1. Toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden
1.1 Alle bestellingen geplaatst bij Nespresso Nederland B.V. (“Nespresso”) in Boutiques, via de telefoon, de mobiele apps of de website worden geregeld door deze Algemene Verkoopvoorwaarden, die van toepassing zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
1.2 Nespresso behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te veranderen door een nieuwe, gedateerde versie te publiceren, welke toepasselijk zal zijn op alle daaropvolgende bestellingen.
1.3 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn niet van toepassing op de bestellingen gedaan via Nespresso Business Solutions (www.nespresso.com/pro of telefonisch op 08000242010)

2. Bestellingen algemeen
2.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst bij Nespresso (www.nespresso.com, Nespresso mobiele apps, telefonisch op 0800 022 23 20 (gratis nummer)) of in de Boutiques.
2.2 De bestellingen via de website, mobiele apps en de telefoon zijn onderworpen aan een minimale en maximale hoeveelheidsgrens zoals aangegeven op de website/mobiele apps/per telefoon.
2.3 Nespresso behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren in het geval van onbetaalde facturen, insolvabiliteit en fraude.
2.4. U dient Nespresso zo snel mogelijk in te lichten in geval van adreswijziging of een andere wijziging in de gegevens.

3. Bestellingen via de website en Nespresso mobiele apps
3.1 Nespresso stelt de goederen te koop, zolang de voorraad strekt.
3.2 Alvorens een bestelling te kunnen plaatsen op de website of Nespresso mobiele apps, dient u zich te registeren. Bij de registratie dient u zich ervan te vergewissen dat de gegevens die worden ingevuld juist en volledig zijn.
3.3 Tijdens de registratie wordt u gevraagd een wachtwoord te kiezen. Dit wachtwoord is strikt vertrouwelijk en mag niet aan derden worden meegedeeld.
3.4 U bent volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het wachtwoord en eventuele bestellingen die met dit wachtwoord worden geplaatst, zelfs als dat gebeurt zonder dat u daar kennis van hebt.
3.5 Als u weet of vermoedt dat een derde het wachtwoord kent of heeft gebruikt, dient u Nespresso onmiddellijk op de hoogte te stellen.
3.6 Bij wijzigingen in uw gegevens wordt u verzocht deze bij te werken op de website.

4. Bestelbevestigingen voor bestellingen via de website en Nespresso mobiele apps
4.1 De bestellingen die u via de website of mobiele apps plaatst, hebben niet de geldingskracht van een bindende overeenkomst zolang ze niet per e-mail bevestigd zijn door Nespresso.
4.2 De gegevens die door Nespresso worden geregistreerd, vormen een bewijs van de bestelling en de volledige transactie. De gegevens die worden geregistreerd door het betalingssysteem vormen een bewijs van de financiële transacties.

5. Prijzen
5.1 Bestellingen worden gefactureerd conform de prijzen en het BTW-tarief die geldig zijn op de dag van de bestelling.
5.2 De leveringskosten worden gefactureerd tegen de prijzen die zijn aangegeven op de website, de mobiele app op de dag van bestelling of die per telefoon worden meegedeeld. Ze worden berekend volgens de grootte van de bestelling en de gekozen leveringswijze.
5.3 Indien de klant een wijze van levering verzoekt die afwijkt van de door Nespresso toegepaste wijze komen de eventuele supplementaire kosten ten laste van de klant.
5.4 Nespresso behoudt zich het recht voor de prijzen en de leveringskosten voor toekomstige bestellingen te allen tijde te veranderen en een contract met formulerings-, druk- of rekenfouten nietig te verklaren in welk geval de eventueel door u geleden schade zal worden vergoed.

6. Douanerechten
6.1 Als u goederen bestelt die moeten worden geleverd in een ander land dan het afzendland van Nespresso, wordt u beschouwd als een erkende invoerder en moet u om die reden de geldende wetten en reglementen naleven van het land waar u de goederen in ontvangst neemt.
6.2 U kunt onderworpen zijn aan invoerrechten of -belastingen als de goederen in uw land aankomen. Bovendien zijn alle bijkomende inklaringskosten voor uw rekening. We hebben geen controle over deze kosten en kennen de bedragen niet. Aangezien het douanebeleid verschilt van land tot land, moet u contact opnemen met het plaatselijke douanekantoor voor meer inlichtingen.

7. Levering
7.1 Alle bestellingen worden aangeboden op het adres dat op de bestelling is vermeld.
7.2 Nespresso doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat een bestelling op de gevraagde dag wordt geleverd. Meer informatie over de leveringstermijnen is beschikbaar op onze website.
7.3 Leveringen vinden enkel plaats in Nederland & op de ABC eilanden.
7.4 De risico’s van verlies en beschadiging van de goederen worden op het moment van aflevering overgedragen aan de klant.
7.5 De koffies van Nespresso zijn verpakt in etuis, welke elk 10 capsules bevatten. In verband met verpakkingsregels geldt voor alle online geplaatste bestellingen dat de bestelling een minimum van 50 capsules en een meervoud van 50 capsules moet bevatten (50, 100, 150 etc.). U kunt de verschillende koffies variëren in uw bestelling, zo lang het totaal een meervoud is van 50 (B.V. 20 Roma, 10 Arpeggio, 10 Livanto, 10 Caramelito).

8. Goederen controleren, kwaliteitsproblemen, omruilen, recycling, retour
8.1 Het is uw eigen verantwoordelijkheid om het aantal en de goede staat van de goederen bij levering/aankoop te controleren.
8.2 In volgende gevallen wordt u verzocht om terug te keren naar de Boutique waar de goederen werden gekocht of contact op te nemen met Nespresso Nederland B.V. per post (Antwoordnummer 14 – 1181 VX Amstelveen, telefoon (tel: 0800 022 23 20) of met het klachtenformulier op www.nespresso.com, alvorens de goederen eventueel te retourneren:
8.2.1 in geval van schade, kwaliteitsproblemen of indien in geval de levering niet overeenkomt met de bestelling.
8.2.2 indien u de bestelde goederen wenst om te ruilen
8.2.3 Indien u bij uitlevering van een nieuwe machine uw oude machine wenst terug te zenden voor recycling.
8.2.4 wanneer u gevestigd bent op de Nederlandse Antillen.

9. Herroepingsrecht
9.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
9.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
9.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons () via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het retour formulier, maar bent hiertoe niet verplicht.
9.4 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

10. Gevolgen van de herroeping
10.1 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
10.2 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
10.3 U dient de goederen in de originele verpakking en vergezeld van de factuur en het retourformulier onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden via de post of via een Kiala-punt, of aan ons te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
10.4 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
10.5 U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
10.6 Voor redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne kan u het herroepingsrecht niet uitoefenen voor capsules waarvan de verpakking werd geopend.

11. Betaling en eigendomsvoorbehoud
11.1 Nespresso aanvaardt volgende betalingswijzen:
11.1.1 Voor aankopen via de telefoon: creditcard, factuur, automatische incasso.
11.1.2 Voor aankopen via de website of mobiele apps: creditcard, factuur, Ideal.
11.1.3 Voor aankopen in de Nespresso Boutiques: cash, pinbetaling en creditcard.
11.2 Facturen worden opgestuurd na levering van de goederen en moeten binnen dertig dagen worden betaald.
11.3 Betaling met een creditcard is onmiddellijk verschuldigd. De gegevens van uw creditcard worden om veiligheidsredenen versleuteld.
11.4 De geleverde goederen blijven eigendom van Nespresso tot na volledige betaling van de factuur.

12. Achterstallige betaling
12.1. Nespresso behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren tot het volledige verschuldigde bedrag is betaald.
12.2. In geval van een achterstallige betaling betaalt u rente over het uitstaande saldo, alsmede alle administratieve en juridische inningskosten.
12.3 Indien een factuur op de vervaldatum niet is betaald, worden alle onbetaalde facturen opeisbaar.

13. Garantie op machines
13.1 De machines krijgen een garantie van de fabrikant conform de specifieke voorwaarden, zoals vermeld op de originele documentatie bij het product.
13.2 Lees de documentatie die bij het product hoort voor gedetailleerde informatie over de garantievoorwaarden van de fabrikant. Deze garantievoorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument zoals voorzien in de wettelijke bepalingen m.b.t. de verkoop van consumptiegoederen.

14. Aftersales-service
14.1 Als u een probleem ondervindt met of vragen hebt over de werking, het onderhoud van uw machine of de aftersales-service neemt u telefonisch contact op met Nespresso voor hulp of advies.
14.2 Als het probleem niet telefonisch kan worden opgelost, zal Nespresso u een aantal voordelige opties qua aftersales-service voorstellen. Neem telefonisch contact op met Nespresso voor gedetailleerde informatie.

15. Beperking van aansprakelijkheid
15.1 De foto's en teksten ter illustratie en beschrijving van de goederen op de website, mobiele apps of ander promotiemateriaal zijn niet bindend voor Nespresso en worden enkel ter informatie aangeboden. Behoudens in geval van opzet of zware fout, aanvaardt Nespressogeen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen bij de foto's of teksten die op de website voorkomen.
15.2 Inzake internationale leveringen in andere landen dan die van waaruit Nespresso goederen levert, aanvaardt Nespresso geen enkele aansprakelijkheid als de goederen niet voldoen aan de wetten en reglementen van het land van bestemming of in geval van een product dat incompatibel is met het elektriciteitsnet of andere nutsvoorzieningen.
15.3 Zonder de draagwijdte van deze Algemene Verkoopvoorwaarden te beperken, mag geen enkele eis tot schadevergoeding – of deze nu te maken heeft met de geleverde goederen, de niet-levering van goederen of anderszins – het bedrag overschrijden dat is betaald voor de goederen die aanleiding geven tot de eis tot schadevergoeding. IN GEEN GEVAL KAN NESPRESSO AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADE VAN WELKE AARD OOK (ZELFS INDIEN HET ONTSTAAN VAN DEZE SCHADE BEKEND WAS OF BEKEND HAD KUNNEN ZIJN BIJ NESPRESSO) DIE VOORTVLOEIT UIT HAAR GOEDEREN, HET GEBRUIK VAN DEZE GOEDEREN, DE VERKOOP VAN DEZE GOEDEREN OF DEZE WEBSITE/MOBIELE APP.

16. Overmacht
16.1 Nespresso zal al het mogelijke doen om te voldoen aan zijn verplichtingen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of het niet plaatsvinden van een levering als dit voortvloeit uit omstandigheden buiten haar wil, zoals stakingen, oorlogen, natuurrampen of andere gebeurtenissen die de productie, het transport of de levering van de goederen verhinderen.
16.2 In geval van vertraging zal Nespresso zich kwijten van zijn verplichtingen zodra dit mogelijk is en behoudt Nespresso zich het recht voor de beschikbare voorraad op een billijke manier onder haar klanten te verdelen.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
17.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.
17.2 Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Amsterdam.

18. Limited Edition : Explorations
Nespresso biedt de mogelijkheid EXPLORATIONS koffie te kopen in Avant Première. Om gebruik te maken van de "avant première" gelden de volgende specifieke regels.

18.1 Alleen Clubleden die in de afgelopen 18 maanden één of meerdere EXPLORATIONS-koffie hebben gekocht, komen in aanmerking voor de aankoop van deze producten in Avant Première.
18.2 De Avant Première is alleen geldig voor aankopen voor een beperkte periode en is afhankelijk van beschikbaarheid.
18.3 Na de Avant Première periode, zal de EXPLORATIONS koffie voor iedereen beschikbaar zijn om te kopen(zolang de voorraad strekt).
18.4 EXPLORATIONS koffie is niet beschikbaar in alle Nespresso-kanalen.
Voor meer informatie over EXPLORATIONS, kunt u contact opnemen met Nespresso

Vastgesteld in februari 2015

Nespresso Nederland B.V.
Stroombaan 14
1181 VX Amstelveen
Tel: 0800 022 23 20
Fax: 0800 329 63 77

Kvk Amsterdam: 3313.7832

Algemene Voorwaarden
Nespresso status en voordelen

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op uw status als klant bij Nespresso en zijn opgesteld door Nespresso Nederland B.V. Registratie als klant bij Nespresso houdt automatisch aanvaarding in van deze Algemene Voorwaarden. We verzoeken u dan ook deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Deze uitgave van de Algemene Voorwaarden zijn van kracht sinds 17 januari 2017.

1. Wat is een Nespresso klantstatus?

Nespresso Nederland B.V. (“Nespresso”) onderhoudt een klantprogramma. Er zijn drie niveaus als klant, genaamd ‘status’ of ‘klantstatus’, die verschillende voordelen met zich meebrengen.

2. Hoe wordt een klantstatus bepaald?

Uw klantstatus wordt bepaald door twee elementen:

·         Klantjaren
Dit is het totale aantal jaren waarin u minimaal één koffieaankoop heeft gedaan sinds uw eerste aankoop. Als u als klant inactief bent (12 maanden geen capsules gekocht) worden uw klantjaren teruggezet naar 0.

·         Koffieconsumptie
Dit is het aantal capsules dat u heeft gekocht tijdens de 12 maanden na uw eerste aankoop. Nespresso rekent hierbij vanaf de maand (niet de exacte dag) van de eerste aankoop. De aankoopdatum is de verzenddatum van de capsules. Deze aankoop moet bovendien zijn gedaan als geïdentificeerde klant, met een geldig ordernummer, via een van de volgende verkoopkanalen: nespresso.com, de Nespresso app, in een Boutique of telefonisch.

Bestellingen die zijn geannuleerd of geretourneerd tellen niet meer voor uw klantjaren.

3. Er zijn drie klantstatussen:

·         Connoisseur: na registratie als klant en na uw eerste koffieaankoop.

·         Expert: na 5 jaar klant bij Nespresso, of na aankoop van 1.000 capsules of meer per jaar.

·         Ambassador: na 10 jaar klant bij Nespresso, of na aankoop van 1.500 capsules of meer per jaar.

U kunt uw klantjaren en uw koffieconsumptie terugvinden onder ‘Mijn account’ op nespresso.com.

4. Hoe kunt u klant worden?

U kunt zich als klant bij Nespresso registreren in een van onze Boutiques, telefonisch, via de Nespresso app en via nespresso.com. Daarbij vragen wij om uw persoonlijke gegevens. Wij hebben het gebruik van uw persoonlijke gegevens vastgelegd in ons privacy-beleid, dat u zorgvuldig dient te lezen. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en uw persoonlijke gegevens te verstrekken, gaat u tevens akkoord met ons privacy-beleid.

Uw klantstatus gaat in vanaf het moment dat u uw registratie succesvol heeft afgerond en een uniek klantnummer heeft ontvangen. Bent u al klant bij Nespresso, dan beschouwen wij de datum waarop u uw eerste koffieaankoop bij Nespresso heeft gedaan als startdatum van uw klantstatus.

U dient uw klantnummer en wachtwoord veilig te bewaren en aan niemand anders dan aan ons door te geven. Het is niet toegestaan om anderen toegang te geven tot uw registratiegegevens en wachtwoord. Met het accepteren van deze Algemene Voorwaarden zegt u toe ons onmiddellijk in te lichten bij ongeautoriseerd gebruik van uw registratiegegevens en wachtwoord of elke andere inbreuk op de veiligheid waarvan u op de hoogte bent.

Om uw klantstatus te behouden dient u minimaal één geldige koffiebestelling in de laatste 12 maanden te hebben geplaatst. Er is slechts één klantstatus beschikbaar per persoon. Rechtspersonen, samenwerkingsverbanden, brancheorganisaties en commerciële organisaties komen niet in aanmerking voor een klantstatus. Ook groepen, gezinnen en personen onder de 18 jaar zijn uitgesloten. Deelname staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij/zij als bewoner staat ingeschreven.

5. Voordelen per status

Beschikbare voordelen voor Connoisseurs, Experts en Ambassadors:

·         Gratis bezorging - Bij een bestelling van 100 capsules of meer.

·         Garantie - U profiteert van 2 jaar machinegarantie en onze reparatieservice. Hierna ontvangt u een aantrekkelijke korting op uw nieuwe machine.

·         Masterclass - Ontdek de wereld van koffie samen met onze koffie-experts.

Beschikbare voordelen voor voor Experts en Ambassadors:

·         Gratis ontkalking - Ontkalkingsset cadeau na elke 1.000 capsules.

·         Korting op accessoires - Profiteer van 10% korting op alle accessoires van het Les Collections assortiment.

 Beschikbare voordelen voor Ambassadors:

·         Avant-prèmiere - Gratis de nieuwste koffies proeven en bestellen voordat de officiële verkoop start.

·         Speciale online aanbiedingen - Exclusieve korting op accessoires, machines en meer.

6. Klantvoordeel

Wij behouden ons het recht voor om de voordelen van uw klantstatus op ieder moment te beëindigen of te wijzigen naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving. Alle voordelen zijn onderhevig aan beschikbaarheid: op is op. Uw klantvoordelen zijn te bekijken in ‘Mijn account’ op nespresso.com.  

7. Beëindiging van uw klantstatus

U kunt op ieder moment uw klantstatus beëindigen via het gratis telefoonnummer 0800-0222 320, per post via Nespresso Nederland B.V. | Antwoordnummer 181 | 1100 WC Amsterdam of via het contactformulier op nespresso.com/nl/nl/service-customer-care.

Wij kunnen uw klantstatus beëindigen als u zich niet houdt aan een van deze Algemene Voorwaarden of als u misbruik maakt van uw voordelen. Nespresso behoudt zich het recht voor om het loyaliteitsprogramma op ieder moment te wijzigen of beëindigen na een opzegtermijn van 3 maanden. Nespresso behoudt zich tevens het recht voor om het loyaliteitsprogramma of de klantstatusonmiddellijk te beëindigen. Nespresso behoudt zich het recht voor om de voordelen en deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.   

8. Privacybeleid

Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

9. Aansprakelijkheid

Nestlé en daaraan gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de website of een hieraan gelinkte actiesite, tenzij deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Nestlé.

Nestlé is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van het klantprogramma.

Nestlé draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit het klantprogramma voortvloeien.

Nestlé is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit drukfouten. Wijzigingen, typ- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.

Nestlé is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het ontvangen van de verzendingen.

Als een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden ongeldig of illegaal is of wordt, kan het betreffende gedeelte uit de Algemene Voorwaarden verwijderd worden.

Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de overige voorwaarden en bepalingen.

Nespresso is niet verantwoordelijk voor claims of schades die voortkomen uit het gebruik van voordelen of services die u worden aangeboden door een derde partij.

10. Verkoopvoorwaarden

Houd er rekening mee dat naast deze Algemene Voorwaarden ook onze Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn op alle aankopen van onze producten en diensten.

11. Intellectuele-eigendomsrechten

Alle copyright- en andere intellectuele eigendomsrechten in alle tekst, afbeeldingen en andere materialen van het klantprogramma zijn eigendom van Société des Produits Nestlé S.A.

Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Nestlé.

12. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de competentie van de rechtbank van Amsterdam.

Contact

Neem bij vragen over uw status of uw voordelen contact op met Nespresso Nederland via het gratis telefoonnummer 0800-0222 320, per post via Nespresso Nederland B.V. | Antwoordnummer 181 | 1100 WC Amsterdam, of via het contactformulier op nespresso.com, bereikbaar via:.nespresso.com/nl/nl/service-customer-care.