Jste připojeni na webové stránky Nespresso CZ. Přejete-li si, abychom Vaše objednávky doručovali do jiné země, prosím klikněte na tento odkaz .

 • Zapnutý CapsLock

 • Registrace
Nákupní košík : {{totalFormattedPrice}}

Podmínky

Go to home
 • Podmínky užití

  1. Souhlas a změna podmínek používaní
  1.1 Váš vstup na webové stránky společnosti Nestlé Nespresso S.A. (dále jen & ldquo;Webové stránky & rdquo;) a jejich používání se týká rovněž společností propojených se společnosti Nespresso a řídí se těmito podmínkami používání (& ldquo;Podmínky používání & rdquo;). Vstupem na stránky společnosti Nespresso, jejich prohlížením nebo používáním potvrzujete, že jste si přečetli, pochopili a bez výhrad přijali tyto podmínky používání ve znění všech mámi vydaných změn.
  1.2 Pokud se rozhodneme upravit Podmínky používání, zveřejníme novou verzi na našich Webových stránkách. Proto vám doporučujeme tyto Podmínky používání pravidelně pročítat a seznámit se se všemi změnami.

  2. Autorská práva a duševní vlastnictví
  2.1 Obsah našich Webových stránek a zejména, ne však výhradně texty, značky, loga, diagramy, fotografie, videa, zvuky, hudba, úprava, design, know-how, technologie, produkty a výrobní a organizační procesy jsou majetkem společnosti Nespresso nebo společností s ní propojených, nebo jsou použity se svolením vlastníků, a proto jsou odpovídajícím způsobem chráněny autorským právem, ochrannými známkami, patenty a všemi ostatními právními prostředky ochrany duševního a průmyslového vlastnictví, které podle příslušných zákonů existují.
  2.2 S výjimkou případů uvedených v oddílu 3 těchto Podmínek, nic z obsahu našich stránek nelze vykládat jako udělení licence nebo práva použít jakýkoli obsah našich Webových stránek.

  3. Používání webových stránek
  3.1 Obsah našich Webových stránek je možné stáhnout, zobrazit nebo vytisknout výhradně pro osobní nekomerční použití, a to s tím, že veškerá označení a upozornění na autorská nebo jiná vlastnická práva budou zachována a reprodukována ve všech informačních nebo jiných stáhnutých materiálech. Jakékoliv jiné použití, včetně rozmnožování, úpravy, distribuce, přenosu nebo vysílání obsahu Webových stránek, zcela nebo zčásti a jakýmkoli způsobem, je přísně zakázáno, s výjimkou případů, kdy společnost Nespresso předem poskytne písemný souhlas.
  3.2Nespresso netvrdí a nezaručuje, že použití jakéhokoli obsahu pocházejícího z jejích Webových stránek neporuší práva třetích stran.

  4. Informace, které nejsou považovány za důvěrné
  4.1 Veškeré osobní identifikační údaje a informace, které přes Internet uživatelé zadají na Webové stránky, jsou chráněny a zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů (odkaz) společnosti Nespresso. Společnost Nespresso účastníkům doporučuje, aby si před poskytnutím osobních identifikačních údajů a informací pozorně přečetli Zásady ochrany osobních údajů.
  4.2 Jakékoli jiné informace nebo materiál, včetně jakýchkoli dat, dotazů, připomínek, návrhů, nápadů, grafů atd., které jsou společnosti Nespresso sděleny prostřednictvím Internetu, elektronickou poštou nebo jinak, nejsou a nebudou považovány za důvěrné ani za výlučné vlastnictví osob, které tyto informace sdělují. Cokoli umístíte na Webové stránky Nespresso nebo zašlete, se stává majetkem společnosti Nespresso a může být volně použito k jakémukoli účelu, včetně, ne však výhradně rozmnožování, rozšiřování, přenosu, vysílání a umístění na internet. Nespresso má zejména právo volně používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky, které byly obsaženy v jakémkoliv takovém sdělení, které bylo zasláno na Webové stránky. Tyto informace a materiály mohou být použity za jakýmkoliv účelem, včetně, ne však výlučně pro potřeby vývoje, výroby, reklamních a marketingových produktů, které využívají takové informace. Za takové použití nenáleží žádná odměna osobám, které informace poskytli, ani nikomu jinému.
  4.3 Zasláním informací prohlašujete a zaručujete, že jste vlastníkem poskytnutého materiálu/obsahu, že tento materiál/obsah není nactiutrhačný a že jeho použitím společnost Nespresso nebude porušovat práva žádných třetích stran. Společnost Nespresso není povinna poskytnuté informace použít.

  5. Vyloučení záruky
  5.1 ANIŽ BY TÍM BYL DOTČEN ČL. 6 TĚCHTO PODMÍNEK, VEŠKERÉ INFORMACE A MATERIÁLY DOSTUPNÉ NA WEBOVÉ STRÁNCE JSOU POSKYTOVÁNY TAK, JAK JSOU K DISPOZICI A BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI CHARAKTERU. NESPRESSO TUDÍŽ NEODPOVÍDÁ, NAPŘÍKLAD, NE VŠAK VÝLUČNĚ ZA PRODEJNOST NEBO ZPŮSOBILOST K JAKÉMUKOLIV ÚČELU.
  5.2 SPOLEČNOST Nespresso NEODPOVÍDÁ ZA TO, ŽE OBSAH WEBOVÝCH STRÁNEK BUDE ODPOVÍDAT OČEKÁVANÍM UŽIVATELŮ, ŽE STRÁNKY BUDOU K DISPOZICI NEPŘETRŽITĚ, VČAS, BEZPEČNĚ A INFORMACE BUDOU SPRÁVNÉ.
  5.3 NĚKTERÉ PRÁVNÍ ŘÁDY NEMUSÍ NĚKTERÁ Z TĚCHTO OMEZENÍ DOVOLOVAT A JE MOŽNÉ, ŽE NĚKTERÁ ZE SKORA UVEDENÝCH OMEZENÍ SE NA VÁS NEBUDOU VZTAHOVAT.
  5.4 Rady ani informace, poskytnuté ústně nebo písemně, získané od společnosti Nespresso nebo při využívání služeb, které jsou k dispozici na Webových stránkách, nezakládají poskytnutí jakýchkoli záruk, které by se jich týkaly a které nejsou výslovně poskytnuty v těchto Podmínkách používání.

  6. Omezení odpovědnosti
  6.1 Na Webové stránky vstupujete, používáte je, prohlížíte si je na vlastní riziko a nebezpečí.
  6.2 UŽÍVATEL SI JE VĚDOM A SOUHLASÍ S TÍM, ŽE V RÁMCI ZÁKONNÝCH MOŽNOSTÍ SPOLEČNOST Nespresso, ŽÁDNÁ Z PROPOJENÝCH SPOLEČNOSTÍ ANI ŽÁDNÝ JINÝ SUBJEKT, KTERÝ SE PODÍLEL NA VYTVOŘENÍ, VÝROBĚ NEBO PROVOZU WEBOVÝCH STRÁNEK, NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ ČI DALŠÍ ŠKODY, POŠKOZENÍ DOBRÉ POVĚSTI, VZNIKLÉ NÁKLADY, ZTRÁTY, SNÍŽENÍ OBRATU NEBO ZISKU NEBO VZNIK ODPOVĚDNOSTI JAKÉHOKOLIV DRUHU (A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST Nespresso O VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY VĚDĚLA NEBO MOHLA VĚDĚT), KTERÉ BY MOHLY UŽÍVATELI VZNIKOUT V DŮSLEDKU PŘÍSTUPU NEBO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JEJICH OBSAHU NEBO NAOPAK NEMOŽNOSTI POUŽÍT WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JEJICH OBSAH.
  6.3 VEŠKERÉ MATERIÁLY, KTERÉ UŽÍVATEL STÁHNE NEBO JINAK ZÍSKÁ BĚHEM POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK, ZÍSKÁVÁ NA VLASTNÍ RIZIKO A NEBEZPEČÍ. Společnost Nespresso nepřijímá odpovědnost za žádné poškození nebo zavirování počítačového vybavení uživatelů ani za jiné škody na majetku způsobené vstupem na Webové stránky, jejich použitím nebo stahováním jakéhokoliv materiálu z Webových stránek. Stejně nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli nezákonné vniknutí nebo zásah do informačních systémů.
  6.4 Společnost Nespresso si vyhrazuje právo přerušit nebo zrušit některou nebo všechny funkce svých Webových stránek. Společnost Nespresso nepřijímá odpovědnost za jakékoli přerušení nebo zastavení některých nebo všech funkcí svých Webových stránek, způsobených konáním nebo opomenutím společnosti Nespresso nebo třetích osob.

  7. Změna informací
  Webové stránky mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby. Společnost Nespresso si vyhrazuje právo provádět změny, opravy a/nebo vylepšení obsahu kdykoli a bez předchozího upozornění, ale není k provedení takových úprav nijak povinna.

  8. Dostupnost produktů / služeb
  Webové stránky mohou obsahovat informace o produktech a službách společnosti Nespresso na celém světě, přičemž ne všechny produkty a služby jsou dostupné na všech trzích. Odkaz na produkt nebo službu společnosti Nespresso na Webových stránkách nemusí znamenat, že takový výrobek nebo služba je nebo bude k dispozici ve vaší lokalitě.

  9. Odkazy
  9.1 Jakožto službu návštěvníkům mohou Webové stránky obsahovat hypertextové odkazy na jiné stránky, které nejsou provozovány nebo kontrolovány společností Nespresso. Společnost Nespresso nenese odpovědnost za obsah, zákonnost, přesnost nebo funkce takových stránek.
  9.2 Vytváření hypertextových odkazů na Webových stránkách je bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nespresso zakázáno.

  10. Společná ustanovení
  10.1 Tyto Podmínky používání představují úplnou dohodu týkající se přístupu a užívání Webových stránek a jejich obsahu uzavřenou mezi společností Nespresso a uživatelem Webových stránek. Jakékoli jiné podmínky nebo pravidla vydané společností Nespresso, které upravují vztahy mezi společností Nespresso a uživateli Webových stránek, týkající se jakékoli služby nebo nákupu výrobků, doplňují tyto Podmínky používání; v případě rozporu mezi nimi a jinými pravidly nebo podmínkami mají jiná podmínky a pravidla přednost před těmito Podmínkami užívaní.
  10.2 Skutečnost, že společnost Nespresso toleruje porušení některé z povinností uživatele stanovené v Podmínkách používání nebo nevymáhá své právo vyplývající z Podmínek používání nebo ze zákona nemůže být vykládáno jako vzdání se práv nebo prosazování takových práv společností Nespresso.
  10.3 V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek používání odporovalo jakémukoliv zákonu nebo jinému právnímu předpisu , stávajícímu nebo budoucímu, nebo rozhodnutí soudu, takové ustanovení se považuje za neaplikovatelné. Veškeré ostatní ustanovení Podmínek používání zůstávají platná a účinná
  10.4 Nadpisy jednotlivých ustanovení Podmínek užívání jsou použity pro přehlednost a žádným způsobem nemění ani neupravují Podmínky.

  Nestlé NespressoS.A.
  11/2005
  & copy; 2003Nestlé Nespresso S.A. Všechna práva vyhrazena.

  Všechna práva vyhrazena.

   

 • Ochrana osobních údajů

  Společnost Nestlé Česko, s. r. o., se sídlem Mezi Vodami 2035/31, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 20, IČO 45799504 

   

  Souhlas se zpracováním osobních údajů

   

  1.                  Společnost Nestlé Česko, s. r. o., se sídlem Mezi Vodami 2035/31, Praha 4 –Modřany, PSČ 143 20, IČO 45799504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10481 (dále jen „společnost“), realizuje prodej výrobků Nespresso (dále jen „výrobků“) rovněž prostřednictvím webových stránek označených www.nespresso.com. Registrace na těchto stránkách a uskutečnění objednávky výrobků vyžaduje poskytnutí osobních údajů zákazníka.

  2.                  Nakládání s osobními údaji a jejich zpracování:

  a)      Označením políčka souhlasu a odesláním zprávy vyslovuje zákazník svůj bezvýhradný a dobrovolný souhlas  ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon OOÚ“), a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, s tím, aby jeho osobní údaje: jméno a příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo, elektronická (e-mailová) adresa (dále jen „osobní údaje“) byly pro účely (i) uskutečnění dodávek, (ii) zjišťování spokojenosti zákazníka s poskytovanými službami, (iii) provádění průzkumu obchodu a služeb, (iv) provádění jiných marketingových, reklamních a průzkumných účelů, (v) vytváření databáze zákazníků, (vi) vedení statistiky shromažďovány a zpracovávány společností. Zákazník dává společnosti souhlas s užíváním svých osobních údajů pro výše uvedené účely.

  b)       Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze zpracovateli osobních údajů Nespresso S.A., který pro společnost osobní údaje zpracovává. Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí a výslovného souhlasu zákazníka zpřístupněny, ledaže povinnost poskytnout osobní údaje zákazníka vyplývá ze zákona. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovány pouze k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím zákazníka. Zákazník dává svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů po dobu trvání svého členství v klubu Nespresso. Tento souhlas může být zákazníkem kdykoliv odvolán písemně, a to dopisem adresovaným do sídla společnosti.

  c)      Zákazník má podle § 11 zákona OOÚ právo na přístup k osobním údajům a právo na ochranu osobních údajů. Zákazník má podle § 12 zákona OOÚ, pokud o to společnost požádá, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů a společnost je povinna mu toto informaci bez zbytečného odkladu předat. Zákazník má zároveň podle § 21 zákona OOÚ právo v případě, že zjistí nebo se domnívá, že společnost provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou  soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, požádat aby takto vzniklý stav společnost odstranila, a dále má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  d)     Zákazník dává společnosti souhlas se zasíláním informací, novinek a obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb společnosti prostřednictvím elektronické pošty a poštovní adresy zákazníka.

   

 • Všeobecné prodejní podmínky

  1. VšeobecnÉ prodejní podmínkY

  1.1. Veškeré objednávky učiněné u společnosti Nestlé Česko, s. r. o., se sídlem Mezi Vodami 2035/31, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 20, IČ: 457 99 504, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10481, divize Nespresso (dále jen „společnost“), prostřednictvím internetu a následné smluvní vztahy se řídí Všeobecnými prodejními podmínkami a platnou legislativou. Všeobecné prodejní podmínky (dále jen „VPP“) mají přednost před ostatními prodejními podmínkami.

  1.2. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli upravit aktuální Všeobecné prodejní podmínky uveřejněním jejich nového znění na těchto webových stránkách. 

   

  2. REGISTRACE

   

  2.1. Při vyplňování registrace musí být všechny zadané povinné registrační údaje správné a úplné.

  2.2.  Zákazník se zavazuje informovat bezodkladně společnost o změně adresy nebo jiných změnách prostřednictvím aktualizace svých osobních údajů na těchto webových stránkách.

  2.3. Před registrací se zákazník musí seznámit s následujícími fakty, které jsou dostupné na webových stránkách  e-shopu s názvem – označením…… Zákazník je povinen se seznámit s:

  (i) označením zboží nebo služby a popisem jejich hlavních vlastností, (ii) cenou zboží nebo služby, případně způsobem jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků, (iii) způsobem platby a způsobem dodání nebo plnění, (iv) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, s informací, že mohou být dodatečně účtovány, (v) údaji o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a dalšími podmínkami pro uplatňování těchto práv, které jsou součástí VPP.

  3. Heslo

  3.1. Při vyplňování registrace bude zákazník vyzván k vytvoření hesla. Toto heslo je povinen zachovat v naprosté tajnosti a nesmí je prozradit ani poskytnout žádné další osobě.

  3.2. Zákazník je zcela zodpovědný za činnosti související s používáním hesla a zadáváním objednávek, a to i v případě, že k těmto činnostem došlo bez jeho vědomí.

  3.3. Pokud má zákazník podezření, případně se dozví, že jeho heslo zná či používá jiná osoba, je o tom povinen ihned informovat společnost.

  4. Objednávky

  4.1. Před podáním objednávky při použití elektronických prostředků bude zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.

  4.2. . Zadáním objednávky prostřednictvím těchto webových stránek se zákazník v souladu s Všeobecnými prodejními podmínkami zavazuje ke koupi vybraného zboží.

  4.3. Objednávky u společnosti zadané na těchto webových stránkách podléhají minimálním a maximálním kvantitativním omezením. Minimální množství je 50 kapslí měsíčně, maximální množství je 1500 kapslí měsíčně.

  4.5. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že množství výrobků, které společnost nabízí na svých webových stránkách, je omezeno dostupnými skladovými zásobami. Pokud dostupné skladové zásoby neumožní dodávku objednaného zboží, není to důvodem pro vznesení jakéhokoli nároku zákazníka vůči společnosti.

  5. Potvrzení objednávky

  5.1. Objednávka zadaná na těchto webových stránkách je závazná jejím odesláním.

  5.2. Společnost má plné právo na odmítnutí objednávky, pokud objednané zboží není na skladě, již se nevyrábí nebo je objednávka učiněná v rozporu s odstavcem 4.3 článku 4. těchto VPP.

  5.3. Údaje obdržené společností jsou řádným dokladem o zakázce a celé transakci. Údaje, které obdrží platební systém, jsou řádným dokladem o finančních transakcích.

  6. Ceny

  6.1. Ceny objednaného zboží jsou uvedené v ceníku na webových stránkách ke dni zadání objednávky. Tyto ceny jsou včetně DPH, ale nezahrnují poplatky za doručení.

  6.2. Poplatky za doručení jsou účtovány podle sazby uvedené na těchto webových stránkách ke dni zadání objednávky. Tyto sazby závisí zejména na rozsahu objednávky a způsobu zvolené dopravy.

  7. Celní poplatky

  7.1. Při objednávce zboží do zemí mimo ČR, je dovozcem zákazník, a je proto povinen dodržovat všechny zákony a splňovat všechny předpisy země, do které má být dané zboží doručeno, a hradit případné daně či poplatky bez nároku na jejich reparaci ze strany společnosti.

  7.2. Postupy celních orgánů se v jednotlivých zemích značně liší, a proto je zákazník povinen před objednáním zboží zjistit veškeré informace na  příslušném celním úřadě.

  8. Doručení

  8.1. Všechny objednávky potvrzené společností budou doručeny na adresu uvedenou při zadání objednávky.

  8.2. Společnost vynaloží veškeré úsilí na to, aby bylo zboží doručeno během dvou pracovních dní po obdržení objednávky.

  8.3. Zboží může být doručeno pouze do zemí uvedených na těchto webových stránkách.

  9. Ověření zboží

  9.1. Odpovědnost za ověření množství a stavu zboží při doručení nese zákazník.

  9.2. V případě, že zákazník při převzetí zboží zjistí, že je zboží poškozeno nebo chybí, musí tuto skutečnost oznámit dopravci, nechat ji zapsat dopravcem do dokladu o převzetí zboží a uplatnit u přepravce reklamaci. Dále je povinen o této skutečnosti do tří dnů od doručení informovat společnost. V takovém případě poskytne společnost zákazníkovi jako náhradu shodné zboží.

  10. Vrácení zboží

  10.1. V případě jakékoli nespokojenosti se zaslaným zbožím má zákazník právo toto zboží vrátit, a to do čtrnácti dnů od obdržení objednaného zboží.

  10.2. Společnost požaduje, aby vrácené zboží bylo v neporušeném stavu, aby u něho byl přiložen příslušný daňový doklad a aby bylo pokud možno v původním balení. U potravin je původní neporušený obalu podmínkou pro případné uznání reklamace.

  10.3. Jakmile dojde k řádnému vrácení zboží, společnost vrátí zákazníkovi částku zaplacenou za toto zboží. Zákazník ponese náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Jestliže  zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který společnost nabízí, vrátí společnost zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží

  11. Platba

  11.1. Zákazník hradí cenu dodaného zboží při jeho převzetí. Platba na fakturu je možná při splnění podmínek stanovených společností. Zákazník má možnost si tyto podmínky zjistit u společnosti a při jejich splnění je mu udělen souhlas s touto formou úhrady.

  11.2. Platba kreditní kartou je splatná ihned. Údaje o vaší kreditní kartě budou z bezpečnostních důvodů šifrovány.

  12. Opožděná platba

  12.1. V případě opožděné platby bude zákazníkovi účtován úrok z nezaplacené částky spolu s náklady na administrativní a právní úkony.

  12.2. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout všechny nové objednávky, dokud nedojde           k úplnému zaplacení dlužné částky.

  13. Záruka na přístroj

  13.1. Na přístroje zakoupené prostřednictvím těchto webových stránek se vztahuje záruka jejich výrobce v souladu s podmínkami uvedenými v průvodní dokumentaci k výrobku.

  13.2. Podrobné informace o záruce poskytované výrobcem získáte v záručním prohlášení. Tato záruka nemá žádný vliv na zákonem stanovená práva zákazníka.

  13.3.  Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:

   a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

   b) na odstranění vady opravou věci,

   c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

   d) odstoupit od smlouvy.

  13.4. Zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

  13.5. Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva podle § 2107.

   13.6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

   13.7. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může společnost dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může společnost odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

  13.8. Neodstraní-li společnost vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu společnosti.

   

  14. Poprodejní servis

  14.1. Pokud se u přístroje setkáte s nějakými problémy nebo pokud máte jakýkoli dotaz týkající se jeho provozu, údržby a poprodejního servisu, kontaktujte telefonicky společnost pro radu či pomoc.

  14.2. Nelze-li problém s přístrojem vyřešit po telefonu, nabízí společnost v souvislosti s poprodejním servisem několik výhodných řešení. Podrobné informace získáte telefonicky u společnosti.

  15. Omezení odpovědnosti

  15.1. Obrázky a text popisující výrobky uvedené na těchto webových stránkách nejsou předmětem smlouvy a slouží pouze pro informační účely. V případě chyby nebo omylu             v souvislosti s obrázky nebo textem uvedeným na těchto webových stránkách nenese společnost žádnou odpovědnost.

  15.2. Při objednávce zboží do zemí, do nichž společnost běžně své zásilky nedoručuje, nenese společnost žádnou odpovědnost za případy, kdy zboží nesplňuje příslušné předpisy dané země, nebo v případě rozdílnosti elektrického zapojení či jiné nekompatibility.

  15.3. Aniž by došlo k omezení předmětu těchto Všeobecných prodejních podmínek, žádná reklamace (nehledě na to, zda bylo zboží doručeno, či nikoli) uplatněná ve vztahu k vzniklé škodě nesmí přesáhnout cenu zboží.

  16. Vyšší moc

  16.1. Společnost vynaloží veškeré úsilí ke splnění svých závazků. Nemůže však nést odpovědnost za zpoždění nebo nedodání zboží v důsledku okolností, které nejsou závislé na její vůli. Těmito okolnostmi se rozumí stávky, války, přírodní katastrofy nebo jiné situace, které znemožňují výrobu, dopravu či doručení zboží.

  16.2. V případě zpoždění či nedodání z titulu vyšší moci se společnost zavazuje splnit své závazky co možná nejdříve a zároveň si vyhrazuje právo rozdělit zbylé dodávky mezi zákazníky odpovídajícím a spravedlivým způsobem.

  17. Rozhodné právo a příslušnost soudu

  17.1. Tyto Všeobecné prodejní podmínky se řídí českým  právem.

  17.2. Výlučná příslušnost řešení případných sporů náleží  českým soudům. 

  Nestlé Česko, s. r. o.

   

 • Nespresso pravidla pro speciální akce

  1. Předmět a úpravy
  1.1 Nestlé Nespresso SA, Avenue de Rhodanie 40, 1007 Lausanne, Švýcarsko (& ldquo; Nespresso & rdquo;) je vyhlašovatelem a organizátorem soutěží, her nebo reklamních akcí (& ldquo; Akce & rdquo;) na které se tyto Obecná pravidla vztahují, není-li uvedeno jinak.
  1.2 Tyto Pravidla a podmínky (& ldquo; Obecná pravidla & rdquo;) se vztahují na akce, které společnost Nespresso organizuje na mezinárodní úrovni a které se vyhlašují a šíří prostřednictvím Webových stránek www.Nespresso.com nebo jiných webových nebo internetových stránek nebo domén, které vytvořila a/nebo spravuje společnostNespresso (souhrnně & ldquo; Webové stránky & rdquo;).
  1.3 Každá Akce se řídí těmito Obecnými pravidly a zároveň bude pro každou Akci zveřejněný dokument obsahující přesný mechanismus a pravidla platná pro danou Akci (& ldquo; Zvláštní pravidla & rdquo;). V případě rozporu mezi Obecnými pravidly a Zvláštními pravidly zveřejněnými pro konkrétní Akci mají přednost Zvláštní pravidla.
  1.4 Tato Obecná pravidla se nevztahují na jiné akce, které organizují dceřiné společnosti společnosti Nespresso nebo s ní propojené osoby, které se řídí platnými místními pravidly a předpisy.

  2. Účastníci
  2.1 Odesláním přihlášky nebo účastí na Akci účastníci potvrzují, že rozumějí těmto Obecným pravidlům a taktéž příslušným Zvláštním pravidlům dané Akce a že s nimi souhlasí.
  2.2 Akce se nemusí pořádat ve všech zemích. Společnost Nespresso si vyhrazuje právo omezit Akce jen na účastníky s bydlištěm v některých lokalitách nebo jinak omezit účast, jak je uvedeno v příslušných Zvláštních pravidlech. & nbsp; Účast na Akci bude automaticky považovaná za neplatnou na území, kde by danou Akci nebylo lze pořádat.
  2.3 Od účastníků může být požadovaný důkaz o způsobilosti účastnit se Akce nebo přijmout a převzít výhru. Nestanoví-li Zvláštní pravidla jinak, účastníci do 18 let věku, kteří se chtějí účastnit Akce nebo převzít cenu, musí získat písemný souhlas rodičů nebo opatrovníků a na požádání jej doložit.
  2.4 Zaměstnanci a zástupci společnosti Nespresso, jakož i jejich blízcí příbuzní, stejně jako jejich zástupci a osoby profesionálně zapojené do přípravy a provedení Akcí nejsou oprávněny účastnit se Akcí.

  3. Přihlášky
  3.1 Účast v propagačních Akcích je bezplatná a od účastníků se nevyžaduje zakoupení zboží.
  3.2 Přihlášky musí být podány před datem uzávěrky, způsobem a formou, kterou vyžadují Zvláštní pravidla Akce. SpolečnostNespresso může z Akce vyloučit jakoukoliv přihlášku, která je neúplná nebo není plně v souladu s Pravidly.
  3.3 Každá osoba může podat pouze jednu přihlášku, nestanoví-li Zvláštní pravidla jinak. V případě, že jedna osoba podá, nebo jejím jménem bude podáno vícero přihlášek, všechny přihlášky této osoby budou vyloučeny. Přihlášky podány zástupci, třetími stranami, organizovanými skupinami a přihlášky generované automaticky pomocí počítače nebudou přijímány.
  3.4 O přijetí přihlášky se nevydává žádné potvrzení. Společnost Nespresso nenese odpovědnost za přihlášky ztracené, poškozené nebo opožděné v důsledku selhání pošty nebo jiného způsobu přepravy ani selhání sítě, počítačového nebo programového vybavení. Doklad o odeslání se nepovažuje za doklad o přijetí.
  3.5 Přihlášky, které jsou vulgární, urážlivé, neslušné, urážlivé, nevhodné pro veřejné šíření komunikaci nebo které popisují, zobrazují nebo podporují nelegální aktivity, budou automaticky vyloučeny.
  3.6 Účastníci Akcí se musí ve vztahu k Akci chovat čestně a řídit se zásadami fair play.
  3.7 jakékoli porušení Obecných nebo Zvláštních pravidel, povede k vyloučení účastníka. Došlo-li k porušení, ale porušení bylo objeveno až poté, co byla udělena cena, společnostNespresso může požadovat vrácení ceny. Společnost Nespresso může podle svého uvážení zveřejnit způsob porušení včetně totožnosti příslušného účastníka.

  4. Ceny
  4.1 Ceny jsou popsány ve Zvláštních pravidlech a není-li výslovně uvedeno jinak, nezahrnují žádné jiné náklady, výdaje, osobní nebo další položky, které bude výlučnou odpovědností výherce.
  4.2 Seznam výherců bude uveřejněn na Webové stránce/kách. Veškerá rozhodnutí společnosti Nespresso jsou konečná, závazná, nepřipouštějí další diskusi a není možné se proti nim odvolat. Společnost <, i> Nespresso obeznámí vítěze prostřednictvím e-mailu, který uvedou v přihlášce, nicméně společnost Nespresso nenese odpovědnost za selhání a chyby v komunikaci, ať už jsou způsobené čímkoliv.
  4.3 Zvláštní pravidla mohou stanovit lhůtu nebo zvláštní postup pro přihlášení se o cenu nebo její přijetí. Nepřihlásí-li se výherce o cenu ve stanovené lhůtě nebo předepsaným způsobem, takové přihlášení bude považované za neplatné a společnost Nespresso může cenu opět nabídnout do Akce.  
  4.4 Nelze-li potenciálního výherce z jakéhokoliv důvodu kontaktovat, nebo výherce nechce nebo nemůže převzít cenu, společnost Nespresso může zvolit nového výherce a nabídnout mu cenu bez toho, aby tím prvnímu výherci vznikal jakýkoliv nárok vůči společnosti Nespresso.
  4.5 Všechny výhry jsou nepřenosné, nemůžou být po převzetí prodány a není možné je vyplatit v hotovosti nebo nahradit jinou hodnotou. Ceny závisí na dostupnosti nabízených produktů a společnost Nespresso si vyhrazuje právo kdykoli nahradit ceny jinými cenami stejné nebo vyšší hodnoty.
  4.6 V případech, kdy je výhrou zájezd nebo dovolená, platí navíc tato pravidla:
  (a) Společnost Nespresso si vyhrazuje právo určit zcela dle svého uvážení vhodný čas a způsob dopravy. Cestování závisí na volných termínech a musí se uskutečnit v určeném časovém intervalu. Mohou se uplatňovat další omezení.
  (b) Je odpovědností výherce, aby učinil opatření, která mu umožní nabízenou výhru převzít, v opačném případě cena propadá a může být udělena jinému účastníkovi. <
  (c) Skutečná hodnota zájezdu závisí od data, času, destinace a způsobu dopravy. Společnost Nespresso pokrývá skutečné náklady na cestování; nelze se domáhat výplaty rozdílu mezi ohlášenou nebo odhadovanou hodnotou a skutečnými náklady a takový rozdíl ani nebude vyplácen.
  (d) Veškeré výdaje osobní nebo jiné povahy, které nejsou výslovně zahrnuty v popisu výhry (např. kapesné, minibar, prádelna, telefon, pay-per-view, pojištění nebo další výdaje) hradí výherce z vlastních zdrojů.
  (e) Výherce odpovídá za získání a předložení všech požadovaných cestovní dokladů, včetně všech požadovaných víz, očkování nebo zdravotních osvědčení nebo jiných dokladů potřebných pro mezinárodní cestování nebo vyžadovaných v konkrétní destinaci vyhrané cesty.
  (f) Společnost Nespresso nenese žádnou odpovědnost v případě, že výherce z jakéhokoli důvodu není schopen převzít cenu tak, jak byla nabídnuta.

  5. Osobní údaje
  5.1 Společnost Nespresso může jako podmínku účasti v Akci vyžadovat, aby účastníci poskytli své osobní údaje. Mohou to být: celé jméno, PSČ a země bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo (nepovinné), věk (nebo důkaz o dovršení 18 let ). Mohou být požadovány další informace.
  5.2 Účastí na Akci účastnící prohlašují a zavazují se, že veškeré předložené informace jsou v době vstupu do Akce pravdivé, aktuální a úplné. Za správnost osobních údajů nesou plnou odpovědnost účastníci a v případě změn jsou povinni informovat společnost Nespresso. Společnost Nespresso nenese odpovědnost za nefunkční kontaktní údaje.
  5.3 Veškeré osobní údaje, které účastníci poskytnou, nebo které obdrží společnost Nespresso budou shromažďovány, zpracovávány a bude s nimi nakládáno v souladu se švýcarskými federálními zákony na ochranu údajů (1992 LPD 2351 a 1993 OLPD 235.11, v platném znění) a v souladu se zveřejněnými Zásadami ochrany soukromí společnosti Nespresso, které jsou k dispozici nawww.Nespresso.com. Účastníci tím, že souhlasí s těmito Pravidly, zároveň souhlasí se Zásadami ochrany osobních údajů, které by si každý účastník měl přečíst před odesláním přihlášky.
  5.4 Pokud Akce pobízí účastníky nebo od nich žádá, ať už za výhody či nikoli, aby informaci o Akci sdíleli nebo oznámili (& ldquo; Sdíleli & rdquo;) jiným osobám, případně přejí-li si samotní účastníci informaci o Akci sdílet s jinými osobami, platí následující:
  (a) Účastníci mohou v rámci Akce předávat informace o Akci, nebo jinak vyzývat jiné osoby k účasti na Akci, či jinak je vybízet prostřednictvím e-mailu (& ldquo; Pozvání & rdquo;), buď přímo, nebo prostřednictvím Webové stránky, Nespresso či jinými technickými prostředky & nbsp; Společnost Nespresso v takovém případě pozvání jenom doručuje a nenese žádnou odpovědnost za adresáta nebo obsah pozvání;
  (b) Účastník je plně zodpovědný za výběr adresátů a zveřejnění jejich identity a musí před odesláním pozvání získat výslovný souhlas adresáta;
  (c) Na všech pozvánkách jako odesílatel figuruje Účastník, ne společnost Nespresso;
  (d) společnost Nespresso předá maximálně pět pozvání a žádá účastníky, aby dodržovali stejný maximální počet pozvání
  (e) E-mailové adresy musí být platné a nesmí se opakovat. Účastníci nesmí posílat pozvánky osobám, které jim nedali souhlas, ani uvádět fiktivní známé s cílem získat finanční či jinou výhodu.
  5.5 Výherci souhlasí s tím, že se budou v přiměřené míře podílet na propagačních aktivitách společnosti Nespresso a souhlasí s tím, že společnost Nespresso a s ní propojené společnosti mohou v souvislosti s tím použít jejich jméno, podobu a fotografie bez nároku na jakoukoliv náhradu.

  6. Duševní vlastnictví
  6.1 Všechny ochranné známky, značky, loga a další materiály, nebo obsah vztahující se k Akcím, jsou výhradním vlastnictvím společnosti Nespresso a je nelegální je stahovat z internetu, kopírovat, ukládat nebo jinak distribuovat ani používat pro jakékoliv účely jiné než ty, které určují Obecná a Specifická pravidla.
  6.2 Všechny přijaté přihlášky a jakýkoliv materiál, který byl vytvořen v souvislosti s přihláškou, je výlučným vlastnictvím společnosti Nespresso . Tím, že účastník podá přihlášku,převádí na společnost Nespresso s celosvětovou platností veškerá autorská práva a další duševní vlastnictví nebo podobná práva vztahující se na tuto přihlášku, včetně a to bez bez omezení, veškerých práv ke kopírování, zveřejnění, distribuci, úpravě, překladu, použití nebo využití tohoto díla jakýmkoliv způsobem. Účastníci prohlašují, že neuzavřeli smlouvy s třetími stranami, které by mohly omezit právo společnosti Nespresso používat jejich přihlášku. Dále souhlasí, že učiní veškerá potřebná opatření a podepíšou veškerou dokumentaci, která by mohla být nezbytná k ochraně a/nebo použití těchto práv.
  6.3 Vyžaduje-li přihláška do Akce psaní nebo zaslání textu, obrázků, videa nebo jiných mediálních děl, každý účastník se zavazuje, že jejich příspěvek je jejich původní dílo a nepoužívá cizí duševní vlastnictví ani neporušuje práva duševního vlastnictví nebo jiná práva jiné osoby. & nbsp; Osoby, jejichž obrázek se používá v příspěvku musí dát svůj výslovný souhlas (se souhlasem rodičů nedovršila-li ještě 18 let věku) pro začlenění do díla a používání tohoto obrazu. Za jakékoliv nároky třetích stran týkající se příspěvků do Akcí nesou plnou odpovědnost Účastníci.
  6.4 Společnost Nespresso není vázána povinností použít jakýkoli příspěvek ani v případě vítězného příspěvku. Není-li těmito Pravidly nebo aplikovatelnými obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, účastníci nemají za použití svého příspěvku nárok na žádnou odměnu ani jiná práva.

  7. Obecné
  7.1 Společnost Nespresso si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit Akci v případě nepředvídaných okolností nebo změnit nebo občasně aktualizovat tato Obecná pravidla nebo jakákoliv Specifická pravidla. Společnost Nespresso zveřejní všechna změněná nebo aktualizovaná pravidla na svých Webových stránkách. Tato se pak použijí pro všechny existující a budoucí přihlášky a příspěvky do Akcí. Nesouhlasí-li účastník s takovými změnami, může stáhnout svůj příspěvek z Akce.
  7.2 Není-li aplikovatelnými obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, rozhodnutí společnosti Nespresso podle těchto Obecných pravidel a Zvláštních pravidel se řídí zákonnými požadavky, a je konečné a závazné a nepřipouští další diskuse a komunikaci.
  7.3 Tato obecná pravidla jsou publikována v angličtině a ve švýcarských národních jazycích: francouzsky, německy a italsky. Společnost Nespresso, může, nemusí však, připravit další nezávazné překlady pro informaci účastníků. & nbsp;  & nbsp;
  7.4 Tato Obecná pravidla a veškerá Zvláštní pravidla společnosti Nespresso se řídí švýcarským právem a spory, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou řešit výlučně soudy kantonu Vaud ve Švýcarsku.

  2010
  NESTLE Nespresso LTD.

 • Registrace společnosti

  Nespresso CH Ltd.
  VAT number: GB 169 5627 21
  Registered in the United Kingdom No. 156925
  at St. George's House, Croydon, Surrey, CR9 1NR