U bent verbonden met de Nespresso NL-website. Als u uw levering in een ander land wilt ontvangen, volgt u deze koppeling.

 • Login

  Caps Lock ingeschakeld

  Onthoud mij
 • Registreren

Welkom bij Nespresso Netherlands

Wilt u een ander land selecteren? Klik dan op de vlag aan de bovenkant van de pagina.

Legal

Go to home
 • Gebruiksvoorwaarden

  1. Acceptatie en aanpassing van de Gebruiksvoorwaarden

  1.1 De onderhavige gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de websites (de “Websites”) van Nestlé Nespresso N.V. (“Nespresso”) en alle aan Nespresso gelieerde bedrijven. Door uzelf toegang te verschaffen tot onze Websites, erop te navigeren en er gebruik van te maken, verklaart u deze Gebruiksvoorwaarden, die wij van tijd tot tijd kunnen aanpassen, zonder enig voorbehoud te hebben gelezen en begrepen en te accepteren.
  1.2 Als wij besluiten onze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zullen wij een nieuwe versie op onze Websites plaatsen. Wij nodigen u dan ook uit deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen, zodat u kennis kunt nemen van eventuele aanpassingen.

  2. Auteursrecht en intellectueel eigendom
  2.1 De inhoud van onze Websites en met name, maar niet uitsluitend, de teksten, merken, logo’s, schema’s, foto’s, video’s, geluiden, muziek, indeling, designs, knowhow, technologieën, producten en processen, zijn eigendom van Nespresso of haar gelieerde bedrijven of worden gebruikt met toestemming van de eigenaren, en zijn dienovereenkomstig beschermd door auteursrecht, handelsmerken, octrooien en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die op grond van toepasselijke wetgeving worden erkend.
  2.2 Behoudens het bepaalde in artikel 3 hierna kan geen enkel onderdeel van onze Websites zo worden uitgelegd dat u op grond daarvan een vergunning of recht wordt verleend om enig onderdeel van onze Websites te gebruiken.

  3. Gebruik van de Websites
  3.1 U mag de inhoud van onze Websites uitsluitend downloaden, weergeven of afdrukken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, met behoud en onder vermelding van alle verklaringen inzake auteursrecht of andere verklaringen inzake eigendomsrechten die onderdeel zijn van de informatie of enig ander materiaal dat u downloadt. Alle andere gebruiksdoeleinden, waaronder het geheel of gedeeltelijk en op enigerlei wijze verveelvoudigen, wijzigen, verspreiden, verzenden of uitzenden van de inhoud van de Websites, zijn streng verboden, behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van Nespresso.
  3.2 Nespresso garandeert niet dat door uw gebruik van een onderdeel van haar Websites geen rechten van derden worden geschonden.

  4. Als niet-vertrouwelijk beschouwde informatie
  4.1 Alle persoonlijke gegevens en informatie die u via internet naar onze Websites verzendt, worden beschermd en behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid (link). Nespresso nodigt u uit het Privacybeleid aandachtig door te lezen alvorens ons dergelijke persoonlijke gegevens en informatie toe te sturen.
  4.2 Alle andere informatie of materiaal die/dat u per elektronische post of anderszins via het internet naar Nespresso verzendt, zoals gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen en dergelijke, wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Alles wat u verzendt of uploadt, wordt eigendom van Nespresso en kan vrijelijk worden gebruikt voor enigerlei doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verveelvoudigen, openbaar maken, verzenden, publiceren, uitzenden en uploaden ervan. Het staat Nespresso met name vrij alle ideeën, concepten, knowhow of technieken in de informatie die u naar de Websites verzendt voor enigerlei doel te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen, promoten en verhandelen van producten op basis van dergelijke informatie. Bij zulk gebruik ontvangt noch de verstrekker van de informatie noch een derde een vergoeding.
  4.3 Door informatie te verzenden, garandeert u dat u de eigenaar bent van het verzonden materiaal en/of de verzonden inhoud, dat het materiaal en/of de inhoud niet lasterlijk is en dat het gebruik ervan door Nespresso’ geen inbreuk maakt op eventuele rechten van derden. Nespresso is geenszins verplicht de verstrekte informatie te gebruiken.

  5. Afwijzing van garanties
  5.1 ONVERMINDERD ARTIKEL 6 HIERNA WORDEN ALLE MATERIAAL, ALLE GEGEVENS EN ALLES WAT U AANTREFT OP DE WEBSITES “IN DE HUIDIGE STAAT” AANGEBODEN, NAAR GELANG DE BESCHIKBAARHEID ERVAN, EN ZONDER ENIGERLEI EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN ONDER ANDERE DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
  5.2 Nespresso GARANDEERT NIET DAT ZIJN WEBSITES OF DE INHOUD ERVAN AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOEN EN ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG EN FOUTVRIJ BESCHIKBAAR ZIJN.
  5.3 SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN BEPAALDE BEPERKINGEN VAN GARANTIES NIET TOE, ZODAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.
  5.4 Uit schriftelijke of mondelinge adviezen of informatie verkregen van Nespresso tijdens het gebruik van de op de Websites beschikbaar gestelde diensten vloeien geen garanties voort die niet uitdrukkelijk in de onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn vermeld.

  6. Beperking van aansprakelijkheid
  6.1 U bezoekt, gebruikt en navigeert op onze Websites geheel voor eigen risico.
  6.2 U VERKLAART EN STEMT ERMEE IN DAT, VOOR ZOVER TOEPASSELIJKE REGELGEVING ZULKS TOELAAT, Nespresso, HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF OPLEVEREN VAN DE WEBSITES NIET AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR EVENTUELE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG- OF REPUTATIESCHADE, KOSTEN, VERLIEZEN, OMZET- OF WINSTDERVING OF ENIGERLEI SCHULDEN (OOK ALS Nespresso HET ONTSTAAN VAN DERGELIJKE SCHADE BEKEND WAS OF BEKEND HAD KUNNEN ZIJN), DIE KUNNEN VOORTVLOEIEN UIT UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN, OF JUIST HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN, DE WEBSITES OF DE INHOUD DAARVAN.
  6.3 ALLE MATERIAAL DAT WORDT GEDOWNLOAD OF OP ENIGERLEI ANDERE WIJZE WORDT VERKREGEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITES IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO. Nespresso aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke (virus)schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van door u bezochte, gebruikte of gedownloade onderdelen op de Websites van Nespresso, of als gevolg van het illegaal binnendringen in de IT-systemen.
  6.4 Nespresso behoudt zich het recht voor om enige of alle functies van zijn Websites te onderbreken of te beëindigen. Nespresso aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor enige onderbreking of beëindiging van enige of alle functies van zijn Websites als gevolg van acties of verzuimen van Nespresso of enige derde.

  7. Aanpassing van informatie
  De inhoud van onze Websites kan onnauwkeurigheden of fouten bevatten. Nespresso behoudt zich het recht voor om de inhoud te eniger tijd te wijzigen, te corrigeren en/of te verbeteren zonder voorafgaande kennisgeving, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid om zulks te doen.

  8. Beschikbaarheid van producten/Services
  Onze Websites kunnen informatie over Nespresso’s wereldwijde producten en diensten bevatten die niet allemaal op elke locatie beschikbaar zijn. Een verwijzing naar een Nespresso-product of -service op de Websites impliceert niet dat dat product of die service op uw locatie beschikbaar is of zal zijn.

  9. Koppelingen
  9.1 Onze Websites kunnen, als service voor onze bezoekers, hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden geëxploiteerd of gecontroleerd door Nespresso. Nespresso kan niet worden geacht verantwoordelijk te zijn voor deze sites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud, wettigheid, juistheid of functies ervan.
  9.2 Het maken van hyperlinks naar onze Websites is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nespresso verboden.

  10. Overig
  10.1 De onderhavige Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Nespresso en uzelf betreffende de toegang tot en het gebruik van de Websites en de inhoud ervan. Alle andere voorwaarden van Nespresso die van toepassing zijn op de relaties tussen Nespresso en u, met name met betrekking tot een service of de aankoop van een product, vormen een aanvulling op de Gebruiksvoorwaarden; indien de voorwaarden met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleren de andere voorwaarden boven deze Gebruiksvoorwaarden.
  10.2 Wanneer Nespresso geen stappen onderneemt als u een van de verplichtingen in de Gebruiksvoorwaarden schendt, of wanneer Nespresso geen recht uitoefent dat op grond van de Gebruiksvoorwaarden of de wetgeving aan Nespresso is toegekend, betekent zulks niet dat Nespresso afstand doet van zijn mogelijkheid om zijn rechten alsnog uit te oefenen.
  10.3 Indien enige bepaling van de Gebruiksvoorwaarden op grond van bestaande of toekomstige wettelijke of bestuursrechtelijke voorschriften, of in een rechterlijke uitspraak, als onwettig wordt beschouwd, wordt een dergelijke bepaling als ongeschreven aangemerkt; alle andere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden tussen u en Nespresso blijven bindend.
  10.4 De titels van de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden zijn slechts opgenomen voor de leesbaarheid en zijn geenszins van invloed op de voorwaarden.

  Nestlé Nespresso S.A.
  11/2005
  © 2003 Nestlé Nespresso N.V. Alle rechten voorbehouden.

 • Privacybeleid

  1. De verantwoordelijke voor de verwerking

  De verantwoordelijke voor de verwerking is Nespresso Nederland B.V. (“Nespresso Nederland”, “wij”).

  Nespresso Nederland is een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, kantoorhoudende aan de Burgemeester Stramanweg 106, 1101 AA Amsterdam Zuidoost. Nespresso Nederland is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 33137832.

  Nespresso Nederland is zich bewust van en eerbiedigt uw recht om geïnformeerd te worden over de wijze waarop de gegevens en de informatie die het mogelijk maakt u persoonlijk te identificeren, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, faxnummer of e-mailadres, etc. (“Persoonsgegevens”) die u verstrekt aan Nespresso Nederland, worden verwerkt. Wij hebben dus het huidig “Privacy Beleid” ontwikkeld om u de wijze uit te leggen waarop wij uw Persoonsgegevens gebruiken alsook alle voorzorgsmaatregelen die wij nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid ervan te vrijwaren.

  Door het bestellen van onze producten en een beroep te doen op onze diensten, wordt u gevraagd expliciet in te stemmen met de verzameling van uw Persoonsgegevens en met de gebruiksvoorwaarden beschreven in dit Privacy Beleid.

  Wij behouden ons het recht voor om ons Privacy Beleid te wijzigen en nodigen u bijgevolg uit om regelmatig het huidig Privacy Beleid te raadplegen om kennis te nemen van zijn eventuele wijzigingen. De nieuwe versies zullen worden ge-upload op onze website, teneinde de datum die voorkomt in zijn laatste paragraaf bij te werken. Wij brengen geen enkele wijziging aan die van aard is om het niveau van bescherming van uw rechten, zoals gewaarborgd in het huidig Privacy Beleid, te verminderen zonder uw voorafgaande toestemming te verkrijgen.

  De bewoordingen van het huidig Privacy Beleid doen geen enkele afbreuk aan de bepalingen van een eventueel contract dat u met ons zou kunnen hebben gesloten en dat voorrang heeft op de bewoordingen van dit Privacy Beleid.

  2. Vertrouwelijkheidsverplichting

  Nespresso Nederland verzamelt en verwerkt geen enkel Persoonsgegeven dat u niet vrijwillig aan ons hebt verschaft. Wij garanderen u dat ons personeel beantwoordt aan strenge veiligheids- en vertrouwelijkheidsvoorschriften en verzekeren u dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt uitgevoerd met volledige eerbiediging van Europese en Nederlandse wetgeving en met name de Wet van 6 juli 2000 houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens).

  3. Doeleinden van de verwerking van uw Persoonsgegevens

  Nespresso Nederland verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens uitsluitend voor specifieke en beperkte behoeften, zoals hieronder beschreven.

  Nespresso Nederland verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Het beheer van onze klanten: bijvoorbeeld, wij moeten uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om u onze producten of onze diensten te leveren en te factureren, om uw krediet te verifiëren, om u op de hoogte te houden van de laatste aanbiedingen, nieuwigheden, activiteiten en evenementen zowel van Nespresso Nederland als van andere Nespresso dochterondernemingen en andere vennootschappen van de groep Nestlé, (reclame-informatie) wanneer wij menen dat deze van aard zijn u te interesseren,
  2. De aanmelding, in het kader van een selectie- en rekruteringsprocedure: bijvoorbeeld, om uw sollicitatie te verwerken, om nieuwsbrieven naar u te richten of om met u te communiceren;
  3. De evaluatie van de efficiëntie van onze diensten en hun verbetering, ten bate van onze bezoekers en van onze klanten;
  4. De verwezenlijking van interne statistische enquêtes en van marktonderzoeken: bijvoorbeeld, om de belangstelling van onze klanten te beoordelen, evenals om het koopgedrag en de trends van onze klanten te bepalen, en om beter de ontwikkeling van onze producten en onze marketingstrategieën vast te leggen.

  Door ons uw Persoonsgegevens door te geven, stemt u uitdrukkelijk in met deze gebruiken.

  Nespresso Nederland bewaart uw Persoonsgegevens enkel gedurende de tijd die redelijkerwijs nodig is voor de verwezenlijking van deze doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

  De meerderheid van onze diensten vereisten geen enkele registratie, hetgeen u toelaat onze websites, winkels en bars te bezoeken zonder aan ons gegevens van persoonlijke aard die op u betrekking hebben mede te delen. Sommige diensten kunnen echter een registratie vereisen. Wanneer u zich bij ons registreert, kan u gevraagd worden om bepaalde velden in te vullen (waarvan sommige verplicht zijn, andere optioneel zijn), en om een gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen. In deze hypotheses, als u beslist om te weigeren ons de Persoonsgegevens te verschaffen die wij u vragen, kan de toegang tot sommige delen van onze websites op zijn beurt aan u geweigerd worden en kan het voor ons onmogelijk zijn om te antwoorden op uw vragen.

  4. Carrièrekansen

  Als u wenst uw kandidatuur aan te bieden voor een functie of een spontane aanbieding te doen, nodigen wij u uit om ons uw curriculum vitae (“CV”) te doen toekomen. Wij zullen bekijken of uw kwalificaties en uw ervaring overeenkomen met de actuele functie die u nastreeft, of met andere functies die op dat ogenblik beschikbaar zijn. Als uw profiel overeenkomt met onze verwachtingen, zullen wij contact met u opnemen. Uw CV zal behandeld worden in overeenstemming met het huidig Privacy Beleid. De Persoonsgegevens die zich erin bevinden zullen uitsluitend gebruikt worden in verband met uw carrièrekansen.

  5. Mededeling van informatie

  Nespresso Nederland is een dochteronderneming van de groep Nestlé Nespresso NV, een internationale groep die Nespresso vennootschappen verenigt over de hele wereld. Nespresso Nederland kan uw gegevens mededelen aan andere dochterondernemingen van de groep Nestlé Nespresso NV, om marketing doeleinden te vervullen zoals deze bedoeld in punt 10 hieronder en binnen de grenzen en garanties geboden door dit Privacy Beleid.

  Nestlé Nespresso NV maakt zelf deel uit van de groep Nestlé. Nestlé is een wereldwijde voedingsgroep die talrijke merken omvat waarvan sommigen u kunnen interesseren. In de bekommermis om u producten of diensten te doen ontdekken die u kunnen interesseren, kan Nespresso Nederland eveneens uw gegevens mededelen aan andere dochterondernemingen van de groep Nestlé.

  Uw Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers die handelen in naam of voor rekening van Nespresso Nederland, met het oog op verwerkingen in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld. Nespresso Nederland verzekert dat de verwerkers hetzelfde beschermingsniveau garanderen als zijzelf en Nespresso Nederland eist een contractuele waarborg dat deze verwerkers de Persoonsgegevens uitsluitend zullen gebruiken voor het door u toegestane doel, met alle discretie en de vereiste veiligheid.

  Nooit verkoopt, verhuurt, deelt of verspreidt Nespresso Nederland op welke wijze dan ook uw Persoonsgegevens aan andere personen of vennootschappen dan diegene bedoeld in lid 1, 2 en 3 van dit artikel, behalve als wettelijke bepalingen het vereisen.

  6. Recht op toegang, op verbetering en op verzet

  In overeenstemming met de toepasselijke wet, te weten in Nederland de artikelen 35 en volgende van deWet bescherming persoonsgegevens, hebt u het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens, om ze bij te werken of de verbetering ervan te verkrijgen. Wij streven ernaar te verzekeren dat uw Persoonsgegevens bijgewerkt, juist en volledig zijn.

  In het geval u niet langer reclameaanbiedingen zou wensen te ontvangen van Nespresso Nederland B.V., kan u het op elk moment aan ons laten weten per e-mail, rubriek "contact" op http://www.nespresso.com of op het volgend adres:

  Nespresso Nederland B.V.
  Burgemeester Stramanweg 106
  1101 AA Amsterdam

  U zal uw aanvraag dienen te ondertekenen.

  In het geval u niet langer reclameaanbiedingen zou wensen te ontvangen van andere dochterondernemingen van de groep Nestlé Nespresso NV en/of van de groep Nestlé, kan u het op elk moment aan ons laten weten per e-mail, rubriek "contact" op http://www.nespresso.com of op het volgend adres:

  Nespresso Nederland B.V.
  Burgemeester Stramanweg 106
  1101 AA Amsterdam

  U zal uw aanvraag dienen te ondertekenen.

  Gelieve het voorwerp van uw aanvraag te verduidelijken door aan te duiden of u zich uitsluitend wenst te verzetten tegen de ontvangst van reclameaanbiedingen van dochterondernemingen van de groep Nestlé Nespresso NV en/of van de groep Nestlé of indien u zich eveneens wenst te verzetten tegen de ontvangst van reclameaanbiedingen van Nespresso Nederland B.V..

  Als u toegang wenst tot uw Persoonsgegevens of deze wenst te verbeteren, gelieve Nespresso Nederland te contacteren op de volgende adressen: klik hier. Er zal u gevraagd worden om uw aanvraag te ondertekenen. Uw aanvragen zullen behandeld worden met al de passende snelheid en precisie.

  7. Veiligheid / Vertrouwelijkheid

  De toegang tot Persoonsgegevens wordt beperkt tot onze werknemers die het nodig hebben deze te kennen en die opgeleid werden in het naleven van strikte vertrouwelijkheidsvoorschriften bij de verwerking van uw Persoonsgegevens.

  Om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te waarborgen die Nespresso Nederland online verzamelt, gebruiken wij gegevensnetwerken beschermd, inter alia, door in de sector gangbare “firewalls” en door wachtwoorden. Echter, hoewel we geprobeerd hebben om veilige, betrouwbare websites te creëren die het vertrouwen van onze bezoekers waardig zijn, herinneren wij u eraan dat het Internet in het algemeen niet beschouwd wordt als een volledig veilige omgeving, en dat bijgevolg de vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens door u verschaft of van het materiaal doorgegeven via onze websites of via e-mail niet gegarandeerd kan worden door Nespresso Nederland. Aldus, kunnen wij de veiligheid van uw Persoonsgegevens niet garanderen tijdens hun doorvoer via het Internet netwerk.

  8. Overbrenging van Persoonsgegevens naar het buitenland

  Nespresso Nederland zal nooit uw Persoonsgegevens overbrengen buiten de Europese Unie, in de landen die geen adequaat beschermingsniveau van gegevens verzekeren, in de zin van de Wet tot bescherming van persoonsgegevens.

  9. Naamloze gegevens / Technologie van "Cookies"

  Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij geen enkel Persoonsgegeven dat niet specifiek, vrijwillig en bewust door uw toedoen is verstrekt.

  Sommige inlichtingen van naamloze aard kunnen echter automatisch geregistreerd worden door middel van “cookies”. Het gaat om inlichtingen zoals het type browser en het besturingssysteem, alsook de datum en het uur van de toegang. De “cookies” op zich kunnen niet worden gebruikt om de identiteit van de gebruiker te achterhalen. Een “cookie” is een klein informatiebestand dat wordt verzonden naar uw browser en dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

  Voor de verwerking van deze naamloze inlichtingen door Nespresso Nederland om te helpen de inhoud van zijn website te verbeteren, om het een persoonlijk karakter te geven ten opzichte van zijn bezoekers en om meer over hen te weten te komen en over de manier waarop zij de website gebruiken, dient u toestemming te geven.

  U zal hierop steeds kunnen terugkomen en deze cookies weigeren en/of ze verwijderen op elk ogenblik, door de parameters van uw browser te wijzigen. Dit zal u niet verhinderen toegang te hebben tot de website, maar het is mogelijk dat bepaalde delen van de website niet werken.

  De tabel hieronder legt u uit welke cookies wij gebruiken en wat hun doeleinde is.

  Noodzakelijke cookies:

  Type Doel
  Sessie-ID Op de websites van Nespresso wordt één specifieke cookie gebruikt die van essentieel belang is voor de correcte werking van de software (ASP.NET): ASP.NET_SessionId. Deze cookie wordt gebruikt om een sessie-ID te creëren voor de gebruiker, zodat het systeem zelf de gebruiker kan identificeren als een unieke en individuele gebruiker, die los staat van alle andere bezoekers van de website. Deze informatie wordt niet gebruikt of opgeslagen buiten systemen van Nestlé en wordt slechts tijdelijk bijgehouden terwijl de gebruiker de pagina's van zijn account en andere pagina's die een unieke en veilige toegang vereisen, bezoekt. Dit is een heel belangrijke cookie omdat het zonder deze cookie niet mogelijk zou zijn de toegang veilig te houden.

   

  Functionele cookies:

  Type Doel
  Taal Bepaalt de standaardtaal op de site. Het uitschakelen van deze cookie kan leiden tot meer ergernis van de gebruikers omdat ze hun voorkeurstaal telkens opnieuw zouden moeten invoeren.
  Land Voegt een in het oog springend kader in waarin producten worden onder de aandacht gebracht, bijv. producten die te koop worden aangeboden in een bepaalde categorie op de site.
  Aanbieding Deze cookie wordt gebruikt voor het herkennen van Nespresso Clubleden die in aanmerking komen voor aanbiedingen en het weergeven van informatie over de betreffende aanbiedingen.
  Aanmelden Deze cookie wordt gebruikt om Clubleden de mogelijkheid te bieden om hun aanmeldingsgegevens te onthouden en zo te voorkomen dat deze hun gebruikersnaam en wachtwoord telkens opnieuw moeten typen als ze toegang willen tot het Nespresso Club-gedeelte.

  Prestatiecookies:

  Type Doel
  Gelijkmatige verdeling van de belasting Met deze cookie is het mogelijk om de belasting op onze servers te splitsen op basis van het gebruik dat onze bezoekers maken van onze pagina's en apps. Hiermee worden de algemene prestaties van onze website verbeterd.


   Cookies van derden: 

  Type Doel
  Google Analytics Google Analytics maakt gebruik van cookies om inzicht te bieden in hetgeen gebruikers doen als ze onze website bezoeken. Met cookies kunnen geen mensen worden geïdentificeerd, maar ze kunnen wel worden gedefinieerd door een combinatie van een computer, een gebruikersaccount en een browser. Met de cookies van Google Analytics worden echter geen persoonlijke gegevens verzameld over bezoekers van de website.
  Adobe Omniture Dezecookie wordt gebruikt om anonieme/geaggregeerde informatie te bieden over waar de gebruiker heen gaat en wat de gebruiker doet op Nespresso-websites.
  Google Doubleclick Aan de hand van deze cookies kunnen wij begrijpen hoe mensen communiceren via onze digitale reclamecampagnes. Wij krijgen inzicht in en evalueren kliks op onze advertenties, zodat wij de service aan u kunnen verbeteren.
  ViaMichelin Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers maatwerkservices te bieden op basis van hun geografische context, zoals de functie 'Zoek een winkel' van Nespresso.

  10. Verzending van reclame per email

  Nespresso Nederland past geen enkele “spamming” toe. De “spamming” wordt beschreven als de ongevraagde verzending van e-mails, gewoonlijk reclame, in grote hoeveelheden en herhaaldelijk, aan personen waarmee de verzender geen enkel voorafgaand contact heeft gehad of die verklaard hebben dergelijke mededelingen niet te wensen ontvangen. Integendeel, wanneer wij menen dat één van onze producten een zeker belang voor u kan hebben, lichten wij u ervan in per e-mail door u de keuze te laten om deze dienst te weigeren.

  U beschikt wel op ieder ogenblik over het recht om u te verzetten, zonder kosten, tegen het gebruik van uw elektronisch adres met het oog op het ontvangen van reclameaanbiedingen van Nespresso Nederland NV. Het volstaat voor u om uw aanvraag per e-mail, rubriek "contact" op http://www.nespresso.com aan ons te richten of op het volgend adres:

  Nespresso Nederland B.V.
  Burgemeester Stramanweg 106
  1101 AA Amsterdam

  U zal uw aanvraag dienen te ondertekenen.

   

  U beschikt eveneens op elk ogenblik over het recht om u te verzetten, zonder kosten, tegen het gebruik van uw elektronisch adres met het oog op het ontvangen van reclameaanbiedingen van andere dochterondernemingen van de groep Nestlé Nespresso NV en/of van de groep Nestlé. Het volstaat voor u om uw aanvraagper e-mail, rubriek "contact" op http://www.nespresso.com aan ons te richten of op het volgend adres:

  Nespresso Nederland B.V.
  Burgemeester Stramanweg 106
  1101 AA Amsterdam

  U zal uw aanvraag dienen te ondertekenen.

  Gelieve het voorwerp van uw aanvraag te verduidelijken door aan te geven of u uw recht uitsluitend wenst uit te oefenen ten opzichte van dochterondernemingen van de groep Nestlé Nespresso NV en/of van de groep Nestlé of indien u eveneens uw recht wenst uit te oefenen ten opzichte van Nespresso Nederland B.V..

  11. Links NAAR andere websites (hyperlinks)

  Als dienst bewezen aan onze bezoekers, kunnen onze websites hyperlinks naar andere websites bevatten die noch uitgebaat noch gecontroleerd worden door Nespresso Nederland. Bijgevolg, kan Nespresso Nederland niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de praktijken van gegevensbescherming door derden die ze uitbaten. Gelieve te noteren dat deze praktijken van gegevensbescherming kunnen verschillen van deze voorgesteld in het huidig Privacy Beleid.

  12. Contacten met Nespresso Nederland

  Indien u vragen heeft of klachten te formuleren heeft wat betreft onze eerbiediging van het huidig Privacy Beleid, of indien u ons aanbevelingen of opmerkingen wenst door te geven teneinde de kwaliteit ervan te verbeteren, gelieve Nespresso Nederland te contacteren per e-mail, rubriek "contact" op http://www.nespresso.com of op het volgend adres:

  Nespresso Nederland B.V.
  Burgemeester Stramanweg 106
  1101 AA Amsterdam

  Wij kunnen u verzekeren dat wij ons best doen om voortdurend de bescherming en de veiligheid van Persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt te verbeteren. Voor meer uitgebreide informatie over het gebruik van onze websites, nodigen wij u uit om eveneens onze “Gebruiksvoorwaarden” aandachtig te lezen. Nespresso Nederland B.V.

   

  Nespresso Nederland B.V.

  10/2013

   

 • Verkoopvoorwaarden

  Algemene Verkoopvoorwaarden Nespresso Nederland B.V. November 2013

  I.TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
  a) Op iedere bestelling die is geplaatst bij Nespresso Nederland B.V. zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing, eventueel naast de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de via internet of in de boutique geplaatste bestellingen.
  b) Nespresso Nederland B.V. behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopwaarden te allen tijde te wijzigen door het publiceren van een nieuwe versie, welke toepasselijk zal zijn op alle daarna te volgen bestellingen.

  II. BESTELLINGEN
  a) Bestellingenkunnen worden geplaatst bij de Nespresso Club (www.nespresso.com of gratis telefoonnummer: 0800.022.23.20).
  b) Voor koffiecapsules bedraagt de minimale bestelhoeveelheid 50 capsules.
  c) Nespresso Nederland B.V. behoudt zich het recht voor een nieuwe bestelling te weigeren, met name in geval van openstaande facturen of onvermogen tot betaling.

  III. LEVERINGS- EN VERZENDVOORWAARDEN
  a) Aan de verpakking werd de grootste zorg besteed. Niettegenstaande dit feit neemt Nespresso Nederland B.V. de verantwoordelijkheid op zich voor de risico’s die verbonden zijn aan het vervoer en de levering van haar producten. De klant heeft de mogelijkheid om in geval van schade die aan de goederen is ontstaan en die bij aflevering is geconstateerd, een klacht in te dienen bij Nespresso Nederland B.V., op voorwaarde dat hij de schade ook gemeld heeft aan de vervoerder bij het in ontvangst nemen van het product.
  b) Indien de klant een wijze van levering verzoekt die afwijkt van de door Nespresso Nederland B.V. toegepaste wijze, dan zullen de eventuele supplementaire kosten aan de klant worden doorberekend.
  c) De Nespresso Club doet al het mogelijke om de bestellingen binnen 48 uur (werkdagen) te leveren.
  d) De risico’s van verlies en beschadiging van de goederen worden op het moment van aflevering overgedragen aan de klant.

  IV. ONTVANGST EN RETOUREN
  a) De klant is gehouden het aantal en de staat van de goederen bij aflevering te controleren.
  b) In geval van schade of in geval de levering niet overeenkomt met de bestelling, verzoekt Nespresso Nederland B.V. de klant haar hierover te informeren, per post (Antwoordnummer 181 – 1100 WC Amsterdam), telefoon (tel.: 0800.022.23.20) of met het klachtenformulier op www.nespresso.com.
  c) In dergelijke gevallen zal Nespresso ter vervanging nieuwe identieke producten leveren of de klant het factuurbedrag terugbetalen.
  d) De klant kan de goederen die hij niet wenst af te nemen binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling zonder opgaaf van reden retourneren.
  e) Alleen goederen die in perfecte staat, in hun originele verpakking en vergezeld van de factuur worden geretourneerd, zullen worden teruggenomen. Behoudens het bovenstaande, betaalt Nespresso Nederland B.V. de klant het factuurbedrag van de goederen en de verzendkosten terug. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.

  V. FACTURERING
  a) De bestellingen worden gefactureerd conform het BTW tarief dat geldig is op de dag van bestelling.
  b) De klant betaalt bij bestellingen van minder dan 200 capsules een bijdrage in de verzendkosten.
  c) De bijdrage in de verzendkosten staat apart op de factuur vermeld. Voor zendingen naar het buitenland worden aparte verzendkosten in rekening gebracht.

  VI. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN BETALING
  a) De geleverde goederen blijven eigendom van Nespresso Nederland B.V. tot na volledige betaling van de factuur.
  b) De facturen worden met de goederen meegestuurd of naar een factuuradres gestuurd, indien dat afwijkt van het afleveradres, en dienen binnen 30 dagen te worden betaald.
  c) Behoudens uitdrukkelijke toestemming, geeft een reclamatie die is neergelegd bij Nespresso Nederland B.V. (zie artikel III hierboven) de klant niet het recht een openstaande betaling of een gedeelte daarvan te staken, uit te stellen of hierop een vergoeding in zijn voordeel toe te passen.
  d) Nespresso Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om iedere nieuwe bestelling te weigeren indien er achterstallige facturen openstaan, tot het moment van de volledige betaling van alle openstaande facturen van de klant. Zodra een factuur niet uiterlijk op haar vervaldag is betaald, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een rente van 1% per maand in rekening gebracht. Bovendien wordt het factuurbedrag verhoogd met 10% met een minimum van 25 EURO en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling (forfaitaire boete), dit onverlet de verschuldigdheid van buitengerechtelijke kosten. Indien een factuur op de vervaldatum niet is betaald, worden alle onbetaalde facturen opeisbaar.

  VII. GARANTIE OP DE MACHINES EN AFTER SALES SERVICE
  a) De Nespresso machines vallen onder de garantie van de producent overeenkomstig diens voorwaarden.
  b) Voor alle vragen met betrekking tot de werking, het onderhoud en de after sales service van de machine, kan de klant contact opnemen met de Nespresso Club voor meer informatie.

  VIII. BESCHERMING VAN GEGEVENS
  a) Het privacybeleid van Nespresso Nederland B.V. is gepubliceerd op de website www.nespresso.com.

  IX. GESCHILLEN
  a) Het Nederlandse recht is uitsluitend van toepassing op bestellingen, overeenkomsten en overige verbintenissen tussen Nespresso Nederland B.V. en klant.
  b) In geval van een geschil is enkel de rechtbank van het arrondissement van de vestigingsplaats van Nespresso Nederland B.V. bevoegd, zelfs indien er sprake is van meerdere gedaagden, tenzij Nespresso Nederland kiest voor beslechting door de wettelijk bevoegde rechtbank.

  Nespresso Nederland B.V.
  BTW nummer: NL.00.14.10.908.B.01 – KvK Amsterdam 3313.7832 – Bank 52.31.49.468
  Burgemeester Stramanweg 106, 1101 AA Amsterdam

 • Algemene regels van Nespresso voor internationale wedstrijden en aanbiedingen

  1. Reikwijdte en toepassing
  1.1 Nestlé Nespresso SA, Avenue de Rhodanie 40, 1007 Lausanne, Zwitserland (“Nespresso”) is de promotor en organisator van wedstrijden, spelletjes of promotie-initiatieven (“Acties”) waarop deze algemene regels van toepassing zijn, tenzij anders vermeld.
  1.2 Deze regels en voorwaarden (“Algemene regels”) zijn van toepassing op alle Acties die op een internationale basis worden georganiseerd door Nespresso en worden gepubliceerd of verspreid via de website(s) van Nespresso op www.Nespresso.com, andere websites of internetsites, -pagina's of -objecten die zijn gegenereerd of worden beheerd door Nespresso (gezamenlijk te noemen “Websites”).
  1.3 Elke Actie omvat deze algemene regels en wordt vergezeld van een aanvullend document waarin de specifieke mechanismen en de regels staan die van toepassing zijn op de desbetreffende Actie (“Specifieke regels”). In geval van strijdigheid tussen de Algemene regels en de Specifieke regels die zijn gepubliceerd voor een bepaalde Actie, hebben de Specifieke regels voorrang.
  1.4 Deze Algemene regels gelden niet voor andere acties die worden georganiseerd door dochterondernemingen of gelieerde entiteiten van Nespresso; deze zijn onderworpen aan de toepasselijke lokale wet- en regelgeving.

  2. Deelnemers
  2.1 Door een inzending of deelname aan een Actie bevestigen deelnemers dat zij deze Algemene regels en eventuele Specifieke regels hebben begrepen en accepteren.
  2.2 Acties zijn mogelijk niet beschikbaar in alle landen. Nespresso behoudt zich het recht voor om een Actie te beperken tot de deelnemers die in bepaalde gebieden wonen of deelname anderszins te beperken, zoals aangegeven in de desbetreffende Specifieke  Deelname is automatisch nietig in elk zijn gebied waar een bepaalde Actie niet rechtmatig mag worden ondernomen.
  2.3 Deelnemers kunnen worden verplicht om een bewijs van geschiktheid te verstrekken als zij willen deelnemen aan een Actie of als zij een prijs willen accepteren en ontvangen. Tenzij anders vermeld in de Specifieke regels, moeten deelnemers onder de 18 jaar op verzoek een schriftelijke toestemming van ouder of voogd verstrekken om deel te nemen of een prijs te claimen.
  2.4 In alle gevallen zijn medewerkers van Nespresso, hun partners en directe familie, evenals hun agenten of personen die beroepshalve te zijn verbonden aan een Actie, niet gerechtigd deel te nemen.

  3. Inzendingen
  3.1 Er kan vrij worden deelgenomen aan Acties en er is geen aankoop van welke aard dan ook nodig.
  3.2 Inzendingen moeten worden ingediend op de juiste wijze en vorm voor de uiterste datum en tijdstip vermeld in de Specifieke regels. Nespresso kan elke inzending die onvolledig is of niet volledig voldoet aan deze regels diskwalificeren.
  3.3 Slechts een inzending per persoon is toegestaan, tenzij uitdrukkelijk toegestaan​in de Specifieke regels. In geval van meerdere inzendingen voor of namens een persoon, worden alle inzendingen van die persoon gediskwalificeerd. Inzendingen van agenten, derden, georganiseerde groepen of automatisch door de computer gegenereerde inzendingen, worden niet geaccepteerd.
  3.4 Er wordt geen ontvangstbewijs voor inzendingen uitgegeven. Nespresso draagt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die verloren, beschadigd of vertraagd zijn als gevolg van post- of andere verzendstoring of van een netwerk, hardware- of software\ storing. Bewijs van verzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van ontvangst.
  3.5 Inzendingen die vulgair, beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, ongeschikt zijn voor algemene openbare communicatie of die illegale activiteiten uitbeelden of aanmoedigen, worden automatisch gediskwalificeerd.
  3.6 De deelnemers hebben een algemene verplichting en de plicht om eerlijk en sportief te spelen bij eventuele Acties.
  3.7 Elke overtreding van de Algemene of Specifieke regels maken de deelname van een deelnemer ongeldig. Indien een overtreding is begaan, maar pas wordt ontdekt na de toekenning van een prijs, kan Nespresso eisen dat de prijs wordt teruggegeven. Nespresso kan, naar eigen goeddunken, redenen publiceren voor een dergelijke overtreding, inclusief de identiteit van de betrokken deelnemer.

  4. Prijzen
  4.1 Prijzen zijn conform beschreven in de Specifieke regels en, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, omvatten geen andere kosten, uitgaven, persoonlijke of andere zaken waarvoor de verantwoordelijkheid enkel bij de winnaar ligt.
  4.2 Een overzicht van de winnaars wordt gepubliceerd op de website(s). Alle beslissingen van Nespresso zijn definitief, bindend en staan​niet open voor discussie of beroep. Nespresso stelt winnaars per e-mail op de hoogte, zoals aangegeven bij hun aanmelding, maar aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor mislukte communicatie of welke veroorzaakte fouten dan ook.
  4.3 In de Specifieke regels mag een tijdslimiet of procedure zijn uiteengezet voor het claimen of aanvaarden van een prijs. Als een prijs niet wordt geclaimd voor het aangegeven tijdstip of op de aangegeven manier, is een potentiële prijsclaim ongeldig en kan Nespresso de prijs opnieuw aanbieden. 
  4.4 Als er geen contact kan worden gemaakt met een potentiële winnaar om welke reden dan ook, of als deze niet in staat of niet bereid is om een prijs op te halen, kan een andere winnaar door Nespresso worden geselecteerd en kan de prijs zonder enige verplichting worden aangeboden aan de eerste potentiële winnaar.
  4.5 Alle prijzen zijn niet overdraagbaar, mogen niet worden doorverkocht en er wordt geen geld of andere alternatieven geboden. Prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en Nespresso behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment prijzen te vervangen door prijzen van gelijke of grotere waarde.
  4.6 Bovendien zijn alle reizen of vakantieprijzen onderworpen aan het volgende:
  (a) Nespresso heeft de volledige vrijheid om passende en doeltreffende middelen en tijdstippen van reizen te selecteren. Reizen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en moeten worden ingevuld op de aangegeven data. Er kunnen beperkingen gelden.
  (b) Het is de verantwoordelijkheid van de winnaars om afspraken te maken waardoor ze de aangeboden prijs kunnen accepteren, anders kan een prijs verbeurd worden verklaard en worden toegewezen aan een andere deelnemer.
  (c) De werkelijke waarde van de reis is afhankelijk van de datum, tijd, bestemming en het meest efficiënte vervoermiddel. Nespresso zal de werkelijke kosten voor de reis dekken en er kan geen geldverschil worden geëist of worden betaald in het geval van een verschil tussen de werkelijke kosten en de eventuele vermelde of geschatte waarde.
  (d) De winnaars zijn verantwoordelijk voor alle uitgaven van persoonlijke of andere aard die niet specifiek zijn opgenomen in de prijsbeschrijving (bijv. zakgeld, minibar, wasserij, telefoon, pay-per-view, verzekering of andere kosten).
  (e) De winnaars zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen en verstrekken van alle benodigde reisdocumenten, met inbegrip van de eventueel vereiste visa, paspoorten, vaccinatie- of gezondheidscertificaten, of andere documenten die nodig zijn voor de internationale reis-en/of de prijsbestemming.
  (f) Nespresso aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als winnaar/s, om welke reden dan ook, niet in staat is/zijn een prijs op te komen halen, zoals voorgesteld.

  5. Persoonlijke gegevens
  5.1 Nespresso kan vereisen dat deelnemers persoonlijke gegevens verstrekken als voorwaarde voor deelname of deelname aan de Actie. Dit houdt in: volledige naam, postcode en land waarin u woont, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel), leeftijd (of bevestiging dat iemand boven de 18 is). Andere gegevens zijn mogelijk ook vereist.
  5.2 Door deelname aan een Actie verklaren deelnemers dat alle verstrekte informatie waar is, actueel en volledig op het moment van aanmelding. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van persoonlijke gegevens en voor het informeren van Nespresso over eventuele wijzigingen. Nespresso aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor mislukte contacten.
  5.3 Alle persoonlijke gegevens die door de Deelnemers worden verstrekt of worden ontvangen door Nespresso worden opgeslagen, verwerkt en behandeld in overeenstemming met de Zwitserse federale wetten inzake gegevensbescherming (1992 LPD 235.1 en 1993 OLPD 235,11, zoals gewijzigd) en het gepubliceerde Privacybeleid van Nespresso, waarvan de nieuwste versie is te vinden op www.Nespresso.com. Door het accepteren van deze regels accepteren deelnemers ook de voorwaarden van het Privacybeleid, die zij vóór inzending zouden moeten lezen.
  5.4 Indien via een Actie verzoeken worden gedaan of deelnemers worden gestimuleerd, of dit nu in hun voordeel is of niet, tot het doorsturen of communiceren (“doorsturen”) van de Actie aan andere personen, of indien Deelnemers zelf de Actie willen doorsturen aan andere personen, geldt het volgende:
  (a) Deelnemers mogen details van de Actie doorsturen of anderszins andere personen uitnodigen of stimuleren om deel te nemen aan de Actie via e-mail (“Uitnodiging”), hetzij rechtstreeks, hetzij via de website van Nespresso of andere technische middelen als onderdeel van de Actie, met dien verstande dat Nespresso de Uitnodiging gewoon doorstuurt en geen verantwoordelijkheid draagt voor de geadresseerde of de inhoud daarvan;
  (b) In alle gevallen is de Deelnemer volledig verantwoordelijk voor de keuze en de openbaarmaking van de personen aan wie een Uitnodiging is verzonden en moet vooraf hun uitdrukkelijke toestemming krijgen;
  (c) Op alle Uitnodigingen wordt de Deelnemer als afzender genoemd en niet Nespresso;
  (d) Nespresso stuurt niet meer dan vijf Uitnodigingen en Deelnemers zijn verplicht om dezelfde beperking te respecteren.
  (e) E-mailadressen moet geldig en verschillend zijn. Deelnemers mogen geen Uitnodigingen doen toekomen aan personen die geen toestemming hebben gegeven of fictieve vrienden of kennissen introduceren om daar voordeel of winst uit te halen.
  5.5 Prijswinnaars stemmen ermee in om deel te nemen aan elke redelijke publiciteit die vereist is door Nespresso en geeft toestemming voor het gebruik van hun naam, beeltenis en/of foto's in dit verband door Nespresso of haar partners, zonder verdere compensatie.

  6. Intellectueel eigendom
  6.1 Alle handelsmerken, merken, logo's en andere materialen of inhoud in relatie tot Acties zijn het exclusieve eigendom van Nespresso en mogen niet worden gedownload, gekopieerd, opgeslagen, bewerkt of anderszins gedistribueerd of gebruikt voor andere doeleinden dan als bedoeld in de Algemene en Specifieke regels.
  6.2 Alle inzendingen en al het materiaal dat is gemaakt in verband met een inzending worden eigendom van Nespresso. Door een inzending draagt elke deelnemer het volledige, wereldwijde auteursrecht over aan Nespresso plus alle andere intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten in die inzending, inclusief, zonder beperking, alle rechten om het werk met alle middelen te kopiëren, te communiceren, te distribueren, aan te passen, te vertalen, te wijzigen, te gebruiken of te exploiteren. De deelnemers bevestigen dat zij geen overeenkomsten hebben gesloten met derden die het recht van Nespresso aantasten om hun inzending te gebruiken, en stemmen ermee in om alle handelingen te ondernemen en alle documentatie te ondertekenen die nodig kunnen zijn om deze rechten te beschermen en/of te gebruiken.
  6.3 Indien voor een Actie tekst, afbeeldingen, video's of andere media moet worden gemaakt of ingediend, verklaart elke deelnemer dat de inzending hun oorspronkelijke werk is en geen gebruik van of inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een andere persoon.  Elke persoon wiens foto wordt gebruikt in een inzending moet uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven (toestemming van de ouders indien jonger dan 18 jaar) voor de integratie en het gebruik. De deelnemers zijn volledig verantwoordelijk voor alle aanspraken van derden inzake hun inzendingen.
  6.4 Nespresso is niet verplicht om een inzending te gebruiken, ook al is het een winnende inzending. Anders dan zoals beschreven in deze regels of vereist door de wet, hebben de deelnemers geen recht op enige vergoeding of krediet voor het gebruik van een inzending.

  7. Algemeen
  7.1 Nespresso behoudt zich het recht voor een Actie te wijzigen of te annuleren in het geval van onvoorziene omstandigheden of om deze Algemene regels of enige Specifieke regels van tijd tot tijd te wijzigen of bij te werken. Nespresso publiceert alle gewijzigde of bijgewerkte regels op haar websites, die vervolgens gelden voor alle bestaande en toekomstige inzendingen. Indien een deelnemer niet akkoord gaat met dergelijke wijzigingen, is de enige remedie om de inzending terug te trekken uit de Actie.
  7.2 Behoudens andersluidende dwingende wettelijke voorschriften is Nespresso's vastberadenheid met betrekking tot deze Algemene regels en de Specifieke regels die van toepassing zijn op elke Actie, definitief en bindend en geen correspondentie of discussie worden gevoerd.
  7.3 Deze Algemene regels worden gepubliceerd in het Engels en in de Zwitserse nationale talen Frans, Duits en Italiaans. Nespresso kan, vrijblijvend, aanvullende vertalingen in lokale talen verstrekken als niet-bindende ondersteuning van de Deelnemers.    
  7.4 Deze Algemene Regels en eventuele Specifieke regels uitgevaardigd door Nespresso, worden beheerst door Zwitsers recht en alle geschillen die niet eerst kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van het kanton Vaud, Zwitserland.

  2010
  NESTLE Nespresso LTD.

 • Bedrijfsregistratie

  Nespresso Nederland B.V.
  Burgemeester Stramanweg 106
  1101 AA AMSTERDAM ZUIDOOST
  Btw-nummer: NL001410908B01

 • Retourprocedure

  Goederen kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden. De goederen die u wilt retourneren moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het product moet worden teruggestuurd in de originele verpakking
  • Het product werd niet gebruikt
  • Het retoursturen vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van het product
  • Het retourpakket moet zijn vergezeld van de originele factuur of leveringsbon.


  Volg deze eenvoudige stappen om u uw product te retourneren:

  • Vul het onderstaande retourformulier in en druk het af
  • Gebruik de gepaste verpakking om producten retour te sturen
  • Voeg het retourformulier toe aan het pakket
  • Stuur het pakket retour naar Antwoordnummer 10039, 5460VB Veghel of via een Kiala punt
  • Bewaar het retourbewijs tot het retourpakket is verwerkt
  • Wacht de terugstorting af. Die zal plaatsvinden binnen uiterlijk 30 dagen.
  • U zult een e-mailbevestiging ontvangen wanneer uw terugstorting is doorgevoerd.

  Download het Retourformulier


  Belangrijk!
  Neem eerst contact op met de Nespresso Club als

  • er een kwaliteitseuvel is met een van onze producten
  • u een omruiling wenst
  • u bent gevestigd in de Nederlandse Antillen
  • u een machine wil terug geven voor recycling bij uitlevering van een nieuwe

   

  Het retourproces is enkel van toepassing op niet-gebruikte goederen aangekocht via Nespresso. Als u uw capsules wenst te recycleren, kunt u terecht op www.nespresso.com/ecolaboration

   

   

   

 • Cookies Policy

   Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij geen enkel Persoonsgegeven dat niet specifiek, vrijwillig en bewust door uw toedoen is verstrekt.

  Sommige inlichtingen van naamloze aard kunnen echter automatisch geregistreerd worden door middel van “cookies”. Het gaat om inlichtingen zoals het type browser en het besturingssysteem, alsook de datum en het uur van de toegang. De “cookies” op zich kunnen niet worden gebruikt om de identiteit van de gebruiker te achterhalen. Een “cookie” is een klein informatiebestand dat wordt verzonden naar uw browser en dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

  Voor de verwerking van deze naamloze inlichtingen door Nespresso Nederland om te helpen de inhoud van zijn website te verbeteren, om het een persoonlijk karakter te geven ten opzichte van zijn bezoekers en om meer over hen te weten te komen en over de manier waarop zij de website gebruiken, dient u toestemming te geven.

  U zal hierop steeds kunnen terugkomen en deze cookies weigeren en/of ze verwijderen op elk ogenblik, door de parameters van uw browser te wijzigen. Dit zal u niet verhinderen toegang te hebben tot de website, maar het is mogelijk dat bepaalde delen van de website niet werken.

  De tabel hieronder legt u uit welke cookies wij gebruiken en wat hun doeleinde is.

  Noodzakelijke cookies:

  TypeDoel
  Sessie-IDOp de websites van Nespresso wordt één specifieke cookie gebruikt die van essentieel belang is voor de correcte werking van de software (ASP.NET): ASP.NET_SessionId. Deze cookie wordt gebruikt om een sessie-ID te creëren voor de gebruiker, zodat het systeem zelf de gebruiker kan identificeren als een unieke en individuele gebruiker, die los staat van alle andere bezoekers van de website. Deze informatie wordt niet gebruikt of opgeslagen buiten systemen van Nestlé en wordt slechts tijdelijk bijgehouden terwijl de gebruiker de pagina's van zijn account en andere pagina's die een unieke en veilige toegang vereisen, bezoekt. Dit is een heel belangrijke cookie omdat het zonder deze cookie niet mogelijk zou zijn de toegang veilig te houden.

   

  Functionele cookies:

  TypeDoel
  TaalBepaalt de standaardtaal op de site. Het uitschakelen van deze cookie kan leiden tot meer ergernis van de gebruikers omdat ze hun voorkeurstaal telkens opnieuw zouden moeten invoeren.
  LandVoegt een in het oog springend kader in waarin producten worden onder de aandacht gebracht, bijv. producten die te koop worden aangeboden in een bepaalde categorie op de site.
  AanbiedingDeze cookie wordt gebruikt voor het herkennen van Nespresso Clubleden die in aanmerking komen voor aanbiedingen en het weergeven van informatie over de betreffende aanbiedingen.
  AanmeldenDeze cookie wordt gebruikt om Clubleden de mogelijkheid te bieden om hun aanmeldingsgegevens te onthouden en zo te voorkomen dat deze hun gebruikersnaam en wachtwoord telkens opnieuw moeten typen als ze toegang willen tot het Nespresso Club-gedeelte.

  Prestatiecookies:

  TypeDoel
  Gelijkmatige verdeling van de belastingMet deze cookie is het mogelijk om de belasting op onze servers te splitsen op basis van het gebruik dat onze bezoekers maken van onze pagina's en apps. Hiermee worden de algemene prestaties van onze website verbeterd.


   Cookies van derden: 

  TypeDoel
  Google AnalyticsGoogle Analytics maakt gebruik van cookies om inzicht te bieden in hetgeen gebruikers doen als ze onze website bezoeken. Met cookies kunnen geen mensen worden geïdentificeerd, maar ze kunnen wel worden gedefinieerd door een combinatie van een computer, een gebruikersaccount en een browser. Met de cookies van Google Analytics worden echter geen persoonlijke gegevens verzameld over bezoekers van de website.
  Adobe OmnitureDezecookie wordt gebruikt om anonieme/geaggregeerde informatie te bieden over waar de gebruiker heen gaat en wat de gebruiker doet op Nespresso-websites.
  Google DoubleclickAan de hand van deze cookies kunnen wij begrijpen hoe mensen communiceren via onze digitale reclamecampagnes. Wij krijgen inzicht in en evalueren kliks op onze advertenties, zodat wij de service aan u kunnen verbeteren.
  ViaMichelinDeze cookie wordt gebruikt om gebruikers maatwerkservices te bieden op basis van hun geografische context, zoals de functie 'Zoek een winkel' van Nespresso.