• Caps lock er på

 • Bli medlem
Handlekurv : {{subTotalFormatted}}

Vilkår og Betingelser

Hjem
 • Bruksvilkår

  1. Godkjennelse og endring av bruksbetingelsene
  1.1 Din tilgang til og bruk av internettsidene (heretter kalt “Nettsidene”) til Nestlé Nespresso S.A. (“Nespresso”), som omfatter alle datterselskaper under Nespresso, reguleres av følgende bruksbetingelser (“Bruksbetingelsene”). Ved å gå inn på og bruke våre Nettsider, godkjenner du at du uten forbehold har lest, forstått og godtatt disse Bruksbetingelsene, som vi fra tid til annen vil foreta endringer i.
  1.2 Hvis vi foretar endringer i Bruksbetingelsene, legger vi ut en ny, datert versjon av dem på våre Nettsider. Vi ber deg derfor om å sjekke Bruksbetingelsene med jevne mellomrom slik at du kan gjøre deg kjent med eventuelle endringer.

  2. Opphavsrett og intellektuell eiendomsrett
  2.1 Innholdet på Nettsidene og spesielt, men ikke utelukkende, tekster, merker, logoer, diagrammer, fotografier, videoklipp, lydfiler, musikk, layout, designelementer, kunnskap, teknologi, produkter og prosesser tilhører Nespresso eller Nespressos datterselskaper, eller brukes med tillatelse fra eierne. Disse er derfor beskyttet av opphavsrett, varemerkebeskyttelse og patentlover og alt annet regelverk som gjelder intellektuell eiendomsrett i gjeldende lovverk.
  2.2 Unntatt som angitt i avsnitt i 3 under, skal ikke noe av innholdet på våre Nettsider tolkes eller oppfattes som om det gir deg lisens- eller bruksrettigheter til noe av innholdet på våre Nettsider.

  3. Bruk av Nettsidene
  3.1 Du kan laste ned, vise eller skrive ut innholdet på Nettsidene kun til personlig, ikke-kommersiell bruk, og derved opprettholde og videreføre hvert eneste varsel om opphavsrett eller annen eiendomsrett som er oppgitt i den informasjonen eller det materialet du laster ned. Enhver annen bruk, inkludert kopiering, endring, distribuering, overføring eller kringkasting av innholdet på Nettsidene, helt eller delvis, og på noen som helst måte, er strengt forbudt uten skriftlig forhåndstillatelse fra Nespresso.
  3.2 Nespresso verken garanterer eller stiller seg ansvarlig for om din bruk av innholdet som vises på Nettsidene eventuelt kan krenke rettighetene til eventuell tredjepart.

  4. Informasjon som ikke anses som konfidensiell
  4.1 Data som identifiserer deg som person, og som du eventuelt sender over internett til våre Nettsider, blir beskyttet og behandlet i henhold til vår Personvernerklæring. Nespresso ber deg om å lese personvernerklæringen nøye før du gir oss opplysninger som på noen måte identifiserer deg som person.
  4.2 All annen informasjon eller annet materiell som blir sendt til Nespresso via internett, e-post eller på annen måte, inkludert eventuelle opplysninger, spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, grafikk eller lignende, er og vil bli behandlet som ikke-konfidensielt materiale som ikke trenger beskyttelse. Alt du overfører eller postlegger til oss anses som Nespressos eiendom og kan fritt brukes i forbindelse med ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til, kopiering, offentliggjøring, overføring, publisering, kringkasting eller oppslag. Nespresso kan fritt benytte ideer, konsepter, kunnskap eller teknikk som du formidler til våre Nettsider, uavhengig av hvilken grunn, inkludert, men ikke begrenset til, videreutvikling, produksjon, annonsering og markedsføring av produkter ved hjelp av denne informasjonen. Slik bruk skjer uten at verken den som sender informasjonen eller eventuelle andre parter, har rett til kompensasjon for det.
  4.3 Ved å sende informasjon til oss, garanterer du at du er opphavsperson til materialet/innholdet som er oversendt, at det ikke er ærekrenkende for noen part og at Nespressos bruk av informasjonen ikke vil krenke rettighetene til en eventuell tredjepart. Nespresso er ikke forpliktet til å bruke informasjon de mottar.

  5. Garantifraskrivelse
  5.1 UTEN RINGVIRKNING FOR AVSNITT 6 I DENNE TEKSTEN, LEVERES ALT MATERIELL, ALL INFORMASJON OG ALT ANNET DU FINNER PÅ DISSE NETTSIDENE “SLIK DET FORELIGGER” NÅR DET GJELDER TILGJENGELIGHET, OG UTEN NOEN SOM HELST GARANTI, VERKEN UTTRYKT ELLER INNBEFATTET. DETTE INKLUDERER BLANT ANNET DEN INNBEFATTEDE GARANTIEN FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.
  5.2 NESPRESSO GARANTERER IKKE AT VÅRE NETTSIDER ELLER INNHOLDET PÅ DEM VIL INNFRI DINE FORVENTNINGER, ELLER AT DE IKKE VIL BLI UTSATT FOR TIDSAVBRUDD, ELLER AT DE VIL VÆRE OPPDATERTE, SIKRE ELLER FEILFRIE.
  5.3 I NOEN LAND/MYNDIGHETSOMRÅDER KAN DET VÆRE FORBUDT Å BEGRENSE GARANTIER, SÅ DET KAN VÆRE AT NOEN AV UNNTAKENE OVENFOR IKKE GJELDER FOR DEG.
  5.4 Enhver annen informasjon, i skriftlig eller muntlig form, som er skaffet fra Nespresso under bruk av de tjenester som er tilgjengelige på Nettsidene, skal ikke utløse noen som helst garantier som ikke er uttrykkelig angitt i disse Bruksbetingelsene.

  6. Ansvarsbegrensning
  6.1 Du får tilgang til, bruker og navigerer rundt på Nettsidene helt på eget ansvar.
  6.2 DU FORSTÅR OG GODTAR AT, SÅ LANGT GJELDENDE REGELVERK TILLATER, KAN VERKEN NESPRESSO, VÅRE DATTERSELSKAPER ELLER NOEN ANNEN INVOLVERT PART SOM SKAPER, PRODUSERER ELLER LEVERER DISSE NETTSIDENE, HOLDES ANSVARLIG FOR NOEN SOM HELST DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADE ELLER KONSEKVENSTAP, SKADE PÅ OMDØMME, KOSTNADER, TAP, OMSETNINGSSVIKT ELLER SVIKT I FORTJENESTE I NOEN FORM (SELV OM SLIK MULIG SKADE VAR ELLER KUNNE HA VÆRT KJENT AV NESPRESSO), SOM KAN SKYLDES DIN TILGANG TIL ELLER BRUK AV NETTSIDENE. DETTE GJELDER OGSÅ DEN MOTSATTE PROBLEMSTILLING, DET VIL SI DERSOM EVENTUELLE PROBLEMER GJØR DET UMULIG Å BRUKE NETTSIDENE ELLER INNHOLDET PÅ DEM.
  6.3 ALT MATERIELL SOM LASTES NED ELLER HENTES UT PÅ ANNEN MÅTE UNDER BRUK AV VÅRE NETTSIDER, BRUKES PÅ EGET ANSVAR. Nespresso tar intet ansvar for skader eller virus på datautstyr eller annen eiendom som skyldes din tilgang til, bruk, eller nedlasting av materiell fra våre nettsider, Ansvarsfraskrivelsen gjelder også eventuell ulovlig inntrening eller inngripen i IT-systemer.
  6.4 Nespresso forbeholder seg retten til å avbryte eller avslutte deler av eller hele funksjonaliteten på Nettsidene. Nespresso tar ikke noe som helst ansvar for avbrudd eller avslutning av hele eller deler av funksjonaliteten på Nettsidene, som skyldes handlinger eller forglemmelser fra Nespressos eller tredjeparts side.

  7. Endring av opplysninger
  Nettsidene kan innholde unøyaktigheter eller feil. Nespresso forbeholder seg retten til å gjøre endringer, rettinger og/eller forbedringer på innholdet når som helst og uten varsel, men påberoper seg ikke ansvar for å foreta slike rettinger, endringer eller forbedringer.

  8. Produkter og tjenesters tigjengelighet
  Våre Nettsider kan inneholde opplysninger om Nespresso-produkter og -tjenester som er tilgjengelige på verdensbasis, men som ikke alle er tilgjengelig på hvert sted der vi er representert. Referanse til et produkt eller en tjeneste fra Nespresso på Nettsidene innebærer ikke at dette produktet eller denne tjenesten er tilgjengelig der du bor.

  9. Koblinger
  9.1 Som en tjeneste overfor besøkende på våre nettsider, kan Nettsidene inneholde hypertekstkoblinger til andre nettsider som ikke driftes eller kontrolleres av Nespresso. Nespresso skal ikke anses som ansvarlig for disse nettstedene og fraskriver seg alt ansvar i forhold til nettstedenes innhold, lovlighet, nøyaktighet eller funksjonalitet.
  9.2 Det er forbudt å opprette hypertekstkoblinger til våre Nettsider uten skriftlig forhåndstillatelse fra Nespresso.

  10. Diverse
  10.1 Disse Bruksbetingelsene omfatter og gjelder som den avtalen som inngås mellom Nespresso og deg når det gjelder tilgang til og bruk av Nettsidene og innholdet på dem. Eventuelle andre betingelser som utstedes av Nespresso og som omfatter Nespressos forhold til deg, spesielt når det gjelder eventuelle tjenester eller kjøp av produkter, skal anses som et tillegg til Bruksbetingelsene. Dersom det er uoverensstemmelser mellom Bruksbetingelsene og andre betingelser, skal de andre betingelsene og retningslinjene gjelder over disse Bruksbetingelsene.
  10.2 Det faktum at Nespresso eventuelt velger å tolerere et brudd du som bruker foretar på de forpliktelser som Bruksbetingelsene dekker, eller velger ikke å håndheve en rett som vi har i henhold til disse betingelsene eller ifølge loven, skal ikke kunne tolkes som en fraskrivelse av vår rett til å påberope oss eller håndheve disse rettighetene.
  10.3 Dersom et eventuelt vilkår i Bruksbetingelsene er å anse som ulovlig i henhold til lover eller regelverk, någjeldende eller framtidig, eller i henhold til eventuell rettskjennelse, skal et slik vilkår anses som strøket fra betingelsene, mens alle andre vilkår i Bruksbetingelsene fortsatt skal være fullt ut gyldige mellom deg og Nespresso.
  10.4 Overskriftene til vilkårene i disse Bruksbetingelsene er kun for å lette lesbarheten og forståelsen i teksten og skal på ingen måte kunne tolkes som en endring av betingelsene.

  Nestlé Nespresso S.A.
  11/2005
  © 2003 Nestlé Nespresso S.A. All rights reserved.

 • Personvernerklæring

  Nestlé Nespresso S.A. (heretter kalt &ldquoNespresso”), som omfatter alle datterselskaper under Nespresso, er oppmerksom på at du kan ha et ønske om å bli informert om hvordan vi behandler personlige data og opplysninger som kan brukes til å identifisere deg, for eksempel navn, adresse, telefon/faksnummer, e-postadresse osv. (“Persondata”) som du sender til Nespresso. Som følge av dette har vi utarbeidet denne personvernerklæringen (“Erklæringen”) for å forklare hvordan vi bruker Persondataene dine, samt informere om alle de rimelige forholdsreglene vi tar for å sørge for at Persondataene forblir konfidensielle og sikre. Ved å bestille våre produkter og bruke våre tjenester, gir du ditt samtykke til rutinene for innhenting og bruk av Persondata som er beskrevet i denne Erklæringen, og som vi fra tid til annen vil foreta endringer i. Vi forbeholder oss retten til å endre Erklæringen og ber deg lese den med jevne mellomrom for å bli kjent med eventuelle endringer. Vi legger ut eventuelle nye versjoner av Erklæringen på nettsidene, og endrer i slike tilfeller datoen i det siste avsnittet på denne.
  Betingelsene i denne Erklæringen er uten ringvirkninger for andre kontraktsmessige betingelser som berører ditt forhold til oss, og som skal gjelde over betingelsene i denne Erklæringen.

  1. LØFTE OM PERSONVERN
  Nespresso samler ikke inn og behandler andre opplysninger enn de du frivillig har oppgitt. Vi sørger for at våre ansatte overholder strenge standarder for sikkerhet og konfidensialitet, og vi lover å behandle Persondataene i full overensstemmelse med internasjonalt anerkjente standarder for personvern.

  2. BRUK AV PERSONDATA
  Nespresso samler inn og behandler data kun til bestemte og begrensede formål, som vi forteller deg om når du ønsker å benytte deg av bestemte tjenester hos oss. Vi kan for eksempel innhente og bruke Persondata for å tilby deg produkter eller tjenester, sende deg regninger for produkter eller tjenester du bestiller, kontrollere kredittverdigheten din, markedsføre produkter og tjenester vi tror du kan være interessert i, behandle en jobbsøknad fra deg, sende deg nyhetsbrev eller kommunisere med deg. I tillegg kan det hende vi bruker Persondataene dine til å evaluere og forbedre våre tjenester for besøkende på nettsidene og kunder, til egne interne statistiske formål, for å evaluere kundeinteresse samt innkjøpsmønstre og andre trender blant kunder, og for å være bedre rustet til å utarbeide strategier for produktutvikling og markedsføring. Ved å oppgi Persondata, gir du ditt uttrykkelige samtykke til slik bruk. Nespresso beholder Persondataene dine bare så lenge det er rimelig å anta at de trengs til slike formål, og i samsvar med alle gjeldende juridiske eller etiske krav til rapportering eller oppbevaring av dokumentasjon.
  De fleste tjenestene våre krever ingen form for registrering, slik at du kan besøke våre nettsider, forretninger og kaffebarer uten å fortelle oss hvem du er. Noen tjenester kan imidlertid kreve at du registrerer deg. Når du registrerer deg hos oss, må du kanskje fylle ut noen felt (noen er obligatoriske, mens andre er valgfrie) i tillegg til å velge et brukernavn og et passord. Hvis du i disse situasjonene velger å holde igjen Persondata som vi ber deg oppgi, kan det hende at du ikke får tilgang til enkelte deler av nettsidene, og at vi ikke kan besvare forespørselen.

  3. KONFIDENSIELL BRUK AV INFORMASJON
  Nespresso vil aldri selge, leie ut, gi eller på andre måter distribuere eller gjøre tilgjengelig Persondataene dine til tredjeparter utenfor Nespresso-gruppen, unntatt når det er påkrevd å gjøre dette av juridiske eller forskriftsmessige grunner. Persondata kan imidlertid noen ganger bli overført til tredjeparter som opptrer for eller på vegne av Nespresso, for videre behandling i overensstemmelse med formålene Persondataene opprinnelig ble innhentet for. I tilfeller der det av en eller annen grunn er sannsynlig eller nødvendig at Persondata legges fram for en tredjepart, skal Nespresso forsikre seg om at slik tredjepart opprettholder samme beskyttelsesnivå som Nespresso, og skal i kontraktsform pålegge slik tredjepart å behandle videreformidlede Persondata utelukkende til formålet som er godkjent av deg, og på en konfidensiell og sikker måte.

  4. TILGANGSRETT
  Du har rett til å få tilgang til og oppdatere Persondataene dine, eller kreve at de slettes. Vi gjør vårt ytterste for å sikre at Persondata til enhver tid er oppdatert, nøyaktige og fullstendige. Hvis du ønsker å få tilgang til, rette eller slette Persondata som oppbevares av oss, tar du kontakt med Nespresso.

  5. SIKKERHET/KONFIDENSIALITET
  Vi påtar oss å treffe alle rimelige tiltak for å unngå at Persondata blir sett av andre tredjeparter enn dem som opptrer for eller på vegne av Nespresso, og som har samtykket i å behandle Persondataene på en konfidensiell og sikker måte. Tilgang til Persondata er begrenset til ansatte som trenger å bruke dataene, og som har fått opplæring i å behandle slike Persondata etter strenge standarder for konfidensialitet.
  For å ivareta sikkerheten og konfidensialiteten til Persondata som Nespresso innhenter via Internett, bruker Nespresso datanettverk som er beskyttet av blant annet brannmur- og passordbeskyttelse av industristandard. Selv om vi har gått inn for å lage sikre og pålitelige nettsider for kundene våre, ber vi deg være klar over at Internett generelt ikke anses som et 100 % sikkert miljø, og at konfidensialiteten til Persondataene du framlegger eller materiale som sendes via nettsidene våre eller med e-post, ikke kan garanteres av Nespresso. Dermed kan Nespresso ikke holdes ansvarlig eller erstatningspliktig for sikkerheten til Persondata mens de overføres via Internett til oss.

  6. DATAOVERFØRING UTENLANDS
  Nespresso er et internasjonalt foretak og har databaser i ulike jurisdiksjoner. Nespresso kan overføre Persondataene dine til en av databasene våre utenlands eller til selskaper innenfor Nespresso-gruppen eller til partnere som har samtykket i å behandle Persondataene slik at de forblir konfidensielle og sikre, utenfor landet du bor i. Hvis nivået for personvern i et land ikke er i overensstemmelse med anerkjente internasjonale standarder, vil vi sørge for at dataoverføring til Nespresso-databaser i dette landet beskyttes på en god måte, og at overføringen av Persondata til tredjeparter i slike land ikke skjer. Ved å oppgi Persondata, gir du ditt uttrykkelige samtykke til at de kan overføres til andre selskaper i Nespresso-gruppen og/eller deres partnere, og, for dette formålet, til at Persondataene blir overført mellom landegrenser.

  7. JOBBSØKNADER
  Hvis du ønsker å søke på en stilling som er utlyst eller på en fremtidig ledig stilling i Nespresso, kan du sende oss CV-en din. Vi vil da sammenlikne kvalifikasjonene og erfaringene dine med stillingen du har søkt på eller en annen ledig stilling. Hvis profilen din samsvarer med kravene våre, kontakter vi deg.
  Du bør være innforstått med at vi kan oppbevare CV-en din i databasene våre over et rimelig tidsrom, og etter det vil den bli slettet. Ved å søke på en stilling, gir du ditt samtykke til at CV-en og Persondataene brukes i behandlingen av jobbsøknaden, at CV-en og Persondataene blir videreformidlet til andre selskaper innenfor Nespresso-gruppen og våre partnere, som har samtykket i å behandle slike CV-er og Persondata slik at de forblir konfidensielle og sikre, og til at CV-en og Persondataene for dette formålet blir overført mellom landegrenser. Nespresso påtar seg å bruke CV-en og Persondataene bare i forbindelse med jobbsøknader fra deg.

  8. ANONYME DATA OG INFORMASJONSKAPSLER (“COOKIES”)
  Mesteparten av informasjonen vi innhenter fra nettsidene våre, er anonym informasjon. Når du besøker nettsidene våre, innhenter vi ikke noen Persondata fra deg uten at de er spesifikt, frivillig og med vitende og vilje oppgitt av deg. Anonym informasjon behandles av Nespresso for å bidra til å forbedre innholdet på nettsidene, for å tilpasse nettsidene til de besøkende og for å lære mer om dem som besøker sidene og hvordan de bruker dem. Nespresso kan bruke informasjonskapsler (cookies) til å innhente anonym informasjon slik som nettlesertype, operativsystem og dato og klokkeslett for når besøket fant sted. Informasjonskapsler i seg selv kan ikke brukes til å avsløre identiteten til brukeren. En informasjonskapsel er et lite stykke informasjon som sendes til nettleseren, og som lagres på harddisken i datamaskinen din.

  9. SPAMMING
  Nespresso utfører ikke “spamming”. Spamming defineres som å sende uønsket e-post, vanligvis av kommersiell natur, i store antall og gjentatte ganger til personer som avsenderen ikke tidligere har hatt kontakt med, eller som har sagt at de ikke ønsker å motta slik post. Hvis Nespresso mener at et av produktene våre er viktig for deg, informerer vi deg per e-post og gir deg muligheten til å fravelge en slik tjeneste.

  10. PERSONDATA OG BARN
  For å respektere barns privatliv og overholde det lovverket som er utformet for å beskytte barn, bør barn under 18 år ikke oppgi Persondata. Nespresso vil ikke med overlegg innhente, bruke eller legge frem Persondata fra en mindreårig under 18 år uten å ha fått godkjenning fra en person med foreldreansvar (for eksempel en forelder eller verge).
  Våre nettsider er generelt tilgjengelig for alle, og er ikke utformet for, og har heller ikke som formål å samle inn data fra barn under 18 år. Vi oppfordrer foreldre til følge med på hva barna gjør når de er på Internett.

  11. KOBLINGER TIL ANDRE NETTSIDER
  Som en tjeneste overfor besøkende på våre nettsider, kan nettsidene våre vise hypertekstkoblinger til andre nettsider som ikke driftes eller kontrolleres av Nespresso. Nespresso kan ikke holdes ansvarlig eller erstatningspliktig for innholdet på slike nettsider eller for rutinene for personvern til dem som driver dem. Legg merke til at disse rutinene for personvern kan avvike fra vår personvernerklæring. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom og sørge for at du forstår personvernerklæringen til dem som driver sidene før du oppgir personlig informasjon på slike sider.

  12. KONTAKT NESPRESSO
  Hvis du har spørsmål om eller klager på vår overholdelse av denne personvernerklæringen, eller hvis du vil gi oss anbefalinger eller kommentarer om forbedringer av kvaliteten på vår personvernpolicy, kan du kontakte oss på en av følgende adresser: Klikk her. Vi forsikrer deg om at vi gjør vårt aller beste for stadig å forbedre beskyttelsen av og sikkerheten til Persondataene du gir oss.
  Vi oppfordrer deg til også å lese nøye gjennom våre betingelser for bruk, der du finner mer informasjon om bruk av nettsidene våre.

  Nestlé Nespresso S.A.
  4/2008
  © 2003 Nestlé Nespresso S.A. All rights reserved.

 • Salgsbetingelser

  1. Anvendelsesområde for generelle salgsbetingelser
  1.1 Enhver bestilling som foretas hos Nestlé Nespresso S.A. eller noen av selskapets datterselskaper (“Nespresso”) via internett skal være underlagt følgende generelle salgsbetingelser. Salgsbetingelsene skal gjelde foran alle andre betingelser. Ved å legge inn en bestilling hos oss, godtar du at du uten forbehold har lest, forstått og godkjent disse generelle salgsbetingelsene.
  1.2 Ved å ta i bruk disse nettsidene, godtar og samtykker du i å være bundet av våre Bruksbetingelser og vår Personvernerklæring for internett. Før du tar i bruk de tjenestene som finnes på disse nettsidene, ber Nespresso deg om å lese disse betingelsene nøye.
  1.3 Nespresso forbeholder seg retten til å endre disse generelle salgsbetingelsene ved å legge inn en versjon med nyere dato på disse nettsidene. Når du foretar en bestilling etter at Nespresso har lagt ut en ny versjon av sine generelle salgsbetingelser, godtar du å være bundet av betingelsene i den oppdaterte versjonen.

  2. Registrering
  2.1 Når du registrer deg på disse nettsidene, må du forsikre deg om at de obligatoriske opplysningene du oppgir i forbindelse med registreringen er riktige og fullstendige.
  2.2 Gi beskjed til Nespresso om adresseendring eller andre endringer ved straks å oppdatere dine personlige opplysninger på disse nettsidene.

  3. Passord
  3.1 Når du registrerer deg for å bruke disse nettsidene, vil du bli bedt om å opprette et passord. Dette passordet må holdes strengt fortrolig og må ikke opplyses til eller deles med noen.
  3.2 Du er helt og fullt ansvarlig for bruken av passordet og eventuelle bestillinger som er foretatt med det, selv om det skjer uten ditt vitende.
  3.3 Hvis du vet om eller mistenker at noen andre kjenner til eller har brukt passordet ditt, må du straks gi beskjed til Nespresso.

  4. Bestillinger
  4.1 Ved å foreta en bestilling på våre nettsider tilbyr du deg å kjøpe de produktene du har valgt ut, i henhold til disse generelle salgsbetingelsene.
  4.2 Bestillinger du foretar hos Nespresso på disse nettsidene er underlagt begrensinger om minimums- og maksimumsbestillinger.
  4.3 Nespresso tilbyr sine produkter på disse nettsidene med de begrensninger som ligger i den til enhver tid tilgjengelige lagerbeholdning.

  5. Bestillingsbekreftelser
  5.1 Bestillinger du foretar på disse nettsidene utgjør ikke en bindende kontrakt hvis ikke, og ikke før, Nespresso har bekreftet bestillingen per e-post.
  5.2 Nespresso forbeholder seg uinnskrenket rett til å avvise bestillinger, spesielt dersom det oppstår tvil om kredittverdighet eller fakturaer står ubetalt.
  5.3 De opplysninger som Nespresso har registrert utgjør fullt bevis for bestillingen og hele handelen.
  5.4 De opplysninger som betalingssystemet har registrert utgjør fullt bevis for økonomiske transaksjoner.

  6. Priser
  6.1 Prisene som gjelder for de varene du bestiller er de som vises på disse nettsidene på den datoen du foretar bestillingen, inkludert MVA, men uten fraktkostnader.
  6.2 Fraktkostnader vil bli fakturert i henhold til de satser som er angitt på disse nettsidene på den datoen du bestiller, og beregnes etter hvor stor bestillingen er og hvilken leveringsmåte du velger.
  6.3 Nespresso forbeholder seg retten til å endre priser og fraktkostnader når som helst, og til å annullere en kontrakt i tilfelle det forekommer skrivefeil, utskriftsfeil eller beregningsfeil.

  7. Tollavgifter
  7.1 Når du bestiller varer som skal leveres internasjonalt, til andre land enn de Nespresso sender sine leveranser fra, er du oppført som importør og må overholde alle lover og regler i det landet du har valgt å motta varene i.
  7.2 Det kan være at du er pliktig til å betale toll og avgifter som pålegges så snart varene ankommer landet du vil ha dem sendt til. Du er ansvarlig for eventuelle tilleggsavgifter for tollklarering. Nespresso har ingen kontroll over disse avgiftene og kan ikke anslå hvor stor andel de vil utgjøre. Retningslinjer for toll og avgifter varierer sterkt fra land til land, og du bør derfor ta kontakt med din lokale tollstasjon for å få nærmere opplysninger.

  8. Levering
  8.1 Alle bestillinger som er bekreftet av Nespresso vil bli levert til den leveringsadressen som er angitt ved bestilling.
  8.2 Nespresso gjør sitt ytterste for at varene blir levert innen to arbeidsdager etter at vi har mottatt en bestilling.
  8.3 Vi leverer bare til de landene som er angitt på disse nettsidene.

  9. Kontroll av varer
  9.1 Du er pliktig til å kontrollere at varene er i god stand når du mottar dem og at mengden du har mottatt stemmer overens med det du har bestilt.
  9.2 Dersom du ser at varene er skadet eller at det mangler noe i forhold til bestillingen, må du gi beskjed om det og inngi klage til transportøren. Deretter må du informere Nespresso innen sju dager etter leveringsdatoen. Nespresso skal i slike tilfeller erstatte leveransen med en likelydende erstatningsleveranse.

  10. Retur
  10.1 Du kan returnere enhver vare du ikke ønsker innen 14 dager etter at du har mottatt bestillingen.
  10.2 Nespresso godtar kun returer med varer i opprinnelig tilstand og forpakning, der fakturaen er vedlagt.
  10.3 Når en retur er godkjent, betaler Nespresso tilbake det varen kostet og de fakturerte fraktkostnadene innen maksimum 30 dager etter at returvaren er mottatt. Du betaler returportoen selv.

  11. Betaling
  11.1 Faktura sendes ut sammen med varene eller etter at varene er levert og skal betales i sin helhet innen 30 dager.
  11.2 Betaling med kredittkort forfaller til betaling straks. For å ivareta sikkerheten, blir alle opplysninger i forbindelse med bruk av kredittkort kryptert.

  12. For sen betaling
  12.1 Dersom du betaler etter forfall, vil det påløpe renter på den utestående saldoen, i tillegg til eventuelle administrasjonskostnader og innkrevingskostnader.
  12.2 Nespresso forbeholder seg retten til å nekte kunder å legge inn nye bestillinger før forfalte fakturabeløp er helt og fullt innfridd.

  13. Maskingaranti
  13.1 Maskiner som blir kjøpt via disse nettsidene er underlagt garanti fra maskinprodusenten, i henhold til de vilkår og betingelser som er angitt i den originale produktdokumentasjonen.
  13.2 Les mer om produsentens garanti i produktdokumentasjonen, som gjelder uten forringelse for dine bindende, lovbestemte, juridiske rettigheter.

  14. Oppfølging etter salg
  14.1 Hvis det oppstår problemer med maskinen eller du har spørsmål angående drift, vedlikehold eller oppfølging etter salg, kan du ringe Nespresso for å be om råd og hjelp.
  14.2 Hvis maskinproblemet ikke kan løses over telefon, har Nespresso flere fordelaktige oppfølgingsmuligheter. Vennligst kontakt Nespresso på telefon hvis du vil vite mer.

  15. Ansvarsbegrensning
  15.1 Fotografier og tekst som illustrerer og beskriver produkter på disse nettsidene er ikke kontraktsmessig bindende og brukes kun i informasjonsøyemed. Nespresso skal ikke holdes ansvarlig dersom det er feil eller mangler ved bilder eller tekst som vises på disse nettsidene.
  15.2 Når du bestiller varer som skal leveres internasjonalt til andre land enn de Nespresso sender sine leveranser fra, skal Nespresso ikke holdes ansvarlig hvis produktene ikke overholder de lover og regler som gjelder i leveringslandet, eller dersom produktet ikke er kompatibelt med elektrisk tilkoblingspunkt eller annen produktspesifikasjon.
  15.3 Uten begrensning for gyldighetsområdet for disse generelle salgsbetingelsene, kan ingen erstatningskrav for et produkt, enten det gjelder leverte produkter eller produkter som ikke har blitt levert eller annet, overskride kjøpesummen for produktet. NESPRESSO SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER HOLDES ANSVARLIG FOR INDIREKTE ELLER TILFELDIG SKADE ELLER KONSEKVENSTAP AV NOE SLAG (SELV OM SLIK SKADE VAR KJENT ELLER KUNNE HA VÆRT KJENT AV NESPRESSO) SOM KAN OPPSTÅ I FORBINDELSE MED DE PRODUKTER DE SELGER, BRUKEN AV DEM ELLER BRUKEN AV DISSE NETTSIDENE.

  16. Force majeure
  16.1 Nespresso vil gjøre alt som står i sin makt for å oppfylle sine forpliktelser. Nespresso kan imidlertid ikke holdes ansvarlig for leveringsforsinkelser eller manglende levering som skyldes omstendigheter som vi ikke rår over. Slike omstendigheter kan være streik, krig, naturkatastrofer eller andre omstendigheter som gjør det vanskelig å produsere, transportere eller levere produkter.
  16.2 Dersom det oppstår forsinkelser, vil Nespresso oppfylle sine forpliktelser så snart det er mulig, og forbeholder seg retten til å fordele resterende produktlager mellom kundene på en så rettferdig og fornuftig måte som mulig.

  17. Gjeldene lov og tvisteinstans
  17.1 Disse generelle salgsbetingelsene er underlagt gjeldende lov i det landet der den Nespresso-avdelingen som sender deg faktura ligger.
  17.2 Gjeldene rettsinstans for tvistemål ligger i samme land som landet for gjeldende lov.

  11/2005
  NESTLE Nespresso LTD.

 • Nespresso internasjonale hovedregler for konkurranser og kampanjer

  1. Formål og anvendelsesområde

  1.1 Nestlé Nespresso SA, Avenue de Rhodanie 40, 1007 Lausanne, Sveits («Nespresso») er kampanjeleder og arrangør av konkurranser, leker eller kampanjeinitiativer («Kampanjer») som skal dekkes av disse Hovedreglene, med mindre det er spesifisert noe annet. 

  1.2 Disse reglene og betingelsene («Hovedreglene») skal dekke alle Kampanjer som arrangeres av Nespresso på internasjonalt grunnlag, og som offentliggjøres eller distribueres via Nespressos internettsted/er på www.Nespresso.com eller andre webområder eller nettsteder, sider eller eiendommer som opprettes eller administreres av Nespresso (samlet omtalt som «Webområder»). 

  1.3 Hver Kampanje skal inneholde disse Hovedreglene og skal følges av et tilleggsdokument som redegjør for den konkrete mekanismen og reglene som gjelder for den aktuelle Kampanjen («Spesifikke regler»). Dersom det skulle oppstå en konflikt mellom Hovedreglene og de Spesifikke reglene som er offentliggjort for en bestemt Kampanje, skal de Spesifikke reglene ha forrang.

  1.4 Disse Hovedreglene skal ikke gjelde andre kampanjer som arrangeres av Nespresso sine datterselskaper eller tilknyttede enheter, da disse skal dekkes av gjeldende lokale regler og bestemmelser.

  2. Deltakere

  2.1 Ved å sende inn et bidrag eller delta i en Kampanje vil deltakerne bekrefte at de forstår og aksepterer disse Hovedreglene og eventuelle Spesifikke regler.

  2.2 Kampanjene vil kanskje ikke være tilgjengelige i alle land. Nespresso forbeholder seg retten til å begrense en Kampanje til deltakere som er bosatt i bestemte områder, eller på annen måte begrense deltakelsen som angitt i de aktuelle Spesifikke reglene.  Deltakelse skal automatisk oppheves i et område der det ikke vil være lovlig å gjennomføre en bestemt Kampanje. 

  2.3 Deltakerne kan bli avkrevd et rettighetsbevis for å få lov til å delta i en Kampanje eller motta en premie. Med mindre det er angitt noe annet i de Spesifikke reglene, må deltakere under 18 år innhente samtykke fra sine foreldre eller foresatte for å kunne delta eller gjøre krav på en premie, og fremskaffe dette når de blir bedt om det.

  2.4 I alle tilfeller vil personer som er ansatt i Nespresso eller selskaper tilknyttet Nespresso, og deres nærmeste slektninger så vel som deres representanter eller personer som har en profesjonell tilknytning til en Kampanje, ikke ha lov til å delta.

  3. Bidrag

  3.1 Deltakelse i Kampanjene er gratis og forutsetter ikke kjøp av noe slag.

  3.2 Bidrag må sendes inn på den måten og innen den fristen (dato og klokkeslett) som er oppgitt i de Spesifikke reglene. Nespresso kan komme til å diskvalifisere et hvilket som helst bidrag som er ufullstendig, eller som ikke fullt ut overholder disse Reglene.

  3.3 En og samme person kan bare levere inn ett bidrag med mindre noe annet er uttrykkelig tillatt i de Spesifikke reglene. Hvis det forekommer flere bidrag for eller på vegne av en person, vil alle bidragene fra vedkommende bli diskvalifisert. Bidrag som kommer fra representanter, tredjeparter eller organiserte grupper, eller som genereres automatisk av en datamaskin, vil ikke bli godtatt.

  3.4 Det vil ikke bli utstedt bekreftelser for innsendte bidrag. Nespresso påtar seg ikke ansvar for bidrag som går tapt, skades eller forsinkes som følge av feil i postgang eller andre forsendelser, eller som skyldes feil i nettverk, maskinvare eller programvare. En sendingsbekreftelse vil ikke bli godtatt som mottaksbekreftelse.

  3.5 Bidrag som er vulgære, støtende, upassende, ærekrenkende eller på annen måte upassende for generell offentlig kommunikasjon, eller som skildrer eller oppfordrer til ulovlige aktiviteter, vil automatisk bli diskvalifisert.

  3.6 Deltakerne skal ha en generell forpliktelse til å være ærlige og opptre med rimelighet i forbindelse med en hvilken som helst Kampanje.

  3.7 Et brudd på Hovedreglene eller de Spesifikke reglene vil gjøre bidraget til en deltaker ugyldig. Dersom et regelbrudd oppdages etter at en premie er blitt tildelt, kan Nespresso kreve at premien blir levert tilbake. Nespresso kan etter eget forgodtbefinnende offentliggjøre bakgrunnen for et slik regelbrudd, herunder identiteten til den aktuelle deltakeren.

  4. Premier

  4.1 Premiene er som beskrevet i de Spesifikke reglene og vil, med mindre det motsatte er uttrykkelig angitt, ikke inkludere eventuelle gebyrer, skatt på gevinst, utgifter eller tilleggsartikler, da disse skal være premievinnerens ansvar alene. 

  4.2 Det vil bli publisert en liste over vinnerne på Webområdet/Webområdene. Alle avgjørelser som Nespresso treffer, er endelige, bindende og ikke gjenstand for diskusjon eller klage. Nespresso vil underrette vinnerne per e-post med den e-postadressen som er oppgitt sammen med bidraget, men er ikke ansvarlig for sviktende kommunikasjon eller feil, uansett hvordan dette må ha oppstått. 

  4.3 De Spesifikke reglene kan inneholde en tidsbegrensning eller bestemt prosedyre for hvordan man gjør krav på eller mottar en premie. Hvis det ikke blir gjort krav på premien innen fristen eller på den måten som er spesifisert, vil eventuelle krav på premien anses som ugyldige, og Nespresso kan komme til å tilby premien på nytt.  

  4.4 Hvis en potensiell vinner ikke kan bli kontaktet av en eller annen grunn eller ikke er villig til eller i stand til å ta imot en premie, kan Nespresso velge ut en annen vinner og tilby premien til denne uten på noen måte å stå ansvarlig overfor den første vinneren. 

  4.5 Premier kan ikke overdras eller selges videre, og de kan ikke løses inn i kontanter eller andre midler. Premiene tilbys med forbehold om tilgjengelighet, og Nespresso forbeholder seg retten til når som helst å bytte ut premiene med premier av tilsvarende eller høyere verdi.

  4.6 I tillegg er alle premier som består av reiser eller ferier, underlagt følgende betingelser:

  (a) Nespresso har myndighet til å velge en egnet og effektiv reisemåte og reisetidspunkt. Reiser tilbys med forbehold om tilgjengelighet og må gjennomføres på de angitte datoene. Kan medføre ytterligere begrensninger.

  (b) Det er vinnernes ansvar selv å ordne seg slik at de kan motta den tilbudte premien; hvis ikke, kan premien bli holdt tilbake og tildelt en annen deltaker. 

  (c) Reisens faktiske verdi er avhengig av dato, klokkeslett, reisemål og den mest effektive transportmåten som er tilgjengelig. Nespresso vil dekke de faktiske reisekostnadene, og man kan ikke kreve eller få betalt for monetære avvik hvis det skulle oppstå et avvik mellom de faktiske kostnadene og eventuelle oppgitte eller omtrentlige verdier.

  (d) Vinnerne er selv ansvarlige for alle utgifter av privat eller annen karakter som ikke er spesifisert i premiebeskrivelsen (f.eks. lommepenger, bruk av minibar, klesvask, telefoni, betalings-TV, forsikring og andre utgifter).

  (e) Vinnerne er ansvarlige for å innhente og fremskaffe alle nødvendige reisedokumenter, herunder visum, pass, vaksinekort eller helsesertifikater eller andre dokumenter som er nødvendige for utenlandsreiser og/eller det reisemålet som utgjør premien.

  (f) Nespresso er ikke erstatningsansvarlig dersom en eller flere vinnere av en eller annen grunn ikke er i stand til å løse inn en premie.

  5. Personopplysninger

  5.1 Nespresso kan kreve at deltakerne oppgir personopplysningene sine for å få lov til å sende inn bidrag eller delta i Kampanjen. Dette inkluderer fullt navn, postnummer og bostedsland, e-postadresse, telefonnummer (valgfritt) og alder (eller en bekreftelse på at deltakeren er fylt 18 år). Deltakerne kan også bli avkrevd andre opplysninger.

  5.2 Ved å delta i Kampanjen garanterer Deltakerne at alle opplysningene er riktige, oppdatert og fullstendige på det tidspunktet da bidraget sendes inn. Deltakerne er alene ansvarlige for at personopplysningene er nøyaktige, og for å informere Nespresso om eventuelle endringer. Nespresso har intet ansvar for feilaktige kontaktopplysninger. 

  5.3 Alle personopplysninger som Deltakerne oppgir, eller som mottas av Nespresso, vil bli lagret, behandlet og håndtert i samsvar med sveitsiske lover om personvern (1992 LPD 235.1 og 1993 OLPD 235.11 med eventuelle endringer) og Nespressos offentliggjorte Personvernerklæring, som er tilgjengelig på www.nespresso.com. Ved å godta disse Reglene vil deltakerne også godta betingelsene i Personvernerklæringen, som de bør lese før de sender inn et bidrag.

  5.4 Dersom en Kampanje forutsetter eller oppfordrer Deltakerne, enten det er til fordel for dem selv eller ikke, til å viderebefordre eller kommunisere («videresende») Kampanjen til andre personer, eller hvis Deltakerne selv ønsker å videresende Kampanjen til andre, gjelder følgende regler:

  (a) Deltakerne kan videresende detaljer om eller på annen måte invitere eller oppfordre andre personer til å delta i Kampanjen per e-post («Invitasjon»), enten direkte eller via Nespresso sitt Webområde, eller med andre tekniske hjelpemidler som et ledd i Kampanjen, underforstått at Nespresso bare videresender Invitasjonen og ikke er ansvarlig overfor dens mottaker eller innhold.

  (b) I alle tilfeller vil Deltakeren være fullt ut ansvarlig for valget og kunngjøringen til de personene det blir sendt en slik Invitasjon til, og må innhente vedkommendes samtykke til dette på forhånd.

  (c) Alle Invitasjoner skal navngi Deltakeren som avsender, ikke Nespresso.

  (d) Nespresso vil ikke videresende mer enn fem Invitasjoner, og Deltakerne må respektere denne begrensningen. 

  (e) E-postadresser må være gyldige og unike. Deltakerne må ikke videresende Invitasjoner til personer som ikke har gitt samtykke til det, eller oppgi fiktive venner eller bekjente til sin egen fordel eller gevinst.

  5.5 Premievinnerne går med på å delta i en rimelig grad av offentliggjøring som kreves av Nespresso, og samtykker i at Nespresso eller selskaper tilknyttet Nespresso i den forbindelse bruker deres navn, portrett og/eller bilde uten videre kompensasjon.

  6. Åndsverk

  6.1 Alle varemerker, logoer og annet materiale eller innhold som har forbindelse med Kampanjen, tilhører utelukkende Nespresso og kan ikke lastes ned, kopieres, lagres, modifiseres eller på annen måte distribueres eller brukes til noe annet formål enn som forespeilet i Hovedreglene og de Spesifikke reglene.

  6.2 Alle innsendte bidrag og alt materiale som opprettes i forbindelse med et bidrag, skal tilhøre Nespresso. Ved å sende inn et bidrag vil hver deltaker derfor overføre all verdensomspennende opphavsrett og alle andre åndsverksrettigheter og lignende rettigheter for bidraget til Nespresso, inklusive og uten begrensninger alle rettigheter til å kopiere, kommunisere, distribuere, tilpasse, modifisere, bruke eller utnytte arbeidet på noen som helst måte. Deltakerne bekrefter at de ikke har inngått noen avtale med tredjeparter som kan komme i veien for Nespresso sin rett til å bruke bidraget deres, og går med på å treffe alle tiltak og skrive under på all dokumentasjon som kan være nødvendig for å beskytte og/eller bruke slike rettigheter.

  6.3 I tilfelle en Kampanje forutsetter en komposisjon eller innsending av tekst, bilder, videoer eller andre medier, skal hver deltaker garantere at bidraget er deres originale verk og ikke gjør bruk av eller krenker noen andre personers åndsverksrettigheter eller andre rettigheter.  Enhver person hvis bilde benyttes i et bidrag, må ha gitt sitt uttrykkelige samtykke (eventuelt via foresatte hvis vedkommende er under 18 år) til at bildet tas med og brukes. Deltakerne er selv fullt ut ansvarlige for eventuelle krav fra en tredjeperson i forbindelse med bidragene deres. 

  6.4 Nespresso er ikke forpliktet til å bruke noen av bidragene, heller ikke bidrag som vinner. Deltakerne har ikke krav på noen kompensasjon eller kreditt for bruken av et bidrag ut over det som er beskrevet i disse Reglene eller som er påkrevd ved lov.

  7. Generelt

  7.1 Nespresso forbeholder seg retten til å endre eller avbryte en Kampanje dersom det oppstår uventede forhold, eller fra tid til annen å endre eller oppdatere disse Hovedreglene og eventuelle Spesifikke regler. Nespresso vil offentliggjøre alle endrede eller oppdaterte Regler på webområdene sine, og de skal deretter gjelde alle eksisterende og fremtidige bidrag. Dersom en deltaker ikke godtar en slik endring, skal den eneste kompensasjonen være å trekke tilbake bidraget deres fra Kampanjen.

  7.2 Med forbehold om eventuelle obligatoriske juridiske krav skal Nespresso sine avgjørelser i forbindelse med disse Hovedreglene og de Spesifikke reglene som måtte gjelde en Kampanje, være endelige, og det vil ikke innledes noen korrespondanse eller diskusjoner om saken.

  7.3 Disse Hovedreglene offentliggjøres på engelsk og på følgende offisielle sveitsiske språk: fransk, tysk og italiensk. Nespresso kan, uten å forplikte seg til det, tilveiebringe oversettelser på flere lokale språk som en ikke-bindende hjelp til Deltakerne.     

  7.4 Disse Hovedreglene og eventuelle Spesifikke regler som utgis av Nespresso, er underlagt sveitsiske lover. Eventuelle konflikter som ikke først kan løses i minnelighet, skal utelukkende sendes videre til domstolene i den sveitsiske kantonen Vaud.

  2010

  NESTLE Nespresso LTD.

   
 • Organisasjonsinformasjon

  AS Nestlé Norge
  Divisjon Nespresso 
  Organisasjonsnummer: 814 576 612
  VAT-Nummer: 986 187 391