Passer le menu

 • ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR OCH ANVÄNDARVILLKOR

  ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

  1.1 Varje beställning som lämnas hos Nestlé Nespresso S.A. eller något av dess dotterbolag (“Nespresso”) via Internet ska regleras av de nuvarande Allmänna försäljningsvillkoren. Dessa ska gälla uteslutande alla andra villkor. Genom att lämna en beställning bekräftar du att du läst, förstått och accepterat, utan reservationer, de nuvarande Allmänna försäljningsvillkoren.

  1.2 Genom att använda denna webbplats accepterar du även och godtar att vara bunden av våra Användarvillkor och vår Sekretesspolicy för Internet. Nespresso uppmanar dig att läsa igenom dem noga innan du använder de tjänster som erbjuds på denna webbsida.

  1.3 Nespresso förbehåller sig rätten att när som helst ändra de nuvarande Allmänna försäljningsvillkoren genom att lägga in en ny daterad version på denna webbsida. Genom att lämna en beställning efter att Nespresso har lagt in en ny version av sina Allmänna försäljningsvillkor accepterar du att bli bunden av denna uppdaterade version.

  2. Registrering

  2.1 När du registrerar dig på denna webbsida, måste du försäkra dig om att de obligatoriska registeringsuppgifterna som du lämnar är korrekta och fullständiga.

  2.2 Vänligen informera Nespresso om ändrad adress eller eventuella andra ändringar genom att uppdatera dina personuppgifter på denna webbsida så snart som möjligt.

  3. Lösenord

  3.1 När du registrerar dig för att använda denna webbsida, blir du ombedd att skapa ett lösenord. Du måste hålla detta lösenord strängt hemligt och inte avslöja det eller dela det med någon.

  3.2 Du är till fullo ansvarig för användningen av ditt lösenord och alla beställningar som lämnas med hjälp av det, även utan din vetskap.

  3.3 Om du vet eller misstänker att någon annan känner till eller har använt ditt lösenord, ska du meddela Nespresso omedelbart.

  4. Beställningar

  4.1 Genom att lämna en beställning via denna webbsida, erbjuder du dig att köpa de produkter du valt ut under Allmänna försäljningsvillkor.

  4.2 För beställningar du lämnar hos Nespresso på denna webbsida gäller begränsningar rörande minsta och största kvantitet.

  4.3 Nespresso erbjuder sina produkter på denna webbsida under förutsättning att de finns tillgängliga i lager.

  5. Beställningsbekräftelser

  5.1 Den beställning du lämnar på denna webbsida utgör inget bindande avtal om inte och förrän Nespresso sänder en bekräftelse via e-post.

  5.2 Nespresso förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avböja beställningar, särskilt i samband med bristande kreditvärdighet eller obetalda fakturor.

  5.3 De uppgifter som registrerats av Nespresso utgör fullt bevis för beställningen och hela transaktionen. De uppgifter som registeras av betalningssystemet utgör fullt bevis för de finansiella transaktionerna.

  6. Priser

  6.1 Priserna att betala för de artiklar du beställer är de som visas på denna webbsida vid datum för din beställning, inklusive moms och exklusive avgifter för leverans

  6.2 Leveransavgifter faktureras enligt den taxa som anges på denna webbsida vid datum för din beställning, beräknade framför allt på beställningens storlek och det leveranssätt du väljer.

  6.3 Nespresso förbehåller sig rätten att ändra sina priser och leveransavgifter när som helst och att annullera ett avtal i händelse av skrivfel, tryckfel eller beräkningsfel.

  7. Tullavgifter

  7.1 När du beställer produkter för internationell leverans till andra länder än de från vilka leveranser för Nespresso utgår, uppges du som importör och måste följa alla lagar och föreskrifter i det land där du mottar godset.

  7.2 Du kan bli tvungen att betala tullavgifter och skatter som tas ut när varan når ditt land. Du måste betala eventuella ytterligare avgifter för förtullning. Vi har ingen kontroll över dessa avgifter och kan inte förutse vilka de kan bli. Tullkostnaderna varierar mycket från ett land till ett annat, så du bör kontakta ditt lokala tullkontor för ytterligare upplysningar.

  8. Leverans

  8.1 Alla beställningar som bekräftats av Nespresso levereras till närmaste postserviceställe för den leveransadress du anger när du lämnar din beställning. För företagsadresser skickar vi leveransen med företagspaket till de adresser där Posten kan erbjuda detta.

  8.2 Nespresso gör sitt yttersta för att se till att leveranserna kommer fram inom två till tre arbetsdagar efter att beställningen mottagits.

  8.3 Leveranser kan bara göras till de länder som anges på denna webbplats.

  9. Kontroll av varorna

  9.1 Det är ditt ansvar att kontrollera antalet och varornas skick vid leveransen.

  9.2 Om du lägger märke till någon skada eller om artiklar saknas, måste du meddela speditören och lämna reklamation, samt informera Nespresso inom 24 timmar efter mottagen leverans. Nespresso ska i sådana fall ge dig identiska ersättningsvaror.

  10. Returnerade varor

  10.1 Du har rätt att returnera alla varor som inte passar dig inom 14 dagar efter att du fått beställningen.

  10.2 Nespresso tar bara emot returnerade varor i originalförpackningen och i originalskick tillsammans med fakturan.

  10.3 När returen av varorna är genomförd ordentligt, ska Nespresso återbetala priset för den returnerade varan och den fakturerade leveransavgiften inom högst 30 dagar efter att den returnerade varan mottagits. Returportot betalas av dig.

  11. Betalning

  11.1 Fakturor skickas efter att varorna levererats och ska betalas i sin helhet inom trettio dagar.

  12. Försenad betalning

  12.1 I händelse av försenad betalning, påförs du ränta på det utestående beloppet och dessutom eventuella administrativa avgifter och kostnader för indrivning.

  12.2 Nespresso förbehåller sig rätten att avböja alla nya beställningar tills full betalning inkommit för alla förfallna saldon.

  13. Maskingaranti

  13.1 Maskiner som köps på denna webbplats har garanti från maskintillverkaren i enlighet med de särskilda villkor som anges i de ursprungliga produkthandlingarna.

  13.2 Vänligen läs i produkthandlingarna för mer utförlig information om tillverkarens garanti, som inte inkräktar på några av dina absoluta lagstadgade rättigheter.

  14. Kundtjänst

  14.1 Om du stöter på några problem eller har några frågor om funktionen eller underhållet för maskinen, kontakta Nespressos kundtjänst via telefon för råd och hjälp.

  14.2 Om problemen med maskinen inte kan lösas i telefon, erbjuder Nespresso ett antal förmånliga kundtjänstalternativ. Kontakta Nespresso via telefon för ytterligare information.

  15. Begränsat ansvar

  15.1 De fotografier och den text som illustrerar och beskriver produkterna på denna webbsida är inte av kontraktsenlig natur och enbart för information. Nespresso kan inte hållas ansvarigt för fel eller utelämningar i fotografier eller texter som visas på denna webbplats.

  15.2 För internationella leveranser till andra länder än de varifrån leveranser från Nespresso utgår, tar Nespresso inget ansvar om produkterna inte följer de lagar och föreskrifter som gäller i det land dit de levereras eller om det föreligger inkompatibilitet ifråga om elektricitet eller någon annan produktinkompatibilitet.

  15.3 Utan att begränsa omfattningen av dessa Allmänna försäljningsvillkor kan inget krav av något slag, antingen det gäller leverans eller bristande leverans av produkter, eller i andra avseenden, överstiga i summa inköpspriset för de produkter som skadeersättning söks för. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA NESPRESSO HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER KONSEKVENSSKADOR AV NÅGOT SLAG (ÄVEN OM MÖJLIGHETEN ATT EN SÅDAN SKADA KUNDE UPPSTÅ VAR KÄND ELLER KUNDE VARIT KÄND AV NESPRESSO), SOM KAN UPPSTÅ I FÖRBINDELSE MED DESS PRODUKTER, ANVÄNDNINGEN AV DEM, FÖSÄLJNINGEN AV DEM ELLER DENNA WEBBSIDA.

  16. Force Majeure

  16.1 Nespresso kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att fullfölja sina förpliktelser. Nespresso kan emellertid inte hållas ansvarigt för förseningar eller för att leverans inte är möjlig beroende på omständigheter som företaget inte rimligen kan råda över. Sådana omständigheter inkluderar strejker, krig, naturkatastrofer och eventuellt annat som omöjliggör produktion, transport eller leverans av produkter.

  16.2 I händelse av försening, kommer Nespresso att fullgöra sina förpliktelser så snart det låter sig göra, och förbehåller sig rätten att fördela eventuellt återstående produkttillgångar mellan kunderna på ett rättvist och rimligt sätt.

  17. Tillämplig lag och domstol

  17.1 De nuvarande Allmänna försäljningsvillkoren regleras av lagen i det land där det Nespresso-företag som fakturerar dig för beställningen är registrerat.

  17.2 Den exklusiva domstolen är i samma land som den där lagen är tillämplig.

  11/2005 NESTLE NESPRESSO LTD.

  ANVÄNDARVILLKOR

  1. Godkännande och ändring av användarvillkor

  1.1 När du besöker och använder webbplatser (”webbplatser”) som tillhör Nestlé Nespresso S.A. (”Nespresso”), vilket omfattar alla dotterbolag till Nespresso, styrs dina besök av dessa användarvillkor (”Användarvillkor"). När du besöker, navigerar och använder våra webbplatser bekräftar du att du utan förbehåll har läst, förstått och godkänt användarvillkoren, som vi emellanåt gör ändringar i.

  1.2 Om vi bestämmer oss för att ändra i våra användarvillkor lägger vi ut den nya versionen på våra webbplatser. Vi vill därför att du då och då läser användarvillkoren så att du kan ta del av eventuella ändringar.

  2. Copyright och immateriell egendom

  2.1 Innehållet på våra webbplatser och framför allt, men inte enbart, texter, märken, logotyper, grafik, foton, videofilmer, ljud, musik, sidlayout, design, kunskap, teknik, produkter och processer, tillhör Nespresso eller dess dotterbolag eller används med tillstånd från ägarna och är därför skyddade av upphovsrätt, varumärke, patent och all annan immateriell äganderätt som har tillerkänts dem enligt gällande lag.

  2.2 Förutom vad som anges i artikel 3 nedan får ingen del på våra webbplatser tolkas som att de tilldelar en licens eller användarrätt till något som visas på dessa webbplatser.

  3. Användning av webbplatserna

  3.1 Du har rätt att ladda ner, presentera och skriva ut innehållet på våra webbplatser för eget personligt och inte affärsmässigt bruk med återgivande av alla copyrighttexter eller andra uppgifter om immateriell egendom i information eller annat material som du laddar ner. All annan användning, inklusive återgivning, ändring, distribution, överföring eller spridning av delar av webbplatserna är helt eller delvis och på alla sätt formellt förbjudet utan föregående skriftligt tillstånd från Nespresso.

  3.2 Nespresso kan inte garantera att din användning av någon del på våra webbplatser inte skadar någon tredjeparts rättigheter.

  4. Information som anses som icke-konfidentiell

  4.1 Alla uppgifter och all information som kan göra det möjligt att identifiera din person och som du överför via Internet till våra webbplatser, skyddas och behandlas enligt vår sekretesspolicy (se på denna sidan till vänster). Vi uppmanar dig att uppmärksamt läsa denna sekretesspolicy innan du lämnar ut några uppgifter eller någon information som kan användas för att identifiera dig.

  4.2 All annan information eller material som du skickar via Internet till Nespresso, via e-post eller på annat sätt, inklusive datum, frågor, kommentarer, förslag, idéer, grafik osv., behandlas inte som konfidentiellt eller upphovsrättsskyddat. Allt som du sänder eller laddar upp till Nespresso blir företagets egendom och får användas utan begränsningar oavsett syfte, framför allt men inte enbart återges, avslöjas, överföras, publiceras, spridas och laddas upp. Nespresso är framför allt fria att använda alla idéer, koncept, kunskap eller teknik som medföljer meddelanden som du sänder till oss på våra webbplatser oavsett syfte, framför allt men inte enbart för utveckling, tillverkning, reklam och marknadsföring av produkter som använder denna information. För all användning av sådan information som du själv sänder betalas ingen ersättning till dig eller någon tredje part.

  4.3 När du överför information garanterar du att innehållet är din egendom, att det inte är kränkande och att Nespresso, genom att använda det, inte kränker någon tredje parts rättigheter. Nespresso är inte skyldig att använda överförd information.

  5. Friskrivningsklausul

  5.1 UTAN ATT DET BEGRÄNSAR OMFATTNINGEN FÖR ARTIKEL 6 NEDAN, LEVERERAS ALLT MATERIAL, ALL INFORMATION OCH ALLT SOM FINNS PÅ DESSA WEBBPLATSER ”I BEFINTLIGT SKICK”, BEROENDE PÅ TILLGÄNGLIGHET, OCH UTAN NÅGON SLAGS GARANTI, UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE.

  5.2 NESPRESSO GARANTERAR INTE ATT DESS WEBBPLATSER ELLER INNEHÅLLET PÅ DEM MOTSVARAR DINA FÖRVÄNTNINGAR, ATT DET INTE KAN FÖREKOMMA AVBROTT, ATT DE ÄR LÄMPLIGA, SÄKRA ELLER HELT FELFRIA.

  5.3 I VISS LAGSTIFTNING TILLÅTS INTE BEGRÄNSNINGAR AV GARANTI, OCH DÄRFÖR KAN DET VARA SÅ ATT FLERA AV OVANSTÅENDE UNDANTAG INTE GÄLLER FÖR DIG.

  5.4 Alla råd och all information som du får från Nespresso, muntligen eller skriftligen eller när du använder tjänster på webbplatserna, ger inte rätt till någon garanti om det inte uttryckligen anges i dessa användarvillkor.

  6. Begräsning av ansvar

  6.1 Du besöker, använder och navigerar på våra webbplatser på egen risk.

  6.2 DU ERKÄNNER OCH ACCEPTERAR ATT, I DEN MÅN SOM DET TILLÅTS I GÄLLANDE LAGSTIFTNING, KAN NESPRESSO, DESS DOTTERBOLAG ELLER FÖRETAG SOM DELTAGIT I SKAPANDET, PRODUKTIONEN ELLER LEVERANSEN AV WEBBPLATSERNA, INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA SKADOR, ELLER FÖR ERSÄTTNING AV IDEELL SKADA , KOSTNADER, FÖRLUSTER, MINSKAD OMSÄTTNING ELLER MINSKADE FÖRMÅNER, ELLER SKULDER AV NÅGOT SLAG (ÄVEN OM UPPKOMSTEN AV EN SÅDAN SKADA VAR KÄND ELLER SKULLE HA KUNNAT FÖRUTSES AV NESPRESSO), TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING, ELLER TVÄRTOM OMÖJLIGHET ATT ANVÄNDA WEBBPLATSERNA ELLER INNEHÅLLET PÅ DEM.

  6.3 ALLT MATERIAL SOM DU LADDAR NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÅR FRÅN VÅRA WEBBSIDOR ANVÄNDS PÅ EGEN RISK. Nespresso påtar sig inget ansvar för skada eller virus som kan påverka datorn eller data på den när du besöker eller använder våra webbplatser eller laddar ner något från dem eller vid otillåtet intrång i datasystemen.

  6.4 Nespresso förbehåller sig rätten att avbryta eller stänga av alla eller vissa funktioner på webbplatserna. Nespresso påtar sig inget ansvar av någon typ för något avbrott eller stängning av alla eller vissa funktioner på webbplatserna till följd av handlingar eller underlåtenhet från Nespresso eller en tredje part.

  7. Ändring av information

  Innehållet på våra webbplatser kan innehålla oriktigheter och fel. Nespresso förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra, korrigera eller förbättra sagda innehåll men kan inte anses som skyldig att göra det.

  8. Tillgänglighet för produkter/tjänster

  Våra webbplatser kan innehålla information om världsomfattande produkter och tjänster från Nespresso, vilka kanske inte alla är tillgängliga överallt. En hänvisning till en produkt eller tjänst från Nespresso på dess webbplatser betyder inte att den finns just hos dig.

  9. Länkar

  9.1 Som en tjänst till våra besökare kan våra webbplatser innehålla hypertextlänkar till andra webbplatser som varken drivs eller kontrolleras av Nespresso. Nespresso kan inte hållas som ansvarig för dessa webbplatser och avsäger sig allt ansvar för deras innehåll, laglighet, riktighet eller funktion.

  9.2 Utan föregående skriftligt godkännande från Nespresso är det förbjudet att skapa hyperlänkar till våra webbplatser.

  10. Diverse

  10.1 De här användarvillkoren utgör hela avtalet mellan Nespresso och dig själv när det gäller åtkomst och användning av webbplatserna och deras innehåll. Alla andra bestämmelser som Nespresso sänder ut för att reglera relationerna med dig, bland annat när det gäller tjänster eller ett produktköp, kompletterar användarvillkoren. Om det uppstår en motsägelse mellan dessa gäller de andra bestämmelserna först.

  10.2 Om Nespresso tolererar en underlåtenhet från din sida när det gäller någon skyldighet som anges i dessa användarvillkor, eller om Nespresso inte tillämpar en rättighet som man har enligt villkoren eller enligt lag, kan detta under inga omständigheter tolkas som att man avstår från att utnyttja sina rättigheter.

  10.3 Om någon av bestämmelserna i användarvillkoren skulle betraktas som olaglig genom en juridisk bestämmelse, nu eller senare, eller genom beslut i domstol, ska denna bestämmelse betraktas som om den aldrig har skrivits, och alla andra bestämmelser i användarvillkoren fortsätter att gälla mellan dig och Nespresso.

  10.4 Rubrikerna till artiklarna i användarvillkoren är endast avsedda som information och kan inte på något sätt ändra villkoren. Nestlé Nespresso S.A. 11/2005
  © 2003 Nestlé Nespresso S.A. Alla rättigheter förbehålles.
 • SEKRETESS

  Nestlé Nespresso SA (”Nespresso”), som omfattar alla dotterbolag till Nespresso, förstår att du kan vilja veta hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till Nespresso, till exempel namn, adress, telefon- och faxnummer, e-postadress osv . Därför har vi tagit fram följande sekretesspolicy (”Sekretesspolicy”) där vi förklarar hur vi använder dina personuppgifter och vilka försiktighetsåtgärder vi rimligen kan vidta för att hålla på sekretessen och säkerheten. När du besöker våra webbsidor, beställer produkter eller använder våra tjänster, godkänner du att vi tar in dina personuppgifter och du godkänner också de skriftliga användarvillkoren som finns i denna sekretesspolicy. Denna policy ändras ibland. Om vi ändrar i vår sekretesspolicy lägger vi ut den nya versionen på våra webbsidor och uppdaterar datumet i sista stycket.
  Vi vill därför att du då och då läser denna sekretesspolicy så att du kan ta del av eventuella ändringar. Användarvillkoren i vår sekretesspolicy påverkar på inget sätt ett eventuellt avtal som du har med oss, utan detta gäller alltid före villkoren i policyn.

  1. Sekretessåtagande
  Nespresso samlar inte in eller behandlar några andra personuppgifter än dem som du själv, frivilligt och medvetet, har lämnat till oss. Vi garanterar att vår personal följer stränga säkerhets- och sekretesstandarder och att behandlingen av dina personuppgifter sker helt enligt internationell lagstiftning för skydd av personuppgifter.

  2. Syfte med användningen av personuppgifter
  Nespresso samlar in och behandlar personuppgifter endast för speciella och begränsade behov, och vi informerar dig om detta när du vill använda vissa tjänster. Till exempel måste vi samla in och använda personuppgifter för att kunna tillhandahålla produkter och tjänster, för att fakturera, för att göra kreditkontroller, för att marknadsföra annat som vi tror kan intressera dig, för att behandla en arbetsansökan från dig, för att kunna skicka informationsbrev till dig eller för att på annat sätt kommunicera med dig. Dessutom kan vi använda personuppgifterna för att bedöma hur effektiva våra tjänster är och för att förbättra dem, vilket gynnar våra besökare och kunder, för vår interna statistik, för att bedöma våra kunders intresse, för att fastställa köpbeteende och trender bland kunderna och för att bättre kunna avgöra produktutveckling och marknadsföringsstrategi. När du lämnar dina personuppgifter till oss godkänner du uttryckligen allt detta. Nespresso sparar dina personuppgifter under en rimligt lång tidsperiod för att vi ska kunna utföra ovanstående och i enlighet med lagstadgade och etiska krav i fråga om information och arkivering av uppgifter. För de flesta av våra tjänster behöver du inte registrera dig, vilket innebär att du kan besöka vår webbplats, våra butiker och barer utan att berätta vem du är. Vissa tjänster kräver dock registrering. När du registrerar dig hos oss kan vi be dig att fylla i vissa formulärfält (varav en del är obligatoriska, andra valfria), och välja ett användarnamn och ett lösenord. Om du vägrar att lämna vissa personuppgifter som vi begär kan du vägras tillträde till vissa delar av vår webbplats och vi kanske inte kan svara på dina frågor.

  3. Spridning av information
  Nespresso säljer inte, hyr inte ut, delar inte ut och sprider inte på något sätt dina personuppgifter till tredje part utanför Nespresso-företagen, utom om det krävs genom lagstiftning eller andra bestämmelser. Dina personuppgifter kan dock vid enstaka tillfälle lämnas till en tredje part som agerar under namnet Nespresso eller för Nespressos räkning, för annan behandling i enlighet med de syften som uppgifterna har samlats in för. När det av någon anledning krävs att personuppgifter sprids till en tredje part säkerställer Nespresso att dessa tredje parter kan garantera samma skyddsnivå som Nespresso och vid behov krävs en avtalsgaranti om att personuppgifterna ska behandlas endast i det syfte som du har godkänt med all erforderlig diskretion och säkerhet.

  4. Åtkomst
  I enlighet med gällande lagstiftning om personuppgifter har du rätt att få se och uppdatera dina personuppgifter och kan kräva att de tas bort. Vi anstränger oss för att se till att dina personuppgifter är uppdaterade, korrekta och fullständiga. Om du vill se dina personuppgifter hos oss, korrigera dem eller ta bort dem från vår databas, kontaktar du Nespresso på följande adress: klicka här. Din begäran behandlas så snabbt som möjligt.

  5. Säkerhet/sekretess
  Vi gör allt vi rimligen kan för att hindra att andra tredje parter än dem som agerar under namnet Nespresso eller för Nespressos räkning och som har accepterat att behandla uppgifterna med all nödvändig diskretion och i full säkerhet, använder dina personuppgifter. Åtkomsten till personuppgifter är begränsad till våra anställda som måste känna till dem och som har fått utbildning i att iaktta de stränga sekretesstandarder som gäller för behandling av personuppgifter. För att garantera säkerheten och sekretessen för personuppgifter som Nespresso samlar in on line, använder vi skyddade nätverk med bland annat brandväggar av industristandard och lösenord. Även om vi har försökt skapa säkra webbplatser som är tillförlitliga och förtroendeingivande för våra besökare måste vi påminna om att Internet i allmänhet inte kan betraktas som en helt säker miljö och att sekretessen för lämnade personuppgifter och annat material som lämnas på vår hemsida eller via e-post inte kan garanteras av Nespresso. Vi kan alltså inte ta på oss ansvar för eller garantera säkerheten för dina personuppgifter när de sänds via Internet.

  6. Överföring av personuppgifter till utlandet
  Nespresso är en internationell koncern som äger databaser i olika länder. Nespresso kan överföra dina personuppgifter till en av sina databaser, eller till ett annat företag i Nespresso-koncernen, eller till sina externa samarbetspartners som har förbundit sig att bevaka sekretessen och säkerheten för dem, utanför ditt hemland. Om skyddsnivån för personuppgifter i ett land inte motsvarar erkända internationella standarder, försäkrar vi oss om att överföringen av persondata till våra databaser i det landet är skyddad på samma sätt och att en överföring av personuppgifter till tredje part i sådana länder inte kan göras. När du lämnar dina personuppgifter godkänner du uttryckligen att de får överföras till andra företag inom Nespresso Group och/eller till dess externa partners, och att uppgifterna i detta syfte får föras ut ur landet.

  7. Lediga jobb
  Om du vill lämna en ansökan till ett jobb eller göra en spontan ansökan är du välkommen att sända ditt CV till oss. Vi undersöker då om dina meriter och din erfarenhet motsvarar det jobb du söker eller om det finns andra jobb lediga. Om din profil stämmer med våra förväntningar tar vi kontakt med dig. Du godkänner att vi sparar ditt CV i vår databas under en rimlig tidsperiod. När du ansöker om ett jobb accepterar du att ditt CV och dina personuppgifter används i samband med ansökan, att de lämnas till andra företag i Nespresso Group och till våra externa partners som har accepterat att behandla uppgifterna med all nödvändig diskretion och i full säkerhet, och att de i detta syfte överförs utanför landets gränser. Nespresso förbinder sig att endast använda ditt CV och dina personuppgifter i samband med lediga jobb.

  8. Anonyma uppgifter/cookies
  Den mesta informationen som vi samlar in på vår webbplats är av anonym karaktär. När du besöker vår webbplats samlar vi inte några personuppgifter om du inte specifikt, frivilligt och medvetet lämnar dem. Den här anonyma informationen behandlas av Nespresso för att vi ska kunna förbättra innehållet på webbplatsen, för att anpassa dem efter våra besökare och för att få veta mer om dem och det sätt de använder webbplatsen på. Därför använder Nespresso en spårningsteknik (cookies) för att samla in information av typen vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder samt datum och tid för besöket. Dessa cookies i sig kan inte användas för att avslöja användarens identitet. En cookie är en lite datafil som sänds till din webbläsare och sparas på hårddisken på din dator.

  9. Skräppost
  Nespresso skickar inte ut någon oönskad reklam. Spam, eller skräppost, definieras som utskick av icke-beställd e-post, oftast reklam, i stort antal och vid upprepade tillfällen, till personer som avsändaren inte har haft kontakt med tidigare och som har sagt sig inte vilja ha sådana meddelanden. Däremot informerar vi dig via e-post om vi tror att vi har en produkt som kan vara av intresse för dig, men du kan alltid välja att avsäga dig sådana meddelanden.

  10. Personuppgifter för barn
  För att värna om privatlivet och i enlighet med lagstiftning om skydd av minderåriga, får barn under 18 år inte lämna några personuppgifter. Nespresso förbinder sig att inte avsiktligt samla in, använda eller sprida personuppgifter för minderåriga under 18 år utan att först ha fått tillstånd från den som har föräldraansvaret (föräldrar, förmyndare). När det gäller vår webbplats är den inte utformad och inte avsedd för att samla in personuppgifter från barn under 18 år. Vi ber föräldrar att noga se till sina barn då dessa surfar på Internet.

  11. Länkar till andra webbplatser
  Som en tjänst till våra besökare kan vår webbplats innehålla hypertextlänkar till andra webbplatser som varken drivs eller kontrolleras av Nespresso. Nespresso kan därför inte ställas till ansvar för innehållet på dessa webbplatser, och inte heller för hur data skyddas för tredje part som besöker dem. Tänk på att dessa metoder för att skydda data kan skilja sig från vad som har angetts i avsnittet Sekretesspolicy. Vi ber dig kontrollera och försöka förstå systemen innan du lämnar några personuppgifter.

  12. Kontakt med Nespresso
  Om du har några frågor om eller klagomål på hur vi följer denna sekretesspolicy, och eller om du vill tipsa oss om hur vi kan förbättra den, kan du kontakta Nespresso på följande adresser: klicka här. Vi kan försäkra dig att vi gör vårt bästa för att kontinuerligt förbättra skyddet och säkerheten för de personuppgifter som du ger oss. Mer detaljerad information om användningen av vår webbplats finns också i ”Användarvillkor” som du bör läsa noggrant.

  Nestlé Nespresso S.A.

  4/2008

 • < >