Passer le menu

 • Bruksvilkår

  Bruksvilkår


  1. Godkjennelse og endring av Bruksvilkårene
  1.1 Din tilgang til og bruk av nettstedene  til Nestlé S.A. (“Nespresso”), som inkluderer Nespresso sine datterselskaper, reguleres av gjeldende bruksvilkår Ved å gå inn på, bla igjennom og bruke våre nettsteder, bekrefter du at du har lest, forstått og godtatt, uten forbehold, disse Bruksvilkårene, slik som de blir endret av oss fra tid til annen.
  1.2 Hvis vi avgjør å endre våre Bruksvilkår, vil vi legge ut en nydatert versjon på våre Nettsteder. Derfor oppfordrer vi deg til å se på disse Bruksvilkårene av og til for å gjøre deg kjent med eventuelle endringer.

  2. Opphavsrett og åndsprodukt
  2.1 Innholdet på Nettstedene våre og dvs., men ikke eksklusivt tekstene, typene, logoene, diagrammene, bildene, videoene, lydene, musikken, layouten, designene, kunnskapen, teknologiene, produktene og prosessene eid av Nespresso eller dets datterselskaper eller er brukt med godkjennelse av eierne, og derfor er beskyttet av opphavsrett, varemerker, patenter og alle andre ånds- eller industrielle rettigheter som eksisterer under gjeldende lov.
  2.2 Med unntak av det som er oppgitt i Avsnitt 3 i det følgende, skal ikke noe som er på våre Nettsteder bli tolket eller analysert som å bevilge deg en lisens eller rettighet til å bruke noe av innholdet på våre Nettsteder.


  3. Bruk av Nettstedene
  3.1 Du kan laste ned, vise eller skrive ut innholdet på våre Nettsteder utelukkende til personlig, ikke-kommersielt bruk, og dermed beholde og reprodusere hver og en opphavsrettsvarsel eller andre eierrettighetsvarsler som er i informasjonen eller annet materiale du laster ned. Annet bruk, inkludert reproduksjon, endring, distribusjon, overføring eller kringkasting av innholdet på Nettstedene, helt eller delvis og på noen som helst måte, er strengt forbudt, bortsett fra ved skriftlig forhåndsgodkjennelse fra.
  3.2 Nespresso verken garanterer eller representerer at ditt bruk av innholdet som er vist på deres Nettsteder ikke vil krenke rettighetene til en tredjepart.


  4. Informasjon som anses ikke-konfidensiell
  4.1 Opplysninger og informasjon som er personlig som du sender via Internett til våre Nettsteder er beskyttet og behandles i henhold til vår Personvernerklæring (lenke). Nespresso oppfordrer deg til å lese denne Personvernerklæringen nøye før du gir oss slike personlige opplysninger og informasjon.
  4.2 Annen informasjon og materiale som kommuniseres til Nespresso gjennom Internett, elektronisk post eller annet, inkludert opplysninger, spørsmål, kommentarer, forslag, ideer, grafikk eller lignende, er og vil bli behandlet som ikke-konfidensielt og ikke-eiendom. Alt du overfører eller gjør tilgjengelig på Internett blir Nespressos eiendom og kan brukes fritt til alle formål, inkludert, men ikke begrenset til, gjengivelse, avsløring, overføring, publisering, kringkasting og offentliggjøring. Nespresso er uttrykkelig tillatt til å bruke ideer, konsepter, kunnskap eller teknikker som innebefattes i slik kommunikasjon du sender til Nettstedene for ethvert formål uansett, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produsering, markedsføring og salg av produkter med bruk av slik informasjon. Slik bruk er uten kompensasjon til de som gir informasjonen, eller noen andre.
  4.3 Ved å sende inn informasjon, garanterer du at du eier materialet/ innholdet som blir sendt, at det ikke er ærekrenkende, og at Nespressos bruk ikke vil krenke en tredjeparts rettigheter. Nespresso er ikke forpliktet til å bruke informasjonen som blir gitt.

  5. Garantifraskrivelse
  5.1 UTEN FORBINDELSE TIL AVSNITT 6 I DET FØLGENDE ER ALT MATERIALE, INFORMASJON OG ALT DU FINNER PÅ NETTSTEDENE LEVERT TIL DEG "I NÅVÆRENDE TILSTAND", DET FUNGERER ETTER TILGJENGELIGHET,OG UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, BLANT ANNET, DEN INDIREKTE KJØPSGARANTIEN, ELLER EGNETHET FOR EN SPESIELL GRUNN.
  5.2 NESPRESSO GARANTERER IKKE AT NETTSTEDENE DERES ELLER DERES INNHOLD VIL SVARE TIL DINE FORVENTNINGER, AT DE IKKE VIL BLI AVBRUTT, I RETT TID, SIKRE OG FEILFRIE.
  5.3 NOEN JURISDIKSJONER VIL IKKE TILLATE VISSE GARANTIBEGRENSNINGER, DERFOR VIL NOEN AV UTELUKKELSENE OVENFOR IKKE VÆRE GJELDENDE FOR DEG.
  5.4 Råd eller informasjon, muntlig eller skriftlig, som kommer fra Nespresso eller i løpet av bruken av tjenestene som er gjort tilgjengelige på Nettstedene, skal ikke forårsake garantier som ikke er direkte gitt i de nåværende Bruksvilkårene.

  6. Ansvarsbegrensninger
  6.1 Du går inn på, bruker og navigerer på vårt Nettsted på egen risiko og ansvar.
  6.2 DU ERKJENNER OG AKSEPTERER AT, TIL DEN YTTERSTE GRAD TILLATT AV GJELDENDE BESTEMMELSER, VERKEN NESPRESSO, NOEN AV DETS DATTERSELSKAP, ELLER ANDRE PARTER INVOLVERT I OPPRETTELSEN, PRODUKSJONEN ELLER LEVERINGEN AV NETTSTEDENE, KAN HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER FØLGE-SKADER, SKADE PÅ OMDØMME, KOSTNADER, TAP, NEDGANG I OMSETNING ELLER OVERSKUDD ELLER ANSVAR UANSETT KARAKTER (SELV OM FREMKOMSTEN AV SLIK SKADE VAR KJENT ELLER KUNNE HA VÆRT KJENT AV NESPRESSO), I STAND TIL Å OPPSTÅ FRA DIN TILGANG TIL, ELLER BRUK AV, ELLER TVERT IMOT UMULIGHETEN AV Å BRUKE, NETTSTEDENE ELLER DERES INNHOLD.
  6.2 ALT MATERIALE SOM BLIR LASTET NED ELLER SKAFFET PÅ ANDRE MÅTER UNDER BRUK AV VÅRE NETTSTEDER SKJER PÅ EGEN RISIKO OG ANSVAR. Nespresso påtar seg intet ansvar for skader eller virus som kan påvirke ditt datautstyr eller annen eiendom på grunn av at du har gått inn på, brukt eller lastet ned materiale fra deres Nettsteder eller for ulovlig forstyrrelse eller inngripen i IT-systemene.
  6.4 Nespresso reserverer seg retten til å avbryte eller opphøre noen eller alle funksjonene på deres Nettsteder. Nespresso aksepterer ingen ansvar eller erstatningsansvar for avbrytelse eller opphør av noen eller alle funksjonene på deres Nettsteder som skyldes tiltak eller forsømmelse av Nespresso eller andre tredjeparter.


  7. Endring av informasjon
  Innholdet på Nettstedene våre kan inneholde uriktigheter eller feil. Nespresso forbeholder seg retten til å gjøre endringer, rettelser og/ eller forbedringer av slikt innhold til enhver tid uten forhåndsvarsel, men antar ingen ansvar for å gjøre det.


  8. Produkt-/ Tjenestetilgjengelighet
  Våre Nettsteder kan inneholde informasjon om Nespressos verdensomspennende produkter og tjenester, hvor ikke alle er tilgjengelige på alle steder. En referanse til et Nespresso-produkt eller -tjeneste på Nettstedene betyr ikke at disse produktene eller tjenestene er eller vil være tilgjengelige i ditt område.


  9. Lenker
  9.1 Som en tjeneste overfor besøkende, kan Nettstedene våre ha pekere til andre nettsteder som ikke er drevet eller kontrollert av Nespresso. Nespresso skal ikke anses å være ansvarlig for disse nettstedene, og avviser alt ansvar og erstatningsansvar angående deres innhold, lovgyldighet, nøyaktighet eller funksjoner.
  9.2 Å opprette hyperlenker til våre Nettsteder er forbudt uten en skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Nespresso.


  10. Diverse
  10.1 De nåværende Bruksvilkårene innebefatter hele avtalen besluttet mellom Nespresso og deg når det gjelder tilgang til og bruk av Nettstedene og deres innhold. Andre vilkår eller betingelser utstedt av Nespresso og som gjelder for deres forbindelser til deg, spesielt i forbindelse med tjenester eller kjøp av produkter, skal supplere Bruksvilkårene; hvis det oppstår motsetninger mellom dem, skal de andre vilkårene eller betingelsene råde over disse Bruksvilkårene.
  10.2 Det faktum at Nespresso tolererer et brudd av deg på en av bestemmelsene som er lagt frem i Bruksvilkårene, eller ikke håndhever en rettighet tilegnet den derunder eller under loven, skal ikke anses som en fraskrivelse av dem for å påkalle og håndheve rettighetene.

  10.3 Hvis en bestemmelse i Bruksvilkårene blir ansett som ulovlig ved lov eller forskrift, gjeldende eller fremtidige, eller ved en domstols kjennelse, skal en slik bestemmelse dermed anses som strøket, alle de andre bestemmelsene i Bruksvilkårene skal opprettholde full lovkraft og effekt mellom deg og Nespresso.
  10.4 Overskriftene til bestemmelsene i Bruksvilkårene er kun ment for å gjøre det enklere, og de skal ikke forandre eller begrense vilkårene og betingelsene på noen måte.


  Nestlé Nespresso S.A.
  11/2005
  © 2003 Nestlé Nespresso S.A. Alle rettigheter forbeholdt.

 • PERSONVERNERKLÆRING

  PERSONVERNERKLÆRING


  Nestlé Nespresso S.A. (heretter kalt “Nespresso”), som omfatter alle datterselskaper under Nespresso, er oppmerksom på at du kan ha et ønske om å bli informert om hvordan vi behandler personlige data og opplysninger som kan brukes til å identifisere deg, for eksempel navn, adresse, telefon/faksnummer, e-postadresse osv. (“Persondata”) som du sender til Nespresso. Som følge av dette har vi utarbeidet denne personvernerklæringen (“Erklæringen”) for å forklare hvordan vi bruker Persondataene dine, samt informere om alle de rimelige forholdsreglene vi tar for å sørge for at Persondataene forblir konfidensielle og sikre.
  Ved å bestille våre produkter og bruke våre tjenester, gir du ditt samtykke til rutinene for innhenting og bruk av Persondata som er beskrevet i denne Erklæringen, og som vi fra tid til annen vil foreta endringer i. Vi forbeholder oss retten til å endre Erklæringen og ber deg lese den med jevne mellomrom for å bli kjent med eventuelle endringer. Vi legger ut eventuelle nye versjoner av Erklæringen på nettsidene, og endrer i slike tilfeller datoen i det siste avsnittet på denne.
  Betingelsene i denne Erklæringen er uten ringvirkninger for andre kontraktsmessige betingelser som berører ditt forhold til oss, og som skal gjelde over betingelsene i denne Erklæringen.


  1. LØFTE OM PERSONVERN
  Nespresso samler ikke inn og behandler andre opplysninger enn de du frivillig har oppgitt. Vi sørger for at våre ansatte overholder strenge standarder for sikkerhet og konfidensialitet, og vi lover å behandle Persondataene i full overensstemmelse med internasjonalt anerkjente standarder for personvern.


  2. BRUK AV PERSONDATA
  Nespresso samler inn og behandler data kun til bestemte og begrensede formål, som vi forteller deg om når du ønsker å benytte deg av bestemte tjenester hos oss. Vi kan for eksempel innhente og bruke Persondata for å tilby deg produkter eller tjenester, sende deg regninger for produkter eller tjenester du bestiller, kontrollere kredittverdigheten din, markedsføre produkter og tjenester vi tror du kan være interessert i, behandle en jobbsøknad fra deg, sende deg nyhetsbrev eller kommunisere med deg. I tillegg kan det hende vi bruker Persondataene dine til å evaluere og forbedre våre tjenester for besøkende på nettsidene og kunder, til egne interne statistiske formål, for å evaluere kundeinteresse samt innkjøpsmønstre og andre trender blant kunder, og for å være bedre rustet til å utarbeide strategier for produktutvikling og markedsføring. Ved å oppgi Persondata, gir du ditt uttrykkelige samtykke til slik bruk. Nespresso beholder Persondataene dine bare så lenge det er rimelig å anta at de trengs til slike formål, og i samsvar med alle gjeldende juridiske eller etiske krav til rapportering eller oppbevaring av dokumentasjon.
  De fleste tjenestene våre krever ingen form for registrering, slik at du kan besøke våre nettsider, forretninger og kaffebarer uten å fortelle oss hvem du er. Noen tjenester kan imidlertid kreve at du registrerer deg. Når du registrerer deg hos oss, må du kanskje fylle ut noen felt (noen er obligatoriske, mens andre er valgfrie) i tillegg til å velge et brukernavn og et passord. Hvis du i disse situasjonene velger å holde igjen Persondata som vi ber deg oppgi, kan det hende at du ikke får tilgang til enkelte deler av nettsidene, og at vi ikke kan besvare forespørselen.


  3. KONFIDENSIELL BRUK AV INFORMASJON
  Nespresso vil aldri selge, leie ut, gi eller på andre måter distribuere eller gjøre tilgjengelig Persondataene dine til tredjeparter utenfor Nespresso-gruppen, unntatt når det er påkrevd å gjøre dette av juridiske eller forskriftsmessige grunner. Persondata kan imidlertid noen ganger bli overført til tredjeparter som opptrer for eller på vegne av Nespresso, for videre behandling i overensstemmelse med formålene Persondataene opprinnelig ble innhentet for. I tilfeller der det av en eller annen grunn er sannsynlig eller nødvendig at Persondata legges fram for en tredjepart, skal Nespresso forsikre seg om at slik tredjepart opprettholder samme beskyttelsesnivå som Nespresso, og skal i kontraktsform pålegge slik tredjepart å behandle videreformidlede Persondata utelukkende til formålet som er godkjent av deg, og på en konfidensiell og sikker måte.


  4. TILGANGSRETT
  Du har rett til å få tilgang til og oppdatere Persondataene dine, eller kreve at de slettes. Vi gjør vårt ytterste for å sikre at Persondata til enhver tid er oppdatert, nøyaktige og fullstendige. Hvis du ønsker å få tilgang til, rette eller slette Persondata som oppbevares av oss, tar du kontakt med oss på telefon eller e-post.


  5. SIKKERHET/KONFIDENSIALITET
  Vi påtar oss å treffe alle rimelige tiltak for å unngå at Persondata blir sett av andre tredjeparter enn dem som opptrer for eller på vegne av Nespresso, og som har samtykket i å behandle Persondataene på en konfidensiell og sikker måte. Tilgang til Persondata er begrenset til ansatte som trenger å bruke dataene, og som har fått opplæring i å behandle slike Persondata etter strenge standarder for konfidensialitet.
  For å ivareta sikkerheten og konfidensialiteten til Persondata som Nespresso innhenter via Internett, bruker Nespresso datanettverk som er beskyttet av blant annet brannmur- og passordbeskyttelse av industristandard. Selv om vi har gått inn for å lage sikre og pålitelige nettsider for kundene våre, ber vi deg være klar over at Internett generelt ikke anses som et 100 % sikkert miljø, og at konfidensialiteten til Persondataene du framlegger eller materiale som sendes via nettsidene våre eller med e-post, ikke kan garanteres av Nespresso. Dermed kan Nespresso ikke holdes ansvarlig eller erstatningspliktig for sikkerheten til Persondata mens de overføres via Internett til oss.


  6. DATAOVERFØRING UTENLANDS
  Nespresso er et internasjonalt foretak og har databaser i ulike jurisdiksjoner. Nespresso kan overføre Persondataene dine til en av databasene våre utenlands eller til selskaper innenfor Nespresso-gruppen eller til partnere som har samtykket i å behandle Persondataene slik at de forblir konfidensielle og sikre, utenfor landet du bor i. Hvis nivået for personvern i et land ikke er i overensstemmelse med anerkjente internasjonale standarder, vil vi sørge for at dataoverføring til Nespresso-databaser i dette landet beskyttes på en god måte, og at overføringen av Persondata til tredjeparter i slike land ikke skjer. Ved å oppgi Persondata, gir du ditt uttrykkelige samtykke til at de kan overføres til andre selskaper i Nespresso-gruppen og/eller deres partnere, og, for dette formålet, til at Persondataene blir overført mellom landegrenser.


  7. JOBBSØKNADER
  Hvis du ønsker å søke på en stilling som er utlyst eller på en fremtidig ledig stilling i Nespresso, kan du sende oss CV-en din. Vi vil da sammenlikne kvalifikasjonene og erfaringene dine med stillingen du har søkt på eller en annen ledig stilling. Hvis profilen din samsvarer med kravene våre, kontakter vi deg.
  Du bør være innforstått med at vi kan oppbevare CV-en din i databasene våre over et rimelig tidsrom, og etter det vil den bli slettet. Ved å søke på en stilling, gir du ditt samtykke til at CV-en og Persondataene brukes i behandlingen av jobbsøknaden, at CV-en og Persondataene blir videreformidlet til andre selskaper innenfor Nespresso-gruppen og våre partnere, som har samtykket i å behandle slike CV-er og Persondata slik at de forblir konfidensielle og sikre, og til at CV-en og Persondataene for dette formålet blir overført mellom landegrenser. Nespresso påtar seg å bruke CV-en og Persondataene bare i forbindelse med jobbsøknader fra deg.


  8. ANONYME DATA OG INFORMASJONSKAPSLER ("COOKIES")
  Mesteparten av informasjonen vi innhenter fra nettsidene våre, er anonym informasjon. Når du besøker nettsidene våre, innhenter vi ikke noen Persondata fra deg uten at de er spesifikt, frivillig og med vitende og vilje oppgitt av deg. Anonym informasjon behandles av Nespresso for å bidra til å forbedre innholdet på nettsidene, for å tilpasse nettsidene til de besøkende og for å lære mer om dem som besøker sidene og hvordan de bruker dem. Nespresso kan bruke informasjonskapsler (cookies) til å innhente anonym informasjon slik som nettlesertype, operativsystem og dato og klokkeslett for når besøket fant sted. Informasjonskapsler i seg selv kan ikke brukes til å avsløre identiteten til brukeren. En informasjonskapsel er et lite stykke informasjon som sendes til nettleseren, og som lagres på harddisken i datamaskinen din.


  9. SPAMMING
  Nespresso utfører ikke “spamming”. Spamming defineres som å sende uønsket e-post, vanligvis av kommersiell natur, i store antall og gjentatte ganger til personer som avsenderen ikke tidligere har hatt kontakt med, eller som har sagt at de ikke ønsker å motta slik post. Hvis Nespresso mener at et av produktene våre er viktig for deg, informerer vi deg per e-post og gir deg muligheten til å fravelge en slik tjeneste.


  10. PERSONDATA OG BARN
  For å respektere barns privatliv og overholde det lovverket som er utformet for å beskytte barn, bør barn under 18 år ikke oppgi Persondata. Nespresso vil ikke med overlegg innhente, bruke eller legge frem Persondata fra en mindreårig under 18 år uten å ha fått godkjenning fra en person med foreldreansvar (for eksempel en forelder eller verge).
  Våre nettsider er generelt tilgjengelig for alle, og er ikke utformet for, og har heller ikke som formål å samle inn data fra barn under 18 år. Vi oppfordrer foreldre til følge med på hva barna gjør når de er på Internett.


  11. KOBLINGER TIL ANDRE NETTSIDER
  Som en tjeneste overfor besøkende på våre nettsider, kan nettsidene våre vise hypertekstkoblinger til andre nettsider som ikke driftes eller kontrolleres av Nespresso. Nespresso kan ikke holdes ansvarlig eller erstatningspliktig for innholdet på slike nettsider eller for rutinene for personvern til dem som driver dem. Legg merke til at disse rutinene for personvern kan avvike fra vår personvernerklæring. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom og sørge for at du forstår personvernerklæringen til dem som driver sidene før du oppgir personlig informasjon på slike sider.


  12. KONTAKT NESPRESSO
  Hvis du har spørsmål om eller klager på vår overholdelse av denne personvernerklæringen, eller hvis du vil gi oss anbefalinger eller kommentarer om forbedringer av kvaliteten på vår personvernpolicy, kan du kontakte oss på en av følgende adresser: Klikk her. Vi forsikrer deg om at vi gjør vårt aller beste for stadig å forbedre beskyttelsen av og sikkerheten til Persondataene du gir oss.
  Vi oppfordrer deg til også å lese nøye gjennom våre betingelser for bruk, der du finner mer informasjon om bruk av nettsidene våre.
  Nestlé Nespresso S.A.