nalatigheid in het ontkalken), komen de reparatiekosten voor rekening van de klant.
D.1.2 Na het verstrijken van de garantieperiode van een jaar, voert Nespresso reparaties gratis uit op voorwaarde dat: a) de klant gemiddeld meer dan 400 capsules per maand heeft afgenomen in de voorafgaande 12 maanden; en b) de gevraagde reparatie niet te wijten is aan onachtzaam gebruik door de klant, en c) de klant in de 12 maanden die daaraan vooraf gingen niet meer dan 2 gratis reparaties heeft geclaimd, die buiten de garantie vielen. In alle overige gevallen dienen de machinereparaties door de klant betaald te worden.
D.1.3 Klanten die gemiddeld meer dan 400 capsules per maand afnemen, kunnen aanspraak maken op gratis machineonderhoud zoals bedoeld in de technische specificaties van de Nespresso machine; dit naar goeddunken van Nespresso. Aanvullend onderhoud wordt op aanvraag verzorgd, maar de kosten daarvan komen voor rekening van de klant.
D.1.4 Nespresso behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving het aantal van 400 capsules per maand, waarnaar in de bovenstaande artikelen D1.2 en D1.3. wordt verwezen, te wijzigen.
D1.5 Voorwaarden van Nespresso Technical Services onder artikelen D.1.1 tot D.1.4 zijn niet van toepassing op Nespresso Aguila machines. Voor de voorwaarden geldig voor Aguila machines, verwijzen wij u naar uw Aguila service overeenkomst.

Nespresso België N.V.
Louizalaan 140
1050 Brussel
Tel: 0800 496 53
Fax: 0800 88 82 83
Ondernemingsnummer: 447.875.328
RPR Brussel – BTW BE 0447 875 328